ഹോം ലോണിനുള്ള യോഗ്യത കണക്കാക്കുക

Using a Home Loan Eligibility Calculator is certainly one of the easiest ways to determine eligibility for a home loan. Lending institutions consider several factors such as monthly salary, loan repayment tenor, other source of monthly income, any other obligation and EMIs payable besides other basic information. With a housing loan eligibility calculator, one can quickly set the values or inputs to these fields and check their eligibility without any hassle. It will help buyers to make an informed choice and avoid loan application rejections, which can otherwise affect their credit behaviour and CIBIL score negatively.

കൂടാതെ, ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ലെൻഡർമാരിൽ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.

ഹോം ലോണിനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്?

ഓരോ വായ്പക്കാരനും ഹൗസിംഗ് ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം നിറവേറ്റണം. വീഴ്ച വരുത്താതെ ലോൺ തുക അനായാസം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അയാൾക്ക്/അവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് അത് ഉറപ്പുവരുത്തും. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോൺ അപേക്ഷ തള്ളും, അത് വ്യക്തികളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ, പ്രോസസിംഗ് അതിവേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ആക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം നിറവേറ്റുക.

ഹോം ലോണ്‍ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം, നിലവിലെ പ്രായം, ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, ലൊക്കേഷൻ, മൊത്തം പ്രവർത്തന പരിചയം, മറ്റ് പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഹോം ലോൺ യോഗ്യത. ബജാജ് ഫിൻസെർവിന്‍റേത് ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ്, അത് ഹോം ലോൺ കൂടുതൽ ആക്‌സസ് ഉള്ളതാക്കുന്നു. താഴെയുള്ള ചാർട്ടിൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഹോം ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രായപരിധി

23 മുതൽ 62**

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ പ്രായപരിധി

25 മുതൽ 70**

ഹോം ലോണിന് ആവശ്യമായ CIBIL സ്കോർ

മിനിമം 750

ശമ്പളമുള്ള അപേക്ഷകരുടെ ജോലി അനുഭവം

കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം

ബിസിനസ് തുടർച്ച

കുറഞ്ഞത് 5 വർഷം

കുറഞ്ഞ ശമ്പളം

രൂ. 25,000

പൗരത്വം

രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ


** ലോൺ മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് പരിഗണിക്കുന്ന പരമാവധി പ്രായം.

ശക്തമായ അപേക്ഷകർക്ക് ഹോം ലോൺ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ യോഗ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂ. 5 കോടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂർണ്ണമായ ഹൗസിംഗ് ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ഹോം ലോണിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും അറിയുക.

ശമ്പളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹോം ലോണ്‍ യോഗ്യത

എത്രമാത്രം ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാം എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് സാലറി (ഇൻ-ഹാൻഡ് സാലറി) ആണ്. നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് ശേഷി പ്രവചിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം നിർണ്ണായകമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ലോൺ തുക നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ടേക്ക്-ഹോം സാലറി, അതായത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, PF, ESI മുതലായവ കുറച്ച ശേഷമുള്ള ശമ്പളമാണ് ലെൻഡർമാർ പരിഗണിക്കുന്നത്. ടേക്ക്-ഹോം സാലറി നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന EMI തുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ എടുക്കാവുന്ന മൊത്തം ലോൺ തുകയും നിർണ്ണയിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ടേക്ക്-ഹോം സാലറി രൂ. 25,000 ആണെങ്കിൽ, രൂ. 40 ലക്ഷം വിലയുള്ള വീട് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് രൂ. 18.64 ലക്ഷം വരെ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം (നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാദ്ധ്യതകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ) എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ടേക്ക് ഹോം രൂ. 50,000 ആണെങ്കിൽ, അതേ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് രൂ. 37.28 ലക്ഷം ലോൺ തുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാം. അതേസമയം, നിങ്ങളുടെ ടേക്ക്-ഹോം രൂ. 75,000 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത ലോൺ തുക രൂ. 55.93 ലക്ഷം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം.

വയസ്

മൊത്തം പ്രതിമാസ വരുമാനം (രൂപയിൽ)

 

25,000 – 50,000

75,000

25 വർഷങ്ങൾ

18.64 ലക്ഷം - 37.28 ലക്ഷം

55.93 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം

30 വർഷങ്ങൾ

18.64 ലക്ഷം - 37.28 ലക്ഷം

55.93 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം

35 വർഷങ്ങൾ

18.64 ലക്ഷം - 37.28 ലക്ഷം

55.93 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം

40 വർഷങ്ങൾ

18.64 ലക്ഷം - 37.28 ലക്ഷം

55.93 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം

45 വർഷങ്ങൾ

18.64 ലക്ഷം - 37.28 ലക്ഷം

55.93 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം

50 വർഷങ്ങൾ

18.64 ലക്ഷം - 37.28 ലക്ഷം

55.93 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം


പ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹോം ലോൺ യോഗ്യത

ലോൺ കാലയളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലെ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് പ്രായം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി കാലയളവ് 20 വർഷമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ചെറു പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘമായ കാലയളവ് നേടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന തുക ഹോം ലോൺ ആയി നേടാം.

ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ശമ്പളക്കാരായ അപേക്ഷകർ 23 നും 62** നും ഇടയിൽ പ്രായം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ 25 നും 70 നും ഇടയിൽ പ്രായം ഉള്ളവരായിരിക്കണം.
** ലോൺ മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് പരിഗണിക്കുന്ന പരമാവധി പ്രായം.

പ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരമാവധി എത്ര കാലയളവ് നേടാം എന്ന് താഴെയുള്ള ടേബിൾ കാണിക്കുന്നു:

വയസ്

ശമ്പളമുള്ള അപേക്ഷകർക്കുള്ള പരമാവധി കാലയളവ്

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർക്കുള്ള പരമാവധി കാലയളവ്

25 വർഷങ്ങൾ

30 വർഷങ്ങൾ

30 വർഷങ്ങൾ

30 വർഷങ്ങൾ

30 വർഷങ്ങൾ

30 വർഷങ്ങൾ

35 വർഷങ്ങൾ

30 വർഷങ്ങൾ

30 വർഷങ്ങൾ

40 വർഷങ്ങൾ

30 വർഷങ്ങൾ

30 വർഷങ്ങൾ

45 വർഷങ്ങൾ

25 വർഷങ്ങൾ

25 വർഷങ്ങൾ

45 വർഷങ്ങൾ

20 വർഷങ്ങൾ

20 വർഷങ്ങൾ


ഹോം ലോൺ യോഗ്യത എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലെൻഡിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അവരുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാം. മിക്ക പ്രധാന ആവശ്യകതകളും സാധാരണയായി ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും, ചില യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഓരോ ലെൻഡറിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ലെൻഡറിന് വായ്പക്കാരന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയെയും മുൻകാല തിരിച്ചടവ് സ്വഭാവത്തെയും വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം പാരാമീറ്ററുകളാണ്. ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, പ്രായം, ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, ഫോയിർ, ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ഇത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലോൺ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ലളിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ മാർഗ്ഗം ഓൺലൈൻ ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. അനുകൂലവും താങ്ങാവുന്നതുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ലോൺ തുക ആവശ്യകത നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഒരു ക്വോട്ട് കണക്കാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.

എങ്ങനെയാണ് ഹോം ലോൺ അര്‍ഹത കണക്കുകൂട്ടുന്നത്

യോഗ്യതയുള്ള ലോൺ തുക വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര ഫോർമുലയിലാണ് യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലോൺ കാലയളവ്, പ്രതിമാസ ശമ്പളം, നിലവിലുള്ള ബാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ EMIകൾ, മറ്റ് പ്രതിമാസ വരുമാനം മുതലായവ ഇത് പരിഗണിക്കുന്നു.

ഹോം ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്താണ്?

ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഹോം ലോൺ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ ലഭിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള തുക ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ തൽക്ഷണം കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് മികച്ച രീതിയിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരസിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ ടൂൾ മാനുവൽ കാൽക്കുലേഷന്‍റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നു.

ബജാജ് ഫിൻ‌സർ‌വിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെനിന്നും ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഈ ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ആക്സസ് ചെയ്ത് സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കൂ.

ഒരു ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

താഴെപ്പറയുന്ന ചില വേഗത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് സാധ്യതയുള്ള വായ്പക്കാർക്ക് ഓൺലൈൻ ഹൗസിംഗ് ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

ആദ്യം, വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ജനന തീയതിയും താമസിക്കുന്ന നഗരവും കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ ബന്ധപ്പെട്ട കോളങ്ങളിൽ നൽകണം.

അടുത്തതായി, ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്ററിലെ ചില പരാമീറ്ററുകൾക്കായി ഒരു മൂല്യം സജ്ജമാക്കണം. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:

 • പ്രതിമാസം കൈയില്‍കിട്ടുന്ന ശമ്പളം
 • ലോൺ തിരിച്ചടവ് കാലയളവ്
 • പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിന്‍റെ മറ്റ് സ്രോതസ്സുകൾ
 • മറ്റ് ബാധ്യതകൾക്കൊപ്പം നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ലോണിന്‍റെ EMIകൾ

Before going forward with a loan application, individuals must assess all eligibility criteria prescribed by various lenders. This will help one to opt for a lender that can provide housing loans at attractive terms to make repayment comfortable with EMIs spread over a favourable tenor.

ഹോം ലോൺ യോഗ്യതയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ?

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യതയെ ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു:

 • സിബിൽ സ്കോർ: 750 ന് മുകളിൽ അനുയോജ്യമായ സിബിൽ സ്കോർ ഉള്ള അപേക്ഷകർക്ക് റീപേമെന്‍റ് സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്ന താങ്ങാനാവുന്ന നിബന്ധനകളിൽ ഹോം ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
 • നിശ്ചിത ബാധ്യതാ - വായ്പ്പാ അനുപാതം: കുറഞ്ഞ ഫോയിർ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നിബന്ധനകളിൽ ലെൻഡർമാർ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ ഫോയിർ മൂല്യം ഉയർന്ന ഡിസ്പോസബിൾ വരുമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതുവഴി വായ്പക്കാരന്‍റെ ലോൺ തുക യഥാസമയം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രായം: The age of the borrower dictates the tenor of loan repayment. An extended repayment tenor will have smaller EMIs, thereby making it easier for the individual to repay the loan without defaulting

ഇവയ്ക്ക് പുറമേ, തൊഴിൽ നില, പ്രതിമാസ വരുമാനം, പ്രോപ്പർട്ടി വിവരങ്ങൾ, ലോൺ-ടു-വാല്യൂ (LTV) അനുപാതം എന്നിവ ഹോം ലോൺ യോഗ്യതയെ ബാധിക്കുന്നു.

ഹോം ലോൺ യോഗ്യത എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം?

ഹോം ലോൺ യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായ നിബന്ധനകളിലും പലിശ നിരക്കിലും ഹൌസിംഗ് ലോൺ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

 • സിബിൽ സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്തുക: ലെൻഡിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ 750 ന് മുകളിൽ അനുയോജ്യമായ സിബിൽ സ്കോർ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിൽ ഹോം ലോൺ നൽകുന്നു. ബില്ലുകൾ, ഇഎംഐകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശിക എന്നിവ യഥാസമയം അടയ്ക്കൽ, ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരേസമയം അപേക്ഷിക്കാത്തത് തുടങ്ങിയവ സിബിൽ സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചില വഴികളാണ്
 • നിലവിലുള്ള ലോണുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക: ഒരു വ്യക്തിയുടെ കടം-വരുമാന അനുപാതം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടും ലെൻഡർ ലോൺ തിരിച്ചടവ് ശേഷി വിലയിരുത്തും. അതിനാൽ, പുതിയ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലുള്ള ലോണുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഹോം ലോൺ യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും
 • ജോയിന്‍റ് ഹോം ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: സമ്പാദിക്കുന്ന സഹ അപേക്ഷകനോ ജീവിതപങ്കാളിയോടൊപ്പം ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഉൽപ്പന്നത്തിന് സംയുക്തമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ബജാജ് ഫിൻസെർവിന്‍റെ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് നൽകുന്ന യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ ഉപയോഗം വളരെ ലളിതമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജനനതീയതി, താമസ നഗരം മുതലായ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും എന്‍റർ ചെയ്യുക.

 • DD/MM/YYYY ഫോർമാറ്റിൽ ജനന തീയതി എന്‍റർ ചെയ്യുക
 • നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നൽകുക
 • തുക നേരിട്ട് എന്‍റർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയ ബാർ ക്രമീകരിച്ച് പ്രതിമാസ ശമ്പളം സജ്ജമാക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനുകളും റീപേമെന്‍റ് ശേഷിയും അനുസരിച്ച് 30 വർഷം വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവ് സജ്ജമാക്കുക
 • പ്രതിമാസം മറ്റ് വരുമാനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നൽകുക. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള കടങ്ങളിലേക്ക് നിലവിൽ അടയ്ക്കുന്ന മൊത്തം ഇഎംഐ തുക നൽകുക. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക

ശരിയായ ഫലങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. എല്ലാ എൻട്രികളും വീണ്ടും പരിശോധിച്ച ശേഷം 'നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ എടുക്കാവുന്ന പരമാവധി ലോൺ തുക ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ തൽക്ഷണം കാണിക്കുന്നു.

അനുയോജ്യമായ കാലയളവിൽ ബാർ ക്രമീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തുക പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി യോഗ്യതയുള്ള തുക ലഭിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഹോം ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക.

ഹോം ലോൺ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ഹോം ലോൺ എടുക്കുന്ന വായ്പക്കാരന്‍റെ യോഗ്യതാ നിർണയത്തിൽ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. അവയിൽ ഏതാനും ചിലത് താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • പ്രായ വിഭാഗം: 25 മുതൽ 70 വരെ പ്രായപരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട്. ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രായം 23 മുതൽ 62 വരെ ആയിരിക്കണം
 • സിബിൽ സ്കോർ: ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ക നമ്പറാണ് സിബിൽ സ്കോർ. 300 മുതൽ 900 വരെയുള്ള സ്കെയിലിൽ, ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിംഗായി 750 കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.ആകർഷകമായ ഫീച്ചറുകളും മികച്ച പലിശ നിരക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് ഹോം ലോണിന് മികച്ച സിബിൽ സ്‌കോർ പ്രയോജനപ്രദമാകും
 • തൊഴിൽ: അപേക്ഷകർ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ (ബിസിനസ്സുകാർ, ഡോക്ടർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ്, മറ്റുള്ളവർ) അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംഎൻസിയിൽ ശമ്പളമുള്ളവർ ആയിരിക്കണം
 • മിനിമം വരുമാനം: താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതിമാസ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്‍റെ സ്ലാബ് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് നൽകുന്നു. അപേക്ഷാർത്ഥികൾ ബാധകമായ മിനിമം ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റണം
 • എൽടിവി, പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യം: പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വിപണി മൂല്യം ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന ലോൺ തുക ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 20% ഡൌൺ പേമെന്‍റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ലോൺ അതിവേഗം നേടാം

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ്, ഫോർക്ലോഷർ, ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ സൗകര്യം തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾക്കൊപ്പം യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകന് മത്സരക്ഷമമായ ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്കുകൾ ആസ്വദിക്കാം.

ഹോം ലോൺ യോഗ്യത എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം?
 • കാലയളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ EMI കുറയുന്നതിനാൽ ഉയർന്ന ലോൺ തുക നേടാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട പലിശ വർദ്ധിക്കുന്നു
 • ലോൺ EMI, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടശ്ശിക തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള കടങ്ങൾ അടച്ചു വീട്ടുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ FOIR കുറയ്ക്കുന്നു, തന്മൂലം നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു
 • സഹ അപേക്ഷാർത്ഥിക്കൊപ്പം ജോയിന്‍റ് ഹോം ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യൂ ഉയർന്ന തുക വായ്പ എടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കൂ

ബജാജ് ഫിൻസെർവിന്‍റെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസിന് പണം കണ്ടെത്താൻ സവിശേഷതകളാൽ സമ്പന്നമായ ഹോം ലോൺ സ്വന്തമാക്കൂ.

ഹോം ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളം എത്രയാണ്?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോണിന് യോഗ്യത നേടാൻ നിങ്ങളുടെ മിനിമം ടേക്ക് ഹോം ശമ്പളം പ്രതിമാസം 25,000 ആയിരിക്കണം.

എന്‍റെ ശമ്പളത്തിന് എനിക്ക് എത്ര ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിലെ ഹോം ലോൺ തുക നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, ശമ്പളം, പ്രവർത്തന പരിചയം, നിങ്ങളുടെ പ്രായം, നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ, നിലവിലെ ബാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോം ലോൺ തുക കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.

25000 ശമ്പളത്തിൽ എനിക്ക് എത്ര ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും?

Considering your age is 25, with no other monthly income & obligations - you are eligible for a home loan upto 19,87,150 for tenor of 25 years on your monthly 25,000 salary.

35000 ശമ്പളത്തിൽ എനിക്ക് എത്ര ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും?

Considering your age is 25, with no other monthly income & obligations - you are eligible for a home loan upto 27,82,011 for tenor of 25 years on your monthly 35,000 salary.

60,000 ശമ്പളത്തിൽ എനിക്ക് എത്ര ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും?

Considering your age is 25, with no other monthly income & obligations - you are eligible for a home loan upto 47,69,161 for tenor of 25 years on your monthly 60,000 salary.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക