ಆ್ಯಪ್‌ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ

ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

Credit Card Contact Details

It is essential to keep your contact details updated with your credit card. Contact details may include your phone number, e-mail id, address, etc. Such information must also be updated in case there is any alteration. This will ensure security and convenience of utilizing a card.

With prompt service related to the RBL Bank SuperCard, Bajaj Finserv ensures customers have an easy time initiating any activity related to their credit cards. Card holders can contact our customer care or write to us for any details or queries.

Our customer service is available 24x7 and you can contact us any time by calling the RBL Bank helpline number 022 – 70090900. Or, you can write and send your concern, queries or any feedback at supercardservice@rblbank.com.

Here are some common questions that a card holder might ask related to credit card contact details.

ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು RBL ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್‌‌ಲೈನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ:

ಇಮೇಲ್

 • supercardservice@rblbank.com ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಳಕಳಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ
   

ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. How can I update my mobile number and email ID linked with my Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard?

You can update your mobile number and email ID for your Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard in the following ways -

Log in to our website

 • i. Use your username and password to log in to your credit card account with Bajaj Finserv.

 • ii. Go to ‘Customise settings’ and opt for ‘Personal details.’

 • iii. Next, validate with an OTP sent to your mobile number.

 • iv. Now provide the new email ID and mobile number to update.

 

Change from your mobile app Experia

Similarly, you can update your email ID and contact number through our customer portal Experia.

 

Call our Bajaj Finserv Customer Care

Or, get in touch with our customer care representative to update your contact details.

2. How do I get my username and password to access my Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard?

You can get your username and password for Bajaj FInserv RBL Bank Credit Card through our credit card customer portal. Follow the steps given below to obtain one.

 • Open the log in page on Bajaj Finserv website.
 • From the available options, select ‘Register.’
 • Provide your card number along with the CVV number and expiry date.
 • Submit the details to receive OTP on your registered mobile number.
 • Enter OTP to validate and choose a security question.
 • Once done, enter your password.

Once the password is created, you can use your customer ID, mobile number or email ID as the username and password to log in again.

3. How can I generate my Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard PIN?

You can easily generate PIN for your Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard by following the steps given below.

 • Open the Bajaj Finserv website.
 • Click on the ‘credit card’ tab.
 • Choose the ‘Set your PIN’ option.
 • Enter the details related to your SuperCard and generate OTP.
 • Enter the OTP sent to your registered mobile number to validate.

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ.

4. How to check the statement for my Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard?

ನೀವು ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌‌ಸರ್ವ್ RBL ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

 

i. ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

You can log in to your SuperCard account via the Bajaj Finserv website to access the credit card statement online for download.

If you are a first time user, use your 16-digit card number to register and verify identity, Proceed to open the statement and download. Once downloaded, check all details related to your credit card like outstanding amount, available credit limit, transactions made, and more in your card statement.

 

ii. ಇ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

Find your credit card statement duly sent to your registered email ID. Download the statement sent as attachment to check the details related to your credit card account.

 

iii. ಆಫ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

Check your credit card statement offline by opting to receive a hard copy at your registered postal address.

5. How do I pay the bill for my Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard?

ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌‌ಸರ್ವ್ RBL ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು -

 

a) Credit Card Payment through your RBL MyCard App

Make your bill payment instantly through any bank account using the RBL MyCard App. If not registered, go for a simple download from Google Play or App Store and register.

 

b) Credit Card Payment through Bill Desk

Pay your credit card bills with Quick Bill – a simplified bill desk that allows you to make instant payment from any bank account.

 

Other modes of online payment for your SuperCard bill include –

 • NACH ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿ.
 • Click on the ‘credit card’ tab.
 • NEFT ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿ.
 • ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿ.

ಮುಂಚಿತ ಅನುಮೋದಿತ ಆಫರ್