ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ | ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ്
back

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷ

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷ

image

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസുകൾ

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഒരു മൈനറെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ നോമിനി ആക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ?

ഉവ്വ്, ഒരു മൈനറെ പോളിസിയുടെ നോമിനി ആക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, അവന്‌ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഒരു നിയുക്തനായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിയമപരമായ ഒരു രക്ഷാകർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

നിരാകരണം - *വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകം. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് മാസ്റ്റർ പോളിസി ഉടമയായ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിന് കീഴിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല. IRDAI കോർപ്പറേറ്റ് ഏജൻസി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ CA0101 മേൽപ്പറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രീമിയം തുകയും ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളുടെ പ്രായം, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ശീലങ്ങൾ, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘടകങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് (ബാധകമെങ്കിൽ). ഇഷ്യൂവൻസ്, ഗുണനിലവാരം, സർവ്വീസ് ലഭ്യത, മെയിന്‍റനൻസ്, വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ക്ലെയിമുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് BFL ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുകയില്ല. ഈ ഉൽപ്പന്നം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുക എന്നത് തികച്ചും സ്വമേധയാ ഉള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വാങ്ങിക്കാൻ BFL തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ നിർബന്ധിക്കുകയില്ല.”

എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ എന്‍റെ നോമിനിയെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുമോ?

ഉവ്വ്. നിങ്ങൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉടമ എന്ന നിലയിൽ പോളിസി മെച്യൂരിറ്റി ആകുന്ന തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ നോമിനേഷൻ മാറ്റാൻ കഴിയും

എന്തുകൊണ്ട് എനിയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമാണ്‌?

മരണം, അപകടം, അസുഖം, മുതലായവയോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തി നഷ്ടമോ പോലെയുള്ള നിർഭാഗ്യകരമായ ആകസ്മികസംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയ്ക്കും, ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിനും ആസ്തിയ്ക്കും ഫൈനാൻഷ്യൽ സുരക്ഷ നൽകുന്നതിനാണ് ഇൻഷുറൻസ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഒരു ഉത്തമമായ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, അതായത്, ടേം പ്ലാൻ, നിങ്ങളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ സഹായം നൽകുന്നു. അത് കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന്‍റെ പ്രധാനഭാഗം കെട്ടിപ്പടുക്കൽ, റിട്ടയർമെന്‍റ് പ്ലാൻ, നിങ്ങളുടെ വീടും പേഴ്സണൽ വസ്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കൽ, മെഡിക്കൽ ചിലവുകൾ, ആശുപത്രി ബില്ലുകൾ മുതലായവയ്ക്ക് ചിലവായ പണം തിരിച്ചു ലഭിക്കൽ എന്നിവയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി നവീന കാല ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ്‌ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്?

ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ മരണം പോലെയുള്ള ദൗർഭാഗ്യകരമായ ആകസ്മികസന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സുരക്ഷ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയ ഒരു ആശയമാണ്‌ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്.

നിരാകരണം - *വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകം. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് മാസ്റ്റർ പോളിസി ഉടമയായ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിന് കീഴിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല. IRDAI കോർപ്പറേറ്റ് ഏജൻസി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ CA0101 മേൽപ്പറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രീമിയം തുകയും ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളുടെ പ്രായം, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ശീലങ്ങൾ, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘടകങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് (ബാധകമെങ്കിൽ). ഇഷ്യൂവൻസ്, ഗുണനിലവാരം, സർവ്വീസ് ലഭ്യത, മെയിന്‍റനൻസ്, വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ക്ലെയിമുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് BFL ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുകയില്ല. ഈ ഉൽപ്പന്നം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുക എന്നത് തികച്ചും സ്വമേധയാ ഉള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വാങ്ങിക്കാൻ BFL തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ നിർബന്ധിക്കുകയില്ല.”

ലോണുകളിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലും മികച്ച ഡീൽ നേടാൻ ഒരു നല്ല സിബിൽ സ്കോർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?