ഷെയറുകളിലെ ലോണിന്‍റെ റീപേമെന്‍റ്

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ലോൺ അപ്രൂവൽ, ഡിസ്ബേർസൽ സമയത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഷെയറുകളിലുള്ള ലോണിന്‍റെ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ ലോണിൽ ഭാഗിക പ്രീപേമെന്‍റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വഴി അങ്ങനെ ചെയ്യാം.