1. ഹോം
  2. >
  3. ഫ്ലെക്സി ലോൺ
  4. >
  5. ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ കാൽക്കുലേറ്റർ

ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ കാൽക്കുലേറ്റർ

ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ കാൽക്കുലേറ്റർ

ലോൺ തുക

രൂ

കാലയളവ് (മാസത്തില്‍)

മാസങ്ങൾ

പലിശ നിരക്ക്

ശതമാനം

പിൻവലിക്കൽ മാസം

മാസങ്ങൾ

രൂ. 1,85,520

നിങ്ങളുടെ EMI

രൂ. 1,85,520

നിങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ പിൻവലിക്കൽ തുക

പേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂള്‍

മാസം

ഓപ്പണിംഗ് ബാലന്‍സ്

പലിശ

മൂലധനം

EMI

ഡ്രോപ്പ്ലൈന്‍ തുക

 

ആളുകൾ ഇതു കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്

Personal Loan for Travel People Considered Image

കൂടതലറിയൂ

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന അവധിയ്ക്കായുള്ള പണത്തിനായി രൂ. 25 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിഗത ലോൺ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

അപ്ലൈ അപ്ലൈ
Personal Loan for Home Renovation People Considered Image

വീട് പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍

നിങ്ങളുടെ ഭവന നവീകരണത്തിനുള്ള പണത്തിനായി രൂ. 25 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഒരു പേഴ്‍സണൽ ലോൺ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

കൂടതലറിയൂ
Personal Loan for Wedding People Considered Image

വിവാഹത്തിനുള്ള പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന വിവാഹത്തിനുള്ള പണത്തിനായി 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിഗത ലോൺ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

കൂടതലറിയൂ
Personal Loan for Higher Education People Considered Image

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പേഴ്‍സണല്‍ ലോണ്‍

നിങ്ങളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പണത്തിനായി രൂ. 25 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിഗത ലോൺ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

കൂടതലറിയൂ