ഷെയറുകളിലെ ലോണിൽ ലഭ്യമായ കുറഞ്ഞതും പരമാവധിയുമായ ലോൺ തുക എത്രയാണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫൈനാൻസിൽ നിന്ന് ഷെയറുകളിലുള്ള ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം - 700 കോടിക്കിടയിൽ വായ്പ എടുക്കാം (രൂ. 350 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള തുകയ്ക്കുള്ള യോഗ്യതയ്ക്കും ബിഎഫ്എൽ ബോർഡ് അപ്രൂവലിനും വിധേയമായി).