ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സംബന്ധിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ | ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ്
image

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസുകൾ

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഒരു മൈനറെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ നോമിനി ആക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ?

ഉവ്വ്, ഒരു മൈനറെ പോളിസിയുടെ നോമിനി ആക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, അവന്‌ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഒരു നിയുക്തനായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിയമപരമായ ഒരു രക്ഷാകർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Disclaimer - *Conditions apply. This product is offered under the Group Insurance scheme wherein Bajaj Finance Limited is the Master policyholder. The insurance coverage is provided by our partner Insurance Company. Bajaj Finance Limited does not underwrite the risk. IRDAI Corporate Agency Registration Number CA0101. The above mentioned benefits and premium amount are subject to various factors such as age of insured, lifestyle habits, health, etc (if applicable). BFL does NOT hold any responsibility for the issuance, quality, serviceability, maintenance and any claims post sale. This product provides insurance coverage. Purchase of this product is purely voluntary in nature. BFL does not compel any of its customers to mandatorily purchase any third party products.”

എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ എന്‍റെ നോമിനിയെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുമോ?

ഉവ്വ്. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കൈവശക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോളിസി മെച്യൂരിറ്റി ആകുന്ന തിയതിയ്ക്ക് മുൻപ് ഏത് സമയത്തും നോമിനേഷൻ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും

എന്തുകൊണ്ട് എനിയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമാണ്‌?

മരണം, അപകടം, അസുഖം, മുതലായവയോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തി നഷ്ടമോ പോലെയുള്ള നിർഭാഗ്യകരമായ ആകസ്മികസംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയ്ക്കും, ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിനും ആസ്തിയ്ക്കും ഫൈനാൻഷ്യൽ സുരക്ഷ നൽകുന്നതിനാണ് ഇൻഷുറൻസ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഒരു ഉത്തമമായ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, അതായത്, ടേം പ്ലാൻ, നിങ്ങളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ സഹായം നൽകുന്നു. അത് കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന്‍റെ പ്രധാനഭാഗം കെട്ടിപ്പടുക്കൽ, റിട്ടയർമെൻറ് പ്ലാൻ, നിങ്ങളുടെ വീടും പേഴ്സണൽ വസ്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കൽ, മെഡിക്കൽ ചിലവുകൾ, ആശുപത്രി ബില്ലുകൾ മുതലായവയ്ക്ക് ചിലവായ പണം തിരിച്ചു ലഭിക്കൽ എന്നിവയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി നവീന കാല ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ്‌ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്?

ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ മരണം പോലെയുള്ള ദൗർഭാഗ്യകരമായ ആകസ്മികസന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സുരക്ഷ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയ ഒരു ആശയമാണ്‌ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്.

Disclaimer - *Conditions apply. This product is offered under the Group Insurance scheme wherein Bajaj Finance Limited is the Master policyholder. The insurance coverage is provided by our partner Insurance Company. Bajaj Finance Limited does not underwrite the risk. IRDAI Corporate Agency Registration Number CA0101. The above mentioned benefits and premium amount are subject to various factors such as age of insured, lifestyle habits, health, etc (if applicable). BFL does NOT hold any responsibility for the issuance, quality, serviceability, maintenance and any claims post sale. This product provides insurance coverage. Purchase of this product is purely voluntary in nature. BFL does not compel any of its customers to mandatorily purchase any third party products.”

ന്യൂസ്‍ലെറ്റർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക

ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവിലെ പേഴ്സണൽ ലോണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്