പേഴ്സണൽ ലോൺ

നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ കുറച്ച് ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രം അകലെയാണ്

  • നിങ്ങളുടെ ഓഫർ പരിശോധിക്കുക

   ഉടൻ

  • പണം നേടൂ

   കേവലം 20 മിനിറ്റിൽ*

Annual Percentage Rate min. 12.5% to max. 41% | Repayment over 12 to 84 months | Full/part repayment after 1st EMI is processed*. Know more

ബജാജ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിലെ അൺസെക്യുവേർഡ് പേഴ്സണൽ ലോണുകൾക്കുള്ള മിനിമം വാർഷിക ശതമാന നിരക്ക് 12.5% ആണ്, പരമാവധി വാർഷിക ശതമാന നിരക്ക് 41% ആണ്. ഈ പലിശ നിരക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇന്‍റേണൽ ക്രെഡിറ്റ്, റിസ്ക് പോളിസി, അൽഗോരിതമിക് മൾട്ടിവാരിയേറ്റ് സ്കോർ കാർഡ് എന്നിവ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉദാ: ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ, വർഷം 15%നിരക്കിൽ രൂ. 1 ലക്ഷം, 24 മാസം കാലാവധി ടേം പേഴ്സണൽ ലോണിന് EMI തുക രൂ.5,417ആയിരിക്കും.

ടി&സി ബാധകം

കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്: 4th ഫ്ലോർ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്, ഓഫ് പൂനെ-അഹമ്മദ്‌നഗർ റോഡ്, വിമാൻ നഗർ, പൂനെ – 411014

 • ഫ്ലെക്സി ലോണുകള്‍ക്കുള്ള പാർട്ട് പേമെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ : ഇല്ല
 • ടേം ലോണുകള്‍ക്കുള്ള പാർട്ട് പേമെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജ് : 2% + പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് തുകയില്‍ ബാധകമായ നികുതികള്‍
 • ഫ്ലെക്സി ലോണുകളിലെ ഫോർ ക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ: 4% + മൊത്തം പിൻ‌വലിക്കാവുന്ന തുകയ്ക്ക് ബാധകമായ നികുതികൾ (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് സമയാസമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സി ലോണിന് കീഴിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന ആകെ തുക)
 • ടേം ലോണുകളിലെ ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ : 4% + പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ബാക്കിയില്‍ ബാധകമായ നികുതികള്‍

ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഴ്‍സണൽ ലോൺ നിബന്ധനകൾ, നയം പുതുക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മാറാവുന്നതാണ്. പുതുക്കിയ പ്രോഡക്ട് വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തുടരുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുക

പേര് ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
താമസ നഗരം ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ഞങ്ങൾക്കെന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ? നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ അറിഞ്ഞ്, പേഴ്‍സണൽ ഓഫർ എടുക്കാൻ അത് സഹായിക്കും.
മൊബൈൽ നം. ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക

Annual Percentage Rate min. 12.5% to max. 41% | Repayment over 12 to 84 months | Full/part repayment after 1st EMI is processed*. Know more

ബജാജ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിലെ അൺസെക്യുവേർഡ് പേഴ്സണൽ ലോണുകൾക്കുള്ള മിനിമം വാർഷിക ശതമാന നിരക്ക് 12.5% ആണ്, പരമാവധി വാർഷിക ശതമാന നിരക്ക് 41% ആണ്. ഈ പലിശ നിരക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇന്‍റേണൽ ക്രെഡിറ്റ്, റിസ്ക് പോളിസി, അൽഗോരിതമിക് മൾട്ടിവാരിയേറ്റ് സ്കോർ കാർഡ് എന്നിവ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉദാ: ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ, വർഷം 15%നിരക്കിൽ രൂ. 1 ലക്ഷം, 24 മാസം കാലാവധി ടേം പേഴ്സണൽ ലോണിന് EMI തുക രൂ.5,417ആയിരിക്കും.

ടി&സി ബാധകം

കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്: 4th ഫ്ലോർ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്, ഓഫ് പൂനെ-അഹമ്മദ്‌നഗർ റോഡ്, വിമാൻ നഗർ, പൂനെ – 411014

 • ഫ്ലെക്സി ലോണുകള്‍ക്കുള്ള പാർട്ട് പേമെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ : ഇല്ല
 • ടേം ലോണുകള്‍ക്കുള്ള പാർട്ട് പേമെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജ് : 2% + പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് തുകയില്‍ ബാധകമായ നികുതികള്‍
 • ഫ്ലെക്സി ലോണുകളിലെ ഫോർ ക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ: 4% + മൊത്തം പിൻ‌വലിക്കാവുന്ന തുകയ്ക്ക് ബാധകമായ നികുതികൾ (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് സമയാസമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സി ലോണിന് കീഴിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന ആകെ തുക)
 • ടേം ലോണുകളിലെ ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ : 4% + പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ബാക്കിയില്‍ ബാധകമായ നികുതികള്‍

ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഴ്‍സണൽ ലോൺ നിബന്ധനകൾ, നയം പുതുക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മാറാവുന്നതാണ്. പുതുക്കിയ പ്രോഡക്ട് വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരു OTP അയച്ചു

തെറ്റായ OTP, ദയവായി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക

60 സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളുടെ OTP സമർപ്പിക്കുക

തെറ്റായ മൊബൈൽ‌ നമ്പർ‌ നൽ‌കിയിട്ടുണ്ടോ?

അത് ഇവിടെ മാറ്റുക