നിശ്ചിത, കുറയുന്ന പലിശ നിരക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ലെന്‍ഡര്‍മാര്‍ രണ്ട് രീതിയിൽ ലോണ്‍ പലിശ കണക്കാക്കുന്നു: ഫ്ലാറ്റ് പലിശ നിരക്കും കുറയുന്ന പലിശ നിരക്കും. കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് രീതികളും നിങ്ങൾ, വായ്പ്പക്കാരൻ അടയ്‌ക്കേണ്ട വ്യത്യസ്ത പലിശ തുകയാണ്.

നിങ്ങള്‍ ഒരു ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, രണ്ട് രീതികള്‍ എന്താണെന്നും അവ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുക.

എന്താണ് നിശ്ചിത പലിശ നിരക്ക്?

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ലോൺ കാലയളവിലുടനീളം പലിശ നിരക്ക് സ്ഥിരമായി തുടരും. പലിശ നിശ്ചിതമാണ് എന്നതാണ് നേട്ടം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് ബാധ്യത തിരിച്ചടവ് കാലയളവിലുടനീളം സ്ഥിരമായിരിക്കും. തൽഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടവ് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അതായത്, ഈ രീതിയിൽ, പലിശ നിരക്ക് കുറയുന്ന പലിശ നിരക്ക് രീതിയേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അതിനാൽ, മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ട ചെലവ് അൽപ്പം കൂടുതലാണ്.

ഫ്ലാറ്റ് നിരക്കിന് കീഴിലുള്ള പലിശ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമുലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്:

നിശ്ചിത പലിശ നിരക്ക് ഫോർമുല

ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിലും ഉള്ള പലിശ ആർജ്ജവം = (ലോൺ മുതൽ x മൊത്തം ലോൺ കാലയളവ് x പ്രതിവർഷ പലിശ നിരക്ക്) / മൊത്തം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകളുടെ എണ്ണം

എന്താണ് കുറയുന്ന പലിശ നിരക്ക്?

കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്ന ബാലൻസ് പലിശ നിരക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, കുറയുന്ന നിരക്കിൽ ആർജ്ജിക്കുന്ന പലിശ കണക്കാക്കൽ ശേഷിക്കുന്ന ലോൺ തുകയെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും.

നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കുന്ന ഓരോ ഇഎംഐയിലും പലിശയും മുതൽ ഘടകവും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അടയ്‌ക്കുന്ന ഓരോ ഇഎംഐയും കുടിശ്ശികയുള്ള മുതൽ ബാലൻസ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, പലിശ കണക്കുകൂട്ടൽ കുടിശ്ശികയുള്ള ലോൺ തുകയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് കുടിശ്ശികയുള്ള മുതൽ ബാധ്യതയിൽ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ കടമെടുത്ത മൊത്തം മുതലിലല്ല. കൂടാതെ, പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ലെൻഡിംഗ് നിരക്കുകളും കണക്കിലെടുക്കും.

താഴെപ്പറയുന്ന ഫോർമുലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കുറയുന്ന പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നത്:

കുറയുന്ന പലിശ നിരക്ക് ഫോർമുല

ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിനും അടയ്‌ക്കേണ്ട പലിശ = ബാക്കിയുള്ള ലോൺ തുക x ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിനും ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക്

ഒരു അടിസ്ഥാന നിയമം എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് താല്‍പ്പര്യം ലളിതമായ കാല്‍ക്കുലേഷന്‍ ആണ്, റിസ്ക്കിനോട് വിമുഖതയും ആണെങ്കില്‍, ഫ്ലാറ്റ് പലിശ നിരക്കിൽ ലോൺ എടുക്കുക.

രണ്ട് പലിശ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ധാരണ ഉപയോഗിച്ച്, നിശ്ചിത പലിശനിരക്കും കുറയുന്ന പലിശനിരക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക.

നിശ്ചിത, കുറയുന്ന പലിശ നിരക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
താഴെപ്പറയുന്ന പോയിന്‍റുകൾ നിശ്ചിത vs കുറയുന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുന്നു:

1. കണക്കുകൂട്ടലിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം

നിശ്ചിത വായ്‌പാ നിരക്കിന് കീഴിൽ, അനുവദിച്ച ആകെ മുതൽ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത്, അതേസമയം കുറയുന്ന നിരക്കിന് കീഴിലുള്ള പലിശ ശേഷിക്കുന്ന ലോൺ തുകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

2. നടപ്പിലുള്ള പലിശ നിരക്ക് തുല്യത

നിശ്ചിത നിരക്ക് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടപ്പിലുള്ള ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് തുല്യതയ്ക്ക് കാരണമാകും. മറിച്ച് കുറയുന്ന നിരക്ക് കണക്കുകൂട്ടൽ, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നടപ്പിലുള്ള പലിശ നിരക്കിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

3. നിരക്ക് താരതമ്യം

നിശ്ചിത നിരക്ക് കണക്കുകൂട്ടൽ രീതിക്ക് കീഴിൽ, പലിശ നിരക്ക് സാധാരണയായി കുറയുന്ന പലിശ നിരക്കിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ശതമാനത്തിലാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

4. ലളിതമായ കണക്കുക്കൂട്ടൽ

നിശ്ചിത നിരക്കിന് കീഴിലുള്ള പലിശ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ കുറയുന്ന പലിശ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നേരിട്ടുള്ളതാണ്.

നിശ്ചിത, കുറയുന്ന പലിശ നിരക്ക് തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസം വായ്പക്കാരന്‍റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന രൂപരേഖ നൽകുന്നു.

പലിശ നിരക്ക് കാല്‍ക്കുലേഷന്‍ നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നിരിക്കെ, പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറുമായി കണക്കുകൂട്ടൽ രീതി പരിശോധിക്കുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: ഫിക്സഡ് vs ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക