എങ്ങനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ് നടത്താം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
24 ഏപ്രിൽ 2021

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ് നടത്തുന്നത് ലളിതവും തടസ്സരഹിതവുമാണ്.

താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ് നടത്തുക:

  • RBL മൈകാർഡ് ആപ്പ് മുഖേനയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ്
  • ബിൽ ഡെസ്‌ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ്

  • NEFT വഴിയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ്
  • നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ്
  • NACH സൌകര്യം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ്
  • ചെക്ക് സൗകര്യം വഴിയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പേമെന്‍റ്

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കാം.

4 കാര്‍ഡുകളുടെ കരുത്ത് 1 ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പര്‍ കാര്‍ഡില്‍ നേടുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക