விபத்துக் காப்பீடு - விண்ணப்பப் படிவம்

எதிர்பாராத சம்பவங்களில் இருந்து உங்கள் குடும்பத்தை நிதி ரீதியாக பாதுகாக்கும் ஒரு பாதுகாப்பான வழி

ஆயுள் காப்பீட்டை குறைந்த செலவில் செய்வதற்கான பலனை பெறுங்கள்

லம்ப்சம் அல்லது மாதாந்திர பேஅவுட் விருப்பங்களிலிருந்து தேர்வு செய்யவும்

5 முதல் 30 ஆண்டுகள்வரை உங்கள் காப்பீடு பாலிசி காலத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்

ஒற்றை பாலிசியில் கூட்டு ஆயுள் காப்பீடு

விபத்துக் காப்பீடு - விண்ணப்பப் படிவம்

தயவுசெய்து உங்களுடைய முதல் மற்றும் கடைசிப் பெயரை உள்ளிடவும்
10-இலக்க எண் உள்ளிடவும்
உங்கள் அஞ்சல் குறியீட்டை உள்ளிடுக
தயவுசெய்து நகரத்தை உள்ளிடுங்கள்
உங்கள் மாநிலத்தை உள்ளிடுக
உங்கள் இமெயில் ID-ஐ உள்ளிடுக