പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ - അപേക്ഷാ ഫോം

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോൺ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും നിയന്ത്രിക്കുക

രൂ.3.5 കോടി വരെയുള്ള ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോണുകൾ

ഫ്‌ളെക്‌സ് ടേം ലോൺ സൗകര്യം

ഫ്ലെക്സി ലോൺ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് പലിശ മാത്രമുള്ള EMI അടയ്ക്കുക

തടസ രഹിതമായ ലോണുകൾ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടും

20 വർഷം വരെയുള്ള സൌകര്യപ്രദമായ തിരിച്ചടവ് കാലയളവ്

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ - അപേക്ഷാ ഫോം

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ 25 നും 70 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ ആയിരിക്കണം

ശമ്പളക്കാരായ വ്യക്തികൾ 33 നും 58 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ ആയിരിക്കണം

ശബളക്കാരായ വ്യക്തികൾക്ക് 5+ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സ്ഥിര വരുമാന സ്രോതസ്സ് ആവശ്യമാണ്

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ - അപേക്ഷാ ഫോം

ഫൈനാൻഷ്യൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍

പാൻ കാർഡ് / ആധാർ കാർഡ്

അഡ്രസ് പ്രൂഫ്

പണയപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേപ്പറുകളുടെ പകർപ്പ്

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ - അപേക്ഷാ ഫോം

ദയവായി നിങ്ങളുടെ ആദ്യപേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ അവസാന പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
എന്‍റർ ചെയ്യൂ 10-അക്ക നമ്പർ
ദയവായി നിങ്ങളുടെ ജനന തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുക
സാധുവായ PAN കാർഡ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് നൽകുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ നെറ്റ് ശമ്പളം എന്റർ ചെയ്യുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ വാർഷിക ലാഭം 18-19 എന്റർ ചെയ്യുക