ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോൺ എന്നാൽ എന്താണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോൺ ഒരു തൽക്ഷണ ഫണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷനാണ്, അത് കാർഡ് ഉടമകളെ ലഭ്യമായ ക്യാഷ് പരിധി ഒരു പേഴ്സണൽ ലോണാക്കി മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അധിക പേപ്പർവർക്ക് ഇല്ലാതെ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പര്‍കാര്‍ഡ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിന്‍മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ സൗകര്യത്തോടെയാണ് വരുന്നത്. നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്കിലും സീറോ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസിലും നിങ്ങൾക്ക് 3 മാസത്തേക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ*

താഴെപ്പറയുന്ന സവിശേഷതകൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോൺ പ്രയോജനകരമാക്കുന്നു:

  • നിങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ ക്യാഷ് പരിധി 3 മാസത്തേക്ക് ഒരു പേഴ്സണല്‍ ലോണായി മാറ്റുക
  • പ്രതിമാസം 1.16% നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്ക്
  • സീറോ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസിൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുക

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോണിനുള്ള യോഗ്യത*

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം താഴെപ്പറയുന്നു:

  • ശക്തമായ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി
  • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകളുടെ വിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചടവ് ചരിത്രം

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡിലെ എമർജൻസി അഡ്വാൻസ് ലളിതമായ ഓൺലൈൻ അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ ലഭ്യമാണ്, അധിക ഡോക്യുമെന്‍റുകളൊന്നുമില്ല.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ*

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

  • വേഗത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സിംഗ്
  • നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്ക് പ്രതിമാസം 1.16%
  • അധിക പേപ്പർവർക്ക് ഇല്ല

*RBL ബാങ്ക് അവരുടെ വിവേചനാധികാരത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ലോൺ നൽകുന്നത്, അതിന്‍റെ പോളിസികൾക്ക് വിധേയവുമാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

എന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പണം കടം വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പണം കടം വാങ്ങാം. അധിക പേപ്പർവർക്ക് ഇല്ലാതെ 1.16% നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം.

ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ എനിക്ക് എത്ര ലോൺ ലഭിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ലോൺ തുക നിങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ കാർഡിന്‍റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ക്രെഡിറ്റ് പരിധിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ലോൺ ലഭിക്കും?

അടുത്തുള്ള ബാങ്കിന്‍റെ ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം. ഇഷ്യുവറുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലും ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലെ ലോൺ എന്നാൽ എന്താണ്?

കാർഡിന്‍റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ക്രെഡിറ്റ് പരിധിയിന്മേൽ ലഭ്യമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണൽ ലോൺ ഓപ്ഷനാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലെ ലോൺ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക