സെക്യൂരിറ്റീസ് ഈടാക്കിയുള്ള ലോണുകളുടെ പലിശ നിരക്ക്

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് സെക്യൂരിറ്റികളിലെ ലോണുകൾക്ക് പ്രതിവർഷം 10% പലിശ നിരക്ക്, ബാധകമായ നികുതിയോടൊപ്പം ഈടാക്കുന്നു. പ്രോസസിംഗ് ഫീസ്, പിഴ പലിശ, ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ്ജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നിരക്കുകൾ സെക്യൂരിറ്റികളിലെ മേലുള്ള ലോണിനും ബാധകമാണ്.

നിങ്ങള്‍ ഫണ്ടുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകന്‍ ആണെങ്കില്‍, ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വില്‍ നിന്നുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളിലെ ലോണ്‍ പരിഗണിക്കുക. തൽക്ഷണം ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാതെ ആവശ്യമുള്ള പണം നേടുക.