എന്താണ് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിൽ (അനുവദിച്ച ലോൺ തുക) നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനും അതിൽ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാനും ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ സൗകര്യപ്രകാരം പിൻവലിക്കാനും തിരിച്ചടയ്ക്കാനും കഴിയും. ഇത് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യത്തെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ഓപ്ഷനുകളില്‍ ഒന്നാക്കുകയും വായ്പക്കാരന് പലിശ ചെലവ് ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ഫ്ലെക്സി പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ സമാനമായ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ഫ്ലെക്സി പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍

With the Bajaj Finserv Flexi Personal Loan facility, you can make multiple withdrawals from your loan limit whenever you need funds and prepay the loan at your convenience. The best part is that you need to pay interest only on the amount you have utilised from the entire sanctioned limit. The Flexi Hybrid Loan variant comes with the added advantage of paying interest-only EMIs during the initial tenure. You can also use our personal loan EMI calculator to calculate your EMIs beforehand.

ഫ്ലെക്സി പേഴ്സണല്‍ ലോണിന്‍റെ നേട്ടങ്ങള്‍

ഫ്ലെക്സി പേഴ്സണല്‍ ലോണിന്‍റെ നേട്ടങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ നോക്കാം

  • ഫ്ലെക്സി പേഴ്സണല്‍ ലോണില്‍, അനുവദിച്ച മുഴുവന്‍ തുകയ്ക്കല്ല, നിങ്ങള്‍ പിന്‍വലിച്ചതിന് മാത്രം പലിശ അടച്ചാല്‍ മതി.
  • തുക പ്രീ-സാങ്ഷന്‍ ചെയ്തതിനാല്‍, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് തൽക്ഷണം പിൻവലിക്കാം.
  • പേഴ്സണൽ, പ്രൊഫഷണൽ, ആസൂത്രണം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ലോണിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.
  • ഈ സൗകര്യം കടം വാങ്ങുന്നതും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതും ലളിതമാക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു നല്ല ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെക്സി പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ സൗകര്യത്തിന്‍റെ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കുക.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഞങ്ങൾ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലെക്സി പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ വഴി സമാനമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കാം ഇവിടെ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക