ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ವರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ಸಾಲದಾತರು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ: ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಬಡ್ಡಿ ದರ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಲೋನ್‌ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ, ಆ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಂದರೇನು?

ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ದರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅವಧಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲಾಟ್ ದರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ:

ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ

ಪ್ರತಿ ಕಂತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ = (ಲೋನ್ ಅಸಲು x ಒಟ್ಟು ಲೋನ್ ಅವಧಿ x ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ) / ಒಟ್ಟು ಕಂತುಗಳು

ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಂದರೇನು?

ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಇಎಂಐ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಇಎಂಐ ಬಾಕಿ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಅಸಲಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಅಸಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಲದ ದರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಈ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ:

ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ

ಪ್ರತಿ ಕಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ = ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ x ಪ್ರತಿ ಕಂತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಎರಡು ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಧಾನಗಳ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಲದಾತರು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ - ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು. ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಓದಿ.

1. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರ

ಫ್ಲಾಟ್ ಸಾಲ ದರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

2. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಮಾನಸ್ಥಿತಿ

ಫಿಕ್ಸೆಡ್-ದರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಡಿಮೆ ದರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

3. ದರದ ಹೋಲಿಕೆ

ಫ್ಲಾಟ್ ದರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡಾವಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸರಳತೆ

ಫ್ಲಾಟ್ ದರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾಗಿದೆ.

ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಸಾಲಗಾರರ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಈಗ ನಿಮಗೆ, ಬಡ್ಡಿದರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತರ ಬಳಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ: ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ