ഗോൾഡ് ലോൺ - അപേക്ഷാ ഫോം

നിങ്ങളുടെ വിവിധ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ, നിങ്ങളുടെ പക്കലിലുള്ള സ്വർത്തിന്മേൽ ലോൺ എടുക്കുക

education loan

Loan amount max 1 crore

നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് സേവനം

കാരറ്റ് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ കൃത്യമായ വിലയിരുത്തൽ

Loan tenure 1 day to 1 year

ഗോൾഡ് ലോൺ - അപേക്ഷാ ഫോം

കർഷകൻ, വ്യാപാരി, സമ്പാദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ

21 വയസ്സിനും 70 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവരായിരിക്കണം

ഗോൾഡ് ലോൺ - അപേക്ഷാ ഫോം

Documents - KYC, PAN/ form 60 etc

ഗോൾഡ് ലോൺ - അപേക്ഷാ ഫോം

നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗവും അവസാനഭാഗവും രേഖപ്പെടുത്തുക
10-അക്ക നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി ലോണ്‍ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് നൽകുക