സേവനത്തിന്‍റെ വ്യവസ്ഥകള്‍

ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ("ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ") ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ (ഇതിന് കീഴിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്) ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ഇനി മുതൽ "ബിഎഫ്എൽ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) നിങ്ങൾക്ക് (ഇതിന് കീഴിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് (ഇതിന് കീഴിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു) ഉടമ എന്ന നിലയിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ (ഇതിന് കീഴിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു) ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ/സേവനങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ബാധകമാകുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ https://www.bajajfinserv.in/terms-of-use-ൽ ലഭ്യമാകും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്റ്റ്, 2000 പ്രകാരം ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡായി സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, (അതിന്‍റെ ഭേദഗതികളും നിയമങ്ങളും അതിന് കീഴിൽ നടത്തിയ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും / ചട്ടങ്ങളും പ്രസക്തമായ സമയത്ത് ബാധകമായേക്കാവുന്ന മറ്റ് നിയമങ്ങളും സഹിതം), ഒരു ലൈസൻസ് ചെയ്ത ഉപയോക്താവായി നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സൈൻ-അപ്പ് പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ കൃത്യമായി വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്സസ്/ഉപയോഗം ആരംഭിക്കുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്/വെബ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴിയോ/അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എല്ലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി വഴിയോ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റത്തവണ ഇലക്ട്രോണിക് സ്വീകരണം/സ്ഥിരീകരണം/ആധികാരികത സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യതയായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്‍റ്/ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡുമായി പൊരുത്തപ്പെടാതെ വന്നാൽ, കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ/പരിഷ്കരണങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ അറിയിക്കുന്നതുവരെ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിലനിൽക്കും.
ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സൈൻ-അപ്പ് പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (i) നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 18 വയസ് പ്രായമുണ്ട്, (ii) നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ശേഷിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ (ഇവിടെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു) അംഗീകൃത ഒപ്പിടുന്നതിനുള്ള ശേഷി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് (iii) നിങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്/ഇന്‍റർനെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും, വായിക്കാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും കഴിയും, (iv) നിങ്ങൾ ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളിൽ, "ഞങ്ങൾ", "ഞങ്ങൾക്ക്" അല്ലെങ്കിൽ "ഞങ്ങളുടെ" എന്ന പദം അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് "ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്" അല്ലെങ്കിൽ "ബിഎഫ്എൽ" എന്നിവയെ തീവ്രമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ "നിങ്ങൾ" അല്ലെങ്കിൽ "നിങ്ങളുടെ" അല്ലെങ്കിൽ "ഉപഭോക്താവ്" അല്ലെങ്കിൽ "യൂസർ" എന്നീ വാക്കുകൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

1 നിർവചനങ്ങൾ

മറ്റുവിധത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, താഴെ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വലിയക്ഷര പദങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും:

(a) "അഫിലിയേറ്റ്" എന്നാൽ സബ്‌സിഡിയറി കമ്പനി കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അവിടെ സബ്‌സിഡിയറി കമ്പനി, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി എന്നിവയ്ക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ കമ്പനി ആക്റ്റ്, 2013-ൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കും.

(ബി) "ബാധകമായ നിയമം(ങ്ങൾ)" എന്നാൽ ബാധകമായ / നിലവിലുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ, കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതും പ്രാബല്യത്തിൽ വരാവുന്നതുമായ - കാലാകാലങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഉത്തരവുകൾ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രധാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം, നാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ("എൻപിസിഐ" മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, നിയമത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ള ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ അധികാരിയുടെ ഉത്തരവോ മറ്റ് നിയമനിർമ്മാണ നടപടികളോ ), 2007-ലെ പേയ്‌മെന്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്ട്, 2008ൃലെ പേയ്‌മെന്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, 2002-ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം, കൂടാതെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് പേയ്‌മെന്റ് ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ / മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അർത്ഥമാക്കുന്നു.

(c) "ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട്" എന്നാൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വിജയകരമായ രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം കസ്റ്റമർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

(ഡി) "ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്" അല്ലെങ്കിൽ "ബിഎഫ്എൽ" എന്നാൽ മുംബൈ-പൂനെ റോഡ്, അകുർദി, പൂനെ 411035 ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസിൽ കമ്പനീസ് ആക്റ്റ് 2013 വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെ പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും ആർബിഐ ഉചിതമായ വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അത് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

(ഇ) "ബജാജ് പേ വാലറ്റ്" എന്നാൽ ചെറുകിട പിപിഐ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം - ഡീറ്റെയിൽ വാലറ്റ് (ഇതിന് കീഴിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്) ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ ബിഎഫ്എൽ മുഖേനയുള്ള ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റുകളിൽ നിന്നോ മാത്രം ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സെമി-ക്ലോസ്ഡ് പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകളുടെ പ്രധാന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, കാലാകാലങ്ങളിൽ അനുബന്ധം - I ൽ കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.

(എഫ്) "ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ" എന്നാൽ ബജാജ് പേ വാലറ്റ്, യുപിഐ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ, ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ, ഐഎംപിഎസ് തുടങ്ങിയവയും കൂടാതെ നിബന്ധന 4, അനുബന്ധം I എന്നിവയിൽ കൂടുതലായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ, ബിഎഫ്എൽ നൽകുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ/സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് നൽകുന്ന വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ / സേവനങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

(g) "ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്" എന്നാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ വിവിധ മൊബൈൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

(എച്ച്) "ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം" എന്നാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ സുഗമമായി ലഭിക്കുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ വിവിധ മൊബൈൽ അധിഷ്‌ഠിതവും വെബ്-പോർട്ടൽ/വെബ്സൈറ്റ്/ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

(ഐ) "ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും" എന്നാൽ പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ, ബിസിനസ് ലോണുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ലോണുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, കാലാകാലങ്ങളിൽ ബിഎഫ്എൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ബിഎഫ്എൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും (അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

(ജെ) "നിരക്കുകൾ" അല്ലെങ്കിൽ "സേവന നിരക്ക്" എന്നാൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയേക്കാവുന്ന നിരക്കുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ചുവടെയുള്ള നിബന്ധന 15 പ്രകാരം കൂടുതലായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

(കെ) "പ്രാബല്യത്തിലുള്ള തീയതി" എന്നത് റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതിയായിരിക്കും. ഓരോ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമിനും വ്യത്യസ്‌തമായ പ്രാബല്യ തീയതി ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് പ്രസ്‌തുത റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കും.

(എൽ) "എന്‍റിറ്റി" എന്നാൽ കമ്പനി ആക്റ്റ്, 1956/2013-ന്‍റെ പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ കൃത്യമായി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും കമ്പനി, ഒരു പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനം, ഒരു പരിമിത ബാധ്യതയുള്ള പങ്കാളിത്തം, വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മ, വ്യക്തികളുടെ സംഘം, 1860-ലെ സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റി, കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാൽ എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം.

(m) "എൻപിസിഐ" എന്നാൽ നാഷണൽ പേമെന്‍റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്;

(n) "ഒടിപി" എന്നാൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഒറ്റത്തവണ പാസ്‌വേഡ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്;

(o) "പിഇപി" എന്നാൽ മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷൻ-നോ യുവർ കസ്റ്റമർ (കെവൈസി) ഡയറക്ഷൻ, 2016-ൽ ആർബിഐ നിർവ്വചിച്ച പ്രകാരം രാഷ്ട്രീയമായ പദവിയിലുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

(p) "ആർബിഐ" എന്നാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

(q) "മൂന്നാം കക്ഷി ഉത്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും" എന്നത് ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പ്ലാറ്റ്‍ഫോമിലൂടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബിഎഫ്എൽ ഒഴികെയുള്ള ഒരു കക്ഷിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഉത്പന്നത്തെയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കില്‍ സേവനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2. വ്യാഖ്യാനം

(a) ഏകവചനത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ റഫറൻസുകളിലും ബഹുവചനവും തിരിച്ചും ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ "ഉൾപ്പെടുന്നു" എന്ന വാക്ക് "പരിമിതികളില്ലാതെ" എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കണം".

(b) ഏതെങ്കിലും ചട്ടം, ഓർഡിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാ ഏകീകരണങ്ങളും ഭേദഗതികളും പുനർനിർമ്മാണങ്ങളും തൽക്കാലം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

(c) എല്ലാ തലക്കെട്ടുകളും ബോൾഡ് ടൈപ്പിംഗും ഇറ്റാലിക്സും (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) റഫറൻസിന്‍റെ സൗകര്യത്തിനായി മാത്രം ചേർത്തിരിക്കുന്നു, ഇത് നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും അർത്ഥത്തെയോ വ്യാഖ്യാനത്തെയോ പരിധി നിർവ്വചിക്കുകയോ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

3. ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ

(a) ശരിയായതും പരിഷ്കരിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം, വെരിഫിക്കേഷൻ, ഓഡിറ്റ്, പരിപാലനം എന്നിവ ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ്, ബാധകമായ നിയമം / ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്തോ മറ്റോ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളിലും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്‍റേഷനിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ നിർത്താനും / എല്ലാ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കാനും ബിഎഫ്എല്ലിന് അവകാശമുണ്ട്.

(b) ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ബിഎഫ്എല്ലിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വിവരവും ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും, കൂടാതെ ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ, ഈ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനുസൃതമായി, ബാധകമായ നിയമത്തിനോ നിയന്ത്രണത്തിനോ അനുസൃതമായ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം.

(c) ബാധകമായ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമായ അധിക ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ/വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിന് ഉണ്ട്.

4. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ

(a) ഒരൊറ്റ സൈൻ ഇൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ബിഎഫ്എൽ നൽകുന്ന വിവിധ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാത്ത വിധം സമ്മതിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക സൈൻ ഇൻ ആവശ്യമില്ല.

(b) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ലഭ്യമായ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ / സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാം, പരിശോധിക്കാം, പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ബാധകമായ നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളുമാണ്, അവ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും പുറമേയാണ്;

(c) നിങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ബിഎഫ്എൽ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ലോൺ / മറ്റ് ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ സേവന വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാധകമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഓഫറുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം; കൂടാതെ

(d) താഴെപ്പറയുന്ന സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക (അതിനുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനൊപ്പം ചേർത്ത അനുബന്ധങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ കൂടുതൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു, അത് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമേയായിരിക്കും):

അനുബന്ധം(ങ്ങൾ)

വിഷയം

I

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ:

A. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബാധകമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.
B. യൂണിഫൈഡ് പേമെന്‍റ് ഇന്‍റർഫേസ് ("യുപിഐ") ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ, ഫണ്ട് കളക്ഷൻ സൗകര്യം എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബാധകമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.
സി. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബാധകമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.

D. ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേമെന്‍റ് സർവ്വീസ് ("ഐഎംപിഎസ്") അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിന് ബാധകമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.

II

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും:

എ. ബിഎഫ്എൽ ലോൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.
ബി. കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.
സി. ബിഎഫ്എൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.
ഡി. മൂന്നാം കക്ഷി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.
ഇ. മൂന്നാം കക്ഷി ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.
എഫ്. എക്സ്പെൻസ് മാനേജർക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.
ജി. ലൊക്കേറ്ററിനുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.
എച്ച്. ഇഎംഐ വോൾട്ടിനുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.
എൽ. റിവാർഡുകൾക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.


5. യോഗ്യത

(എ) നിങ്ങൾ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ/ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും പ്രമാണീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

(i) ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ്;
(ii) 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കി, പ്രായപൂർത്തി നേടി;
(iii) നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ശേഷിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ അംഗീകൃത ഒപ്പ് നൽകാനുള്ള ശേഷിക്ക് കീഴിൽ കൃത്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്;
(iv) നിയമപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും; കൂടാതെ
(v) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നോ നിരോധിക്കുകയോ മറ്റ് നിയമപരമായ തരത്തിൽ വിലക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
(vi) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ടിന്‍റെ ഏക ഉടമയാണ്, ഒരു സമയത്തും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല, നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം ഉപയോഗം ഉചിതമല്ല, ബിഎഫ്എൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അനുവദിക്കില്ല, അതിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും അനന്തരഫലങ്ങൾക്കും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ എടുക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി.

(b) മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ആവശ്യകതകൾക്ക് പുറമേ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വ്യക്തമാക്കിയേക്കാവുന്ന അധിക മാനദണ്ഡങ്ങളും നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

6. ഇവിടെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിയ മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങൾ പാലിക്കണം. ബിഎഫ്എൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ബാധകമായ നിയമത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിരസിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും. കൂടാതെ, ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും/ ഫോമുകളും കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകാനും കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ അറിയിക്കുന്ന എല്ലാ ആവശ്യകതകളും കാലാകാലങ്ങളിൽ പാലിക്കാനും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

7. ബിഎഫ്എൽ അതിന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിന് കീഴിൽ, അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനി(കൾ), അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യാപാരി / വെണ്ടർമാർ / സേവന ദാതാക്കൾ / ബിസിനസ്സ് അസോസിയേറ്റുകൾ / പങ്കാളികൾ / അഫിലിയേറ്റുകൾ, ഡയറക്ട് സെയിൽസ് ഏജന്റ് ("DSA) ”), ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ("DMA"), റിക്കവറി/ കളക്ഷൻ ഏജന്റുമാർ ( “RA”), ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഏജന്റുമാർ (“IFA< /b>") എന്നിവരുടെ സേവനങ്ങൾ (ഇനി മുതൽ "ബിഎഫ്എൽ പാർട്ണർമാർ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ/നിങ്ങളുടെ ആസ്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നേടുന്നതിനും പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായതോ ആകസ്മികമായതോ ആയ നിയമാനുസൃതമായ പ്രവൃത്തികൾ / ഉടമ്പടികൾ / വിഷയങ്ങൾ, ബിഎഫ്എൽ ഉചിതമെന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

8. ബിഎഫ്എല്ലിന് അതിന്‍റെ പൂർണ്ണ വിവേചനാധികാരത്തിൽ, പ്രത്യേകമായി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ/സൗകര്യങ്ങൾ, പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക്/സേവനങ്ങളിലേക്ക്/ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

9.. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് നിലയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിലാസത്തിന്‍റെയും / അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിന്‍റെയും / അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വിലാസത്തിന്‍റെയും മാറ്റം ഉടൻ ബിഎഫ്എല്ലിനെ അറിയിക്കുകയും ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ റെക്കോർഡുകളിൽ അത് കൃത്യമായി മാറ്റുകയും ചെയ്യും, അത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ റെക്കോർഡുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പഴയ വിലാസം / മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്തം. അസാധുവായ മൊബൈൽ നമ്പർ രജിസ്ട്രേഷന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സേവനങ്ങൾ / മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്സസ് നിയന്ത്രിച്ചേക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

10. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയോ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് / വെബ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴിയോ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി വഴിയോ ബിഎഫ്എല്ലിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒറ്റത്തവണ ഇലക്ട്രോണിക് സ്വീകാര്യത / സ്ഥിരീകരണം / പ്രാമാണീകരണം എന്നിവയിലൂടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാസ്‌വേഡിനൊപ്പം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയ പാസ്‌കോഡ് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽബിഎഫ്എൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ അറിയിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും നടപടിക്രമം നിങ്ങളുടെ പരിശോധന നടത്താൻ വ്യവസായ നിലവാരമുള്ള സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുന്നു. ബിഎഫ്എൽ പിന്തുടരുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ധാരണയും സ്വീകാര്യതയും നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ അറിയിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും അനധികൃത വെളിപ്പെടുത്തൽ, ആക്‌സസ്, ലംഘനം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഉപയോഗം എന്നിവ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്‍റെ സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

11. ബിഎഫ്എല്ലിന് അതിന്റെ നിയമപരമായ / നിയന്ത്രണ ബാധ്യതകൾ പാലിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ വൈകുകയോ ചെയ്താൽ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് അടയ്ക്കുന്നതിനും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചതിന് വിധേയമായി ബിഎഫ്എല്ലിന്റെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

12. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ സമ്മതം

(എ) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്/പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, https://www.bajajfinserv.in/privacy-policy-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ നിബന്ധനകളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം. ബിഎഫ്എൽ നൽകുന്ന ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയോ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ അയച്ച ഒറ്റത്തവണ പാസ്‌വേഡ് (“ഒടിപി”) വഴി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലൂടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ അതിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങൾ / ഭേദഗതികൾ (മൊത്തത്തിൽ “നിബന്ധനകൾ”) ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ രേഖകളിൽ ലഭ്യമായ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ വിലാസം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റ് ആധികാരികമാക്കൽ വഴിയോ സ്വീകാര്യത സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്കും സ്വകാര്യതാ നിബന്ധനകൾക്കും കീഴിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും വ്യക്തമായി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(ബി) ബിഎഫ്എൽ, അതിന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എല്ലുമായി പങ്കാളിത്തമുള്ള മൂന്നാം കക്ഷികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ലോണുകൾ, ഇൻഷുറൻസ്, മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഓൺ-ബോർഡിംഗ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഎഫ്എൽ / അതിന്‍റെ പ്രതിനിധികൾ / ഏജന്‍റുമാർ / അതിന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ / അഫിലിയേറ്റുകൾ എന്നിവ ആശയവിനിമയങ്ങൾ, അറിയിപ്പുകൾ, ടെലിഫോൺ കോളുകൾ / എസ്എംഎസുകൾ / ഇമെയിലുകൾ / നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ / പോസ്റ്റ് / ബിറ്റ്ലി / whatsapp/ ബോട്ടുകൾ / വ്യക്തിപരമായി നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ അയക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതികളിലൂടെ ബിഎഫ്എൽ അയക്കുന്ന ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നിങ്ങളിൽ ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും.

(c) ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് മാസ്റ്റർ പോളിസി ഉടമയായ വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ / സ്കീമുകൾ / ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ്, ബജാജ് പേ വാലറ്റ്, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ, മൂല്യവർദ്ധിത സേവനങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബർമാർ (വിഎഎസ്)/ബിഎഫ്എൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സഹായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഈ സ്കീമുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

(d) തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, അത്തരം സ്കീമുകൾക്ക് കീഴിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ / സ്കീമുകൾ / ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനും ഓഫർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ ബിഎഫ്എലിനെ അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും വ്യക്തമായി അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

13. സമ്മതം പിൻവലിക്കൽ

ബിഎഫ്എല്ലിന് തീർപ്പാക്കാത്ത കരാർ ബാധ്യതകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് പൂർത്തിയായ ശേഷം അത്തരം പിൻവലിക്കലിന് ബാധകമായ നിലവിലുള്ള നിയമ/നിയന്ത്രണത്തിന് അനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. കരാർ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റിയ ശേഷം, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം / പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളുടെയും അതിന്‍റെ ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസികളുടെയും ഏതെങ്കിലും പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വീകാര്യതയായി കണക്കാക്കും.

14. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കടമകൾ

(എ) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു: (i) ഏതെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്തുന്നതിന്, (ii) ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിയമാനുസാരമല്ലാത്ത, നിയമവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി. ബിഎഫ്എൽ, അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത ഇല്ലാതെ, അധിക ആവശ്യകതകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ചുമത്തുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യാം, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കും / അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളിലേക്കും (അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ) നിങ്ങളുടെ ആക്സസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം.

(ബി) നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട്, പാസ്‌വേഡ്, പിൻ, ഒടിപി, ലോഗിൻ വിശദാംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ("ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ"), നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രഹസ്യസ്വഭാവവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ അറിവോടെയോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡൻഷ്യലുകളുടെ ദുരുപയോഗം, അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന/അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നഷ്ടം/തകരാറുകൾക്ക് ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല.

(c) നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യില്ലെന്ന്/b> അംഗീകരിക്കുന്നു:

(i) ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പ്രദർശിപ്പിക്കുക, അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക, പരിഷ്‌ക്കരിക്കുക, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക, അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പങ്കിടുക: (എ) മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടേതും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതും; (ബി) തികച്ചും ഹാനികരവും, ഉപദ്രവകരവും, ദൈവദൂഷണവും, അപകീർത്തികരവും, അശ്ലീലവും, കുട്ടികളുടെ ലൈംഗികത, പീഡോഫിലിക്, അപകീർത്തികരം, മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്നതും, വിദ്വേഷകരവും, അല്ലെങ്കിൽ വംശീയവും, വംശീയമായി ആക്ഷേപകരവുമായ ഏത് രീതിയിലും; (സി) പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുക; (ഡി) അത്തരം സന്ദേശങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിലാസക്കാരനെ(ക്കാരെ) വഞ്ചിക്കുകയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത കുറ്റകരമോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുക; (ഇ) മറ്റൊരാളായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തുക; (എഫ്) സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വൈറസുകൾ, വേമുകൾ, ട്രോജനുകൾ, സ്പൈവെയർ, ആഡ്‌വെയർ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്ന കോഡുകൾ, മറ്റ് ക്ഷുദ്രകരമായ അല്ലെങ്കിൽ നുഴഞ്ഞുകയറുന്ന സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ്, ഫയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉറവിടത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും സ്‌പൈവെയറിന്റെയോ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനോ നശിപ്പിക്കാനോ പരിമിതപ്പെടുത്താനോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നവ. ; (ജി) ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം, അഖണ്ഡത, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പരമാധികാരം, വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സൗഹൃദബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ക്രമം എന്നിവയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് പ്രേരണ നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ അന്വേഷണം തടയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കുന്നു; (എച്ച്) ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം, നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു; (ഐ) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെയോ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെയോ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, കൂടാതെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ക്രമീകരണങ്ങളും പരിഷ്‌ക്കരിക്കുകയോ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.
(ii) ഏതെങ്കിലും ഓതർ ആട്രിബ്യൂഷനുകൾ, നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശരിയായ അറിയിപ്പുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്‍റെയോ മറ്റ് മെറ്റീരിയലിന്‍റെയോ ഒറിജിന്‍റെയോ സോഴ്സിന്‍റെയോ കുത്തക പദവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേബലുകൾ എന്നിവ വ്യാജമാക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു;
(iii) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ/അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന് ബാധകമായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും പെരുമാറ്റച്ചട്ടമോ മറ്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ ലംഘിക്കുക.
(iv) പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുക;
(v) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിലേക്കോ സവിഷേതയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്കോ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെർവറിലേക്കോ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സേവനങ്ങളിലേക്കോ ഹാക്കിംഗ്, പാസ്സ്‌വേർഡ് "മൈനിംഗ്" അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വഴിയോ അനധികൃത ആക്‌സസ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു;
(vi) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ പുനർനിർമ്മിക്കുക, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, കോപ്പി ചെയ്യുക, വിൽക്കുക, പുനർവിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുക;
(vii) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്‍റെയോ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്‌വർക്കിന്‍റെയോ കേടുപാടുകൾ പരിശോധിക്കുകയോ സ്‌കാൻ ചെയ്യുകയോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെയോ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്‌വർക്കിലെയോ സുരക്ഷാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാമാണീകരണ നടപടികൾ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്യുക;;
(viii) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ സോഴ്‌സ് കോഡ് ഉൾപ്പെടെ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ റിവേഴ്‌സ് ലുക്ക്-അപ്പ്, ട്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയ്‌സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം മുഖേന ലഭ്യമാക്കിയതോ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും സേവനമോ വിവരങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുക.

15. ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ്ജുകൾ

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയോ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ടിന്‍റെ ഉപയോഗത്തിനോ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എല്ലിന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷിക്കോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സവിശേഷതയുടെ ഉപയോഗത്തിനോ ബാധകമായ ഫീസ്/നിരക്കുകൾ അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. കൂടാതെ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാധകമായ ഫീസ് താഴെയുള്ള ഷെഡ്യൂൾ I-ൽ നൽകുന്നു. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി നടപ്പിലാക്കിയ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് ബാധകമായേക്കാവുന്ന ഫീസ്/നിരക്കുകളുടെ സ്വഭാവവും അളവും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും സവിശേഷത ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബിഎഫ്എല്ലിന് പൂർണ്ണവും കേവലവുമായ വിവേചനാധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാധകമായ ഫീസ്/നിരക്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉൽപ്പന്നം/സേവനത്തിന്‍റെ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനുസൃതമായി അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

നിലവിലെ നിരക്കുകൾ (അത് ഭാവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ മാറ്റിയേക്കാം, അറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് ശേഷവും) നിങ്ങൾക്ക് https://www.bajajfinserv.in/all-fees-and-charges എന്നതിൽ കാണാൻ കഴിയും.

16. സ്വകാര്യതാ നിബന്ധനകൾ

https://www.bajajfinserv.in/privacy-policy എന്നതിൽ ലഭ്യമായ ഈ സ്വകാര്യതാ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി ബിഎഫ്എല്ലിന് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാനും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ ശേഖരണം, ഉപയോഗം, പ്രോസസ്സിംഗ്, സംഭരണം എന്നിവ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും:

16.1. ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ തരം: ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് നിർദ്ദിഷ്ടവും നിയമപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ ശേഖരിക്കുന്നു / ശേഖരിക്കും, പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ആവശ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ബിഎഫ്എൽ അത് കൂടുതൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. കൂടാതെ, ബിഎഫ്എൽ താഴെപ്പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചേക്കാം:

(എ) നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ:

(i) നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി / ലോഗിൻ പ്രക്രിയയുടെ / സൈൻ-അപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ചില വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം, കൂടാതെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനൊപ്പം നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോഴും, ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക ഫോം വഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ സപ്പോർട്ട് ടീമുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോഴും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഓൺലൈൻ സ്രോതസ്സുകൾ വഴി ബിഎഫ്എൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചേക്കാം.

(ii) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ / ലോഗിൻ / സൈൻ-അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ബിഎഫ്എൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം:

(a) പേര് (ആദ്യ പേര്, മധ്യ പേര്, അവസാന പേര്);
(b) മൊബൈൽ നമ്പർ;
(c) ഇമെയിൽ ഐഡി;
(d) ജനന തീയതി;
(e) പാൻ;
(എഫ്) നിയമം / ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കെവൈസി പാലിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ;
(ജി) കാലാകാലങ്ങളിൽ ബിഎഫ്എൽ ആവശ്യമായി കണക്കാക്കുന്ന മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ / ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ.

(iii) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബാധകമായ നിയമപ്രകാരം വിലാസം, പേമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് വിവരങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ, മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ബിഎഫ്എൽ അധിക വിവരങ്ങൾ തേടിയേക്കാം. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെയും / അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളുടെയും പ്രസക്തമായ സവിശേഷത പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, അത്തരം അധിക വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

(ബി) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ/ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപ്ച്ചർ ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ:

i. ബിഎഫ്എൽ ശേഖരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും "ഉള്ളതുപോലെ" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ആധികാരികതയ്ക്ക് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ലെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ii. വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ/ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും ബ്രൗസിംഗും അനുസരിച്ച് ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗ രീതി, നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ച സേവനങ്ങളുടെ തരം, പേമെന്‍റ് രീതി/തുക, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻ, സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്ത/ലഭ്യമാക്കിയ റിവാർഡുകൾ/ഓഫറുകൾ അനുസരിച്ച്, ഓർഡർ വിശദാംശങ്ങൾ, ഡെലിവറി വിവരങ്ങൾ എന്നിവയും ബിഎഫ്എൽ ശേഖരിക്കുന്നു.
III. നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ / ആക്‌സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഎഫ്എൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ അധികമായുള്ള വ്യക്തമായ സമ്മതം നേടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചില അധിക വിവരങ്ങളിലേക്ക് ആക്‌സസ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. അത്തരം അധിക വിവരങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടാം: (i) നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എസ്എംഎസ് വിവരങ്ങൾ, (ii) വഞ്ചന തടയുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ അനധികൃത ഉപകരണ ആക്‌സസ് നിർത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ലോഗ് വിശദാംശങ്ങൾ / കോൺടാക്‌റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ (iv) മൊബൈൽ ഉപകരണ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറും സിം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറും കൂടാതെ (iv) നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിശദാംശങ്ങൾ / ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള ആക്‌സസ്.

(സി) മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ:

i. നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ലഭിച്ചാൽ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം കൂടുതൽ വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിനും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചില സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ചില തേർഡ് പാർട്ടികളോട് ബിഎഫ്എൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചേക്കാം.
ii. ഒരു കരാറിന് കീഴിൽ മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്ന് (ഉദാ. ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികൾ / വിവര യൂട്ടിലിറ്റികൾ / അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേറ്റർമാർ) നിന്ന് ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ (ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉൾപ്പെടെ) ശേഖരിച്ചേക്കാം.
III. ബിഎഫ്എലിന് ഇനിപ്പറയുന്നത് പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ അധിക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും (i) നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തുന്നതിന് (ii) മൂന്നാം കക്ഷി സേവന ദാതാക്കളിൽ നിന്നും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളികളിൽ നിന്നും വഞ്ചനയും സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, കൂടാതെ (iii) പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ പാർട്ണർ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെയും ഇടപെടലുകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

16.2 ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്:

1. നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച സേവനം നൽകുന്നതിനും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ/ചട്ടങ്ങൾ (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) പാലിക്കുന്നതിനുമായി നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആക്‌സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിഎഫ്എൽ ശേഖരിക്കുന്ന ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുമായും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും, അഫിലിയേറ്റുകൾ, സേവന ദാതാവ്, ഏജൻസികൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി, എന്നാൽ ബാധകമായ നിയമം / നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന പരിധി വരെ, നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകുക കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യതാ നിബന്ധനകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രകാരം പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് അത്തരം കളക്ഷന്റെ രീതി, ഉപയോഗം, സംഭരണം എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടാതെ ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുകയോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2. താഴെപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം:

എ) നിങ്ങൾക്കായി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ലോൺ / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫറുകൾ, റിവാർഡുകൾ എന്നിവ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാൻ / ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ;
b) നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, മുൻകാല സാമ്പത്തിക പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നം / മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്.
c) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, നിങ്ങളുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധമില്ലാത്തതും സംഗ്രഹിച്ചതോ അജ്ഞാതമാക്കിയതോ തിരിച്ചറിയാത്തതോ ആയ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും ബിഎഫ്എൽ ശേഖരിച്ചേക്കാം.
ഡി) നിങ്ങൾക്കായി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ നൽകുക, പ്രോസസ് ചെയ്യുക, പരിപാലിക്കുക, മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വികസിപ്പിക്കുക.
ഇ) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവന്‍റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിയിപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച അപ്ഡേറ്റുകൾ, പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും പൊതുവായ സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു.
f) മാര്‍ക്കറ്റിംഗും പ്രൊമോഷണല്‍ മെറ്റീരിയലുകളും ലഭ്യമാക്കുന്നത് പോലുള്ള മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് സംബന്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു.
g. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.
h) ബാധകമായ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള ബാധ്യതകൾ പാലിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

3. താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദമായ പട്ടിക (അവ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണമല്ല), അതിനാൽ ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം:

(a) അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കൽ: നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കുകയും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
(b) ഡിവൈസുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു: നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ/ആക്‌സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈസുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഡിവൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം;
(c) വെരിഫിക്കേഷൻ: നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ബിഎഫ്എൽ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
(d) റിസ്കുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനും ആന്‍റി-ഫ്രോഡ് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനും: റിസ്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും വഞ്ചന കണ്ടെത്താനും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകാനും ഡിവൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്‌റ്റുകൾ, എസ്എംഎസ്, ലൊക്കേഷൻ, വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം;
(e) സർവ്വീസ് പരാജയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്: സേവനമോ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനും ലോഗ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.
(f) ഡാറ്റ വിശകലനം നടത്തുന്നതിന്: നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഡിവൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചേക്കാം;
(g) അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്: തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം / സേവന വാഗ്ദാനങ്ങൾ / അനുഭവം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗ ഡാറ്റ ബിഎഫ്എൽ വിശകലനം ചെയ്തേക്കാം.
(h) നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ശേഖരിക്കുന്നതിന്: നിങ്ങൾ നൽകിയ ഫീഡ്ബാക്കിനെ പിന്തുടരുന്നതിന്, നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടേക്കാം, അതിന്‍റെ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കാം.
(i) അറിയിപ്പുകൾ അയക്കുന്നതിന്: കാലാകാലങ്ങളിൽ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ, പോളിസികൾ എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ പോലുള്ള പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ അയക്കാൻ ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

4. ഉപഭോക്തൃ നമ്പർ, സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ഐഡി, ബിൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടെലിഫോൺ നമ്പർ, അക്കൗണ്ട് ഐഡി / ഉപഭോക്തൃ ഐഡി, അല്ലെങ്കിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള പേമെന്‍റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് ഐഡന്‍റിഫയർ(കൾ), കുടിശ്ശിക / സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ മൂല്യം, സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ, കൃത്യ തീയതി എന്നിവ പോലുള്ള ബിൽ പേമെന്‍റുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ബിഎഫ്എൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

5. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എല്ലിന് എസ്എംഎസ് റീഡ് പെർമിഷൻ നൽകുകയും നിങ്ങൾ ഇടപഴകുന്ന ബില്ലർമാരെ (“ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലർമാർ”) തിരിച്ചറിയാൻ ബില്ലറുകൾ, ബിൽ റിമൈൻഡറുകൾ, ബിൽ പേമെന്‍റ് സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നോ ബിഎഫ്എല്ലിന് എസ്എംഎസ് ആക്‌സസ് ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

6. ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ അഡ്രസ്, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം. grievanceredressalteam@bajajfinserv.in ലേക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ച് ബിഎഫ്എൽ-ൽ നിന്ന് പ്രമോഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.

7. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനും നിങ്ങൾക്കായി തടസ്സമില്ലാത്ത അനുഭവത്തിനായി മൂന്നാം കക്ഷി സേവന ദാതാക്കളുമായി അത്തരം വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ബിഎഫ്എൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

17. കുക്കികൾ

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ "കുക്കീസ്" പോലുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഡിവൈസുകൾ ബിഎഫ്എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്‌സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്‍ററാക്ഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. വ്യക്തതയ്ക്കായി, "കുക്കീസ്" എന്നത് വെബിൽ / മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ഫയലുകളാണ് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് / സ്‌റ്റോറേജിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു "കുക്കി" ഉപയോഗത്തിലൂടെ മാത്രം ലഭ്യമായേക്കാവുന്ന ചില ഫീച്ചറുകൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ബിഎഫ്എൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാമെന്ന് ദയവായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

18. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ടിന്‍റെ ടെർമിനേഷൻ/സസ്പെൻഷൻ:

ഈ ഉടമ്പടികളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ ആക്‌സസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എൽ-ൽ നിക്ഷിപ്‌തമാണ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് / ബിഎഫ്എൽ ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതോ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളെ നിരോധിക്കുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യാം. ബിഎഫ്എൽ നീരിക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ സംശയാസ്പദമായതോ അസാധാരണമായതോ ആയ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ / വഞ്ചന / വികൃതി / ആൾമാറാട്ടം / ഫിഷിംഗ് / ഹാക്കിംഗ് / അനധികൃത ആക്സസ് മുതലായവ സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതുവരെ ബിഎഫ്എൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളും / വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉടൻ നൽകണം. മേൽപ്പറഞ്ഞ സസ്പെൻഷൻ / ഇല്ലാതാക്കൽ എന്നിവയുടെ ഫലമായി എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ബിഎഫ്എൽ പരാതി പരിഹാര ടീമിനെ ബന്ധപ്പെടാം, അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന്, അതിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെയുള്ള ക്ലോസ് 30-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

(b) ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഒരു കാരണവും നൽകാതെ, നിങ്ങൾക്ക് 30 (മുപ്പത്) കലണ്ടർ ദിവസത്തെ അറിയിപ്പ് നൽകി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം നോട്ടീസ് കാലയളവ് ആവശ്യമില്ല.

19. നിരാകരണം

(a) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ലഭ്യമാക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കണ്ടന്‍റ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഫംഗ്ഷനുകൾ, മെറ്റീരിയലുകൾ, വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ "ഉള്ളത്പോലെ" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുന്നു.. ബിഎഫ്എൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഏജന്‍റുമാർ, കോ-ബ്രാൻഡർമാർ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളികൾ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ലഭ്യമായ/ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഉള്ളടക്കം, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഫംഗ്ഷനുകൾ, മെറ്റീരിയൽ, വിവരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യവും വാറന്‍റിയും നൽകുന്നില്ല.

(b) പരിമിതികളില്ലാതെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ്ൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റുകളോ സേവനങ്ങളോ ഉൾപ്പെടെ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിലെ കണ്ടന്‍റ്, വിവരങ്ങൾ, മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സരഹിതവും സമയബന്ധിതമോ പിശകുകളില്ലാത്തതോ ആയിരിക്കുമെന്ന് ബിഎഫ്എൽ ഒരു തരത്തിലും ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഉള്ളടക്കവും വിവരങ്ങളും മെറ്റീരിയലുകളും ലഭ്യമാക്കുന്ന ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമോ സെർവറുകളോ വൈറസുകളോ മറ്റ് ദോഷകരമായ ഘടകങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതാണ്.

(c) പേമെന്‍റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, പേമെന്‍റ് നടത്താൻ നിങ്ങളും (ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന) അയയ്‌ക്കുന്നയാളിൽ നിന്ന് (“അയയ്‌ക്കുന്നയാൾ”) അത്തരം പേമെന്‍റ് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി / സ്ഥാപനം എന്നിവയ്ക്ക് ("സ്വീകർത്താവ്") ഇടയിൽ മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൂടാതെ ബിഎഫ്എൽ അത്തരം വ്യക്തി/ സ്ഥാപനം നൽകുന്ന അത്തരം സേവനങ്ങൾ, സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ലെവൽ പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്യാരന്‍റിയോ വാറന്‍റിയോ നൽകുന്നില്ല.

20. നഷ്ടപരിഹാരം

നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ, അതിന്‍റെ അഫ്ലിയേറ്റുകൾ, പ്രൊമോട്ടർമാർ, ഓഫീസർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, ജീവനക്കാർ, ഏജന്‍റുമാർ, പങ്കാളികൾ, ലൈസൻസർമാർ, ലൈസൻസികൾ, കൺസൾട്ടന്‍റുകൾ, കൺട്രാക്ടർമാർ, മറ്റ് ബാധകമായ മൂന്നാം കക്ഷികൾ എന്നിവരെ എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾ, ഡിമാൻഡുകൾ, തകരാറുകൾ, ബാധ്യതകൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, ബാധ്യതകൾ, പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ കാരണം, നിരക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കടങ്ങൾ, ചെലവുകൾ (ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും സമ്മതിക്കുന്നു:

(a) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള/ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള/ നിങ്ങളുടെ ആക്‌സസ്;
(b) ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യതാ നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ഈ നിബന്ധനകളിൽ ഏതിലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലംഘനം;
(c) ഏതെങ്കിലും ബൗദ്ധികസ്വത്തവകാശം അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യതാ അവകാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി അവകാശത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ലംഘനം;
(d) നികുതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ പരാജയം; കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ
(e) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം കക്ഷികൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി ഉന്നയിച്ച ക്ലെയിം.

21. നാശനഷ്ടങ്ങളും ബാധ്യതയുടെ പരിമിതിയും

(a) ഉപയോഗ നിബന്ധനകളിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്‍റിലോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ബിഎഫ്എൽ, അതിന്‍റെ ഉപഭോക്താക്കൾ, ഏജന്‍റുമാർ, അസൈനുകൾ, അവരുടെ ഓരോ ഡയറക്ടർമാർ, ഓഫീസർമാർ, ജീവനക്കാർ, അസോസിയേറ്റ്സ്, ഏജന്‍റുമാർ, പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർക്കും നിങ്ങൾക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല:

(i) ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ, ഡാറ്റ/ഉള്ളടക്കം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാനോ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതുമായ ഏതെങ്കിലും പരോക്ഷമായ, ആകസ്മികമായ, പ്രത്യേകമായ, അനന്തരഫലമായ, ശിക്ഷാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടം എന്നിവയ്ക്ക്, എങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും നടപടിയുടെ രൂപം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ (അപകടമോ കർശനമായ ബാധ്യതയോ ഉൾപ്പെടെ);
(ii) ഏതെങ്കിലും ഡൗണ്‍ടൈം ചെലവുകള്‍, വരുമാനം അല്ലെങ്കില്‍ ബിസിനസ് അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടല്‍, ലാഭം നഷ്ടപ്പെടല്‍, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സേവിംഗ്സ് അല്ലെങ്കില്‍ ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെടല്‍, ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടല്‍, സൽപ്പേര് നഷ്ടപ്പെടല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളുടെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടല്‍; കൂടാതെ/അല്ലെങ്കില്‍;
(iii) ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിന്‍റെയോ മൊബൈൽ ഫോണിന്‍റെയോ മറ്റ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണങ്ങളുടെയോ അനുചിതമായ ഉപയോഗത്തിന്‍റെയോ തകരാറിന്‍റെയോ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റങ്ങളുമായുള്ള പൊരുത്തക്കേട്;
(iv) മാത്രമല്ല, ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ ഭാഗത്തുള്ള മനഃപൂർവ്വമായ വീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത അശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇത് നേരിട്ട് കാരണമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് വഴിയും ഉപയോഗത്തിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ബിഎഫ്എൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് / സേവനങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടം, തകരാർ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കാത്ത ക്രെഡിറ്റിനോ ഫണ്ടുകളുടെ ഡെബിറ്റിനോ പലിശ നൽകാനുള്ള ബാധ്യതയോ ബിഎഫ്എൽ -ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

(b) ഇപ്പറയുന്നവയാൽ നിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടിക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യം, നഷ്ടം, ചെലവ്, നാശനഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല:

(i) ഏതെങ്കിലും ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ദാതാക്കൾ, ഏതെങ്കിലും സേവന ദാതാക്കൾ, ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്‌വർക്ക് ദാതാക്കൾ (ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാതാക്കൾ, ഇന്‍റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ദാതാക്കൾ, ഇന്‍റർനെറ്റ് ആക്സസ് ദാതാക്കൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത) അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏജന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്‌കോൺട്രാക്ടർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ;
(ii) നിങ്ങൾ അധികാരപ്പെടുത്തിയതോ അല്ലാത്തതോ ആയ മൂന്നാമതൊരാൾ/ കക്ഷികൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം/ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്;
(iii) നിങ്ങൾ തെറ്റായ മൊബൈൽ നമ്പർ/സ്വീകർത്താവ്/അക്കൗണ്ട് എന്നിവയിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്;
(iv) ഏതെങ്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പേമെന്‍റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിയ പേമെന്‍റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബില്ലർ ഈടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പിഴ/പലിശ/ലേറ്റ് പേമെന്‍റ് ഫീസ്;
(v) തെറ്റായ മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിടിഎച്ച് നമ്പറിലേക്കുള്ള തെറ്റായ റീച്ചാർജ്ജുകൾ, തെറ്റായ ബില്ലിംഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ മുതലായവയ്ക്കായി നടത്തിയ ബിൽ പേമെന്‍റുകൾ, ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ;
(vi) ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ / ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ്, ഹാർഡ്‌വെയർ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം;
(v) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൻ്റേയോ ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്‌വർക്കിന്‍റെയോ തകരാർ/ ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം മെയിന്‍റനൻസ് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഇടപാട് നടത്താനോ പൂർത്തിയാക്കാനോ കഴിയാത്തത്;
(viii) ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി, ഗവൺമെന്‍റ് ഏജൻസി, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോർഡ്, മന്ത്രാലയം, വകുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവ നൽകുന്ന അറിയിപ്പുകൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി ബിഎഫ്എൽ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയുടെയോ ഒഴിവാക്കലിന്‍റെയോ അനന്തരഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ ഉപയോഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

(c) ഈ ഉപയോഗനിബന്ധനയ്‌ക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്‍റുകൾക്കോ കീഴിലുള്ള എന്തുതന്നെയായാലും, (i) ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ, പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റഫറൻസ് സൈറ്റ്, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിൽ ലഭ്യമാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ; കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ (ii) റഫറൻസ് സൈറ്റ്, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ലഭ്യമായ ഏതെങ്കിലും റഫറൻസ് സൈറ്റ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തകരാറുകൾ, ബാധ്യതകൾ, നഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും, ബിഎഫ്എൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടർമാർ, ജീവനക്കാർ, ഏജന്‍റുമാർ കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളോട് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല. ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിന് കീഴിൽ പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ മൊത്തം ബാധ്യത രൂ. 1000/- കവിയാൻ പാടില്ല.

(d) നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്‍റെ ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും ഈ നിബന്ധന നിലനിൽക്കും.

22. ട്രാൻസാക്ഷനുകളുടെ റെക്കോർഡുകൾ:

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായ നിർണായക തെളിവായി കണക്കാക്കും, കൂടാതെ കണക്കുകൂട്ടൽ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് പിശക് ഒഴികെ അവ നിങ്ങളിൽ ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും. ഒരു (1) വർഷത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇടപാടുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അത്തരം അക്കൗണ്ട് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഒഴികെ ബിഎഫ്എൽ ഒരു 'ഇനാക്ടീവ്' അക്കൗണ്ടായി പരിഗണിക്കും, അത് അനുബന്ധം I-ന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് 'ആക്‌ടീവ്' ആയി മാറുകയുള്ളൂ എന്നും ബിഎഫ്എൽ ആവശ്യമായി കണക്കാക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ/ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ/അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം മാറുകയുള്ളൂ എന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

23. സ്വത്ത് കൈവശം വെയ്ക്കാൻ/സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം

(a) നിങ്ങളുമായുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഉടമ്പടികൾ/കരാർ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളെ മുൻവിധികളില്ലാതെ, ബാധകമായ നിയമത്തിന് വിധേയമായി, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിലും തക്ക അറിയിപ്പോടെയും ബിഎഫ്എല്ലിനുള്ള കൈവശം വെയ്ക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്‍റെയും സെറ്റ്-ഓഫിന്‍റെയും അവകാശത്തിന്‍റെ അസ്തിത്വം നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ അനുവദിക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉപയോഗനിബന്ധനകൾ പ്രകാരം അടയ്‌ക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ചാർജുകൾ/ഫീസ്/കുടിശ്ശികകൾ ഉൾപ്പെടെ, നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ബിഎഫ്‌എല്ലിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും കുടിശ്ശികയിലേക്ക് നൽകിയ/നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പണം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കാനോ ക്രമീകരിക്കാനോ സെറ്റ്-ഓഫ് ചെയ്യാനോ കഴിയും.

(b) നിങ്ങളുമായുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഉടമ്പടികൾ/കരാർ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളോട് മുൻവിധികളില്ലാതെ, ബാധകമായ നിയമത്തിന് വിധേയമായി, ഏത് സമയത്തും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ബിഎഫ്എല്ലിന് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്ത് കൈവശം വെയ്ക്കാനും സെറ്റ്-ഓഫ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായോ പിഴവായോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പണം ബിഎഫ്എല്ലിനൊപ്പം ക്രമീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ നൽകുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(c) ബിഎഫ്എൽ-ന്‍റെ അവകാശം വിനിയോഗിക്കുകയും ബിഎഫ്എൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതോ വരുത്തിയതോ ആയ നഷ്ടങ്ങൾ, ചെലവുകൾ, നിരക്കുകൾ മുതലായവയ്ക്ക് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദിയോ ബാധ്യസ്ഥനോ ആയിരിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി/ റെഗുലേറ്ററി / ലീഗൽ/ അന്വേഷണ അധികാരികളിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകാതെ ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിക്ക് സംയുക്തമായോ ഒറ്റയ്ക്കോ അക്കൗണ്ടിന്‍റെ(കളുടെ) ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന തുക ബിഎഫ്എൽ-ന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫ്രീ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയയ്ക്കാനോ അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും.

24. ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും സംരക്ഷണവും

(a) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങളാൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളോ ഉള്ളടക്കമോ മെറ്റീരിയലുകളോ ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു തരത്തിലും പകർത്താനോ പുനർനിർമ്മിക്കാനോ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനോ പോസ്റ്റുചെയ്യാനോ കൈമാറാനോ വിതരണം ചെയ്യാനോ പാടില്ല ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളിലെ നിങ്ങളുടെ കരാറിന് വിധേയമായി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനാൽ പരിമിതമായ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു.

(b) ബിഫ്എൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കോ അതിലൂടെയോ ഉള്ള ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും സംഭരിക്കുന്നതിലൂടെയും അയയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും, ഉപയോഗിക്കാനും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സംഭരിക്കാനും പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനും ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പരസ്യമായി അവതരിപ്പിക്കാനും പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എല്ലിന് നിരുപാധിക അനുമതി നൽകുന്നു.. ബിഎഫ്എല്ലിന് അനുകൂലമായി നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അനുമതി, ബിഎഫ്എൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അതിന്‍റെ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അഫിലിയേറ്റുകൾ, സേവന ദാതാക്കൾ ഏജന്‍റുമാർ എന്നിവ വഴിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബിഎഫ്എൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് സേവനങ്ങളുടെയും പരിമിതമായ ആവശ്യത്തിനായും കൂടാതെ പുതിയ ഫീച്ചറുകളും സേവനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്.

25. നികുതി ബാധ്യത

ബജാജ് പേ വാലറ്റ്, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം/ബജാജ് പേ വാലറ്റ് വഴി ലഭിച്ച ഫണ്ട്/വരുമാനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നികുതികളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗും പേമെന്‍റും ഉൾപ്പെടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾ, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൌണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നികുതി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുന്നു.

26. ലൈസൻസും ആക്സസും

(a) ബിഎഫ്എൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ എല്ലാ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളുടെയും ടൈറ്റിലുകളുടെയും പലിശയുടെയും ഏക ഉടമയാണ് ബിഎഫ്എൽ.

(b) വ്യക്തിപരവും വാണിജ്യേതരവുമായ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനും പരിമിതമായ അനുമതി ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതല്ല, ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും പകർത്താനും ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്ക് സൃഷ്‌ടിക്കാനും പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനും പുനരുൽപാദനം നടത്താനും ഉള്ള ഒരു അവകാശവും നൽകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും സോഴ്‌സ് കോഡ് കണ്ടെത്താനോ വിൽക്കാനോ നിയോഗിക്കാനോ സബ്-ലൈസൻസ് നൽകാനോ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും അവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല.

(c) ബിഎഫ്എൽ- ന്‍റെ ട്രേഡ് നെയിംസ്, ട്രേഡ്മാർക്കുകൾ, സർവ്വീസ് മാർക്കുകൾ, ലോഗോകൾ, ഡൊമെയ്ൻ പേരുകൾ, മറ്റ് വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല.

(d) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും അനധികൃത ഉപയോഗം ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളുടെ ലംഘനത്തിന് കാരണമാകും, നിലവിലുള്ള ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിക്കും.

27. ഫോഴ്സ് മെജ്യൂർ

ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ, നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തകരാർ, നഷ്ടം, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലെ പോരായ്മ എന്നിവയ്ക്കും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ, ഉൾപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്തതുമായ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നവയ്ക്കും ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല:

(a) അഗ്നിബാധ, ഭൂകമ്പം, മറ്റേതെങ്കിലും പ്രകൃതി ദുരന്തം, വെള്ളപ്പൊക്കം, മഹാമാരി
(b) സമരം, ലോക്ക്ഔട്ട്, തൊഴിൽ അസ്ഥിരത;
(c) കലാപം, ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം, യുദ്ധം, ആഭ്യന്തര കലഹം;
(d) പ്രകൃതി ദുരന്തം, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം, അടിയന്തിര സാഹചര്യം (ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങൾക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്);
(e) കോടതി ഉത്തരവ്, നിയമം മാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യം;
(f) നെറ്റ്‌വർക്ക്/ സെർവർ ഡൗൺടൈം, സ്വന്തമായോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി വഴി വാങ്ങിയതോ, സസ്പെൻഷൻ, തടസ്സം, വയർലെസ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ തകരാർ, പെരിഫറലുകൾ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സിസ്റ്റങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ പരാജയം, ഹാക്കിംഗ് തുടങ്ങിയവ.,
(g) ഏതെങ്കിലും അനധികൃത വെളിപ്പെടുത്തൽ / വ്യക്തിപരമായ / തന്ത്രപ്രധാനമായ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ലംഘിക്കൽ, മുതലായവ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടോ / പരോക്ഷമായോ ഉള്ള നഷ്ടങ്ങൾ:

i. തേർഡ് പാർട്ടി എക്സ്റ്റന്‍ഷനുകള്‍, പ്ലഗ്-ഇനുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ആഡ്-ഓണുകള്‍ എന്നിവ വെബ് ബ്രൗസറില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം;
II. നിങ്ങൾ ഡാർക്ക്‌നെറ്റ്, അനധികൃത/സംശയാസ്പദമായ വെബ്സൈറ്റുകൾ, സംശയാസ്പദമായ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല;
III. അജ്ഞാതമായ/അറിയപ്പെടാത്ത ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പൊതുവായ ഇമെയിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെബ്/ Bitly/ചാറ്റ്ബോട്ട് ലിങ്കുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ലിങ്കുകൾ തുടങ്ങിയവയോട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല.

28. പൊതുവായത്

(a) നിങ്ങളും ബിഎഫ്എല്ലും തമ്മിൽ സംയുക്ത സംരംഭം, പങ്കാളിത്തം, തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി ബന്ധം നിലവിലില്ല.

(b) ഈ ഉപയോഗനിബന്ധനകളിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ നിയമവിരുദ്ധമോ അസാധുവായതോ നിർവ്വഹിക്കാനാവാത്തതോ ആയതോ, പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ, ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിന് കീഴിൽ, ആ വ്യവസ്ഥയോ അതിന്‍റെ ഭാഗമോ ആ പരിധിവരെ ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് കണക്കാക്കും. ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളിലെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളുടെ നിയമസാധുത, സാധുത, നടപ്പാക്കൽ എന്നിവയെ ബാധിക്കില്ല.. ആ സാഹചര്യത്തിൽ, നിയമപരവും സാധുതയുള്ളതും നടപ്പിലാക്കാവുന്നതുമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഭാഗമോ ആയ നിയമവിരുദ്ധമോ, അസാധുവായതോ, നടപ്പിലാക്കാനാകാത്തതോ ആയ വ്യവസ്ഥകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ബിഎഫ്എൽ ശ്രമിക്കും.

(c) ഈ ഉപയോഗനിബന്ധനകൾ അതിന്‍റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കക്ഷികളുടെ മുഴുവൻ കരാറും ധാരണയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ അത്തരം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മുൻകാല അല്ലെങ്കിൽ സമകാലിക കരാറുകളും ഏറ്റെടുക്കലുകളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും അസാധുവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(d) നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു അറിയിപ്പും നൽകാതെ ബിഎഫ്എൽ, അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിന്‍റെ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും കൈമാറുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യാം.

(e) നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം, ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച പതിവ് ചോദ്യങ്ങളെയോ ആശങ്കകളെയോ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ (പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ) നൽകിയിരിക്കുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, ആശയക്കുഴപ്പം / വിച്ഛേദിക്കൽ / തർക്കമുണ്ടായാൽ, നിർദ്ദിഷ്ട ഉൽപ്പന്ന / സേവന നിബന്ധനകൾ നിലനിൽക്കും.

29. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനുള്ള മോഡിഫിക്കേഷനുകളും അപ്‌ഡേറ്റുകളും

(a) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഏത് കാരണത്താലും പണം ഈടാക്കാനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്‌തമാണ്.. നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.. എന്നിരുന്നാലും, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിന്‍റെ തുടർച്ചയായ ലഭ്യതയെ കുറിച്ചും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ബിഎഫ്എൽ ഒരു തരത്തിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല / ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നില്ല, അതിനാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമാണ് / ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിന്‍റെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത വേർഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ / കമ്പ്യൂട്ടർ / ഇലക്‌ട്രോണിക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുമായി എപ്പോഴും പൊരുത്തപ്പെടും.

(b) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏത് സമയത്തും ഈ നിബന്ധനകൾ മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്ക്കരിക്കാനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഈ നിബന്ധനകളുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പ്, നിബന്ധനകളുടെ മുൻ പതിപ്പിനെ അസാധുവാക്കുകയും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും നിങ്ങളിൽ ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

30. പരാതികള്‍

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പരാതികൾ

  (a) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക:

ലെവൽ 1

നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരണം:

a. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് > മെനു > സഹായസഹകരണങ്ങൾ > ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക
b. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് > മെനു > സഹായസഹകരണങ്ങൾ > ഒരു അഭ്യർത്ഥന ചരിത്രം ഉന്നയിക്കുക > പ്രതികരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന വീണ്ടും തുറക്കുക, ഉപഭോക്താവ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷനുമുണ്ട്

ലെവൽ 2

7 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്‍റെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലെങ്കിലോ, ഉപഭോക്താവിന് താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാം:

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്/ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് > മെനു > സഹായസഹകരണങ്ങൾ > ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക ചരിത്രം > പ്രതികരണത്തിൽ തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന വീണ്ടും തുറക്കുക, ഉപഭോക്താവ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷനുണ്ട്.

നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതാം; grievanceredressalteam@bajajfinserv.in

ലെവൽ 3

ലെവൽ 2-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന റെസല്യൂഷനിൽ ഉപഭോക്താവ് തൃപ്തനല്ലെങ്കിൽ, ഉപഭോക്താവിന് അവന്‍റെ/അവളുടെ പരാതി/അന്വേഷണം നോഡൽ ഓഫീസർ/പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡൽ ഓഫീസർക്ക് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖല അനുസരിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾക്ക് നോഡൽ ഓഫീസർ/പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡൽ ഓഫീസർ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കാം; https://www.bajajfinserv.in/finance-corporate-ombudsman.

ലെവൽ 4

നൽകിയ പരിഹാരത്തിൽ ഉപഭോക്താവ് തൃപ്തനല്ലെങ്കിലോ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് ബിഎഫ്എല്ലിൽ പരാതി നൽകി 30 (മുപ്പത്) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലോ, പരാതി പരിഹാരത്തിനായി ഉപഭോക്താവിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനികളുടെ ഓഫീസ് (എന്‍ബിഎഫ്‌സി -ഒ) എന്നിവയെ സമീപിക്കാം

സ്കീമിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്; https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3631


യുപിഐ സൗകര്യത്തിനുള്ള പരാതികൾ:

തർക്കവും പരാതിയും

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന് (“ബിഎഫ്എൽ”) സ്പോൺസർ PSP ബാങ്ക് (“Axis ബാങ്ക്”), എൻപിസിഐ എന്നിവയുമായി ത്രികക്ഷി കരാറുകളുണ്ട്, കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ യുപിഐ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവലാതികൾ/പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

ഓരോ അന്തിമ ഉപഭോക്താവിനും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരാതി ഉന്നയിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമായ യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരാതി ഉന്നയിക്കാം.. നിങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമായ യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരാതി ഉന്നയിക്കാം.

ലെവൽ 1

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയാണ് യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ, യുപിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പരാതികൾക്കും / പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ പരാതി നൽകാം.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് > മെനു > സഹായവും പിന്തുണയും > ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക.

ലെവൽ 2

പ്രശ്നം/പരാതി പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, PSP ബാങ്ക് തുടർന്ന് (നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള) ബാങ്ക്, എൻപിസിഐ എന്ന ഓർഡറിൽ ആയിരിക്കും അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള അടുത്തപടി.

മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുകള്‍ പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം, നിങ്ങള്‍ക്ക് ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാനെയും/അല്ലെങ്കില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പരാതികള്‍ക്കുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാനെയും സമീപിക്കാം.

പരാതി രണ്ട് തരത്തിലുമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കും അതായത് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ, മർച്ചന്‍റ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കും ഉന്നയിക്കാം.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്/ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പരാതിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബജാജ് പേ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.


ബിബിപിഎസ് സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പരാതികൾ:

ലെവൽ 1

നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരണം:

(a) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് > മെനു > സഹായവും പിന്തുണയും> ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക
(b) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്/ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് > മെനു > സഹായസഹകരണങ്ങൾ > ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക ചരിത്രം > പ്രതികരണത്തിൽ തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന വീണ്ടും തുറക്കുക, ഉപഭോക്താവ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷനുണ്ട്.

ലെവൽ 2

7 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്‍റെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലെങ്കിലോ, ഉപഭോക്താവിന് താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാം:

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്/ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് > മെനു > സഹായസഹകരണങ്ങൾ > ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക ചരിത്രം > പ്രതികരണത്തിൽ തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന വീണ്ടും തുറക്കുക, ഉപഭോക്താവ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷനുണ്ട്.

ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർ ഉണ്ട്:

സുഖിന്ദർ സിംഗ് താപർ
പരാതി ഓഫീസർ
PayU Payments Private Limited
[9th ഫ്ലോർ, ബെസ്റ്റെക് ബിസിനസ് ടവർ, സോഹ്ന റോഡ്, സെക്ടർ 48, ഗുഡ്ഗാവ് -122002, ഹരിയാന, ഇന്ത്യ]
ഇമെയിൽ ഐഡി: [carehead@payu.in]


ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പരാതികൾ:

ലെവൽ 1

നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരണം:

(a) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് / ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് > മെനു > സഹായവും പിന്തുണയും> ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക
(b) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്/ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് > മെനു > സഹായസഹകരണങ്ങൾ > ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക ചരിത്രം > പ്രതികരണത്തിൽ തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന വീണ്ടും തുറക്കുക, ഉപഭോക്താവ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷനുണ്ട്.

ലെവൽ 2

7 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്‍റെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലെങ്കിലോ, ഉപഭോക്താവിന് താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാം:

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്/ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റ് > മെനു > സഹായസഹകരണങ്ങൾ > ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക ചരിത്രം > പ്രതികരണത്തിൽ തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന വീണ്ടും തുറക്കുക, ഉപഭോക്താവ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷനുണ്ട്.

ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർ ഉണ്ട്:
1 PayU Payments Private Limited
സുഖിന്ദർ സിംഗ് താപർ
പരാതി ഓഫീസർ
PayU Payments Private Limited
[9th ഫ്ലോർ, ബെസ്റ്റെക് ബിസിനസ് ടവർ, സോഹ്ന റോഡ്, സെക്ടർ 48, ഗുഡ്ഗാവ് -122002, ഹരിയാന, ഇന്ത്യ]
ഇമെയിൽ ഐഡി: [carehead@payu.in]

2. IndiaIdeas.Com Limited
പേര്: നോഡൽ ഓഫീസർ
പരാതി ഓഫീസർ
IndiaIdeas.Com Limited
വിലാസം: IndiaIdeas.com Limited, 8th ഫ്ലോർ, സുപ്രീം ചേമ്പേർസ്, ഓഫ് വീര ദേശായ് റോഡ്, അന്ധേരി (വെസ്റ്റ്), മുംബൈ 400 053
ഇമെയിൽ ഐഡി: bbpssupport@billdesk.com


തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരാതികള്‍:

ലെവൽ 1

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് വഴി വാങ്ങിയ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷകൾക്കെതിരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പരാതികൾക്കും സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഇതിൽ സമർപ്പിക്കുക; https://bfin.in/contactus_new.aspx

ലെവൽ 2

14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി എഴുതുക grievanceredressalteam@bajajfinserv.in

ലെവൽ 3

നിങ്ങളുടെ പരാതി/ആവലാതി ഇപ്പോഴും പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പരിഹാരത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഓംബുഡ്‌സ്മാനെ ബന്ധപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഓഫീസ് കണ്ടെത്തുക https://www.policyholder.gov.in/addresses_of_ombudsmen.aspx.

ലെവൽ 4

നൽകിയ തീരുമാനം/പരിഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി, ഡെവലപ്മെന്‍റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി സമീപിക്കാം www.irdai.gov.in


31. ഭരണ നിയമവും അധികാരപരിധിയും

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് വഴി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകളും ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബന്ധവും ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന എല്ലാ ക്ലെയിമുകളും വ്യത്യാസങ്ങളും തർക്കങ്ങളും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യോഗ്യതയുള്ള കോടതികളുടെ പ്രത്യേക അധികാരപരിധിക്ക് വിധേയമായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

32. റിവാർഡ്സ് പ്രോഗ്രാം സ്കീം(കൾ)

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളുടെ അനുബന്ധം II ന്‍റെ വിശദമായ നിബന്ധനകളായി (I) ക്യാഷ്ബാക്ക്, ബജാജ് കോയിനുകൾ, പ്രൊമോഷണൽ പോയിന്‍റുകൾ, വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡ് സ്കീമുകൾക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ റിവാർഡുകൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടാകാം. ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകളുടെ മാനദണ്ഡം, യോഗ്യത, ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ മാറ്റുകയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും ചെയ്യും, ഓരോ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമിനും അതിന്‍റേതായ സമയബന്ധിതമായ വാലിഡിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

അനുബന്ധം – I

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പേമെന്‍റ് സർവ്വീസ്:

A. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമേ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകളുടെ (വാലറ്റ്) അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന " ബജാജ് പേവാലറ്റ്" ("ബജാജ് പേ വാലറ്റ്" അല്ലെങ്കിൽ "വാലറ്റ്" എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു) എന്ന ബ്രാൻഡ് പേരിന് കീഴിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് സർവീസുകളുടെ ഉപയോഗവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പേമെന്‍റ്, സെറ്റിൽമെന്‍റ് ആക്റ്റ്, 2007 എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥകൾക്കും സമയാസമയങ്ങളിൽ ആർബിഐ നൽകിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ("ആർബിഐ /b>") ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിഎഫ്എൽ- ന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടരുന്നതിലൂടെ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പുറമേ നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് (ഇനി "വാലറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും") നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു.

ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടരുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ നിലവിൽ മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷൻ-നോ യുവർ (കെവൈസി) ഡയറക്ഷൻ, 2016 ൽ RBI നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ("പിഇപി") ആയിരിക്കരുത്. എന്നിരുന്നാലും, ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കും ബിഎഫ്എൽ ഇന്‍റേണൽ പോളിസി/ഫ്രെയിംവർക്കിനും അനുസൃതമായി ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബിഎഫ്എൽ-നെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുന്നതിലൂടെ, ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നില പിഇപി ആയി മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബിഎഫ്എൽ-നെ ഉടൻ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പിഇപി എന്ന നിലയിൽ, ബജാജ് പേ വാലറ്റിന്‍റെയും ബിഎഫ്എൽ നൽകുന്ന മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും/സേവനങ്ങളുടെയും തടസ്സമില്ലാത്ത ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കാൻ RBI നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള അധിക ജാഗ്രതാ ആവശ്യകതകൾക്കും ഇടപാട് നിരീക്ഷണത്തിനും റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യകതകൾക്കും വിധേയമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ-മായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടും, ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോളിസികളും ഉൾപ്പെടെ ഈ വാലറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങളെ ബാധ്യസ്ഥമാക്കും.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരിയിൽ നിങ്ങൾ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ, ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമേ ഈ വാലറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകാതെ ഏത് സമയത്തും ഈ നിബന്ധനകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റാൻ, പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ, ചേർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഏതെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റുകൾ/മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ നിബന്ധനകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വാലറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നിടത്തോളം, ബജാജ് പേ വാലറ്റും ബജാജ് പേ വാലറ്റിലൂടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓഫർ ചെയ്തേക്കാവുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതവും എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്തതും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാകാത്തതുമായ പരിമിതമായ പ്രത്യേകാവകാശം നൽകാൻ ബിഎഫ്എൽ സമ്മതിക്കുന്നു.

(a) നിർവചനങ്ങൾ:

മറ്റുവിധത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, താഴെ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വലിയക്ഷര പദങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും:

"ബജാജ് പേ വാലറ്റ്" അല്ലെങ്കിൽ "വാലറ്റ്" എന്നാൽ പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഉപാധികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആർബിഐ മാസ്റ്റർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ച്, ചെറിയ വാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റുകളായി ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ബിഎഫ്‌എൽ നൽകിയ പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഉപാധികൾ (വാലറ്റ്) എന്നാണർത്ഥം.

“''ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ്'' അല്ലെങ്കിൽ ''സബ് വാലറ്റ്'' എന്നാൽ എല്ലാ ക്യാഷ്ബാക്കുകളും, ബജാജ് കോയിനുകളും, പ്രോമോ പോയിന്‍റുകളും വൗച്ചറുകളും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമായി, ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്‌കീമുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം (ഉപയോഗ നിബന്ധനകളുടെ നിബന്ധന 32 റഫർ ചെയ്യുക) ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഹോൾഡർക്ക് ബിഎഫ്എൽ നൽകുന്ന സെക്കന്‍ററി ഇ-വാലറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ് ബജാജ് പേ വാലറ്റിന്‍റെ ഭാഗമായിരിക്കും. ബജാജ് പേ വാലറ്റിന്‍റെയും ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റിന്‍റെയും സംയോജിത പരിധി നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതുമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ആർബിഐ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാവധി പണ പരിധിക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

"നിരക്ക്(കൾ)" അല്ലെങ്കിൽ "സേവന നിരക്ക്" എന്നാൽ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപഭോക്താവിന് ബിഎഫ്എൽ ഈടാക്കുന്ന നിരക്കുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

"കസ്റ്റമർ" എന്നാൽ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് / സബ് വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബജാജ് പേ ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള, കൂടാതെ ബിഎഫ്എൽ, അതിന്‍റെ അഫിലിയേറ്റുകൾ എന്നിവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇന്‍റർനെറ്റ് അനുയോജ്യമായ ഉപകരണത്തിലേക്ക് ആക്സസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ബാധകമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റ്" എന്നാൽ ബിഎഫ്എൽ നൽകുന്ന ഉപഭോക്താവിന്‍റെ വാലറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, 2021 ഓഗസ്റ്റ് 27-ന് നൽകിയ പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ആർബിഐ മാസ്റ്റർ നിർദ്ദേശത്തിന്‍റെ ഖണ്ഡിക 9.2 ഫുൾ-കെവൈസി വാലറ്റ് അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായും കെവൈസി അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന ഭേദഗതികൾ ഉൾപ്പെടെ ചുവടെയുള്ള നിബന്ധന (d) ൽ പ്രത്യേകം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

"മർച്ചന്‍റ്" എന്നാൽ ബജാജ് പേവാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പേമെന്‍റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ അംഗീകരിച്ച ഫിസിക്കൽ മർച്ചന്‍റുകൾ, ഓൺലൈൻ മർച്ചന്‍റുകൾ, മറ്റേതെങ്കിലും ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

"പേഴ്സൺ-ടു-ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ" എന്നാൽ കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബജാജ് പേവാലറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

"മർച്ചന്‍റ് ടു-മർച്ചന്‍റ് ട്രാൻസ്ഫർ" എന്നാൽ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബജാജ് പേവാലറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും മർച്ചന്‍റിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനായി ബജാജ് പേ വാലറ്റ് പേമെന്‍റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്.

"പേഴ്സൺ-ടു-പേഴ്സൺ ട്രാൻസ്ഫർ" എന്നാൽ കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബജാജ് പേവാലറ്റിൽ നിന്ന് ബിഎഫ്എൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി നൽകിയ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രീ-പെയ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

"ആർബിഐ" എന്നാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

"ട്രാൻസാക്ഷൻ" എന്നതിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഇടപാടുകൾ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തിക്ക് കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യാപാരി കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിലേക്ക് കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആർബിഐ അനുവദിച്ചേക്കാവുന്ന കൈമാറ്റ രീതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
"രൂ. 10,000/- വരെയുള്ള വാലറ്റ് (ക്യാഷ് ലോഡിംഗ് സൗകര്യത്തോടെ)" എന്നാൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകൾ സംബന്ധിച്ച ആർബിഐ മാസ്റ്റർ നിർദ്ദേശത്തിന്‍റെ ഖണ്ഡിക 9.1 ഉപ ഖണ്ഡിക (i) പ്രകാരം നൽകിയ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ വാലറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അതുവഴി ഉപഭോക്തൃ നാമം, വൺ ടൈം പിൻ (ഒടിപി) ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ച മൊബൈൽ നമ്പർ, ഏതെങ്കിലും 'നിർബ്ബന്ധിത രേഖ' അല്ലെങ്കിൽ 'ഔദ്യോഗികമായി സാധുതയുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റ്' (ഒവിഡി) എന്നിവയുടെ പേരിന്‍റെയും തനതായ ഐഡന്‍റിറ്റി/ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറിന്‍റെയും സ്വയം പ്രഖ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ കെ‌വൈ‌സിയിലെ മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ആവശ്യത്തിനായി ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പേരോടുകൂടിയ അത്തരം ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്‍റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉപഭോക്തൃ വിശദാംശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.

രൂ. 10,000/- വരെയുള്ള വാലറ്റ് (ക്യാഷ് ലോഡിംഗ് സൗകര്യമില്ലാതെ)” എന്നാൽ പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകളിൽ ആർബിഐ മാസ്റ്റർ നിർദ്ദേശത്തിന്‍റെ ഖണ്ഡിക 9.1 ഉപ ഖണ്ഡിക (ii) പ്രകാരം ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഉപഭോക്താവിന്‍റെ വാലറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതുവഴി ഉപഭോക്തൃ നാമം, വൺ ടൈം പിൻ (ഒടിപി) ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ച മൊബൈൽ നമ്പർ, ഏതെങ്കിലും 'നിർബ്ബന്ധിത രേഖ' അല്ലെങ്കിൽ 'ഔദ്യോഗികമായി സാധുതയുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റ്' (ഒവിഡി) എന്നിവയുടെ പേരിന്‍റെയും തനതായ ഐഡന്‍റിറ്റി/ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറിന്‍റെയും സ്വയം പ്രഖ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ കെ‌വൈ‌സിയിലെ മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ആവശ്യത്തിനായി ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പേരോടുകൂടിയ അത്തരം ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്‍റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉപഭോക്തൃ വിശദാംശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.

(b) യോഗ്യത

 1. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് 18 വയസ്സും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ളവരും ബാധകമായ നിയമം അനുസരിച്ച് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
 2. വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുമ്പ് നിർത്തിവെച്ച അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ നീക്കം ചെയ്ത ആർക്കും വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
 3. കസ്റ്റമർ ഇതിനാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും വാറന്‍റ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു:
  (a) വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ബിഎഫ്എൽ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താവിന് ബിഎഫ്എല്ലിൽ ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള നിയമപരവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ശേഷിയും ഉണ്ട്.
  (b) വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിന്നോ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ഉപഭോക്താവിനെ മുമ്പ് ബിഎഫ്എൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അയോഗ്യരാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
  (c) ഉപഭോക്താവ് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയോ സ്ഥാപനത്തെയോ ആൾമാറാട്ടം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുമായോ സ്ഥാപനവുമായോ തന്‍റെ ഐഡന്‍റിറ്റി, വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഫിലിയേഷൻ എന്നിവ തെറ്റായി പ്രസ്താവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഈ വാലറ്റ് നിബന്ധനകളുടെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനം ഉണ്ടായാൽ, വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിന്നോ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ഉപഭോക്താവിനെ താൽക്കാലികമായി നിർത്താനോ ശാശ്വതമായി തടയാനോ ഉള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എൽ -ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
  (d) ബിഎഫ്എല്ലുമായി ഒരു സമയം ഒരു വാലറ്റ് മാത്രമേ നിലനിർത്താൻ ഉപഭോക്താവിന് അർഹതയുള്ളൂ. ഉപഭോക്താവ് ഇതിനകം തന്നെ ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിന്ന് വാലറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ/അവൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഎഫ്എല്ലിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ശ്രദ്ധയിലും/അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ അറിവിലും/അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ആശയവിനിമയം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമോ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഏതെങ്കിലും വാലറ്റ്(കൾ) ഉടൻ അടയ്ക്കുന്നതിന് ബിഎഫ്എല്ലിന് അവകാശവും പൂർണ്ണ വിവേചനാധികാരവും ഉണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താവ് ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബിഎഫ്എൽ ഉപയോഗിച്ച് വാലറ്റ് തുടരുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ- ന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഔപചാരികതകളും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉപഭോക്താവ് തയ്യാറാകുന്നു.

(c) ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ

 1. ശരിയായതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതുമായ കസ്റ്റമർ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം, വെരിഫിക്കേഷൻ, ഓഡിറ്റ്, മെയിന്‍റനൻസ് എന്നിവ ബിഎഫ്എൽ- ന്‍റെ ഭാഗത്ത് തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണെന്ന് ഉപഭോക്താവ് മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്രസക്തവും ബാധകവുമായ എല്ലാ കെവൈസി ആവശ്യകതകളും പാലിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ ഏത് സമയത്തും അവകാശം നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഉപഭോക്താവ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിലും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവ് നൽകുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റേഷനിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ നിർത്താനോ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 2. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും/അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമായി ഉപഭോക്താവ് ബിഎഫ്എല്ലിന് നൽകുന്ന ഏത് വിവരവും ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും, കൂടാതെ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ/ വാലറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിനോ നിയന്ത്രണത്തിനോ എതിരല്ല എന്നും വ്യവസ്ഥാപിത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറമേയുള്ള ഏത് ആവശ്യത്തിനും ബിഎഫ്എല്ലിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഉപഭോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു.

(d) ബജാജ് പേ വാലറ്റ് തരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾ

1. നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, കസ്റ്റമർക്ക് താഴെപ്പറയുന്നവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം:

(a) ചെറിയ വാലറ്റ്
i. വാലറ്റ് രൂ. 10,000/- വരെ (ക്യാഷ് ലോഡിംഗ് സൗകര്യം സഹിതം)
ii. വാലറ്റ് രൂ. 10,000/- വരെ (ക്യാഷ് ലോഡിംഗ് സൗകര്യം ഇല്ലാതെ)
(b) ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റ്/വാലറ്റ്

രൂ. 10,000/- വരെ വാലറ്റ് (ക്യാഷ് ലോഡിംഗ് സൗകര്യം സഹിതം): അത്തരം വാലറ്റിന്‍റെ പരിപാലനത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കാനും ഉപഭോക്താവ് ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

(i) അത്തരം വാലറ്റ് റീലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ളതും ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ മാത്രം ഇഷ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.
(ii) ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ അത്തരം വാലറ്റുകളിൽ ലോഡ് ചെയ്ത തുക രൂ. 10,000/- കവിയരുത്, സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലോഡ് ചെയ്ത മൊത്തം തുക രൂ. 1,20,000 കവിയരുത്/-.
(iii) അത്തരം വാലറ്റിൽ ഏത് സമയത്തും ബാക്കിയുള്ള തുക രൂ. 10,000/ കവിയാൻ പാടില്ല/.
(iv) നൽകിയ മാസത്തിൽ അത്തരം വാലറ്റിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത മൊത്തം തുക രൂ.10,000/ കവിയാൻ പാടില്ല/-
(v) അത്തരം വാലറ്റ് പേഴ്സൺ-ടു- മർച്ചന്‍റ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.
(vi) പണം പിൻവലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വാലറ്റിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്(കൾ) കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ മറ്റേതെങ്കിലും വാലറ്റിലേക്കും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ഇഷ്യൂവറിലേയ്‌ക്കും പണം കൈമാറുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.
(vii) പ്രസ്തുത വാലറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 24 മാസത്തിനുള്ളിൽ (ഇരുപത്തിനാല് മാസം) ഉപഭോക്താവ് അത്തരം വാലറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കെവൈസി പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്തരം വാലറ്റിൽ ബിഎഫ്എൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റോ ലോഡിംഗോ അനുവദിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പിപിഐയിൽ ലഭ്യമായ ബാലൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപഭോക്താവിനെ അനുവദിക്കും.
(viii) ബജാജ് പേ വാലറ്റ് മുഖേന ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിഎഫ്എല്ലിന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തി ഉപഭോക്താവിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിപിഐ ക്ലോസ് ചെയ്യാം, കൂടാതെ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്തെ കുടിശ്ശിക തുക ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ 'ബാക്ക് ടു സോഴ്‌സിലേക്കും' (പേമെന്‍റ് ഉറവിടത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും, പി‌പി‌ഐ ലോഡ് ചെയ്‌ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന്) ആവശ്യമായ കെ‌വൈ‌സി ആവശ്യകതകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വിധേയമായിരിക്കും. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ/രേഖകൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പിപിഐ അടച്ചതിന് ശേഷം ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട 'പേമെന്‍റ് സ്രോതസ്സിലേക്ക് തിരികെ' വിളിക്കാൻ ബിഎഫ്എല്ലിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താവ് ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രൂ. 10,000/- വരെ വാലറ്റ് (ക്യാഷ് ലോഡിംഗ് സൗകര്യം ഇല്ലാതെ): അത്തരം വാലറ്റിന്‍റെ പരിപാലനത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കാനും ഉപഭോക്താവ് ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
(a) അത്തരം വാലറ്റ് റീലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതും കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ നൽകാവുന്നതുമാണ്. ലോഡിംഗ് / റീലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് / ഫുൾ-കെവൈസി പിപിഐയിൽ നിന്നും മാത്രമായിരിക്കും.
(b) ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ അത്തരം വാലറ്റിൽ ലോഡ് ചെയ്ത തുക രൂ.10,000 കവിയരുത്, സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലോഡ് ചെയ്ത മൊത്തം തുക രൂ.1,20,000 കവിയരുത്.
(c) അത്തരം വാലറ്റിൽ ഏത് സമയത്തും ബാക്കിയുള്ള തുക രൂ. 10,000 കവിയാൻ പാടില്ല.
(d) ഈ വാലറ്റ് വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മർച്ചന്‍റ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.
(e) പണം പിൻവലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വാലറ്റിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൂടാതെ ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ മറ്റേതെങ്കിലും വാലറ്റിലേക്കും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ഇഷ്യൂവറിലേയ്‌ക്കും പണം കൈമാറുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.
(f) കസ്റ്റമർക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് വഴി ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിഎഫ്എല്ലിന് അഭ്യർത്ഥന നടത്തി ഏത് സമയത്തും പ്രസ്തുത വാലറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ക്ലോഷർ സമയത്ത് ശേഷിക്കുന്ന ബാലൻസ് 'തിരികെ സോഴ്സ് അക്കൌണ്ടിലേക്ക്' (പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാലറ്റ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേമെന്‍റ് ഉറവിടം) ആവശ്യമായ കെവൈസി ആവശ്യകതകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വിധേയമായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വാലറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട 'തിരികെ പേമെന്‍റ് സോഴ്സിലേക്ക്' എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ/ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ ബിഎഫ്എല്ലിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് കസ്റ്റമർ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റ്

 1. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ നിലവിലുള്ള സ്മോൾ വാലറ്റ്/കെ‌വൈ‌സി വാലറ്റ്, ഉപഭോക്താവ് പ്രസക്തമായ എല്ലാ കെ‌വൈ‌സി ഡോക്യുമെന്റുകളും സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പൂർണ്ണ കെ‌വൈ‌സി വാലറ്റിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യും, അവ ബിഎഫ്‌എൽ പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
 2. അത്തരം ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റുകളുടെ മെയിന്‍റനൻസിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബാധകമായ താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കാനും നിറവേറ്റാനും കസ്റ്റമർ സമ്മതിക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

a. ഫുൾ കെവൈസി അനുസരിച്ചുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ പോസ്റ്റിന് മാത്രമേ ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റ് നൽകൂ.
b. ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റുകൾ റീലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്, ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ.
c. അത്തരം ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള തുക ഒരു സമയത്തും രൂ. 2, 00,000/- കവിയാൻ പാടില്ല.
d. (അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങളും ബിഎഫ്എൽ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട്, അത്തരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയിലേക്കും വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിലേക്കും ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപഭോക്താവിന് ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ 'ഗുണഭോക്താക്കളായി' രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
e. കസ്റ്റമര്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം നിര്‍വ്വചിക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്തൃ പരിധികള്‍ സജ്ജീകരിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ട്.
f. അത്തരം പ്രീ-രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പരിധി പ്രതിമാസം രൂ. 2,00,000/- കവിയരുത്, മറ്റ് എല്ലാ കേസുകൾക്കുമുള്ള ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പരിധി പ്രതിമാസം രൂ. 10,000/- ആയി നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കും.
g. കസ്റ്റമർക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് വഴി ബിഎഫ്എൽ- ന് അഭ്യർത്ഥന നടത്തി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ക്ലോഷർ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും/അല്ലെങ്കിൽ 'സോഴ്സിലേക്ക് തിരികെയും' ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് (ഫുൾ കെവൈസി പിപിഐ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേമെന്‍റ് സോഴ്സ്). കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ/ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കെവൈസി വാലറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട 'പേമെന്‍റ് സോഴ്സിലേക്ക് തിരികെ' ബിഎഫ്എല്ലിന് വിളിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് കസ്റ്റമർ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
എച്ച്. ഉപഭോക്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ, ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് പോളിസി പ്രകാരം ബജാജ് പേ വാലറ്റിലെ ബാലൻസ് തീർപ്പാക്കും.
i. നോൺ-ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത വാലറ്റിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, എല്ലാ ചാനലുകളിലും ഒരു പിപിഐക്ക് 10,000/- എന്ന പ്രതിമാസ പരിധിക്കുള്ളിൽ പരമാവധി പരിധിയായ രൂ. 2,000/- വരെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലും പണം പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കും (ഏജന്‍റ്, എടിഎം, പിഒഎസ് ഡിവൈസ് മുതലായവ); കൂടാതെ

3. ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമറെ അറിയുക ("കെവൈസി") മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ, അക്കൗണ്ട് അധിഷ്ഠിത ബന്ധം ഉൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഎഫ്എൽ ആവശ്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കുമെന്ന് ഉപഭോക്താവ് ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കസ്റ്റമര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍, വിലാസം, ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, കെവൈസി, ആന്‍റി മണി ലോണ്‍ഡറിംഗ് ("എഎംഎൽ") അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് നിയമപരമായ/നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ തെളിവുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. കൂടാതെ, അത്തരം ബന്ധം തുറന്നതിന്/സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം, നിലവിലെ റെഗുലേറ്ററി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, ബിഎഫ്എൽ- ന് ആവശ്യമായ കാലാകാലങ്ങളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാൻ കസ്റ്റമർ സമ്മതിക്കുന്നു. ബാധകമായ നിയമം, ചട്ടങ്ങൾ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ലംഘനത്തിന് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദിയോ ബാധ്യതയോ ആയിരിക്കില്ല.

4 The Customer hereby declare that his/her name does not, at any time, appear in the consolidated list of terrorist Individuals/ organizations as circulated by the Statutory, Regulatory and Government authorities, RBI sanctioned/ Negative list and Fraud list from time to time.

5 The Customer hereby authorize BFL to use his/her existing details and KYC documents/data for KYC compliance, if any, for such Customer and in case of any changes in registered KYC details/documents or bank account details, such Customer shall update about the same & submit the updated KYC details to BFL, from time to time.

സികെവൈസി സമ്മതം - (i) കസ്റ്റമർ നൽകിയ സികെവൈസി നമ്പർ (അതായത്, കെവൈസി ഐഡന്‍റിഫയർ-കെഐഎൻ) വഴി അത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ (ii) ഉപഭോക്താവ് പങ്കിട്ട വിശദാംശങ്ങളിലൂടെ അത്തരം സികെവൈസി നമ്പർ/കെഐഎൻ നേടുന്നതിലൂടെ, സെൻട്രൽ കെവൈസി രജിസ്‌ട്രിയിൽ (സിഇആർഎസ്എഐ) നിന്ന് അയാളുടെ/ അവരുടെ കെവൈസി വിശദാംശങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ/പരിശോധിക്കാൻ/ലഭ്യമാക്കാൻ/ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ/അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ/അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപഭോക്താവ് ഇതുവഴി ബിഎഫ്എല്ലിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.

സെൻട്രൽ കെവൈസി രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിന്നും എന്‍റെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ/ബിഎഫ്എല്ലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ അഡ്രസിൽ എസ്എംഎസ്/ഇമെയിൽ വഴി വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താവ് ഇതിനാൽ സമ്മതം നൽകുന്നു.

(e) പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും:

i. ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കൽ അനുവദനീയമല്ല. സാധുതയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് പേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നതിന് മാത്രമേ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ശേഷിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ.

ii. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ളതല്ല.

III. ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ഏത് കാരണത്താലും ഉപഭോക്താവിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ഉപേക്ഷിക്കാനും/ നിർത്താനും ഉള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്:

(a) RBI-യുടെ നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, ഓർഡറുകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ ഏതെങ്കിലും സംശയിക്കപ്പെട്ട ലംഘനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാലറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിക്കുന്നതിന്;
(b) രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിൽ കസ്റ്റമർ നൽകുന്ന പ്രത്യേകത(കൾ), ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻറോൾമെന്‍റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സംശയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസത്തിന്;;
(c) വഞ്ചന, അട്ടിമറി, മനഃപൂർവ്വം നശിപ്പിക്കൽ, ദേശീയ സുരക്ഷയ്‌ക്കെതിരായ ഭീഷണി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബലപ്രയോഗം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന്;
(d) സാങ്കേതിക തകരാർ, മോഡിഫിക്കേഷൻ, അപ്ഗ്രേഡേഷൻ, വേരിയേഷൻ, റീലൊക്കേഷൻ, റിപ്പയർ, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മെയിന്‍റനൻസ്, ഏതെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ;
(e) ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ, ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ തകരാറുകൾ/പരിമിതികൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസ്മിഷൻ കുറവുകൾ എന്നിവ മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ;
(f) ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ കൈവശമോ നിയന്ത്രണത്തിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ;;
(g) ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ ന്യായമായ അഭിപ്രായത്തിൽ, മറ്റേതെങ്കിലും നിയമപരമായ ആവശ്യത്തിന് വിരാമം/സസ്പെൻഷൻ ആവശ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ.
(h) ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ലഭ്യമായ ബാലൻസിൽ പലിശ ബിഎഫ്എൽ നൽകുന്നതല്ല;
(i) കാലാകാലങ്ങളിൽ ബജാജ് പേ വാലറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സൗകര്യത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനമോ തുടർന്നുള്ള ലഭ്യതയോ ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും.
(j) ഒരു വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ കാലയളവിലേക്ക് ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, (a) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ വഴി എസ്എംഎസ് / പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി (ii) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ ആയി; അല്ലെങ്കിൽ (iii) മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപഭോക്താവ് നൽകിയ വാലറ്റിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബിഎഫ്എൽ മുൻകൂർ നോട്ടീസ്/ അറിയിപ്പ് അയച്ചതിന് ശേഷം വാലറ്റ് ഇനാക്ടീവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബിഎഫ്എൽ മുഖേന സാധുത വരുത്തിയതിന് ശേഷം കൃത്യമായ ജാഗ്രതയോടെ മാത്രമേ വാലറ്റ് വീണ്ടും ആക്ടീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ആർബിഐയുമായി പങ്കിടും.

IV. വിവിധ പേമെന്‍റ് മോഡുകളിൽ നിന്ന് ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് പണം ലോഡുചെയ്യുന്നതിനും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനും ബിഎഫ്എൽ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ പരിധികളും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ചാർജുകളും ഈടാക്കുമെന്ന് ഉപഭോക്താവ് സമ്മതിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ബാധകമായ നിയമത്തിന് വിധേയമായി പരിധികളിലും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നിരക്കുകളിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമായ പതിവ് ചോദ്യ വിഭാഗത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധികൾ കാണാൻ കഴിയും.

v. ബാധകമായ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് ഇടപാടുകൾ പരാജയപ്പെടുകയോ തിരികെ നൽകുകയോ / നിരസിക്കുകയോ / റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്താൽ എല്ലാ റീഫണ്ടുകളും ബിഎഫ്എൽ നടപ്പിലാക്കും.

(f) ബജാജ് പേ വാലറ്റ് നിരക്കുകളും വാലിഡിറ്റിയും

i. ഉപഭോക്താവ് ബിഎഫ്എൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സേവന നിരക്കുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ അത്തരം പേമെന്‍റിനായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമിലും രീതിയിലും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ, മാറ്റം വരുത്തുക, ഭേദഗതി വരുത്തുക, വർദ്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് നൽകി സർവ്വീസ് നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുക.

II. ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷനായി പേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലെ ഏത് മൂല്യവും അത്തരം ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപഭോക്താവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും മർച്ചന്‍റിന്/വ്യക്തിക്ക് തുടർന്നുള്ള പേമെന്‍റിനുമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബജാജ് പേവാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുകയോ/ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ/അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ അംഗീകരിക്കുകയോ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ, സംരക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

III. നിലവിലെ നിരക്കുകൾ (അത് ഭാവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിലും അറിയിപ്പ് നൽകിയതിനും ശേഷവും മാറ്റാവുന്നതാണ്) നിങ്ങൾക്ക് https://www.bajajfinserv.in/all-fees-and-charges ൽ കാണാവുന്നതാണ്, അവ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ഷെഡ്യൂൾ I പ്രകാരം വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

iv. ഉപഭോക്തൃ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉചിതമായി കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സജ്ജീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

(g) വാലറ്റ് കാലഹരണപ്പെടലും ബാലൻസ് കണ്ടുകെട്ടലും

i. ബജാജ് പേ വാലറ്റിന് പ്രസ്‌തുത വാലറ്റ് അവസാനം ലോഡ്/റീലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാധുത കാലയളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അത്തരം കാലാവധികളുടെ സാധുത കാലയളവ് നീട്ടിയേക്കാം. കാരണങ്ങളൊന്നും നൽകാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ഈ നിബന്ധനകളുടെ ലംഘനം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ RBI/ മറ്റേതെങ്കിലും റെഗുലേറ്ററി/ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി / ലീഗൽ / അന്വേഷണ അതോറിറ്റി, കോടതി / ബാധകമായ നിയമം / നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി (എൽഇഎ) എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശം മൂലമോ ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ പൂർണ്ണമായ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉടൻ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നയമോ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർബിഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും റൂൾ/നയമോ ലംഘിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, ബജാജ് പേ വാലറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത്തരം വാലറ്റിലുള്ള ബാലൻസ് തിരികെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, BFL ബന്ധപ്പെട്ട റെഗുലേറ്ററി/സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി/ലീഗൽ/അന്വേഷക ബോഡിക്ക് വിഷയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അത്തരം റെഗുലേറ്ററി/സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി/ലീഗൽ/അന്വേഷണ ബോഡിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

II. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ബജാജ് പേ വാലറ്റ് കാലഹരണപ്പെടാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പിപിഐയുടെ സാധുത കാലയളവ് അവസാനിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 45 (നാൽപ്പത്തിയഞ്ച്) ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് ബിഎഫ്എൽ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്എംഎസ്/ഇ-മെയിൽ/പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിപിഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹോൾഡർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവ് ബിഎഫ്‌എല്ലിന് നൽകിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലോ അറിയിപ്പ് അയക്കുന്നതാണ്. ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ ശേഷിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രസ്തുത വാലറ്റ് കാലഹരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഏത് സമയത്തും കസ്റ്റമർ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ബാലൻസിന്‍റെ റീഫണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ ബിഎഫ്എല്ലിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചേക്കാം, മുമ്പ് പറഞ്ഞ ബാലൻസ് കസ്റ്റമർ വാലറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ടിനായി അത്തരം അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിഎഫ്എല്ലിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. കസ്റ്റമർ ഏതെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ആർബിഐ നൽകിയ നിയമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും മൊത്തം ലംഘനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്റ്റ്, 2002 ന്‍റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ബിഎഫ്എൽ ഇക്കാര്യം RBI യെ അറിയിക്കുകയും ഇക്കാര്യത്തിൽ RBI ൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ടും കണ്ടെത്തലുകളും ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

(h) ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ് ഉള്ള കസ്റ്റമർ പാലിക്കേണ്ട പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ, ബജാജ് പേ വാലറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും, ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡുകൾക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഈ നിബന്ധനകൾ വായിക്കാവുന്നതാണ്, കൂടാതെ, ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും വാലറ്റ് നിബന്ധനകളും താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റിന് ബാധകമായിരിക്കും ചെയ്യും:

i. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ് ലഭ്യമായിരിക്കും.

ii. ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റിന് മുൻകൂട്ടി നിർവചിച്ച പണ പരിധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.

III. ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകളിൽ (ഉപയോഗ നിബന്ധനകളുടെ നിബന്ധന 32 റഫർ ചെയ്യുക) കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്യാഷ്ബാക്ക്, ബജാജ് കോയിനുകൾ, പ്രൊമോ പോയിന്‍റുകൾ, വൗച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റിൽ മാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും പ്രൈമറി വാലറ്റിൽ ക്യാഷ് ബാക്ക്, ബജാജ് കോയിനുകൾ, പ്രൊമോ പോയിന്‍റുകൾ, വൗച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപഭോക്താവ് ഒരു തരത്തിലും ക്ലെയിം ചെയ്യില്ല എന്നും ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ് കൈവശമുള്ള ഉപഭോക്താവ് മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

iv. ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ് പ്രൈമറി വാലറ്റിന്‍റെ ഭാഗമായിരിക്കും. ബജാജ് പേ വാലറ്റിന്‍റെയും ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റിന്‍റെയും സംയോജിത പരിധി നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതുമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ RBI നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാവധി പണ പരിധിക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

v. ബിഎഫ്എൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീസും സേവന നിരക്കുകളും ഉപഭോക്താവ് നൽകണം. ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ സേവന നിരക്കുകൾ മാറ്റുകയോ ഭേദഗതി വരുത്തുകയോ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ബിഎഫ്എൽ വെബ്സൈറ്റിലും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഫീസും നിരക്കുകളും ലഭ്യമായിരിക്കും.

vi. ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ് ബിഎഫ്എൽ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുകയെന്നും ഏതെങ്കിലും ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഇടപാടുകൾക്കുള്ള തുക കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ലോജിക് ബിഎഫ്എൽ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യാമെന്നും ഉപഭോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു. അവൻ / അവൾ ബജാജ് പേ വാലറ്റോ സബ് വാലറ്റോ അനധികൃതമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ഉപഭോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു.
ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ് ബാലൻസുകളിൽ നിന്ന് P2B (വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിലേക്ക്) ട്രാൻസ്ഫർ, P2P(വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയിലേക്ക്) ട്രാൻസ്ഫർ, പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവ അനുവദനീയമല്ലെന്ന് ഉപഭോക്താവ് സമ്മതിക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ് ബാലൻസ്, സാധുതയുള്ള ഇടപാടുകൾക്കായി പേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നതിനും ബജാജ് പേ വെബ്‌സൈറ്റിലോ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലോ നിർദ്ദിഷ്‌ട സേവനങ്ങൾ നേടുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കണം.

vii. ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിന്ന് ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപഭോക്താവ് ഉചിതമായ ഉപദേശം നേടുകയും ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകളും ബജാജ് പേ വാലറ്റിന്‍റെയും സബ് വാലറ്റ് സേവനത്തിന്‍റെയും ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

viii. ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ/നിയമമനുവദിക്കാത്ത പർച്ചേസ്/ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പേമെന്‍റിനായി അവൻ/അവൾ ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം, ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റിന്‍റെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ ഉപയോഗത്തിന് ഉപഭോക്താവ് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

ix. ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന്, കാലാകാലങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം എല്ലാ രേഖകളും ബിഎഫ്എല്ലിന് സമർപ്പിക്കാൻ ഉപഭോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു.

X. ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ്, ബിഎഫ്എൽ എന്നിവയുമായുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപഭോക്താവ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും.

xi. ഉപഭോക്താവ് ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും ബജാജ് പേ വാലറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിച്ചതിന്‍റെ ഫലമായി, ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റ് സേവനത്തിന്‍റെ തെറ്റായ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും / എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, ക്ലെയിമുകൾ, ബാധ്യതകൾ (നിയമപരമായ ബാധ്യത ഉൾപ്പെടെ), പിഴകൾ, ഡിമാൻഡുകൾ, ചെലവുകൾ, ന്യായവിധി, നാശങ്ങൾ, നഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപഭോക്താവ് ബിഎഫ്എല്ലിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും.

(i) പാസ്ബുക്ക്

i. ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ ലഭ്യമായ കസ്റ്റമറിന്‍റെ പാസ്ബുക്ക് പ്രസ്തുത വാലറ്റിലൂടെ നടത്തിയ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും.

ii. ബജാജ് പേ വാലറ്റിലെ ട്രാൻസാക്ഷനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പാസ്ബുക്ക് കസ്റ്റമറിന് ലഭ്യമാകും.

(j) ഉപഭോക്തൃ ബാധ്യതകൾ

i. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് / സബ് വാലറ്റ് ലഭ്യത ആക്ടീവ് മൊബൈൽ ഫോണിന്‍റെയും ഇന്‍റർനെറ്റ് കണക്ഷന്‍റെയും മെയിന്‍റനൻസിന് വിധേയമാണ്. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ലഭ്യത ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാൻഡ്സെറ്റിന്‍റെയും സേവനങ്ങൾ/അപ്ലിക്കേഷൻ/പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍റെ പരിപാലനത്തിന് വിധേയമാണ്, ഏതെങ്കിലും ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ചാനലിനെയോ ആപ്ലിക്കേഷനെയോ പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാവിന് സാധിക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുള്ളതോ ആയ മൊബൈൽ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് കാരണം സേവനങ്ങൾ/അപ്ലിക്കേഷൻ/പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്നിവയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബാധ്യതകൾക്കും ഉപഭോക്താവ് മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി.

II. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ/സബ് വാലറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിൽ മതിയായ ഫണ്ടുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം.

III. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകളുടെ രഹസ്യസ്വഭാവം, സുരക്ഷ, ഭദ്രത എന്നിവയുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഉപഭോക്താവിന് മാത്രമായിരിക്കും. ഉപഭോക്താവ് പാസ്‌വേഡിന്‍റെ ഏക ഉടമയായിരിക്കും കൂടാതെ ക്രെഡൻഷ്യലുകളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് പേ വാലറ്റിന്‍റെ അനധികൃത ഉപയോഗവും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അനന്തരഫലങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ കാണാതാകുകയോ ചെയ്‌താൽ, കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ച് ഉപഭോക്താവ് ഉടൻ തന്നെ ബിഎഫ്എല്ലിനെ അറിയിക്കും, അവിടെ നിലവിലുള്ള ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ തടയപ്പെടുകയും ആവശ്യമായ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം ഉപഭോക്താവിന് പുതിയ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഫോൺ/സിം കാർഡ്/മൊബൈൽ നമ്പർ നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ/മോഷ്‌ടിക്കപ്പെടുകയോ/തെറ്റിപ്പോവുകയോ/ഇനി ഉപഭോക്തൃ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ, ഉപഭോക്താവ് ഉടൻ തന്നെ ബിഎഫ്എല്ലിനെ അറിയിക്കും. അത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ബിഎഫ്എൽ ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്‍റേണൽ പോളിസിക്കനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയോ ചെയ്യും.

iv. കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അനുസരിച്ച് അത്തരം വിലാസ തെളിവിനൊപ്പം കസ്റ്റമർ വിലാസത്തിലെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ബിഎഫ്എല്ലിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.
v. ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ജുഡീഷ്യൽ നിയമങ്ങൾ, ബിഎഫ്എൽ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പോളിസി എന്നിവയ്ക്ക് വിരുദ്ധമോ നിഷേധാത്മകമോ ആയി വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിനും, മാത്രമല്ല ഗുണഭോക്താക്കളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബജാജ് പേ വാലറ്റ് / സബ് വാലറ്റ് നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിനും ഉപഭോക്താവ് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് / സബ് വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്.

vi. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് കസ്റ്റമറുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പറിന്‍റെ നഷ്ടം/മോഷണം/ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ടെലികോം സർവ്വീസ് പ്രൊവൈഡർ മൊബൈൽ കണക്ഷൻ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതക്ക് കസ്റ്റമർ പൂർണ്ണമായും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും എന്നും കസ്റ്റമർ അംഗീകരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

vii. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താവ് സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങളും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങളും ബജാജ് പേ വാലറ്റിന്‍റെ വ്യവസ്ഥകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളിലും ബജാജ് പേ വാലറ്റ് നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും അഫിലിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുമായി പങ്കിടാം.

viii. വിദേശ കറൻസിയിലെ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കായി ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് കസ്റ്റമർ ഉറപ്പാക്കണം. ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്‌തതാണ്, അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ സാധുതയുള്ളൂ കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലുള്ള വ്യാപാരിയിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.
ix. മേൽപ്പറഞ്ഞവ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ഉപഭോക്താവ് ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നതിനോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിനോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ പങ്കിടുന്നതിനോ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു:
(a) തീർത്തും അപകടകരമായ, ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന, നിന്ദ്യമായി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന, നികൃഷ്‌ടമായ, അശ്ലീലമായ, ലൈംഗികമായി ആകർഷിക്കുന്ന, അപകീര്‍ത്തികരമായ, മറ്റൊരാളുടെ സ്വകാര്യത ഹനിക്കുന്ന, വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന, വര്‍ഗ്ഗീയമായ, ആക്ഷേപകരമായ, അപമാനിക്കുന്ന, പണമിടപാട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂതാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായതോ ആയത്;
(b) ഏതെങ്കിലും പേറ്റന്‍റ്, ട്രേഡ്മാർക്ക്, പകർപ്പവകാശം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉടമസ്ഥത അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു;
(c) വൈറസുകൾ, കറപ്റ്റഡ് ഫയലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉറവിടത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ, അതിന്‍റെ വെബ്-സൈറ്റുകൾ, ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്‌വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനും നശിപ്പിക്കുന്നതിനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മറ്റേതെങ്കിലും സമാനമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു;;
(d) ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി ഏതെങ്കിലും ചരക്കുകളോ സേവനങ്ങളോ വിൽക്കാൻ പരസ്യം ചെയ്യുകയോ ഓഫറുകൾ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നു;
(e) പ്രൊമോഷണൽ സർവ്വീസുകൾ, പ്രൊഡക്ടുകൾ, സർവേകൾ, മത്സരങ്ങൾ, പിരമിഡ് സ്കീമുകൾ, സ്പാം, അൺസോളിസിറ്റഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ലെറ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ;
(f) ഓതർ ആട്രിബ്യൂഷനുകള്‍, നിയമപരമായ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് അനുയോജ്യമായ നോട്ടീസുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പദവികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഒറിജിന്‍റെ ലേബലുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ സോഴ്സ് എന്നിവ വ്യാജമാക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു;;
(g) പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഏത് നിയമവും ലംഘിക്കുന്നു;
(h) ഉപഭോക്താവിന് യാതൊരു അവകാശവുമില്ലാത്ത മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത്;;
(i) ബജാജ് പേ വാലറ്റിലോ മറ്റ് ബിഎഫ്എൽ വെബ്സൈറ്റുകളിലോ സെർവറുകളിലോ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലോ ഇടപെടുകയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്;
(j) മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്നത്;
(k) അതിന്‍റെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിന്‍റെ ഉത്ഭവം മറച്ചുവെക്കുന്നതിനോ അതിന്‍റെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലെ ഉപഭോക്തൃ സാന്നിധ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനോ വേണ്ടി ഐഡന്‍റിഫയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡാറ്റയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്;
(l) നിയമവിരുദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു;
(m) ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം, അഖണ്ഡത, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പരമാധികാരം, വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ക്രമം എന്നിവയെ ഭീഷണിയായത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യത്തിന്‍റെ അന്വേഷണത്തെ തടയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കുന്നത്.

(k) അധിക നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും:

(i) ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സേവനത്തിലൂടെ ഉപഭോക്താവ് ഒരു വ്യാപാരിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, ഉപഭോക്താവും വ്യാപാരിയും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ ബിഎഫ്എൽ ഒരു കക്ഷിയല്ലെന്ന് ഉപഭോക്താവ് മനസ്സിലാക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബജാജ് പേ വാലറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പരസ്യദാതാവിനെയോ വ്യാപാരിയെയോ ബിഎഫ്എൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ, ഉപഭോക്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാപാരിയുടെ സേവനം/ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല. വാറന്‍റികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഗ്യാരണ്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പടെ (പരിമിതികളില്ലാതെ) കരാറിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകൾക്കും വ്യാപാരി മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരിയുമായുള്ള ഏതെങ്കിലും തർക്കമോ പരാതിയോ ഉപഭോക്താവ് വ്യാപാരിയുമായി നേരിട്ട് പരിഹരിക്കണം. ബജാജ് പേ വാലറ്റ്/സബ് വാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന ചരക്കുകളിലും/അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളിലും ഉള്ള എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയ്ക്ക് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദിയോ ബാധ്യസ്ഥനോ ആയിരിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾ അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ചരക്കുകളുടെ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം, അളവ്, ഫിറ്റ്നസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സ്വയം തൃപ്തിപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

(ii) ഉപഭോക്താവ് ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരിക്ക് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് വഴി തെറ്റായി നടത്തിയ പേമെന്‍റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് തെറ്റായ ട്രാൻസ്ഫറോ ചെയ്താൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ബിഎഫ്എൽ ഉപഭോക്താവിന് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല.

(iii) ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റിലേക്കുള്ള ബജാജ് പേ വാലറ്റിലെ ഏത് വെബ്-ലിങ്കും ആ വെബ്-ലിങ്കിന്‍റെ അംഗീകാരമല്ല. അത്തരം മറ്റേതെങ്കിലും വെബ്-ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ ബ്രൌസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, കസ്റ്റമർ ആ വെബ്-ലിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും.

(iv) ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ബിഎഫ്എൽ റെക്കോർഡുകളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബജാജ് പേ വാലറ്റ് വഴി നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷനുകളുടെ രേഖകൾ നിർണ്ണായക തെളിവായി ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും.

(v) ബിഎഫ്എൽ എല്ലാ ഉപഭോക്തൃ അറിയിപ്പുകളും വാലറ്റിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി, എസ്എംഎസ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ വഴി അയയ്‌ക്കും, അത്തരം എസ്എംഎസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉപഭോക്താവിന് ലഭിച്ചതായി കണക്കാക്കും. ഉപഭോക്താവ് നൽകുന്ന ആശയവിനിമയ വിലാസത്തിലോ നമ്പറിലോ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾക്കോ ​​പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ ​​ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല, അത് ഉപഭോക്താവിന്‍റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും.

(vi) ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷണൽ മെസ്സേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മെസ്സേജുകളും ലഭിക്കാൻ കസ്റ്റമർ സമ്മതിക്കുന്നു.

(vii) വാലറ്റ് സേവന സ്വീകർത്താവിന്‍റെയും വാലറ്റ് സേവന ദാതാവിന്‍റെയും ബന്ധം ഒഴികെ, ഈ വാലറ്റ് / സബ് വാലറ്റ് നിബന്ധനകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ബന്ധം, ഫ്രാഞ്ചൈസർ-ഫ്രാഞ്ചൈസി ബന്ധം, സംയുക്ത സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിനും ബിഎഫ്എല്ലിനും ഇടയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കില്ല.

(l) ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം - പിപിഐകളിലെ അനധികൃത ഇലക്ട്രോണിക് പേമെന്‍റ് ഇടപാടുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബാധ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു

ബജാജ് പേ വാലറ്റ് വഴിയുള്ള അനധികൃത പേമെന്‍റ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ബാധ്യത താഴെപ്പറയുന്ന പട്ടികയിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയും അത് ഇതിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും:

പിപിഐ വഴിയുള്ള അനധികൃത ഇലക്ട്രോണിക് പേമെന്‍റ് ഇടപാടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉപഭോക്തൃ ബാധ്യത

ശ്രീലങ്ക. ഇല്ല.

വിഷയം

കസ്റ്റമറിൻ്റെ പരമാവധി ലയബിലിറ്റി

(a)

പിപിഐ-എംടിഎസ് ഇഷ്യുവർ ഉൾപ്പെടെ പിപിഐ ഇഷ്യുവറിന്‍റെ ഭാഗത്ത് സംഭാവന തട്ടിപ്പ്/അശ്രദ്ധ/അപര്യാപ്തത (ഉപഭോക്താവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ)

സീറോ

(b)

മൂന്നാം കക്ഷി ലംഘനം പിപിഐ ഇഷ്യുവറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, എന്നാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മറ്റെവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, അനധികൃത പേമെന്‍റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് കസ്റ്റമർ പിപിഐ ഇഷ്യുവറെ അറിയിക്കും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷന്‍റെയും ഉപഭോക്തൃ ബാധ്യത, പിപിഐ ഇഷ്യൂവറിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വീകരിച്ചതിനും കസ്റ്റമർ പിപിഐ ഇഷ്യൂവറിന് അനധികൃത ട്രാൻസാക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഇടയിലുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും -

i. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ#

സീറോ

II. നാലു മുതൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ#

ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ രൂ. 10,000/
ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഏതാണോ കുറവ്

III. ഏഴു ദിവസത്തിനപ്പുറം#

ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ രൂ. 5,000/
ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഏതാണോ കുറവ്

(c)

അവൻ/അവൾ പേമെന്‍റ് ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ പങ്കിട്ടത് പോലെയുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താവിന്‍റെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അവൻ/അവൾ അനധികൃത ട്രാൻസാക്ഷൻ പിപിഐ ഇഷ്യൂവറിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ നഷ്ടവും ഉപഭോക്താവ് വഹിക്കും. അനധികൃത ട്രാൻസാക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു നഷ്ടവും പിപിഐ ഇഷ്യൂവർ വഹിക്കും.

 

 

# പിപിഐ ഇഷ്യൂവറിൽ നിന്ന് ആശയവിനിമയം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി ഒഴികെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കും.


(m) ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പരാതികൾ

ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക:

ലെവൽ 1

നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരണം:

 

a. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് > മെനു > സഹായസഹകരണങ്ങൾ > ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് > മെനു > സഹായവും പിന്തുണയും > ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക ചരിത്രം > പ്രതികരണത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന വീണ്ടും തുറക്കുക, ഉപഭോക്താവ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷനുണ്ട്

ലെവൽ 2

7 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഞങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാം:

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് > മെനു > ബന്ധപ്പെടുക > ഒരു അഭ്യർത്ഥന ചരിത്രം ഉന്നയിക്കുക > പ്രതികരണത്തിൽ തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന വീണ്ടും തുറക്കുക, ഉപഭോക്താവ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷനുണ്ട്.

ഉപഭോക്താവിന് എഴുതാം grievanceredressalteam@bajajfinserv.in

ലെവൽ 3

ലെവൽ 2-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന റെസല്യൂഷനിൽ ഉപഭോക്താവ് തൃപ്തനല്ലെങ്കിൽ, ഉപഭോക്താവിന് അവന്‍റെ/അവളുടെ പരാതി/അന്വേഷണം നോഡൽ ഓഫീസർ/പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡൽ ഓഫീസർക്ക് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖല അനുസരിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾക്ക് നോഡൽ ഓഫീസർ/പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡൽ ഓഫീസർ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കാം; https://www.bajajfinserv.in/finance-corporate-ombudsman

ലെവൽ 4

നൽകിയ പരിഹാരത്തിൽ ഉപഭോക്താവ് തൃപ്തനല്ലെങ്കിലോ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് ബിഎഫ്എല്ലിൽ പരാതി നൽകി 30 (മുപ്പത്) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലോ, പരാതി പരിഹാരത്തിനായി ഉപഭോക്താവിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനികളുടെ ഓഫീസ് (എന്‍ബിഎഫ്‌സി -ഒ) എന്നിവയെ സമീപിക്കാം

സ്കീമിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്; https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3631


B. യുപിഐ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിന്‍റെയും ഫണ്ട് ശേഖരണ സൗകര്യത്തിന്‍റെയും നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (“ബിഎഫ്എൽ”) അതിന്‍റെ പി‌എസ്‌പി ബാങ്ക് മുഖേന (ചുവടെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ) ടിപിഎപിയുടെ ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന (ചുവടെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ) യുപിഐ ഫണ്ട് കൈമാറ്റത്തിനും ഫണ്ട് ശേഖരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇനിപ്പറയുന്ന (“യുപിഐ നിബന്ധനകൾ”) നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമായിരിക്കും. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (“ആർബിഐ”) കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ പേമെന്‍റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (“എൻപിസിഐ”) കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും യോഗ്യതയുള്ള അതോറിറ്റിയും പുറപ്പെടുവിച്ച യുപിഐ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, സർക്കുലറുകൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഉപഭോക്താവിന്, ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും ("മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ" എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന) വിധേയമായി കാലാകാലങ്ങളിൽ, (ചുവടെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ) യുപിഐ സൗകര്യം നൽകാൻ ബിഎഫ്എൽ മികച്ച പ്രയത്നത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രമിക്കും.

1 നിർവചനങ്ങൾ

ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കും സന്ദർഭം മറ്റു തരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിപരീതമായ അർത്ഥം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു,:

"ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്(കൾ)" എന്നത് യുപിഐ ഫെസിലിറ്റി വഴിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ ഉപഭോക്താവ് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന സേവിംഗ്സ് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ കറന്‍റ് അക്കൗണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

"കസ്റ്റമർ" എന്നാൽ അയാളുടെ/അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ യുപിഐ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന അപേക്ഷകൻ / റെമിറ്റർ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

എൻപിസിഐ യുപിഐ സിസ്റ്റം" എന്നാൽ യുപിഐ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറും പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരണ സൗകര്യവും നൽകുന്നതിന് എൻപിസിഐ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വിച്ച്, ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്;

"പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം" എന്നാൽ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ അക്കൗണ്ട് (കൾ) ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് നിർദ്ദിഷ്ട ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലുള്ള ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് യുപിഐ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് കസ്റ്റമർ നൽകുന്ന ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട നിർദ്ദേശം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

പിഎസ്‌പി ബാങ്ക് '' എന്നാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യുപിഐ സൗകര്യം നൽകുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ- നെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന എൻപിസിഐ യുപിഐ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്ത യുപിഐ അംഗ ബാങ്ക് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ടിപിഎപി" എന്നാൽ പിഎസ്‌പി ബാങ്ക് വഴി യുപിഐയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സേവന ദാതാവാണ് ബിഎഫ്എൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

യുപിഐ'' അംഗ ബാങ്കുകളുമായി സഹകരിച്ച് എൻപിസിഐ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന യൂണിഫൈഡ് പേമെന്‍റ്സ് ഇന്‍റർഫേസ് സർവ്വീസ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

"യുപിഐ അക്കൗണ്ട്" അല്ലെങ്കിൽ "യുപിഐ ഫെസിലിറ്റി" അല്ലെങ്കിൽ "യുപിഐ ഐഡി" എന്നാൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എൻപിസിഐ യുപിഐ സിസ്റ്റം വഴി ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന/നടപ്പിലാക്കുന്ന യൂണിഫൈഡ് പേമെന്‍റ്സ് ഇന്‍റർഫേസ് സർവ്വീസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറും ഫണ്ട് ശേഖരണ സൗകര്യവും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

(ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂചനകൾ, എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്തവയ്ക്ക്, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ അവയ്ക്ക് നിയോഗിച്ച അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.)

2. പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

(a) യുപിഐ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താവ് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി, ബിഎഫ്എൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലും വിധത്തിലും ചെയ്യണമെന്നും കൂടാതെ ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ അത്തരം അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യാമെന്നും ഉപഭോക്താവ് ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെർച്വൽ പേമെന്‍റ് അഡ്രസ് ("യുപിഐ വിപിഎ") സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കസ്റ്റമറിന് നൽകുന്നതാണ്. കസ്റ്റമറിന് എൻപിസിഐ നിർവ്വചിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാനും അതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആരംഭിക്കാനും കഴിയും. യുപിഐ സൗകര്യം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഉപഭോക്താവ് ഈ യുപിഐ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇവ കാലാകാലങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പുറമേയുള്ളതും അല്ല.

(b) അക്കൗണ്ട് വഴി യുപിഐ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപഭോക്താവിന് പ്രസ്തുത യുപിഐ വിപിഎ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.. ഉപഭോക്താവ് ഇതിനാൽ മുഴുവൻ ഉപകരണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയും പിൻ/പാസ്‌വേഡ് ക്രമീകരണ പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് യുപിഐ സൗകര്യത്തിന്‍റെ പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനക്ഷമത സജീവമാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു അനിവാര്യമായ വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യുപിഐ വഴി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് NPCI നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നതും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തതുമായ വൺ-ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ വഴി കസ്റ്റമറിന് മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാം.

(c) കസ്റ്റമര്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതില്‍ ലഭ്യമാക്കിയ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഇതുവരെയുള്ള നിബന്ധനകളും ഉപഭോക്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാല്‍ എന്‍പിസിഐ യുപിഐ സിസ്റ്റത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നല്‍കുന്ന ഓരോ പേമെന്‍റ് നിര്‍ദ്ദേശവും സംബന്ധിച്ച് ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും എന്ന് കസ്റ്റമര്‍ ഇതിനാല്‍ അംഗീകരിക്കുന്നു. യുപിഐ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി ബിഎഫ്എൽ ഒഴികെയുള്ള എൻപിസിഐയ്‌ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻപിസിഐ യുപിഐ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പങ്കാളിയ്‌ക്കോ എതിരെ ഏതെങ്കിലും കരാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവകാശങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതായി യുപിഐ സൗകര്യത്തിന്‍റെ ഉപയോഗത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ കണക്കാക്കില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താവ് മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യുപിഐ സൗകര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാട് പരിധികൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തേക്കാവുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും.

3. യുപിഐ സൗകര്യത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി

യുപിഐ സൗകര്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തൽക്ഷണ, ഇന്‍റർബാങ്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ശേഖരണ സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സവിശേഷമായി സൃഷ്‌ടിച്ച യുപിഐ വിപിഎ ഉപയോഗിച്ച് അവന്‍റെ/അവളുടെ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ ടിപിഎപി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് കൈമാറ്റത്തിനോ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥന നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തോട് പ്രതികരിക്കാനോ കഴിയും.

4. ഫീസും നിരക്കുകളും

(a) യുപിഐ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ബാധകമായ ഫീസും നിരക്കുകളും ബിഎഫ്എൽ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കുകൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, ഉപഭോക്താവിന് മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് നൽകാതെ അത്തരം ഫീസുകളും നിരക്കുകളും ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ പൂർണ്ണ വിവേചനാധികാരത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം.

(b) യു‌പി‌ഐ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പേമെന്‍റുകളുടെ ഫലമായി അടയ്‌ക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ചാർജുകൾ, ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നികുതി എന്നിവ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അവ ചുമത്തിയാൽ ബി‌എഫ്‌എൽ അത്തരം ചാർജുകൾ, ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നികുതി എന്നിവ ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് കിഴിവ് ചെയ്യും.

5. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും

(a) സേവനത്തിന്‍റെ മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായി ഉപഭോക്താവിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും, ഇത് നൽകുന്നതിന്;

(b) ബിഎഫ്എൽ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ. എല്ലാ തരത്തിലും പൂർണ്ണമായി ബിഎഫ്എൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ, പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം ഉപഭോക്താവ് നൽകും. യു‌പി‌ഐ സൗകര്യത്തിനായുള്ള പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്ക് ഉപഭോക്താവ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും കൂടാതെ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശത്തിലെ എന്തെങ്കിലും പിശക് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു നഷ്ടത്തിനും ബിഎഫ്‌എല്ലിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

(c) ബിഎഫ്എൽ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുകയും ഉപഭോക്താവ് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ബിഎഫ്എൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഏത് പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശത്തിനും ഉപഭോക്താവ് ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

(d) പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വഴി ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കസ്റ്റമർ ബിഎഫ്എൽ ന് ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് (കൾക്ക്) അനുമതി നൽകുന്നു.. ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ യുപിഐ സൗകര്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാമെങ്കിലും, ഡിഫോൾട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്താമെന്ന് ഉപഭോക്താവ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപഭോക്താവിന് ഡിഫോൾട്ട് അക്കൗണ്ട് മാറ്റിയേക്കാം.

(e) ബിഎഫ്എൽ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത്/ അതിന് മുമ്പ് പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി കസ്റ്റമർ തന്‍റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഫണ്ടുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും. ഉപഭോക്താവ് നൽകിയ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താവിന്‍റെ പേരിൽ ബിഎഫ്എല്ലിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതയ്ക്കായി ഉപഭോക്താവിന്‍റെ അക്കൗണ്ട് (കൾ) ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപഭോക്താവ് ഇതിനാൽ ബിഎഫ്എല്ലിന് അനുമതി നൽകുന്നു. ഫണ്ട് ശേഖരണ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചാൽ, ഫണ്ട് ശേഖരണ അഭ്യർത്ഥനയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന തുക ഡിഫോൾട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ സ്വയമേവ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉപഭോക്താവ് മനസ്സിലാക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ ഡിഫോൾട്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത അത്തരം തുകകൾ കസ്റ്റമർക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കസ്റ്റമർ മനസ്സിലാക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

(f) ബിഎഫ്എൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം മാറ്റാനാകുമെന്ന് കസ്റ്റമർ സമ്മതിക്കുന്നു.

(g) യുപിഐ സൗകര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർബിഐ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ എൻപിസിഐക്കെതിരെ ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കാൻ തനിക്ക് അർഹതയില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു.

(h) ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പിശകിന്‍റെ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിന് ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ലെന്ന് കസ്റ്റമർ സമ്മതിക്കുന്നു.

(i) യുപിഐ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമർ ബിഎഫ്എൽ ന് ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ ശരിയായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.. തെറ്റായ വെർച്വൽ പേമെന്‍റ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ‌എഫ്‌എസ്‌സി കോഡ് പോലുള്ള ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ തെറ്റായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഉപഭോക്താവ് മാത്രമേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുകയുള്ളൂ, ഇതുമൂലം ഫണ്ട് തെറ്റായ ഗുണഭോക്താവിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

(j) കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗിലെ RBI യുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി യുപിഐ സൗകര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉപഭോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു.

(k) ബി‌എഫ്‌എല്ലുമായി സംബന്ധിക്കുന്നതും ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ അതോറിറ്റിയോ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ഏതെങ്കിലും അതോറിറ്റി ഉന്നയിക്കുന്ന ഏത് അന്വേഷണവും ചോദ്യവും പ്രശ്‌നവും ഉപഭോക്താവ് ഉടൻ തന്നെ ബി‌എഫ്‌എല്ലിനെ അറിയിക്കും. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പ്രദർശന കാരണങ്ങൾ, പിടിച്ചെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാന നടപടികളെക്കുറിച്ച് ബിഎഫ്എല്ലിനെ വേഗത്തിൽ അറിയിക്കുകയും അത്തരം അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിയിപ്പുകൾ, മെമ്മോകൾ, കത്തിടപാടുകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.. ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിന്നുള്ള മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഉപഭോക്താവ് അത്തരം ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് ഏകപക്ഷീയമായി ഒരു പ്രതികരണവും മറുപടിയും ഫയൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

(l) യുപിഐ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എല്ലായ്പ്പോഴും അക്കൗണ്ടിൽ മതിയായ ഫണ്ടുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കസ്റ്റമർ പൂർണ്ണമായും ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.. അക്കൗണ്ടിൽ മതിയായ പണം ഇല്ലെങ്കിൽ, ഉപഭോക്താവ് ഉന്നയിച്ച ട്രാൻസാക്ഷൻ നിർദ്ദേശ അഭ്യർത്ഥന ബിഎഫ്എൽ നിരസിക്കും എന്ന് കസ്റ്റമർ സമ്മതിക്കുന്നു.

6. ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും

(a) ബിഎഫ്എൽ കസ്റ്റമർ നൽകിയതും കൃത്യമായി അംഗീകരിച്ചതുമായ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ:

(i) ഉപഭോക്താവിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകൾ മതിയായതല്ല അല്ലെങ്കിൽ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് ഫണ്ടുകൾ ശരിയായി ബാധകമല്ല/ലഭ്യമല്ല,
(ii) പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം അപൂർണ്ണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അംഗീകൃത രൂപത്തിലും ബിഎഫ്എൽ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിലും നൽകിയിട്ടില്ല (മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്),
(iii) നിയമവിരുദ്ധമായ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണം ബിഎഫ്എൽ ന് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ
(iv) എൻപിസിഐ യുപിഐ സിസ്റ്റത്തിന് കീഴിൽ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.

(b) ബിഎഫ്എൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ ഉപഭോക്താവ് നൽകിയ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ബിഎഫ്എൽ- ൽ ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കില്ല.

(c) ഓരോ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശവും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്, കസ്റ്റമറുടെ നിർദ്ദിഷ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബിഎഫ്എല്ലിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും, നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട ചാർജുകൾക്കൊപ്പം ഫണ്ടുകളുടെ തുക ഒന്നിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(d) ഫണ്ട് കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ശേഖരണം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷന്‍റെ യഥാവിധി പ്രാമാണീകരിച്ച റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ശേഖരണ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണം ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്തിയ ബാങ്ക് കസ്റ്റമറിന് നൽകിയ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ പത്ത് (10) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേട് ഉപഭോക്താവ് ബിഎഫ്എല്ലിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ വ്യത്യാസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശത്തിന്‍റെ കൃത്യത അല്ലെങ്കിൽ അവന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത തുക എന്നിവയുടെ കൃത്യത തർക്കാൻ അയാൾക്ക് അർഹതയില്ലെന്ന് കസ്റ്റമർ സമ്മതിക്കുന്നു.

(e) ഉപഭോക്താവിന് യുപിഐ സൗകര്യം നൽകുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി എൻപിസിഐ നിർദ്ദേശിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ഇക്കാര്യത്തിൽ എൻപിസിഐ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ പിന്തുടരും.

(f) ഉപഭോക്താവിന് അവന്‍റെ/അവളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം യുപിഐ വിപിഎ ഹാൻഡിൽ നൽകാൻ ബിഎഫ്എൽ മികച്ച പ്രയത്നത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രമിക്കും, എന്നിരുന്നാലും അഭ്യർത്ഥിച്ച യുപിഐ വിപിഎ അനുവദിക്കുകയോ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ തീരുമാനം അന്തിമവും ബാധ്യസ്ഥവും ആയിരിക്കും. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന ആവശ്യകതകൾക്കനുസൃതമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യുപിഐ വിപിഎ പിൻവലിക്കാനുള്ള അവകാശവും ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കൂടാതെ, ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ലംഘിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലോ ഏതെങ്കിലും വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദുരുപയോഗം എന്നിവയ്‌ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും യുപിഐ വിപിഎ കൈവശം വയ്ക്കാനും നിർത്താനും ഇല്ലാതാക്കാനും പുനഃസജ്ജമാക്കാനുമുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്‌തമാണ്.

6A. എൻപിസിഐയുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

(a) യൂണിഫൈഡ് പേമെന്‍റ്സ് ഇന്‍റർഫേസ് (യുപിഐ) പ്ലാറ്റ്ഫോം എൻപിസിഐ ഉടമസ്ഥതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

(b) യുപിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ട റോളുകൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ബാധ്യതകൾ എന്നിവ എൻപിസിഐ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ്, സെറ്റിൽമെന്‍റ്, തർക്ക മാനേജ്മെന്‍റ്, സെറ്റിൽമെന്‍റിനായി കട്ട്-ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യൽ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

(c) യുപിഐ-ൽ ഇഷ്യുവർ ബാങ്ക്, പി‌എസ്‌പി ബാങ്ക്, തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡർ (ടിപിഎപി), പ്രീപെയ്ഡ് പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ഇഷ്യുവർ (പിപിഐ) എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തം എൻപിസിഐ അംഗീകരിക്കുന്നു.

(d) എൻപിസിഐ സുരക്ഷിതവും ഭദ്രവും കാര്യക്ഷമവുമായ യുപിഐ സിസ്റ്റവും നെറ്റ്‌വർക്കും നൽകുന്നു.

(e) യുപിഐയിൽ ഭാഗമാകുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് എൻപിസിഐ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ റൂട്ടിംഗ്, പ്രോസസ്സിംഗ്, സെറ്റിൽമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു.

(f) എൻപിസിഐക്ക് നേരിട്ടോ തേർഡ് പാർട്ടി മുഖേനയോ യുപിഐ പങ്കാളികളിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്താനും യുപിഐയിലെ അവരുടെ പങ്കാളിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡാറ്റ, വിവരങ്ങൾ, രേഖകൾ എന്നിവയ്ക്കായി വിളിക്കാനും കഴിയും.

(g) റിപ്പോർട്ടുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ചാർജ്ബാക്കുകൾ ഉന്നയിക്കാനും യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷനുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള യുപിഐ ആക്സസ് പങ്കെടുക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് എൻപിസിഐ നൽകുന്നു.

6B. പി.എസ്.പി ബാങ്കിന്‍റെ ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

(a) പി‌എസ്‌പി ബാങ്ക് യുപിഐയുടെ ഒരു അംഗമാണ്, യുപിഐ പേമെന്‍റ് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും അത് ടിപിഎപിയിലേക്ക് നൽകുന്നതിനും യുപിഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് അന്തിമ ഉപയോക്താക്കളെ/മർച്ചന്‍റുകളെ യുപിഐ പേമെന്‍റുകൾ നടത്താനും സ്വീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു

(b) പി‌എസ്‌പി ബാങ്ക്, അതിന്‍റെ സ്വന്തം ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടിപിഎപി ആപ്പ് വഴി, അന്തിമ ഉപഭോക്താവിനെ യുപിഐയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ അതത് യുപിഐ ഐഡിയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

(c) അത്തരം ഉപഭോക്താവിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് അതിന്‍റെ സ്വന്തം ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടിപിഎപി ആപ്പ് വഴി അന്തിമ ഉപയോക്താവിന്‍റെ ആധികാരികതയ്ക്ക് പി‌എസ്‌പി ബാങ്ക് ഉത്തരവാദിയാണ്

(d) അന്തിമ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ടിപിഎപിയുടെ യുപിഐ ആപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പി‌എസ്‌പി ബാങ്ക് ടിപിഎപികളെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഓൺ-ബോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു

(e) യുപിഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ടിപിഎപിയും അതിന്‍റെ സിസ്റ്റങ്ങളും മതിയായ രീതിയിൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പി‌എസ്‌പി ബാങ്ക് ഉറപ്പാക്കണം

(f) യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡാറ്റ, യുപിഐ ആപ്പ് സുരക്ഷ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ അന്തിമ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ഡാറ്റയുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയും സമഗ്രതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് യുപിഐ ആപ്പും ടിപിഎപിയുടെ സിസ്റ്റങ്ങളും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പി‌എസ്‌പി ബാങ്കിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്

(g) യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശേഖരിക്കുന്ന യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പേമെന്‍റ് ഡാറ്റയും പി‌എസ്‌പി ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം സൂക്ഷിക്കണം

(h) എല്ലാ യുപിഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഉപഭോക്താവിന്‍റെ യുപിഐ ഐഡിയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി യുപിഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലഭ്യമായ ബാങ്കുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ നൽകാൻ പി‌എസ്‌പി ബാങ്കിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.

(i) അന്തിമ ഉപഭോക്താവ് ഉന്നയിക്കുന്ന പരാതികളും തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ പി‌എസ്‌പി ബാങ്കിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.

6C. ടിപിഎപിയുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

(a) ടിപിഎപി ഒരു സേവന ദാതാവാണ് കൂടാതെ പി‌എസ്‌പി ബാങ്ക് വഴി യുപിഐയുടെ ഭാഗമാകുന്നു

(b) യുപിഐയിൽ ടിപിഎപിയുടെ പങ്കാളിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി‌എസ്‌പി ബാങ്കും എൻപിസിഐയും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ആവശ്യകതകളും പാലിക്കാൻ ടിപിഎപി ബാധ്യസ്ഥനാണ്

(c) യുപിഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അതിന്‍റെ സിസ്റ്റങ്ങൾ വേണ്ടത്ര സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ടിപിഎപിയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്

(d) ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻപിസിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ സർക്കുലറുകളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ യുപിഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ യുപിഐ, ടിപിഎപി പങ്കാളിത്തം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാൻ ടിപിഎപി ബാധ്യസ്ഥമാണ്

(e) ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ടിപിഎപി ശേഖരിച്ച യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പേമെന്‍റ് ഡാറ്റയും ടിപിഎപി സംഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട്

(f) ആർബിഐ, എൻപിസിഐ എന്നിവയ്‌ക്കും RBI/എൻപിസിഐ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്‌ത മറ്റ് ഏജൻസികൾക്കും സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനും യു‌പി‌ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടി‌പി‌എ‌പിയുടെ ഡാറ്റ, വിവരങ്ങൾ, സിസ്റ്റങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനും RBIക്കും എൻപിസിഐക്കും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ടി‌പി‌എപിയുടെ ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തുന്നതിനും ടി‌പി‌എ‌പിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്

(g) ടിപിഎപിയുടെ യുപിഐ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും ഇമെയിൽ, മെസേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം, ഐവിആർ മുതലായ ടിപിഎപി ഉചിതമെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റ് ചാനലുകൾ വഴിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ടിപിഎപിയുടെ പരാതി പരിഹാര സൗകര്യം വഴി പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ടിപിഎപി അന്തിമ ഉപഭോക്താവിന് സൗകര്യമൊരുക്കും.

6D. തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനം

(a) ഓരോ ഉപയോക്താവിനും പി‌എസ്‌പി ആപ്പ് / ടിപിഎപി ആപ്പിൽ യുപിഐ ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി ഉന്നയിക്കാം.

(b) ഉപയോക്താവിന് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി ഉന്നയിക്കാനും കഴിയും.

(c) ഉപഭോക്താവിന്‍റെ യുപിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും / പരാതികളും സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമായ ടിപിഎപിയിൽ ആദ്യം ഒരു പരാതി ഉന്നയിക്കാം. പ്രശ്നം/പരാതി പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, പി‌എസ്‌പി തുടർന്ന് കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബാങ്ക്, എൻപിസിഐ എന്ന ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കും അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള അടുത്തപടി. മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുകള്‍ പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം, നിങ്ങള്‍ക്ക് ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാനെയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പരാതികള്‍ക്കുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാനെയും സമീപിക്കാം.

(d) പരാതി രണ്ട് തരത്തിലുമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കും അതായത് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ, മർച്ചന്‍റ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കും ഉന്നയിക്കാം.

(e) ബന്ധപ്പെട്ട ആപ്പിൽ തന്നെ അത്തരം ഉപയോക്താവിന്‍റെ പരാതിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉപയോക്താവിനെ പി‌എസ്‌പി / ടിപിഎപി അറിയിക്കുന്നതാണ്.

7. പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

(a) ബിഎഫ്എൽ-ന് നൽകിയിട്ടുള്ള പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കൃത്യത, ആധികാരികത, കൃത്യത എന്നിവയ്ക്ക് ഉപഭോക്താവ് മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി, അത് ബിഎഫ്എൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോമിലും രീതിയിലും ആയിരിക്കും.. യുപിഐ സൗകര്യം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ബിഎഫ്എൽ-ന് അത്തരം പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മതിയാകും.

(b) പ്രസ്തുത പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ സ്വതന്ത്രമായി വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഉപഭോക്താവ് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നത് തടയുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ-ന് ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ല. ഉപഭോക്താവ് ഒരു പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് ഉപഭോക്താവിന് അസാധുവാക്കാൻ കഴിയില്ല കൂടാതെ ബിഎഫ്എൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തരത്തിലും ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല.

(c) ഉപഭോക്താവിന് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോ പ്രസ്തുത പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനോ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഇല്ലെന്ന് ബിഎഫ്എൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരു കാരണവും നൽകാതെ തന്നെ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബിഎഫ്എൽ വിസമ്മതിച്ചേക്കാം, കൂടാതെ അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വിവേകമോ മറ്റോ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ചുമതലയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബിഎഫ്എല്ലിനെ നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യുപിഐ സൗകര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യമായേക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുപിഐ സൗകര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നിർത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എൽ- ന് ഉണ്ട്.

(d) കസ്റ്റമർ എന്‍റർ ചെയ്ത എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും, അഭ്യർത്ഥനകളും, ഡയറക്ടീവുകളും, ഓർഡറുകളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപഭോക്താവിന്‍റെ തീരുമാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, അവ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ഏകവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്.

8. നിരാകരണം

(a) ബിഎഫ്എൽ ഒരു വാറന്‍റിയും കൈവശം വെയ്ക്കുന്നില്ല കൂടാതെ യുപിഐ സൗകര്യത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രാതിനിധ്യവും നൽകുന്നില്ല. ഉപഭോക്താവ് നടത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ച ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനും പ്രോസസ് ചെയ്യാനും ബിഎഫ്എൽ മികച്ച ശ്രമത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ, പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങളുടെ പരാജയം അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യകത ഉൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല.

ഇടപാട് അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് എൻപിസിഐ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണഭോക്തൃ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ മൊബൈൽ നമ്പറോ അക്കൗണ്ട് നമ്പറോ നിലവിലില്ലാത്ത സാഹചര്യം എന്നിവയാൽ കാലഹരണപ്പെട്ട ഇടപാട് കാരണം യുപിഐ ഇടപാട് പരാജയപ്പെട്ടത് മൂലം, ഉപഭോക്താവ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടം, ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല. കൂടാതെ, ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ തെറ്റായ വിശദാംശങ്ങൾ, മൊബൈൽ നമ്പർ, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, തകരാർ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം എന്നിവയ്ക്ക് ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, നിയമപരമായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കിലെ പിഴവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് പരാജയം, അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ യുപിഐ ഫെസിലിറ്റി ആക്സസ് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഉപഭോക്താവിന് ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല. യുപിഐ സൗകര്യത്തിന്‍റെ നിയമവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ ഉപയോഗം സാമ്പത്തിക നിരക്കുകൾ (ബിഎഫ്എൽ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്) നൽകുന്നതിന് ഉപഭോക്താവ് ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ യുപിഐ സൗകര്യം നിർത്തിവെയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം.

(c) ഇടപാട് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമയം ഉൾപ്പെടെ, യുപിഐ സൗകര്യത്തിന്‍റെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ വഴി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ എല്ലാ രേഖകളും ഇടപാടിന്‍റെ യഥാർത്ഥതയുടെയും കൃത്യതയുടെയും നിർണായക തെളിവായിരിക്കും രണ്ട് കക്ഷികളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനും, തെറ്റായ ധാരണകൾ ശരിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ടൂൾ എന്ന നിലയിൽ, ഉപഭോക്താവ് ബിഎഫ്എൽ- നെ മനസ്സിലാക്കുകയും, അംഗീകരിക്കുകയും അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, ഉപഭോക്താവിന് മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് നൽകാതെ, ഉപഭോക്താവിനും ബിഎഫ്എൽ- നും അതിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാർക്കും ഏജന്‍റുമാർക്കും തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുകയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാമെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. വ്യാപാരക്ഷമതയുടെ സൂചിപ്പിച്ച വാറന്‍റികള്‍, ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ്, ഡാറ്റ കൃത്യത, പൂര്‍ണ്ണത, യുപിഐ സൗകര്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും വാറന്‍റികള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വാറന്‍റികളും ബിഎഫ്എൽ സ്പഷ്ടമായി നിരാകരിക്കുന്നു.

9. നഷ്ടപരിഹാരം

എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, ക്ലെയിമുകൾ, ബാധ്യതകൾ (നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ), പിഴകൾ, ഡിമാൻഡുകൾ, ചെലവുകൾ, ന്യായവിധി, നാശനഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ചെലവുകൾ എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കാമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാമെന്നും ബിഎഫ്എൽ, എൻപിസിഐ എന്നിവയെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും ഉപയോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു:

i. ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ്;
ii. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ നിബന്ധനകളുടെ ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ യുപിഐ സൗകര്യത്തിന്‍റെ അനധികൃത ഉപയോഗം;
iii. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താവ് നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ പ്രതിനിധാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ വാറന്‍റി ലംഘനം;
iv. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി, അവഗണന അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച.
ഉപഭോക്താവ് യുപിഐ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തേർഡ് പാർട്ടി ക്ലെയിമിൽ നിന്ന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, ചെലവുകൾ, നിരക്കുകൾ, ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ ഉപഭോക്താവ് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ബിഎഫ്എൽ, NPCI എന്നിവയ്ക്ക് കുഴപ്പംവരുത്താതെ നോക്കുകയും ചെയ്യും.

10. അവസാനിപ്പിക്കൽ

റെഗുലേറ്ററി/എൻപിസിഐ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബിഎഫ്എൽ അനുശാസിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ഉപഭോക്താവിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യുപിഐ അക്കൗണ്ട് ഡി-രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.. അത്തരം അവസാനിക്കുന്ന സമയം വരെ യുപിഐ സൗകര്യം വഴി നടത്തിയ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കും കസ്റ്റമർ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഒന്നും നൽകാതെ തന്നെ ഏത് സമയത്തും പൂർണ്ണമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട യുപിഐ സൗകര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ബിഎഫ്എൽ യുപിഐ സൗകര്യം പിൻവലിക്കുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഉപഭോക്താവ് ഈ നിബന്ധനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 30 ദിവസത്തെ മുൻകൂർ അറിയിപ്പോടെ ബിഎഫ്എല്ലിന് യുപിഐ സൗകര്യം താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

C. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങളുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.

അംഗീകൃത ഭാരത് ബിൽ പേയ്‌മെന്‍റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് മുഖേന ബില്ലർമാർക്കുള്ള പേയ്‌മെന്‍റ് നടത്തുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ബിൽ പേയ്‌മെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ നേടുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉപഭോക്താവിന് ബാധകമായിരിക്കും, അതായത് PayU Payments Limited (“PayU”) ഉപയോഗ നിബന്ധനകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടികൾക്ക് പുറമെ താഴെ കാണുന്ന നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും നാഷണൽ പേമെന്‍റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും (“എൻപിസിഐ”) ആർബിഐയും യഥാവിധി അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

IndiaIdeas Com Limited (ഇനിമുതൽ "BillDesk" എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു), PayU Payments Limited (ഇനിമുതൽ "PayU" എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു) പോലുള്ള ബില്ലർ അഗ്രഗേറ്റർ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എൻപിസിഐയുടെ ബിബിപിഎസ് സിസ്റ്റത്തിന് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിൽ പേമെന്‍റുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ വിപുലമായ ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ (“ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ”) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

നിർവചനങ്ങൾ

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ട്" മുകളിലുള്ള ഉപയോഗ നിബന്ധനകളുടെ ക്ലോസ് 1(a) പ്രകാരം അതിനായി അർത്ഥമാക്കുന്നതാണ്.

ഏജന്‍റ് സ്ഥാപനം" എന്നത് ബിബിപിഎസ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി കസ്റ്റമർ സർവ്വീസ് പോയിന്‍റുകളായി ബിബിപിഒയു ഓൺബോർഡ് ചെയ്ത ഏജന്‍റുമാർ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. PayU Payments Limited (ബിബിപിഒയു) കൃത്യമായി ഓൺബോർഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഏജന്‍റ് സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ശേഷിയിൽ ബിഎഫ്എൽ ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നു.

ബിബിസിപിയു” അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാരത് ബിൽ പേമെന്‍റ് സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ്, അതായത് എൻപിസിഐ എന്നത് ബിബിപിഎസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ അംഗീകൃത സ്ഥാപനമാണ് എന്നാണ് (ചുവടെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്).

"ബിബിപിഎസ്" എന്നാൽ എൻപിസിഐ/ആർബിഐ എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭാരത് ബിൽ പേമെന്‍റ് സിസ്റ്റം സർവ്വീസസ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ബിബിപിഒയു” എന്നത് ബിബിപിസിയു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാരത് ബിൽ പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. PayU Payments Limited എന്നത് നിലവിലെ ക്രമീകരണത്തിന് കീഴിലുള്ള അംഗീകൃത ബിബിപിസിയു ആണ്.

ബില്ലർ” എന്നതിന് എൻപിസിഐയുടെ നടപടിക്രമ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഈ പദത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കും.
ബില്ലർ അഗ്രഗേറ്റർ" എന്നാൽ എൻപിസിഐയുടെ ബിബിപിഎസ് ഫ്രെയിംവർക്കിന് കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ബില്ലർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ബിഎഫ്എല്ലിന് നേരിട്ട് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉള്ള IndiaIdeas.Com Limited, PayU Payments Limited എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

"ബിൽ" എന്നതിന് ബിൽ പേമെന്‍റിനായി ഏജന്‍റ് സ്ഥാപനം വഴി ഉപഭോക്താവ് വ്യാപാരിക്ക് നൽകിയ തുക എന്നാണ് അർത്ഥം (ചുവടെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്) അതിൽ സൗകര്യം/ സേവന ചാർജും (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) മറ്റ് എല്ലാ നികുതികളും തീരുവകളും ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ).

ബിൽ പേമെന്‍റ്" എന്നാൽ മർച്ചന്‍റ് നൽകുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി/മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കായി കസ്റ്റമർ അടച്ച ബിൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ" എന്നാൽ എൻപിസിഐയുടെ ബിബിപിഎസ് ഫ്രെയിംവർക്കിന് കീഴിൽ കൃത്യമായി പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ബിബിപിഒയു വഴിയുള്ള ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങളും IndiaIdeas, PayU Payments Limited പോലുള്ള ബിൽ പേമെന്‍റ് അഗ്രഗേറ്ററുകളുമായി ബിഎഫ്എല്ലിന് നേരിട്ടുള്ള ക്രമീകരണം ഉള്ള ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങളും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഉപഭോക്താവ്" എന്നാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബില്ലർമാർക്കുള്ള പേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

വ്യാപാരി" എന്നാൽ ഉപഭോക്താവിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യാപാരി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

ഓഫ്-അസ്” എന്നതിന് എൻപിസിഐയുടെ നടപടിക്രമ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഈ പദത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെ ബില്ലറും പേയ്‌മെൻ്റ് ശേഖരിക്കുന്ന ഏജൻ്റും PayU ഒഴികെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ബിബിപിഒയുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു;

ഓൺ-അസ്” എൻസിപിഐയുടെ നടപടിക്രമ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ കാലയളവിലേക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നതാണ്, അവിടെ ബില്ലറും പേമെന്‍റ് ശേഖരിക്കുന്ന ഏജന്‍റും PayU-ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ” ഇവിടെ ഭാരത് ബിൽ പേമെന്‍റ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു - 28 നവംബർ 2014 ൽ ഉള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ/അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അനുയോജ്യമായ അതോറിറ്റി നൽകുന്ന എൻപിസിഐ അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, സാഹചര്യം പോലെ ഏതെങ്കിലും/എല്ലാ ഭേദഗതികൾ, അധിക സർക്കുലറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ.

സ്പോൺസർ ബാങ്ക്" എന്നാൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ PayU നിർദ്ദേശിച്ച ബാങ്ക് എന്നാണ് ഇതിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്-അസ് ബിൽ പ്രോസസ്സിംഗിനും സെറ്റിൽമെന്‍റിനും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

"ട്രാൻസാക്ഷൻ" എന്നാൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ആക്‌സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബില്ലറിന് ബിൽ പേമെന്‍റ് നടത്തുന്നതിന്, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങളിലൂടെ ഓൺ-അസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്-അസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ കസ്റ്റമർ നൽകുന്ന എല്ലാ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

(a) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർബിഐയും എൻപിസിഐയും യഥാവിധി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു സ്ഥാപനമായ ബിബിപിഒയു വഴി ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ ഏജന്‍റ് സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ശേഷിയിൽ ഇടപാടുകൾ സുഗമമാക്കുന്നു.

(b) ബിഎഫ്എൽ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മാത്രമാണെന്നും അത് പേമെന്‍റിന്‍റെ യഥാർത്ഥ സെറ്റിൽമെന്‍റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ആശങ്കകളോ തർക്കങ്ങളോ ബന്ധപ്പെട്ട് ബിബിപിഒയു അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലർ അഗ്രഗേറ്റർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടുമെന്നും ഉപഭോക്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നു.

(c) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഉപഭോക്താവ് തയ്യാറാവുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

(i) ബിബിപിഒയു കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇന്‍റർനെറ്റ് ഗേറ്റ്‌വേ പേമെന്‍റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവരുടെ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ അവരുടെ പോളിസി പ്രകാരം നിരക്കുകൾ ഈടാക്കാം. ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനോ മുമ്പ് അത്തരം ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ വായിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താവ് മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി;

(ii) ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സംശയാസ്പദമായ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ ബിഎഫ്എല്ലിന് ന്യായമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ആക്‌സസ് നിർത്തലാക്കുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയമാക്കുകയോ ചെയ്യാം.
ഉപഭോക്താവ് അവന്‍റെ / അവളുടെ ഒടിപി, പിൻ, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ രഹസ്യമായും അനധികൃത ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായും സൂക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവനുമാണ്. അനധികൃതമായ ഉപയോഗത്തിനോ ആക്സസിനോ കാരണമായേക്കാവുന്നതും ഉപഭോക്താവിന് നാശം / നഷ്ടം വരുത്താനും കാരണമായേക്കാവുന്ന രഹസ്യസ്വഭാവത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ, ബിഎഫ്എൽ ഒരു തരത്തിലും ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താവ് സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ട പേമെന്‍റുകൾ, റീഫണ്ടുകൾ, ചാർജ്ബാക്കുകൾ, തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത പേമെന്‍റുകൾ, അതുപോലെ തെറ്റായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ യുപിഐ ഐഡിയിലേക്കോ നടത്തിയ പേമെന്‍റുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഉപഭോക്താവിന്‍റെ പരാതികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ബിബിപിഒയു അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലർ അഗ്രഗേറ്റർ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം, വിശദാംശങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപയോഗ നിബന്ധനകളുടെ ക്ലോസ് 30 പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ബാധകമായ നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും.

(iv) ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ബിബിപിഒ, ബിൽ അഗ്രിഗേറ്റർ എന്നിവയുമായുള്ള ബന്ധം മാറ്റാനോ നിർത്താനോ കസ്റ്റമറിന് അറിയിപ്പ് നൽകി മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബിബിപിഒയു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ അഗ്രിഗേറ്റർ എന്നിവയെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യാനോ കഴിയും.

(v) നടത്തുന്നതോ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ ആയ ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് (a) ബിബിപിഒയുടെ പോളിസികൾ, (b) വ്യാപാരികളുടെ/ബില്ലർമാരുടെ പോളിസികൾ, ആവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ എന്നിവയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉപഭോക്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നു.

(d) നിങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ബില്ലുകളിലേക്കുള്ള പേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നതിന് വാണിജ്യപരമായി ബിൽ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

(e) നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എല്ലിന് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ഇല്ലായ്മയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ ആധികാരികത അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യത വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ ഒരു തരത്തിലും ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ബില്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയാൽ, നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ-ന് അധികാരം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെയും ഭാവിയിലെയും ബിൽ വിശദാംശങ്ങൾ അവ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

(f) ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബിൽ വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ബിൽ വിശദാംശങ്ങളിലെ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾക്ക് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ബില്ലറുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

(g) നിങ്ങളുടെ ബില്ലർമാർക്കായി റിമൈൻഡർ സൗകര്യം സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പുകൾ അയച്ചേക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. വ്യക്തമായ സമ്മതത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ പേമെന്‍റ് സൗകര്യവും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാം. ഒരിക്കൽ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷനുകളും ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾക്കായി ബില്ലർമാർക്ക് ഒരിക്കൽ നടത്തിയ പേമെന്‍റുകളും റീഫണ്ട് ചെയ്യാനാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

(h) പ്രസക്തമായ ബില്ലർമാരെ ബിഎഫ്എൽ അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ പ്രസക്തമായ ബില്ലർമാരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബിബിപിഎസ് പേമെന്‍റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയോ ബിൽ വിശദാംശങ്ങളും പേമെന്‍റ് സ്റ്റാറ്റസും പ്രസക്തമായ ബില്ലർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമാക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു, ബിഎഫ്എൽ അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് അത്തരം വിവരങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചേക്കാം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രസക്തമായ ബില്ലർമാർക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയ്ക്കായി റിമൈൻഡറുകൾ അയക്കാം.

(i) ബില്ലർമാർക്കുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിയ പേമെന്‍റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബില്ലർ ഈടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പിഴ/പലിശ എന്നിവയ്ക്ക് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല.

(j) നിങ്ങളുടെ പീരിയോഡിക് ബില്ലുകൾ, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസ്, റീച്ചാർജ്ജ് കാലഹരണപ്പെടൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യൂട്ടിലിറ്റി/സർവ്വീസുകളുടെ കൃത്യ തീയതികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയ റിക്കറിംഗ് ചാർജ് സർവ്വീസുകൾ എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും, ബില്ലറുകളിൽ നിന്ന് ബില്ലുകളുടെ പീരിയോഡിക് റിട്രീവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലുകളിലെ ഏതെങ്കിലും പിശകുകൾ/പൊരുത്തക്കേടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല.

(k) ബിഎഫ്എൽ പേമെന്‍റുകളുടെ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മാത്രമാണെന്നും പേമെന്‍റുകൾക്കുള്ള പാർട്ടി അല്ലെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപഭോക്തൃ നമ്പർ, സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ഐഡി, ബിൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടെലിഫോൺ നമ്പർ, അക്കൗണ്ട് ഐഡി / ഉപഭോക്തൃ ഐഡി, അല്ലെങ്കിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള പേമെന്‍റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് ഐഡന്‍റിഫയർ(കൾ), കുടിശ്ശിക / സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ മൂല്യം, സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ, കൃത്യ തീയതി എന്നിവ പോലുള്ള ബിൽ പേമെന്‍റുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ബിഎഫ്എൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

(l) ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ബില്ലർ, തേർഡ് പാർട്ടി സേവന ദാതാക്കൾ, അഗ്രഗേറ്റർമാർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ-നെ സമ്മതിക്കുകയും അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

(m) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും ബിൽ പേമെന്‍റ് ട്രാൻസാക്ഷന് ബിഎഫ്എൽ സർവ്വീസ് ചാർജുകൾ, കസ്റ്റമർ കൺവീനിയൻസ് ഫീസ് ("സിസിഎഫ്") ഈടാക്കാം. പേമെന്‍റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർവ്വീസ് ചാർജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസിഎഫ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

(n) തേർഡ് പാർട്ടി പേമെന്‍റ് പങ്കാളികളിൽ നിന്നും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലർമാരിൽ നിന്നുമുള്ള ആക്സസ്, തേർഡ് പാർട്ടി പേമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മറ്റ് ഡാറ്റ ഫീസുകൾക്ക് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി സമ്മതിക്കുകയും അതിന് ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല.

(o) പേമെന്‍റ് തിരിച്ചറിയൽ ബില്ലറിൽ നിന്ന് ബില്ലറിലേക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധുതയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ബിഎഫ്എൽ ബിൽ പേമെന്‍റുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാലതാമസം / റിവേഴ്സലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ ഒരു തരത്തിലും ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാധകമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

i.. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേമെന്‍റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുമെന്ന് സമ്മതിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലേക്ക് പണമടയ്ക്കുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേമെന്‍റ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം.

II. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകളിലേക്ക് പേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ വാണിജ്യപരമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

III. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേമെന്‍റ് ഫീച്ചർ ഉൾപ്പെടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളുടെയും ഇൻപുട്ടിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും.

iv. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണ്, കൂടാതെ ഇവയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു
a) പേമെന്‍റ് നടത്തുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ;
b) പേമെന്‍റ് നടത്തുന്ന പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ;
c) ട്രാൻസാക്ഷൻ തുക.

വി. ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രാൻസാക്ഷൻ / ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ / ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ / പേമെന്‍റ് രീതി എന്നിവ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയില്ലായ്മയ്ക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റായി നൽകിയാൽ, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഇടപാടിനും അതിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നിരക്കുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

vi. റീഫണ്ടുകൾ: സോഴ്‌സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇടപാട് സമയം മുതൽ 5 മുതൽ 7 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മുകളിലുള്ള നിബന്ധന 30 (പരാതികൾ) അനുസരിച്ച് ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ബാധകമായ ബാങ്ക്, കാർഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇന്‍റർമീഡിയറി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സേവന ദാതാവിന്‍റെ സിസ്റ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പിശക് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റീഫണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകളും ബിഎഫ്എൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

D. ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേമെന്‍റ് സർവ്വീസ് ("ഐഎംപിഎസ്") അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിന് ബാധകമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

ഇന്ത്യയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ പേമെന്‍റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ ബാധകമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, സർക്കുലറുകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ബിഎഫ്എൽ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് ഐഎംപിഎസ് നൽകും (കൂട്ടായി "ഐഎംപിഎസ് ചട്ടങ്ങൾ") കൂടാതെ ഈ നിബന്ധനകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ബാധകമായ ഐഎംപിഎസ് നിയമങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതല്ല. ഇവിടെ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സേവനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും തുടർന്നും ബാധകമാകും കൂടാതെ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കൊപ്പം വായിക്കുകയും ചെയ്യും:

(a) ഇമ്മീഡിയേറ്റ് പേമെന്‍റ് സർവ്വീസ് ("ഐഎംപിഎസ്"):

“ഇമ്മീഡിയേറ്റ് പേമെന്‍റ് സർവ്വീസ്" (ഇനി മുതൽ "ഐഎംപിഎസ്"/ "ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം" എന്ന് വിളിക്കും), നാഷണൽ പേമെന്‍റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻപിസിഐ) നൽകുന്ന തൽക്ഷണ, 24*7, ഇന്‍റർബാങ്ക്, ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സർവ്വീസ് ആണിത്.

(b) ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം വഴി ഫണ്ടുകളുടെ ഇൻവേർഡ്, ഔട്ട്‌വാർഡ് റെമിറ്റൻസ്

(i) ബിഎഫ്എൽ-ന്‍റെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വാലറ്റ് ഉടമ ("അക്കൗണ്ട് ഉടമ") ഇൻവേർഡ്, ഔട്ട്‌വാർഡ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു.

(ii) ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം വഴിയുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ റെമിറ്റൻസ് കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഐഎംപിഎസ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.

(iii) ഒരു വിജയകരമായ ഇടപാട് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇടപാടിന്‍റെ തുകയനുസരിച്ച്, അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും.

(c) അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും

(i) പൂർണ്ണവും കൃത്യവുമായ ഫോമിൽ ഐഎംപിഎസ് വഴി പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് അക്കൗണ്ട് ഉടമ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും കൂടാതെ അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു നഷ്ടത്തിനും ബിഎഫ്എൽ -ന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

(ii) ഐഎംപിഎസ് മുഖേനയുള്ള അവന്‍റെ എല്ലാ പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും, ബിഎഫ്എൽ അത് നല്ല വിശ്വാസത്തോടെയും അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.

(iii) ഐഎംപിഎസ് വഴി ഏതെങ്കിലും പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും അക്കൗണ്ട് ഉടമ തന്‍റെ അക്കൗണ്ടിൽ മതിയായ ഫണ്ടുകൾ ഉറപ്പാക്കണം.

(iv) ഐഎംപിഎസിന്‍റെ യഥാർത്ഥ കാലയളവ് കാരണം, ഐഎംപിഎസ് വഴിയുള്ള പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് അക്കൗണ്ട് ഉടമ അംഗീകരിക്കുന്നു.

(v) താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ഉടമ ഐഎംപിഎസ് വഴി പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല:

a) അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകൾ അപര്യാപ്തമാണ്.
b) ഐഎംപിഎസ് വഴിയുള്ള പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അപൂർണ്ണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും കൃത്യമല്ല.
c) നിയമവിരുദ്ധവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സംശയാസ്പദവുമായ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് ഐഎംപിഎസ് വഴിയുള്ള പേമെന്‍റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ബിഎഫ്എൽ എങ്കിൽ.

(d) ഫീസും നിരക്കുകളും

(i) ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബാധകമായ ഫീസും നിരക്കുകളും ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഎഫ്എൽ വെബ്സൈറ്റിലും ബിഎഫ്എൽ ആപ്പിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അക്കൗണ്ട് ഉടമക്ക് മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് നൽകാതെ അത്തരം ഫീസുകളും ചാർജുകളും ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം.

(ii) ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഫണ്ടുകളുടെ ഔട്ട്‌വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർഡ് റെമിറ്റൻസിന്‍റെ ഫലമായി അടയ്‌ക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ നിരക്കുകൾ, ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഉടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആയിരിക്കും, കൂടാതെ, ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ വാലറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബിഎഫ്എൽ അത്തരം നിരക്കുകൾ, ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നികുതി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും.

(iii) ഔട്ട്‌വാർഡ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിനായി ഗുണഭോക്തൃ ബാങ്കും ഇൻവേർഡ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിനായി റെമിറ്റർ ബാങ്കും ഈടാക്കുന്ന ഫീസ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല.

(e) ട്രാൻസാക്ഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ

(i) ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നടത്തിയ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകളും അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ പാസ്ബുക്ക്/സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിൽ പ്രതിഫലിക്കും.

(ii) ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്ത ഐഎംപിഎസ് ട്രാൻസാക്ഷന് എസ്എംഎസ് അലർട്ടുകൾ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് അയച്ചേക്കാം.

(f) ട്രാൻസാക്ഷൻ തർക്കങ്ങൾ

(i) സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പാസ്ബുക്ക്/സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷന്‍റെ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എല്ലിനെ അറിയിക്കണം. ബിഎഫ്എൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യും.

(ii) അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്കെതിരെ തർക്കം തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബിഎഫ്എൽ അതനുസരിച്ച് വാലറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ പേരിൽ തർക്കം തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതനുസരിച്ച് ബിഎഫ്എൽ തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

(iii) അക്കൗണ്ട് ഉടമ ഒരു അവിചാരിതമായ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആരംഭിച്ചാൽ പണം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല.

(g) ടെർമിനേഷൻ

ബിഎഫ്എൽ-ൽ അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ അക്കൗണ്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കൂ. ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇവന്‍റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ 30 ദിവസത്തെ മുൻകൂർ അറിയിപ്പോടെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം ഫെസിലിറ്റി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബിഎഫ്എല്ലിന് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും:

(i) ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും (ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെടെ) പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ

(ii) അക്കൗണ്ട് ഉടമ ബിഎഫ്എല്ലിൽ അവന്‍റെ/അവളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ;

(iii) അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ.

അനുബന്ധം - II

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും

A. ബിഎഫ്എൽ ലോൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും:

1. ഈ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മുഖേന ബിഎഫ്എൽ, അതിന്‍റെ ആഭ്യന്തര നയങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, അതിന്‍റെ പൂർണ്ണമായ വിവേചനാധികാരത്തിൽ, പേഴ്സണൽ ലോൺ, പ്രൊഫഷണൽ ലോൺ, ബിസിനസ് ലോൺ, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ലോൺ, സെക്യൂരിറ്റികൾക്ക് മേലുള്ള ലോൺ, സെക്യുവേർഡ് ലോൺ, അൺസെക്യുവേർഡ് ലോൺ, ബിഎഫ്എൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് പങ്കാളികൾ/ അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ്/ഹെൽത്ത് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഫറുകൾ നൽകാം (കൂട്ടായി "ബിഎഫ്എൽ ലോൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ").

2. നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ ലോൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്നവ അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

(a) അപേക്ഷാ ഫോറം, ലോൺ നിബന്ധനകൾ, ലോൺ എഗ്രിമെന്‍റുകൾ, കൂടാതെ എൻഎസിഎച്ച് മാൻഡേറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കെവൈസി പാലിക്കലുമായി (“ബിഎഫ്എൽ ലോൺ ഉൽപ്പന്ന നിബന്ധനകൾ”), ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ/വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത ഏതെങ്കിലും/എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും സമർപ്പിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും, ബിഎഫ്എൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫോമിലും രീതിയിലും, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിൽ.
(b) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ബിഎഫ്എൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ ലോൺ ഉൽപ്പന്ന നിബന്ധനകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ/അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിശദമായ പ്രക്രിയ പിന്തുടരണം.
(c) ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ ഏകവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ബിഎഫ്എൽ ലോൺ ഉൽപ്പന്നത്തിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ/അഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം, അത് അനുയോജ്യമാണെന്ന് കരുതുമ്പോൾ.
(d) ബിഎഫ്എൽ ലോൺ ഉൽപ്പന്നം, ബിഎഫ്എൽ ലോൺ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതോ ആയ എല്ലാ ഫീസും / ചാർജുകളും അടയ്ക്കുന്നതിന് വിധേയമായിരിക്കും.
(e) ഈ നിബന്ധനകൾ ബിഎഫ്എൽ പ്രോഡക്ട് ലോൺ നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമേയാണ്, അവ തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബിഎഫ്എൽ പ്രോഡക്ട് ലോൺ നിബന്ധനകൾ നിലനിൽക്കും.

B. കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും:

1. കോ-ബ്രാൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ആർബിഐയുടെ അംഗീകാരം അനുസരിച്ച്, പാർട്ട്ണർ ബാങ്കുകളുമായി അത്തരം കോ-ബ്രാൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ബിഎഫ്എൽ പ്രവേശിച്ചു. ഈ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ബിഎഫ്എൽ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും പുറമേ കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോറിംഗ്/മാർക്കറ്റിംഗ്/അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2. നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്നവ അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:
(a) കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പാർട്ട്ണർ ബാങ്കുകൾ ആണ് നൽകുന്നത്, അത്തരം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രത്യേക നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.
(b) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് വഴി ബിഎഫ്എൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർ ബാങ്ക് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ വിശദമായ പ്രോസസ് പിന്തുടരണം.
(c) കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ/അഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം, അത് അനുയോജ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നതിനാൽ.
(d) കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകിയതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും പാർട്ട്ണർ ബാങ്ക് നൽകും. ഉപഭോക്താവിനെ പാര്‍ട്ണര്‍ ബാങ്കിന്‍റെ പ്ലാറ്റ്‍ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും/റീഡയറക്ട് ചെയ്യുകയും പാര്‍ട്ണര്‍ ബാങ്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ യാത്ര പങ്കാളി ബാങ്കിന്‍റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ചും ആയിരിക്കും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒഴികെ, കോ-ബ്രാൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും ബിഎഫ്എല്ലിന്‍റെ യാതൊരു പങ്കും ഇല്ലാതെ ഇഷ്യുവിംഗ് ബാങ്ക് ആണ് നൽകുന്നത്
(e) ഈ നിബന്ധനകൾ കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമെയാണ്, അവ ലഘൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലല്ല, അവ തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ, കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകൾ നിലനിൽക്കും.

C. ബിഎഫ്എൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും:

1. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ബിഎഫ്എൽ, അതിന്‍റെ ആഭ്യന്തര നയങ്ങൾക്കും അതിന്‍റെ സ്വന്തം, പൂർണ്ണമായ വിവേചനാധികാരത്തിനും വിധേയമായി, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ/സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാനുകൾ/അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ നൽകാം (കൂട്ടായി "ബിഎഫ്എൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ").

2. നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്നവ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

a) അപേക്ഷാ ഫോറം, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിബന്ധനകൾ, ചിട്ടയായ സ്ഥിര നിക്ഷേപ നിബന്ധനകൾ, എൻഎസിഎച്ച് മാൻഡേറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കെവൈസി പാലിക്കൽ (“എഫ്‍ഡി നിബന്ധനകൾ”) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഡോക്യുമെന്റുകൾ/വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത ഏതെങ്കിലും/എല്ലാ രേഖകളും സമർപ്പിക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ബിഎഫ്എൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലും രീതിയിലും.
b) കാലാകാലങ്ങളിൽ ബിഎഫ്എൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മിനിമം തുകയ്ക്ക് വിധേയമായി ബിഎഫ്എൽ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കും.
c) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ബിഎഫ്എൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ/അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിശദമായ പ്രോസസ് പിന്തുടരണം.
d) ഈ നിബന്ധനകൾ എഫ്‌ഡി നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമേയാണ്, അവ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രത്യേക എഫ്‌ഡി നിബന്ധനകൾ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്.

D. തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിരാകരണങ്ങളും നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും:

1. IRDAI കോമ്പോസിറ്റ് സിഎ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ CA0101 പ്രകാരം HDFC Life Insurance Company Limited, Future Generali Life Insurance Company Limited,ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, Tata AIG General Insurance Company Limited, Oriental Insurance Company Limited, Max Bupa Health Insurance Company Limited, Aditya Birla Health Insurance Company Limited, Manipal Cigna Health Insurance Company Limited എന്നിവയുടെ തേർഡ് പാർട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റ് ഏജന്‍റാണ് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ബിഎഫ്എൽ).

2. നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്നവ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

(a) തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നത്/ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പാര്‍ട്ണര്‍ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി(കൾ) ആണ്, അത്തരം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം പ്രത്യേക നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.
(b) ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന (“ഇൻഷുറൻസ് നിബന്ധനകൾ”) അപേക്ഷാ ഫോറം, ഇൻഷുറൻസ് നിബന്ധനകൾ, മറ്റ് ഡോക്യുമെന്റുകൾ/വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത ഏതെങ്കിലും/ എല്ലാ രേഖകളും സമർപ്പിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലും രീതിയിലും.
(c) ഈ നിബന്ധനകൾ ഇൻഷുറൻസ് നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമേയാണ്, അവയെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിലല്ല.
(d) ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണ വിഷയമാണ്. ബിഎഫ്എൽ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ഇൻഷുറർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റിന്‍റെയും അനുയോജ്യതയിലും പ്രായോഗികതയിലും സ്വതന്ത്രമായ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തിയതിന് ശേഷം പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വമനസ്സാലെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാനുള്ള ഏതൊരു തീരുമാനവും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും ബാധ്യതയിലും മാത്രമായിരിക്കും, നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല.
(e) റിസ്ക് ഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോഡക്ട് സെയിൽസ് ബ്രോഷറും ഇൻഷുറൻസ് നിബന്ധനകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
(f) നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ബാധകമാണെങ്കിൽ, അത് നിലവിലുള്ള നികുതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. നികുതി നിയമങ്ങൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. ബിഎഫ്എൽ നികുതി/നിക്ഷേപ ഉപദേശ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസറെ ബന്ധപ്പെടുക.
(g) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ, ബിഎഫ്എല്ലിന് കോർപ്പറേറ്റ് ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം കരാർ ഉള്ള അതാത് ഇൻഷുറർമാരുടെതാണ്. ഈ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും ഞങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് കൃത്യമാണ്. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ന്യായമായ ശ്രദ്ധയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പിശകുകളോ പൊരുത്തക്കേടുകളോ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ബിഎഫ്എൽ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല, അതിനുള്ള നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
(h) ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ പോളിസി ഹോൾഡർ കൂടിയാണ് ബിഎഫ്എൽ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷകൾ നിലവിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ഇൻഷുറർ നൽകുന്ന ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ (“സിഒഐ”) പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും പുറമേ, ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് കവറുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ പോളിസി നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ആണ്. നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ദയവായി എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പരിശോധിക്കുക.
(i) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിധത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാനമാകും, അതത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പ്രീമിയം പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോളിസി പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയുള്ളൂ.
(j) പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി റിസ്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിതത്തിൽ തൊഴിലിലോ പൊതു ആരോഗ്യത്തിലോ സംഭവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മാറ്റം നിങ്ങൾ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായും ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്‍റൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുമായും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പ്രൊപ്പോസൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് അണ്ടർറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളുടെ/ പ്രൊപ്പോസറുടെ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്‍റെ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാൻ നിങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ/ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.
(k) ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിലേക്കുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി പേമെന്‍റുകൾ അനുവദനീയമല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിലേക്കുള്ള ഏത് പേമെന്‍റും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെയോ നിങ്ങൾ ജോയിന്‍റ് ഹോൾഡറായ ജോയിന്‍റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റ് ഉപാധികളിൽ നിന്നോ മാത്രമേ അടയ്‌ക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പേരിൽ തുറന്ന (അതായത് നിങ്ങളുടെ പേരില്‍ അല്ല) ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് (അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് ഉപാധികൾ) വഴി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിലേക്കുള്ള പേമെന്‍റ് അടയ്‌ക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ജാഗ്രതാ ആവശ്യകതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വയം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജാഗ്രതാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ (ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ) കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പി‌എം‌എൽ‌എ ആക്ടിനും നിയമങ്ങൾക്കും കീഴിലുള്ള ആവശ്യകതകൾക്കും ബാധ്യതകൾക്കും അനുസൃതമായി, എല്ലാ റീഫണ്ടുകളും ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഉപാധിയിലേക്ക്/മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മുഖേന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി(കൾ) പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(l) റദ്ദാക്കൽ & റീഫണ്ട്/ചാർജ്ബാക്ക് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും
• ഫ്രീ ലുക്ക് പീരിയഡ് റദ്ദാക്കലും റീഫണ്ടും

IRDAI നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച്, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ (''ഫ്രീ ലുക്ക് പിരീഡ്'' എന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന) 30 (മുപ്പത്) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി റദ്ദാക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം തുകയുടെ റീഫണ്ട് ബാധകമായ പ്രക്രിയയ്ക്കും ഇൻഷുറർ പിന്തുടരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും. IRDAI വ്യക്തമാക്കിയ മറ്റ് ചില നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായി ലൈഫ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഫ്രീ ലുക്ക് സൗകര്യം ലഭ്യമാകൂ. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റിന്‍റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യകതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കാനും ഫ്രീ ലുക്ക് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളെയും ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഫ്രീ ലുക്ക് പിരീഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ റദ്ദാക്കൽ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയാൽ, പോളിസി റദ്ദാക്കുകയും (i) നടത്തിയ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരക്കുകൾ (ii) സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, സർവ്വീസ് ചെലവ്; (iii) പോളിസി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന കാലയളവിലെ മോർട്ടാലിറ്റിക്കുള്ള ചാർജുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കിഴിവിന് വിധേയമായി മുഴുവൻ പ്രീമിയവും നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത്തരം കിഴിവ് ഇൻഷുററുടെ മാത്രം വിവേചനാധികാരത്തിലാണെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക.
മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ റീഫണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പേമെന്‍റുകളും ഐആർഡിഎഐ നൽകിയ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഇൻഷുററുടെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുകയിലേക്ക് ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ RBI അംഗീകൃത പേമെന്‍റ് ഗേറ്റ്‌വേകളുമായി ടൈ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് കേവലം ഫെസിലിറ്റേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിന്‍റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേഗത്തിലുള്ള റീഫണ്ടുകൾക്കായി സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി / മൂല്യവർദ്ധിത സേവനങ്ങൾ / വിപുലീകരിച്ച വാറന്‍റി കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ മരണത്തിൽ, റദ്ദാക്കുകയും സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ സറണ്ടർ മൂല്യം/മൂല്യവർദ്ധിത സേവനങ്ങൾ/ബിഎഫ്‌എല്ലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ലോണിന്‍റെ (കളുടെ) ശേഷിക്കുന്ന കുടിശ്ശികയിലേക്കുള്ള വിപുലീകൃത വാറന്‍റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസലേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഉചിതമായ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിന് ബിഎഫ്എല്ലിന് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപഭോക്താവിന് നൽകും. എന്തെങ്കിലും കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ കുറവ് അടച്ച് തീർക്കാൻ കസ്റ്റമർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

(m) പ്രൊപ്പോസൽ ഫോമിന്‍റെ അധിക നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും (ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാധകം):

1. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റുകൾ, ഉത്തരങ്ങൾ, / അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സത്യവും പൂർണ്ണവുമാണെന്നും ഈ മറ്റ് വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇൻഷ്വർ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
2. നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാനമായി മാറുമെന്നും, ഇൻഷുററുടെ ബോർഡ് അംഗീകൃത അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് പോളിസിക്ക് വിധേയമാണ് എന്നും, ഈടാക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിന്‍റെ മുഴുവൻ പേമെന്‍റിന് ശേഷം മാത്രമേ പോളിസി പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയുള്ളൂ എന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.\
3. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, എന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി റിസ്‌ക് സ്വീകാര്യത അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടയാളുടെ/പ്രോപ്പോസറുടെ ജോലിയിലോ പൊതുവായ ആരോഗ്യത്തിലോ സംഭവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
4. ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയെ/നിർദ്ദേശകനെ നിലവിലോ മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും ചികിത്സിച്ച ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറിൽ നിന്നോ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നോ മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾ തേടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാല അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള തൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന് ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയുടെ/നിർദ്ദേശകനെ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ തേടുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് സമ്മതം നൽകുന്നതായി നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കൂടാതെ പ്രൊപ്പോസലിൻ്റെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെൻ്റിനായി ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി/നിർദ്ദേശകൻ ഇൻഷുറൻസിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻഷുറർമാരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തേടുന്നു.
5. പ്രൊപ്പോസൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ്, ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്‍റൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പോസലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ബിഎഫ്എൽ/ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.
6. ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമൊ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന/ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ പോകുന്ന ആശുപത്രി/മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറിൽ നിന്ന് പോളിസി ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നതിനോ ഈ പോളിസിക്ക് കീഴിലുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനോ ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾ തേടുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരല്ലാത്ത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
(n) (ഇൻഷുറൻസ് ആക്റ്റിന്‍റെ സെക്ഷൻ 41, 1938 – പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് റിബേറ്റ്സ്) നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:
1. ഇന്ത്യയിലെ ജീവനും സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിനോ പുതുക്കുന്നതിനോ തുടരുന്നതിനോ, മൊത്തത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും റിബേറ്റ്, നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രേരണയായി അനുവദിക്കുകയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. അടയ്‌ക്കേണ്ട കമ്മീഷന്റെ ഭാഗമോ പോളിസിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കിഴിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസി എടുക്കുന്നതോ പുതുക്കുന്നതോ തുടരുന്നതോ ആയ ഒരു വ്യക്തിയും ഇൻഷുറർമാരുടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രോസ്‌പെക്‌ടസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളുകൾ അനുസരിച്ച് അനുവദിച്ചേക്കാവുന്ന അത്തരം റിബേറ്റ് ഒഴികെ ഒരു റിബേറ്റും സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.
2. ഈ സെക്ഷന്‍റെ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

(o) യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ("യുഎൽഐപി") ഡിസ്ക്ലെയ്മർ:

 1. യുലിപ്‌സിൽ, ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്‍റ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്‍റ് റിസ്ക് പോളിസി ഉടമയാണ് വഹിക്കുന്നത്.
 2. പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് റിസ്കിന് വിധേയമാണ്, അത് നെറ്റ് അസറ്റ് മൂല്യങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും കസ്റ്റമർ/പോളിസി ഉടമയെ അവന്‍റെ/അവളുടെ തീരുമാനത്തിന് ഉത്തരവാദിയാക്കുകയും ചെയ്യും. യുഎൽഐപി-കൾ പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്.
 3. നിക്ഷേപിക്കാൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നത്തിന്‍റെ/പ്ലാനിന്‍റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്ലാനിന്‍റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വമേധയാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം/പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തുടർന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
 4. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പേര്, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/പ്ലാനുകൾ/ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ ഗുണനിലവാരവും അതിന്‍റെ ഭാവി സാധ്യതകളും റിട്ടേണുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ, മുൻകാല പ്രകടനം ഭാവിയിലെ ഫലങ്ങളുടെ ഗ്യാരണ്ടി അല്ല, സൂചക സ്വഭാവമുള്ളതാണ്.
 5. കരാറിന്‍റെ ആദ്യ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ യുഎൽഐപി ലിക്വിഡിറ്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. അഞ്ചാം വർഷത്തിന്‍റെ അവസാനം വരെ യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സറണ്ടർ ചെയ്യാനോ പിൻവലിക്കാനോ പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് കഴിയില്ല.

(p) ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, IRDAI അംഗീകരിച്ച പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി (കൾ) നൽകുന്നതാണ്.
(q) ഇന്‍റർനെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ തടസ്സങ്ങൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ബ്ലാക്ഔട്ടുകൾ, കാലതാമസം നേരിട്ട ട്രാൻസ്മിഷൻ, തെറ്റായ ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായേക്കാം, ഉപയോക്താവ് ആരംഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളുടെയും ഇടപാടുകളുടെയും കൃത്യതയെയോ സമയക്രമത്തെയോ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന, അതിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ആശയവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളിലെ തകരാറുകൾക്ക് ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥമല്ല.
(r) ഇൻഷുറൻസ് നിരാകരണങ്ങൾ, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും, ടിഎടികളും സേവന പ്രക്രിയയും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി പരിശോധിക്കുക - http://www.bajajfinserv.in/Insurance-terms-and-conditions-legal-and -compliance

E. തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.:

 1. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിലെ/പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഇൻ-ആപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആയി "ബജാജ് മാൾ" അല്ലെങ്കിൽ "ഇഎംഐ സ്റ്റോർ" അല്ലെങ്കിൽ "ഇസ്റ്റോർ" അല്ലെങ്കിൽ "ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോർ" എന്ന കസ്റ്റമറിന് ബിഎഫ്എൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു, ഇത് ഇത്തരം ഇഎംഐ സ്റ്റോർ/ഇസ്റ്റോർ/ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത തേർഡ് പാർട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനും/പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും കസ്റ്റമേർസിനെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഡയറക്ട് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (ബിഎഫ്‌ഡിഎൽ) കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം/സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സൊലൂഷനാണ്. ബജാജ് മാൾ/ ഇഎംഐ സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, പ്രസ്തുത വിഭാഗത്തിൽ, ഉപഭോക്താവിനെ ബിഎഫ്‌ഡിഎൽ-ന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു, പ്രസ്തുത ഇഎംഐ സ്റ്റോർ ഇസ്റ്റോർ/ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറിന്‍റെ ഉപയോഗം ബിഎഫ്‌ഡിഎൽ-ന്‍റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രകാരമാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക. ബജാജ് മാൾ/ ഇഎംഐ സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, പ്രസ്തുത വിഭാഗത്തിൽ, ഉപഭോക്താവിനെ ബിഎഫ്‌ഡിഎൽ-ന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു, പ്രസ്തുത ഇഎംഐ സ്റ്റോർ ഇസ്റ്റോർ/ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറിന്‍റെ ഉപയോഗം ബിഎഫ്‌ഡിഎൽ-ന്‍റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രകാരമാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക.
 2. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ നിക്ഷേപ ബസാർ വിഭാഗത്തിലൂടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ ഉപഭോക്താവിന് തേർഡ് പാർട്ടി സൗകര്യം നൽകുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം/സൊലൂഷൻ ബിഎഫ്‌ഡിഎൽ-ന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഉടമസ്ഥതയിലുമുള്ളതുമാണ്. നിക്ഷേപ ബസാർ വിഭാഗത്തിലെ "മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ" എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഉപഭോക്താവ് ബിഎഫ്‌ഡിഎൽ-ന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യപ്പെടും, കൂടാതെ പ്രസ്തുത സൗകര്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ബിഎഫ്‌ഡിഎൽ-ന്‍റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രകാരം മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടൂ.
 3. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ബിഎഫ്എൽ ചില തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും, അത്തരം തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ദാതാക്കളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്. അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിതരണക്കാരനെന്ന നിലയിൽ കേവലം അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ബിഎഫ്എൽ സുഗമമാക്കുന്നു, അത്തരം തേർഡ് പാർട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ദാതാവിന്‍റെ നിബന്ധനകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്‍റെ ഈ നിബന്ധനകൾക്ക്/ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമെയായിരിക്കും ഇത്.
 4. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ബിഎഫ്എൽ തേർഡ്-പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത്തരം തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും (ഉദാ: ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഡയറക്ട് ലിമിറ്റഡ്, ആപ്പ്-പ്രോഗ്രാമുകളിൽ) (കൂട്ടായി "തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പ്") ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ തേർഡ്-പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ/വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്:
  നിങ്ങൾ തേർഡ്-പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്നവ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:
  (a) തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിയന്ത്രിക്കും: തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ്പിന്‍റെ ഉപയോഗം, അതുപോലെ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ്പിലെ ഉത്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നത് ബിഎഫ്എൽ ന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമാണ്, അത്തരം തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ്ലിക്കേഷന്‍റെ ഉപയോഗം മാത്രമേ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രകാരമാണ് നടക്കുക.
  (b) തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടിയുമായി ബിഎഫ്എല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു: തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ്പുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങള്‍ ഇതിനാല്‍ സമ്മതിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (അതായത് മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍, പേര്, ഡിവൈസ് ഐഡി) തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ്പിലേക്ക് ലോഗിന്‍/സൈന്‍-ഇന്‍ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (അതായത് മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍, പേര്, ഡിവൈസ് ഐഡി) ഷെയര്‍ ചെയ്യുമെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 5. തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ഉത്പന്നം/സേവനങ്ങളിലെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍: തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ലഭ്യമാക്കാവുന്ന ഓഫറുകള്‍/ഉത്പന്നങ്ങള്‍, സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ കൃത്യത, പരിശുദ്ധി, വിശ്വാസ്യത, ആധികാരികത, പര്യാപ്തത, കൃത്യത, കാര്യക്ഷമത, മത്സരക്ഷമത, ഈട്, ഗുണനിലവാരം, വ്യാപാരക്ഷമത അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഫിറ്റ്നസ് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കില്‍ വാറന്‍റി നടത്തുന്നതിന് ബിഎഫ്എൽ ഉറപ്പുനല്‍കുന്നില്ല. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് തർക്കങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പരാതികളും അത്തരം തേർഡ് പാർട്ടിയുമായി നടത്തേണ്ടതാണ്.
 6. തേർഡ് പാർട്ടി വിവരങ്ങൾ പങ്കിടൽ: നിങ്ങളുമായി അപ്‌ഡേറ്റുകൾ നൽകുന്നതിന് ബിഎഫ്എല്ലിനെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിന് തേർഡ് പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ ഇടപാടിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ ബിഎഫ്എല്ലുമായി പങ്കിട്ടേക്കാം. മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലൂടെ, തേർഡ് പാർട്ടി ബിഎഫ്എല്ലുമായി ഇടപാട് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതമായി കണക്കാക്കുന്നു.
 7. CPP Assistance Pvt Ltd, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹെൽത്ത് ലിമിറ്റഡ്, അലയൻസ് പാർട്‌ണേഴ്‌സ് മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത എന്‍റിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ തേർഡ്-പാർട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണ സേവനങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നയാളുടെ / വിഎഎസ് ദാതാവിന്‍റെ ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ചാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഇഷ്യുവൻസ്, ഗുണനിലവാരം, സേവനക്ഷമത, മെയിന്‍റനൻസ്, ഏതെങ്കിലും ക്ലെയിമുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബിഎഫ്എൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവും വഹിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് പൂർണ്ണമായും സ്വമേധയാ ഉള്ളതാണ്, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വാങ്ങാൻ ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ ഉപഭോക്താക്കളെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല.

F. എക്സ്പെൻസ് മാനേജർക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും:

1. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ബിഎഫ്എൽ എക്സ്പെൻസ് മാനേജർ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2. നിങ്ങൾ എക്സ്പെൻസ് മാനേജർ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്നവ അംഗീകരിക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുക:

(a) നിങ്ങളുടെ എസ്എംഎസ് ഇൻബോക്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേമെന്‍റ്/ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ, ലോൺ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ, പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകൾ (" സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ") തുടങ്ങി എസ്എംഎസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ബിഎഫ്എൽ ശേഖരിക്കുന്നു.
(b) ഉപയോക്താവിന് സൗകര്യപ്രദമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗത്തിനും അത് സ്വയമേവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബിഎഫ്എൽ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. എക്സ്പെൻസ് മാനേജർ വിഭാഗത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകകൾ/കണക്കുകൾ സൂചകമാണ്, കാരണം അത് എസ്എംഎസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട തുകകൾ/തുകകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് "അതേ രൂപത്തിൽ" ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
(c) (i) ബിഎഫ്എൽ ഈ സേവനം മികച്ച പ്രയത്നത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുഗമമാക്കുകയും അതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം വ്യക്തമായി നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക; (ii) പ്രസ്തുത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത, സമ്പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ പര്യാപ്തത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല, കാരണം ചിലവ് മാനേജർ സേവനം ബിഎഫ്എൽ -ന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ ചില സാങ്കേതിക വശങ്ങളെ / പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (iii) ചെലവ് മാനേജറിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ/ഫലം എന്നിവയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായ ജാഗ്രത പുലർത്താനും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശകൻ/കൺസൾട്ടന്‍റിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.
(d) ഉപയോക്താവിന്‍റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് ബിഎഫ്എൽ ശേഖരിച്ച സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും മറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ വിശദാംശങ്ങളും സംഭരിക്കുകയും അത് വിശകലനത്തിനും/അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം

G. ലൊക്കേറ്ററിനുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും:

1. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ബിഎഫ്എൽ "ലൊക്കേറ്റർ" ഫീച്ചർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2. നിങ്ങൾ "ലൊക്കേറ്റർ" പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്നവ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

(a) ബിഎഫ്എൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ലൊക്കേഷന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബിഎഫ്എൽ ഇൻഷുറൻസ് പങ്കാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ/ഡീലർമാർ/മർച്ചന്‍റുമാർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ/വിശദാംശങ്ങൾ, ബിഎഫ്എൽ ബ്രാഞ്ചുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ/വിശദാംശങ്ങൾ ("ബിഎഫ്എൽ എംപാനൽഡ് എന്‍റിറ്റികൾ"), നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റേഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും ബിഎഫ്എൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ പങ്കാളികൾ നൽകുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും (ഫൈനാൻസ് സൗകര്യവും ഡിപ്പോസിറ്റ് സേവനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താത്തത്) നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം.
(b) ദയവായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക (i) ബിഎഫ്എൽ ഈ സേവനം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നൽകുകയും അതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രകടമായി നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ii) ലൊക്കേറ്റർ സേവനം ബിഎഫ്എൽ ന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ ചില സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ/പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്താവിച്ച വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത, പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ മതിയായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല കൂടാതെ (iii) സ്റ്റോർ ലൊക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ/ഫലങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
(c) നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് ബിഎഫ്എൽ ശേഖരിച്ച ലൊക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഓഫറുകളും സേവനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം.
(d) ലൊക്കേറ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ/വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ റിസ്കുകളും നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതാണ്, അതിന് ബിഎഫ്എൽ നെ ഒരു തരത്തിലും ബാധ്യതപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല.
(e) ലൊക്കേറ്റർ വിഭാഗത്തിലൂടെ നൽകുന്ന ബിഎഫ്എൽ എംപാനൽ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക ബിഎഫ്എൽ ന്‍റെ പൂർണ്ണമായ വിവേചനാധികാരത്തിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്, കൂടാതെ ലൊക്കേറ്റർ വിഭാഗത്തിലൂടെ ബിഎഫ്എൽ എംപാനൽ ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പ്രദർശനം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രാതിനിധ്യമായി കണക്കാക്കില്ല.
(f) ഏതെങ്കിലും സേവന ദാതാക്കൾ/ഡീലർമാർ/വ്യാപാരികൾ/ഇൻഷുറൻസ് പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ/സേവനങ്ങളുടെ വിതരണത്തിൽ കാലതാമസം, വ്യാപാരക്ഷമത, കുറവ്, ഡെലിവറി ചെയ്യാത്തത്, എല്ലാ തർക്കങ്ങളും നിങ്ങൾക്കും അത്തരം തേർഡ് പാർട്ടിക്കും ഇടയിൽ നേരിട്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

H. ഇഎംഐ വോൾട്ടിനുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.

1. ബിഎഫ്എൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഇഎംഐ വോൾട്ട് ഫീച്ചർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2. നിങ്ങൾ ഇഎംഐ വോൾട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്നവ അംഗീകരിക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

(a) നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകളുടെ മുതലും പലിശയും പേമെന്‍റ് നടത്താൻ ഇഎംഐ വോൾട്ട് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു ("ഇഎംഐ"). ഇഎംഐ വോൾട്ട് വഴി, നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ(കൾ) അടയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനാ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇഎംഐ(കൾ) ലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ പേമെന്‍റ് നടത്താം (വിശദമായി മനസിലാക്കാൻ ഈ നിബന്ധനകളുടെ 8 പോയിന്‍റിന് കീഴിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം).
(b) ഇഎംഐ വോൾട്ട് വഴി നിങ്ങൾ അടച്ച അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐക്ക് പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല അതനുസരിച്ച്, അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ തുകയിൽ ബിഎഫ്എൽ പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല.
(c) നിങ്ങൾ നടത്തിയ അഡ്വാൻസ് പേമെന്‍റ്, ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലോണിന്‍റെ പാർട്ട് പ്രീപേമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ലോഷർ ആയി കണക്കാക്കില്ല.
(d) ഇഎംഐ വോൾട്ട് വഴി അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ/കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ(കൾ) പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ താഴെപ്പറയുന്ന ലോണുകൾക്ക് യോഗ്യതയില്ല:
1. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍ മേലുള്ള ലോൺ.
2. സെക്യൂരിറ്റി/ഷെയറുകൾക്ക് മേലുള്ള ലോൺ.
3. പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ
4. ഹോം ലോൺ.
5. ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ, ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലെക്സി ലോൺ
(e) നിങ്ങൾ അടച്ച അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ തുക ഇതായിരിക്കും;:
1. നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ, അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഇഎംഐ എന്നിവ മാത്രം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിച്ചു
2. ശേഷിക്കുന്ന ഇഎംഐ (കൾ) യിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആദ്യം, ബാലൻസ് തുക, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലോണുകളുടെ മുൻഗണന പട്ടിക പ്രകാരം (ഈ നിബന്ധനകളുടെ പോയിന്‍റ് 8 ന് കീഴിൽ "കുടിശ്ശിക" എന്ന വിവരണം C പരിശോധിക്കുക) ലോണിന്‍റെ ഇഎംഐ യിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്.
(f) നിങ്ങൾ അടച്ച മുൻകൂർ തുക നിലവിലെ മാസത്തെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ(കൾ) കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഇഎംഐ കവിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലോണുകളുടെ മുൻഗണന പട്ടിക പ്രകാരം അത് തുടർന്നുള്ള മാസത്തെ ഇഎംഐ യിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ, ലോണിന്‍റെ മൊത്തം കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ(കൾ) വീണ്ടെടുത്ത ശേഷമുള്ള അധിക തുക, അതായത് മുതലും പലിശയും നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.
(g) നിങ്ങൾ അടച്ച തുക ശേഷിക്കുന്ന ഇഎംഐ യിൽ വേഗത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരാജയപ്പെടൽ പോലെ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (ബാങ്ക്/തേർഡ് പാർട്ടി ടെക്നോളജി ദാതാക്കൾ) നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ കാരണങ്ങളാൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായേക്കാം.

(h) ചിത്രീകരണങ്ങൾ:

മുൻഗണന സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു:
ഒന്നിലധികം ലോണുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, സെറ്റപ്പ് പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ മുൻഗണന സജ്ജമാക്കണം. മുൻഗണന സജ്ജീകരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഇഎംഐ വോൾട്ടിൽ ചേർത്ത പണം മാസത്തിലെ 26th ന് ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്.
ഉദാഹരണം - താഴെപ്പറയുന്ന മുൻഗണനകൾക്കൊപ്പം രാജിന് 3 ലോണുകൾ (കുടിശ്ശിക ഇല്ലാത്തത്) ഉണ്ട്:

 • പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ - മുന്‍ഗണന 1
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റൽ - മുൻഗണന 2
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോൺ 2 - മുൻഗണന 3
  രാജ് മുൻഗണന സ്ഥിരീകരിക്കുകയും സെറ്റപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജ് ഇഎംഐ വോൾട്ടിൽ പണം ചേർക്കുമ്പോൾ, ആദ്യം മുൻഗണന 1 ൽ ലോണിന് മേൽ പണം ചേർക്കുന്നതാണ്. ലോണി 1 നുള്ള ഇഎംഐ ഈ മാസത്തേക്ക് പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, മുൻഗണന 2 ലെ ലോണിന് മേൽ പണം ചേർക്കുന്നതാണ്.
  മാസത്തിന്‍റെ 26th ന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന എഡിറ്റ് ചെയ്യാം.
  ഉദാഹരണം - രാജ് തന്‍റെ ലോൺ മുൻഗണന ഈ മാസം 26th ന് മുമ്പ് മാറ്റുന്നു, പുതിയ മുൻഗണന താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് -
 • 1. കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോൺ 2- ഇഎംഐ രൂ. 1000 - മുൻഗണന 1
 • 2. കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റൽ - ഇഎംഐ രൂ. 2000 - മുൻഗണന 2
 • 3. പേഴ്സണൽ ലോൺ - ഇഎംഐ രൂ. 3000 - മുൻഗണന 3
  രാജ് നിശ്ചയിച്ച പുതിയ മുൻഗണന അനുസരിച്ച് എൽഎഎൻ മേൽ പണം ചേർക്കുന്നതാണ്. രാജ് ഇഎംഐ വോൾട്ടിൽ പണം ചേർക്കുന്നു. കസ്റ്റമർ ചേർത്ത പണം മുൻഗണന 1 ൽ ലോണിന് മേലുള്ള അഡ്വാൻസായി റിസർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് - കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോൺ 2. പ്രതിമാസത്തെ പൂർണ്ണമായ ഇഎംഐ തുക 1 ലോണിനായി പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പിന്നീട് ചേർക്കുന്ന പണം മുൻഗണന 2 - കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റലിലും, തുടർന്ന് ലോണായ മുൻഗണന 3 -പേഴ്സണൽ ലോണിൽ റിസർവ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

അഡ്വാൻസ് പേമെന്‍റ്:
ഇഎംഐ വോൾട്ടിൽ പണം ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇഎംഐ ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് പേമെന്‍റ് (ഭാഗികമായ/പൂർണ്ണമായി) നടത്താം. മുൻകൂട്ടി പണം ചേർക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ലോണുകളും കുടിശ്ശിക ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം.
ഉദാഹരണം 1 - താഴെപ്പറയുന്ന മുൻഗണനകൾക്കൊപ്പം രാജിന് 3 ലോണുകൾ (കുടിശ്ശിക അല്ലാത്തത്) ഉണ്ട്:

 • പേഴ്സണൽ ലോൺ - ഇഎംഐ രൂ. 3000 - മുൻഗണന 1
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റൽ - ഇഎംഐ രൂ. 2000 - മുൻഗണന 2
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോൺ 2 ഇഎംഐ രൂ. 1000 - മുൻഗണന 3
  പണം ചേർത്ത ശേഷം ഇഎംഐ വോൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് -
 • പേഴ്സണൽ ലോൺ - ഇഎംഐ രൂ. 3000 - ഇതുവരെ ചേർത്ത അഡ്വാൻസ് പണം = രൂ. 500 - മുൻഗണന 1
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റൽ - ഇഎംഐ രൂ. 2000 - മുൻഗണന 2
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോൺ 2 ഇഎംഐ രൂ. 1000 - മുൻഗണന 3
  രാജ് ഇഎംഐ വോൾട്ടിൽ രൂ. 500 ചേർക്കുന്നു. രാജ് ചേർത്ത രൂ. 500 മുൻഗണന 1 ൽ ലോണിന് അഡ്വാൻസ് ആയി റിസർവ്വ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു - പേഴ്സണൽ ലോൺ, ഇഎംഐ വോൾട്ടിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന മാസത്തെ ഇഎംഐ അടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. മാസത്തെ പൂർണ്ണമായ ഇഎംഐ തുക ലോൺ 1 ന് പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, കൂടുതലായി ചേർക്കുന്ന പണം മുൻഗണന 2 ലോണിന് മേലുള്ള അഡ്വാൻസായി റിസർവ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
  ഉദാഹരണം 2 - താഴെപ്പറയുന്ന മുൻഗണനകൾക്കൊപ്പം രാജിന് 3 ലോണുകൾ (കുടിശ്ശിക അല്ലാത്തത്) ഉണ്ട്:
 • പേഴ്സണൽ ലോൺ - ഇഎംഐ രൂ. 3000 - ഇതുവരെ ചേർത്ത അഡ്വാൻസ് പണം = രൂ. 3000 -മുൻഗണന 1
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റൽ - ഇഎംഐ രൂ. 2000 - ഇതുവരെ ചേർത്ത അഡ്വാൻസ് പണം = രൂ. 500 - മുൻഗണന 2
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോൺ 2 ഇഎംഐ രൂ. 1000 - മുൻഗണന 3

രാജ് ഇഎംഐ വോൾട്ടിൽ രൂ. 3500 ചേർക്കുന്നു കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട രൂ. 3000, മുൻഗണന 1 ലോണിന്മേലുള്ള അഡ്വാൻസായി റിസർവ്വ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു - പേഴ്സണൽ ലോൺ, ശേഷിക്കുന്ന രൂ. 500 മുൻഗണന 2 ലോണിന്മേലുള്ള അഡ്വാൻസായി റിസർവ്വ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു - കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റൽ ഇഎംഐ വോൾട്ടിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന മാസത്തെ ഇഎംഐ പേമെന്‍റിനായി ഈ അഡ്വാൻസ് പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.
രാജ് ഈ മാസം 26th ന് മുമ്പ് ഏത് സമയത്തും തന്‍റെ ലോൺ മുൻഗണന മാറ്റിയാൽ, ഇവിടെ നിന്ന് പുതിയതായി നിർവ്വചിച്ച മുൻഗണന അനുസരിച്ച് ലോണുകൾക്ക് മേൽ അഡ്വാൻസായി പണം റിസർവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

 • കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ(കൾ) പേമെന്‍റ്:
  ഇഎംഐ വോൾട്ട് വഴി നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ(കൾ) പേമെന്‍റിന് (ഭാഗികമായ/പൂർണ്ണമായ) പേമെന്‍റ് നടത്താം. നിങ്ങൾക്ക് കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ(കൾ) ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ലോൺ/ലോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഎംഐ വോൾട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന തുക നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ(കൾ) തുക (പലിശയും പ്രിൻസിപ്പൽ ഘടകവും) ക്ലിയറൻസിനായി ആദ്യം ഉപയോഗിക്കും. കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ(കൾ) തുക വിജയകരമായി ബിഎഫ്എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തത്സമയത്ത് പ്രസക്തമായ ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ കുറയ്ക്കുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
  ഉദാഹരണം 1 - രാജിന് 3 ലോണുകള്‍ താഴെ പറയുന്ന മുന്‍ഗണനകള്‍ക്കൊപ്പം ഉണ്ട്:
 • പേഴ്സണൽ ലോൺ - ഇഎംഐ രൂ. 3000 – കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ = രൂ. 1200 - മുൻഗണന
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റൽ - ഇഎംഐ രൂ. 2000 - മുൻഗണന 2
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോൺ 2 ഇഎംഐ രൂ. 1000 - കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ = രൂ. 560 - മുൻഗണന 3
  രാജ് ഇഎംഐ വോൾട്ടിൽ രൂ. 1200 ചേർക്കുന്നു. കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ(കൾ) ക്ലിയറൻസിനായി ചേർത്ത തുക ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഇഎംഐ വോൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് -
 • പേഴ്സണൽ ലോൺ - ഇഎംഐ രൂ. 3000 – കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ = രൂ. 0 - മുൻഗണന 1
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റൽ - ഇഎംഐ രൂ. 2000 - മുൻഗണന 2
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോൺ 2 ഇഎംഐ രൂ. 1000 - കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ = രൂ. 560 - മുൻഗണന 3
  ഉദാഹരണം 2 - രാജിന് 3 ലോണുകള്‍ താഴെ പറയുന്ന മുന്‍ഗണനകള്‍ക്കൊപ്പം ഉണ്ട്:
 • പേഴ്സണൽ ലോൺ - ഇഎംഐ രൂ. 3000 – കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ = രൂ. 1200 - മുൻഗണന 1
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റൽ - ഇഎംഐ രൂ. 2000 - മുൻഗണന 2
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോൺ 2 ഇഎംഐ രൂ. 1000 - കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ = രൂ. 560 - മുൻഗണന 3
  രാജ് ഇഎംഐ വോൾട്ടിൽ രൂ. 1500 ചേർക്കുന്നു. കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ(കൾ) ക്ലിയറൻസിനായി ചേർത്ത തുക ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഇഎംഐ വോൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് -
 • പേഴ്സണൽ ലോൺ - ഇഎംഐ രൂ. 3000- കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ = രൂ. 0 - മുൻഗണന 1
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റൽ - ഇഎംഐ രൂ. 2000 - മുൻഗണന 2
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോൺ 2 ഇഎംഐ രൂ. 1000 - കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ = രൂ. 260 - മുൻഗണന 3
  ഉദാഹരണം 3 - രാജിന് 3 ലോണുകള്‍ താഴെ പറയുന്ന മുന്‍ഗണനകള്‍ക്കൊപ്പം ഉണ്ട്:
 • പേഴ്സണൽ ലോൺ - ഇഎംഐ രൂ. 3000 - കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ = രൂ. 1200 - മുൻഗണന 1
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റൽ - ഇഎംഐ രൂ. 2000 - മുൻഗണന 2
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോൺ 2 ഇഎംഐ രൂ. 1000 - കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ = രൂ. 560 - മുൻഗണന 3
  രാജ് ഇഎംഐ വോൾട്ടിൽ രൂ. 2000 ചേർക്കുന്നു. കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ(കൾ) ക്ലിയറൻസിനായി ചേർത്ത തുക ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഇഎംഐ വോൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് -
 • പേഴ്സണൽ ലോൺ - ഇഎംഐ രൂ. 3000 - കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ = രൂ. 0 - ഇതുവരെ ചേർത്ത അഡ്വാൻസ് പണം = രൂ. 240 - മുൻഗണന 1
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഡിജിറ്റൽ - ഇഎംഐ രൂ. 2000 - മുൻഗണന 2
 • കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ലോൺ 2 ഇഎംഐ രൂ. 1000 - കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ = രൂ. 0 - മുൻഗണന 3

എല്ലാ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ (കൾ) ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, രാജ് നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്ന മുൻഗണന അനുസരിച്ച് ലോണുകൾക്ക് മേൽ അഡ്വാൻസായി പണം റിസർവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

I. ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡുകൾക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും:

ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ("റിവാർഡ് നിബന്ധനകൾ") വിവിധ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകൾക്ക് ബാധകമാകുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ഉപയോഗ നിബന്ധനകളുടെ റഫറൻസ് ക്ലോസ് 32) ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഫ്എൽ നെറ്റ്‌വർക്കിലോ ലഭ്യമായ ബജാജ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ 'റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ' നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ കൂടാതെയാണ് ഇത്. ഈ റിവാർഡ് നിബന്ധനകളും ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേട് സംഭവിക്കുന്നത് വരെ, റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഈ നിബന്ധനകൾ നിലവിൽ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും മൂലധന രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ നിബന്ധനകൾക്ക്, ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിൽ അവർക്ക് നിയോഗിച്ച അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും ഈ റിവാർഡ് നിബന്ധനകൾ വായിക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

1. പരിധി:

(a) ബിഎഫ്എൽ / അതിന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് / അഫിലിയേറ്റ് / സബ്സിഡിയറി / ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി / പങ്കാളി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ / സേവനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് / ബിഎഫ്എൽ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന / ലഭ്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി നിങ്ങൾക്ക് / കസ്റ്റമർക്ക് (ഉപയോഗത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു) വിവിധ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമിന് (കൾ) അർഹതയുണ്ട്.
(b) റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീം ഫലപ്രദമായ തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, ഫലപ്രദമായ തീയതിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് കസ്റ്റമേർസിന് ലഭ്യമാകൂ.
(c) ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും യോഗ്യതയും പ്രത്യേക അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ബിഎഫ്എൽ ഉൽപ്പന്നം/സേവനത്തിന്‍റെ ഓരോ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമിനൊപ്പം വ്യക്തമായി വിശദമാക്കുന്നതാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ്. ഒരു നിശ്ചിത ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്ബാക്ക്, ബജാജ് കോയിനുകൾ, പ്രോമോ പോയിന്‍റുകൾ, വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള റിവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച ഇവന്‍റുകൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലുള്ള പ്രത്യേക പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച എണ്ണത്തിലുള്ള ലോയൽറ്റി പോയിന്‍റുകൾ ഉപഭോക്താവിന് റിവാർഡ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി-മോഡ് ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാമാണ് ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡ്സ് പ്രോഗ്രാം.
(d) ബിഎഫ്എൽ-ന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ക്യാഷ്ബാക്ക്, ബജാജ് കോയിൻ, പ്രോമോ പോയിന്‍റുകൾ, വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ ഉപഭോക്താവിന് നൽകും.
(e) റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമിൽ ബെറ്റിംഗ്, വേഗറിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
(f) എല്ലാ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമിലും ഉപഭോക്താവിന്‍റെ പങ്കാളിത്തം പൂർണ്ണമായും സ്വമേധയാ ഉള്ളതായിരിക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ബിഎഫ്എൽ ഒരു കസ്റ്റമറിനും റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ, ക്യാഷ്ബാക്ക്, പ്രോമോ പോയിന്‍റുകൾ, വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.
(g) അത്തരം പ്രമോഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം, മുനിസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രാദേശിക ഏരിയ ബോഡി നിയമങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീം അത്തരം അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമിൽ പങ്കെടുക്കരുത്.

2. ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡ്സ് പ്രോഗ്രാം:

ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡ്സ് പ്രോഗ്രാം യോഗ്യതയുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് കസ്റ്റമേർസിനെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി റിവാർഡുകൾ ശേഖരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് ബിഎഫ്എൽ ൽ സാധുതയുള്ള ഓപ്പറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള യോഗ്യതയുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് കസ്റ്റമേർസിന് ലഭ്യമാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ വിവിധ തരങ്ങൾ/കാറ്റഗറികൾ:

(a) റിവാർഡ് ക്യാഷ്ബാക്ക്:

 • റിവാർഡ് ക്യാഷ്ബാക്ക് ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റിലേക്ക് ഉള്ള റെമിറ്റൻസ് രൂപത്തിലൊ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് കാർഡിന്‍റെ രൂപത്തിലൊ ആകാം.
 • കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റിൽ മാത്രമേ ക്യാഷ്ബാക്ക് ശേഖരിക്കുകയുള്ളൂ (അത് കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റിന്‍റെ ഭാഗമായിരിക്കും), ബജാജ് പേ വാലറ്റ് / ബജാജ് പേ സബ്-വാലറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാഷ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തുല്യമായ റിവാർഡ് ബിഎഫ്എൽ ന്‍റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ലഭിക്കുകയോ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
 • ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിൽ ഉറപ്പായ ക്യാഷ്ബാക്ക് റിവാർഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു ഉപഭോക്താവിന് പ്രതിവർഷം ഉള്ള പരമാവധി വരുമാന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് മാനുവൽ ഇടപെടൽ ഇല്ലാത്ത നിഷ്പക്ഷമായ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമരഹിതമായ ക്യാഷ്ബാക്ക് റിവാർഡുകൾ ഉള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം.
 • കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് പേ സബ്-വാലറ്റ് കാലഹരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിലനിൽക്കുകയും ഉപയോഗിക്കാൻ/റിഡീം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. റിവാർഡുകളുടെ ക്യാഷ്ബാക്ക് ഒരു സ്ക്രാച്ച് കാർഡിന്‍റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ, സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് നൽകിയ ദിവസം മുതൽ 30 ദിവസത്തെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലാപ്സ് ആകുന്നതാണ്.
 • റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമിന് കീഴിൽ വ്യക്തമാക്കിയ രീതിയിൽ, കാലാകാലങ്ങളിൽ ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രകാരം ഫിൻസെർവ് ആപ്പിനുള്ളിൽ ബിൽ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ / റീചാർജുകൾ നടത്തി, ബിഎഫ്എൽ-ൽ നിന്ന് ലോൺ / ഫൈനാൻസ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കി, നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ / സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഭാഗിക / പൂർണ്ണമായ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ സമ്പാദിച്ച ക്യാഷ്ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം / റിഡീം ചെയ്യാം.
 • ഒരിക്കൽ റിഡീം ചെയ്താൽ, റിഡംപ്ഷൻ റദ്ദാക്കാനോ, മാറ്റം വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ നൽകാനോ കഴിയില്ല.
 • ഉപഭോക്താക്കൾ അവർ നേടിയ ക്യാഷ്ബാക്ക് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, മറ്റേതെങ്കിലും ബജാജ് പേ വാലറ്റ് / സബ് വാലറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയി പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു.
 • ലോൺ തിരിച്ചടവിനോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശികകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനോ ക്യാഷ്ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(b) ബജാജ് കോയിനുകൾ:

 • ബിഎഫ്എൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവിധ തരം പേമെന്‍റ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കായി ഉപഭോക്താക്കൾ ശേഖരിച്ച ബജാജ് കോയിനുകൾ റിഡീം ചെയ്യാം/ഉപയോഗിക്കാം.
 • ഒരിക്കൽ റിഡീം ചെയ്താൽ, റിഡംപ്ഷൻ റദ്ദാക്കാനോ, മാറ്റം വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ നൽകാൻ കഴിയില്ല.
 • റിഡംപ്ഷന് ശേഷം, അങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്ത റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ ബിഎഫ്എൽ കസ്റ്റമറിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലെ സൂക്ഷിച്ച റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകളിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കുറയ്ക്കുന്നതാണ്.
 • സമായാ സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമായേക്കാവുന്ന തിരിഞ്ഞെടുത്ത തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് വൗച്ചറുകൾ വാങ്ങാൻ കസ്റ്റമറിന് ഈ ശേഖരിച്ച ബജാജ് കോയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.
 • ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ഈ ബജാജ് കോയിനുകൾ ബജാജ് പേ സബ്-വാലറ്റ് ക്യാഷിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്.
 • റിഡംപ്ഷന് ആവശ്യമായ കൺവേർഷൻ അനുപാതവും മിനിമം റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകളും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഇവ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം.
 • സമ്പാദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി പരിവർത്തന നിരക്ക് ബിഎഫ്എൽ ന്‍റെ പൂർണ്ണമായ വിവേചനാധികാരത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം, അത് ഉപഭോക്താവിന് മുൻകൂർ വിവരങ്ങൾ നൽകാതെയുള്ള മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.
 • ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ചേർക്കാൻ/മാറ്റം വരുത്താനോ/മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായി ഓഫർ മറ്റ് ഓഫറുകൾ മാറ്റുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ഏത് സമയത്തും പിൻവലിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എൽ ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്,.
 • ഈ പ്രോഗ്രാം സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ വിപുലീകരിക്കാനോ അവസാനിപ്പിക്കാനോ ബിഎഫ്എൽ ന് അവകാശം ഉണ്ട്.
 • റിവാർഡ് നേടുന്നതിനുള്ള റിവാർഡ് സിസ്റ്റം ഒരു വാർഷിക വർഷം (365 ദിവസം) തുടരുന്നതാണ്, എന്നിരുന്നാലും, റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകളുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് ചില റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകൾ ബജാജ് കോയിനുകളുടെ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചേക്കാം.

(c) വൗച്ചറുകൾ:

 • ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നേടിയ/വാങ്ങിയ വൗച്ചറുകളുടെ ഉപയോഗം വൗച്ചർ നൽകുന്ന മർച്ചന്‍റ്/ബ്രാൻഡ്/വെൻഡർ/വാണിജ്യ പങ്കാളിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്.
 • പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യാപാരി / ബ്രാൻഡ് / വെൻഡർ / വാണിജ്യ പങ്കാളി എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഈ വൗച്ചർ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്, കൂടാതെ ഈ ഓഫറിന് കീഴിൽ വ്യാപാരി / ബ്രാൻഡ് / വെൻഡർ / വാണിജ്യ പങ്കാളി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ / സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൗച്ചറിന്‍റെ ഡെലിവറി, സേവനങ്ങൾ, അനുയോജ്യത, വ്യാപാരക്ഷമത, ലഭ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനിലവാരം എന്നിവയ്ക്ക് ബിഎഫ്എൽ വാറൻ്റി നൽകുകയോ അവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
 • സമ്പാദിച്ച വൗച്ചറുകൾക്കുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ/സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി അവയുടെ അനുയോജ്യത സംബന്ധിച്ച് ബിഎഫ്എല്ലിന് യാതൊരു വാറന്‍റിയും ഇല്ല. വൗച്ചറിന് കീഴിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ/സേവനങ്ങളുടെ ഡെലിവറി, സേവനം, അനുയോജ്യത, വ്യാപാരക്ഷമത, ലഭ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനിലവാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉപഭോക്താവ് വ്യാപാരി / ബ്രാൻഡ് / വെണ്ടർ / വാണിജ്യ പങ്കാളിയുമായി നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെന്നും ബിഎഫ്എൽ ഒരു ആശയവിനിമയവും നടത്തില്ലെന്നും ഉപഭോക്താക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
 • വൗച്ചറുകൾക്കായി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് ചിത്രവും വിവരണാത്മക ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ്. യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പന്നം/സേവനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം.
 • വൗച്ചറുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ / സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയോ അല്ലാതെയോ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള ഏതെങ്കിലും നഷ്ടത്തിനോ നാശത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ പരിക്കുകൾക്കോ ​​ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല.

(d) ബിഎഫ്എൽ പ്രോമോ പോയിന്‍റുകൾ:

ബിഎഫ്എൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബിഎഫ്എൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് പങ്കാളികൾ നടത്തുന്ന പ്രൊമോഷണൽ കാമ്പെയ്‌നുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകളെയാണ് പ്രൊമോ പോയിന്‍റുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ബിഎഫ്എൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത നെറ്റ്‌വർക്ക് പാർട്ണർ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് പരിമിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ മാത്രം റിഡീം ചെയ്യാം. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിൽ ഏത് സമയത്തും, ഒരു പ്രത്യേക ബിഎഫ്എൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് പങ്കാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരമാവധി പ്രോമോ പോയിന്‍റുകൾ കാണാം.

ഉദാഹരണത്തിന്:

നെറ്റ്‌വർക്ക് പാർട്ട്ണർ A = 150 പ്രോമോ പോയിന്‍റുകൾ
നെറ്റ്‌വർക്ക് പാർട്ട്ണർ B = 1000 പ്രോമോ പോയിന്‍റുകൾ
നെറ്റ്‌വർക്ക് പാർട്ട്ണർ C = 780 പ്രോമോ പോയിന്‍റുകൾ

മുകളിലെ ഉദാഹരണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യാപാരികൾക്കും അവരുടെ പ്രൊമോ പോയിന്‍റ് പ്രോഗ്രാമിനുമൊപ്പം ഉപഭോക്താവിന് "1000 പ്രൊമോ പോയിന്‍റുകൾ വരെ" അവന്‍റെ / അവളുടെ ലഭ്യമായ പ്രൊമോ പോയിന്‍റുകളായി കാണാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, പ്രസ്‌താവിച്ച നെറ്റ്‌വർക്ക് പങ്കാളിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പരിധി വരെ ഉപഭോക്താവിന് പ്രമോ പോയിന്‍റുകൾ റിഡീം ചെയ്യാനാകും.

3. ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ഉപയോഗം:

(a) ബജാജ് കോയിൻ റിഡംപ്ഷനുള്ള മാനദണ്ഡം:

 • ബിഎഫ്എൽ-മായി ബന്ധമുള്ള, ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉള്ള കസ്റ്റമർക്ക്, ലഭ്യമായ ബജാജ് കോയിനുകൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ബജാജ് പേ സബ്-വാലറ്റിൽ ഐഎൻആറിൽ കാണിക്കും (ബിഎഫ്എൽ തീരുമാനിച്ച പരിവർത്തന നിരക്ക്).
 • അവന്‍റെ/അവളുടെ ലഭ്യമായ ബജാജ് കോയിനുകൾ 200 യൂണിറ്റുകൾക്ക് തുല്യമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ, കസ്റ്റമർക്ക് ട്രാൻസാക്ഷന് മേലുള്ള ബജാജ് കോയിനുകൾ റിഡീം ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ബിഎഫ്എൽ- ലുമായി ബന്ധം ഉള്ള, എന്നാൽ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഇല്ലാത്ത കസ്റ്റമർക്ക്, കുറഞ്ഞത് 200 ബജാജ് കോയിനുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്‍റെ/അവളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് മേലുള്ള ബജാജ് കോയിനുകളുടെ റിഡംപ്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കൂ. ബിഎഫ്എൽ മായി ബന്ധമില്ലാത്തതും എന്നാൽ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉള്ളതുമായ കസ്റ്റമർക്ക്, ലഭ്യമായ ബജാജ് കോയിനുകൾ കസ്റ്റമറിന് തന്‍റെ ബജാജ് പേ സബ് വാലറ്റിൽ ഐഎൻആറിൽ (കൺവേർഷൻ നിരക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ) കാണിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം കസ്റ്റമർ, അവന്‍റെ/അവളുടെ ലഭ്യമായ ബജാജ് കോയിനുകൾ 200 യൂണിറ്റിന് തുല്യമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ബജാജ് കോയിനുകൾ റിഡീം ചെയ്യാൻ യോഗ്യനാകൂ. ബിഎഫ്എൽ- ലുമായി ബന്ധം ഇല്ലാത്ത, ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഇല്ലാത്ത കസ്റ്റമർക്ക്, കുറഞ്ഞത് 200 ബജാജ് കോയിനുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്‍റെ/അവളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് മേലുള്ള ബജാജ് കോയിനുകളുടെ റിഡംപ്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കൂ. ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ തന്‍റെ ബജാജ് കോയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൗച്ചർ / ഇഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ / ഡീലുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, കസ്റ്റമറിന് കുറഞ്ഞത് 100 ബജാജ് കോയിനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കുറിപ്പ്: ഒരു കസ്റ്റമറിന് ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷനുമായി ചേർന്ന് റിവാർഡ് നേടാനോ (ബാധകമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും) അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നേടാനോ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല (അതേ ട്രാൻസാക്ഷന് സമ്പാദിക്കാനോ/റിഡംപ്ഷൻ നടത്താനോ കഴിയില്ല)

(b) ബജാജ് കോയിനുകൾ മാത്രമേ റിഡീം ചെയ്യാനാകൂ:

 • യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഉപഭോക്താവിന് വിധേയമായി ഏതെങ്കിലും ബിബിപിഎസ്, മൊബൈൽ പ്രീപെയ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ.
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ബിഎഫ്എൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് മർച്ചന്‍റുകളിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ പേമെന്‍റുകൾ
 • ബജാജ് ഡീൽസിൽ നിന്നുള്ള ഇ-ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ / വൗച്ചറുകൾ / ഡീലുകൾ എന്നിവയുടെ പർച്ചേസ്.

(c) ബജാജ് കോയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല;:

 • നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ പേമെന്‍റ് (എഫ്‌ഡി മുതലായവ)
 • ലോണിന്‍റെ പേമെന്‍റ് (ഇഎംഐ)
 • ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസിന്‍റെ പേമെന്‍റ്.
 • കുടിശ്ശികയുള്ള ലോണിന്‍റെ തിരിച്ചടവ്
 • ഇൻഷുറൻസിനുള്ള പേമെന്‍റ്
 • പോക്കറ്റ് ഇൻഷുറൻസിനുള്ള പേമെന്‍റ്
 • ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിലെ ആഡ്-ഓണുകൾ/ഡീലുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പേമെന്‍റ്

(d) ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ കസ്റ്റമറിന് ബജാജ് കോയിനുകൾ നൽകുക:

 • ഉപഭോക്താവിന് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഇടപാടിന് ലഭിച്ച ക്യാഷ്ബാക്കിന് തുല്യമായ ബജാജ് കോയിനുകൾ അയാൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.
 • കസ്റ്റമറിന് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും മിനിമം കെവൈസിയും, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ലഭ്യമായ ബാലൻസ് 10000 രൂപയ്ക്ക് തുല്യമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ, ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനിലുംl അയാൾ/അവർ നേടിയ ക്യാഷ്ബാക്കിന് തുല്യമായ ബജാജ് കോയിനുകൾ കസ്റ്റമർക്ക് റിവാർഡായി ലഭിച്ചേക്കാം.
 • കസ്റ്റമറിന് ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അയാളുടെ മിനിമം കെവൈസി കാലഹരണപ്പെട്ടാൽ, അവൻ/അവൾ നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷനായി നേടിയ ക്യാഷ്ബാക്കിന് തുല്യമായ ബജാജ് കോയിനുകൾ അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് റിവാർഡായി ലഭിക്കും.
 • കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് കാലഹരണപ്പെട്ടാൽ, അവൻ/അവൾ നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷന് നേടിയ ക്യാഷ്ബാക്കിന് തുല്യമായ ബജാജ് കോയിനുകൾ അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് റിവാർഡായി ലഭിക്കും.
 • ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത് തീരുമാനത്തിനും ബിഎഫ്എൽ ന് പൂർണ്ണമായ വിവേചനാധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിഎഫ്എൽ തീരുമാനത്തിനെ വെല്ലുവിളിക്കാനോ തർക്കം ഉന്നയിക്കാനോ അവന് / അവൾക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താവ് മനസ്സിലാക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(e) കൃത്യവിലോപം വരുത്തുന്ന, തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ബിഎഫ്എൽ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം മാനദണ്ഡം:

 • ഏതെങ്കിലും വ്യാജ അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിഎഫ്എൽ ന് സംശയമോ അറിവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് കോയിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമോ പോയിന്‍റുകൾ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം ഉപഭോക്താവിനെ അയോഗ്യനാക്കാനൊ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അക്കൗണ്ട് സംശയകരമായ തട്ടിപ്പ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എൽ ന് നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 • അത്തരം കസ്റ്റമറിന് അയോഗ്യതാ കാലയളവിൽ റിവാർഡ് നേടാനോ റിഡീം ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല.
 • അയോഗ്യതക്ക് മുമ്പായി കസ്റ്റമർ നേടിയ ഏതെങ്കിലും റിവാർഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിവേചനാധികാരം ബിഎഫ്എൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.
 • ബജാജ് കോയിനുകളുടെ /ക്യാഷ്ബാക്കിന്‍റെ സമ്പാദിക്കൽ, റിഡംപ്ഷൻ എന്നിവയുടെ പരമാവധി പരിധി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എൽ ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 • ബിഎഫ്എൽ പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ അയോഗ്യനാക്കാനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എല്ലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അത്തരം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമിന് യോഗ്യതയില്ല.

4) യോഗ്യത:

ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം(കൾ)/റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശം, നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോ ബിഎഫ്എൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ / സേവനങ്ങൾക്കൊപ്പം ലഭ്യമാകുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് വിധേയമായിരിക്കും:
(a) നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് വിജയകരമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു
(b) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ വിജയകരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു
(c) ബിഎഫ്എൽ പോളിസി പ്രകാരം നിങ്ങൾ കൃത്യവിലോപം വരുത്തുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ അല്ല
(d) റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ നിങ്ങളെ ഒരു തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഉപഭോക്താവായി ഫ്ലാഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല

ഉപഭോക്താവ് ബിഎഫ്എൽ ടീം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം ഉപഭോക്താവിന് ബിഎഫ്എൽ അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, ഗുഡ്‌വിൽ പോയിന്‍റുകൾ നൽകിയേക്കാം. താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗുഡ്‌വിൽ പോയിന്‍റുകൾ നൽകാം:

 • കസ്റ്റമറിന് തന്‍റെ റിവാർഡ് ലഭിച്ചില്ല;
 • റിവാർഡുകൾ നൽകുന്നത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല;

5) ക്ലെയിം പ്രോസസ് / യൂട്ടിലൈസേഷൻ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീം:

വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിവിധ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്കൊപ്പം ക്ലെയിം പ്രോസസ് ലഭ്യമാകും, റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെയുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

6) പരാതി പരിഹാരം:

നിങ്ങൾക്ക് പരാതികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകളിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള തർക്കം അല്ലെങ്കിൽ പരാതികൾ പരിഹരിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

7) എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല: 

റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളൊന്നും ബിഎഫ്എൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

8) റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീം പുരോഗമിക്കുന്നു:

ചില ഇവൻ്റുകളിൽ കസ്റ്റമർ നേടിയ റിവാർഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും റിവാർഡ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചില ഇവൻ്റുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, നിശ്ചിത ഇവന്‍റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ റിവാർഡ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും റിഡംപ്ഷനും ലഭ്യമാകൂ. ഉദാഹരണത്തിന്: ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് റിവാർഡ് ലഭിച്ചു, എന്നിരുന്നാലും അത്തരം റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ കസ്റ്റമർ ബജാജ് പേ വാലറ്റിലേക്ക് പണം ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അത്തരം റിവാർഡ് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിലെ 'റിവാർഡുകൾ പ്രോസസിൽ' എന്ന സെക്ഷനിലൂടെ കസ്റ്റമറിന് ലോക്ക് ചെയ്ത റിവാർഡുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം.

9) റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമിന്‍റെ വിപുലീകരണം / റദ്ദാക്കൽ / പിൻവലിക്കൽ:

നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് നൽകാതെ ഏത് റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമും വിപുലീകരിക്കാനോ റദ്ദാക്കാനോ പിൻവലിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനോ ബിഎഫ്എല്ലിന് അവകാശം ഉണ്ട്.

10) ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ചേർക്കാൻ/മാറ്റാൻ/പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ/മാറ്റം വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായും മറ്റ് ഓഫറുകൾ മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ഏത് സമയത്തും ഓഫറിന് സമാനമായാലും, അല്ലെങ്കിലും റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഓഫർ മാറ്റാനുള്ള അവകാശം ബിഎഫ്എൽ ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

11) റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഓഫറുകൾ, പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമിന് കീഴിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഓഫറുകളുമായി ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല.

12) ബാധകമായ എല്ലാ നികുതികളും ഫീസുകളും ലെവികളും ('ഗിഫ്റ്റ്' നികുതി അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിടത്തിൽ കുറച്ച നികുതി ഒഴികെ) കസ്റ്റമർ മാത്രം വഹിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കസ്റ്റമർ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

13) റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവന്‍റെ/അവളുടെ ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്ത്, കസ്റ്റമർ തെറ്റായ/വ്യാജ/തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, ബിഎഫ്എൽ ന് അവന്‍റെ/അവളുടെ അർഹത/രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും.

14) റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകൾ നേടുന്നതിനായി ഉപഭോക്താവ് വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരൻ/നിർമ്മാതാവ്/ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നയാൾ ബിഎഫ്എൽ അല്ലെന്നും തേർഡ് പാർട്ടികൾ നൽകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാമുകളുടെയോ ഗുണനിലവാരം, വ്യാപാരക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാധ്യത സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല എന്നും ഉപഭോക്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നു.

15) ബിഎഫ്എൽ, അതിന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്‍റിറ്റികൾ‌/ അഫിലിയേറ്റുകൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ അതത് ഡയറക്ടർ‌മാർ‌, ഓഫീസർ‌മാർ‌, ജീവനക്കാർ‌, ഏജന്‍റുമാർ‌, വെണ്ടർ‌മാർ‌ മുതലായവർ, സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന നഷ്‌ടങ്ങൾ‌ക്കോ കേടുപാടുകൾ‌ക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ‌ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന വ്യക്തിപരമായ പരിക്കുകൾ‌ക്കോ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമിന്‍റെ പ്രയോജനങ്ങൾ നേടുന്നതിന് പങ്കാളിത്തം വഴിയുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾക്കോ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല.

16) ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് മെജ്യൂർ ഇവന്‍റ് (മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യം / സിസ്റ്റം പരാജയം) കാരണം ഏതെങ്കിലും റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമിന്‍റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനോ ബിഎഫ്എൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല, ഒപ്പം അത് ഏതെങ്കിലും അനന്തരഫലങ്ങൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല.

17) ഇവിടെയുള്ള ഈ റിവാർഡ് നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമേ, ബന്ധപ്പെട്ട റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫറുകളുടെ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമായിരിക്കും, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും. റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും നിരുപാധികം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി കണക്കാക്കും.

18) റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കീമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങൾ, പൂനെയിലെ കോടതികളുടെ പ്രത്യേക അധികാരപരിധിക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.

19) ഈ റിവാർഡ് നിബന്ധനകൾ ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ഷെഡ്യൂൾ I

(ഫീസും നിരക്കുകളും)

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് സേവനങ്ങള്‍ – ഫീസും നിരക്കുകളും

സര്‍വീസ് 

നിരക്കുകൾ (രൂ.) 

അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ 

രൂ. 0/- 

പണം ലോഡ് ചെയ്യുക 

നിരക്കുകൾ (രൂ.) 

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി

ഓരോ ഇടപാടിനും 2% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴി

ഓരോ ഇടപാടിനും 2% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

യുപിഐ വഴി

ഓരോ ഇടപാടിനും 2% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി

ഓരോ ഇടപാടിനും 2% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

*തിരഞ്ഞെടുത്ത പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കാലാകാലങ്ങളിലെ പുതുക്കലിന് വിധേയമായും മർച്ചന്‍റിനും അഗ്രഗേറ്ററുമായുള്ള നിരക്കുകൾ 

പേമെന്‍റ് 

നിരക്കുകൾ (രൂ.) 

മർച്ചന്‍റിലുള്ള പേമെന്‍റ് 

രൂ. 0/- 

യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ/റീച്ചാർജ്ജുകൾ/ഡിടിഎച്ചിനുള്ള പേമെന്‍റ് 

ഓരോ ഇടപാടിനും 2% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

*തിരഞ്ഞെടുത്ത പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കാലാകാലങ്ങളിലെ പുതുക്കലിന് വിധേയമായും മർച്ചന്‍റിനും അഗ്രഗേറ്ററുമായുള്ള നിരക്കുകൾ 

ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ 

നിരക്കുകൾ (രൂ.) 

ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ടു വാലറ്റ് 

രൂ. 0/- 

ബജാജ് പേ വാലറ്റ് (ഫുൾ കെവൈസി മാത്രം) ബാങ്കിലേക്ക് 

ഓരോ ഇടപാടിനും 5% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) 

*പരാജയപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക്, നികുതി ഒഴികെയുള്ള മൊത്തം തുക നിരക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിരികെ ലഭിക്കുന്നു.

*കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അധിക സെസ് ബാധകമാണ്


ഉദാ: ഫണ്ടുകൾ ലോഡ് ചെയ്യുക

നിങ്ങൾ രൂ. 1000 നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന ചാർജുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട തുകയാണ് ചുവടെയുള്ളത്:

സ്ട്രീറ്റ്. നം

രീതി

ജിഎസ്‌ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്കുകൾ

അടയ്ക്കേണ്ട തുക*

1.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്

2%

1020

2.

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്

1%

1010

3.

UPI

0%

1000

4.

നെറ്റ്‌ ബാങ്കിംഗ്‌

1.5%

1015


*തിരഞ്ഞെടുത്ത പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മർച്ചന്‍റിനും അഗ്രഗേറ്ററുമായുള്ള നിരക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇത് സമയാസമയങ്ങളിൽ പുതുക്കലിന് വിധേയമാണ്, ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

ബിൽ പേമെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ആപ്പിൽ ഒരു ബില്ലറിന് 1000 അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന നിരക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ നൽകേണ്ട തുക ആയിരിക്കും:

സ്ട്രീറ്റ്. നം

രീതി

ജിഎസ്‌ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്കുകൾ

അടയ്ക്കേണ്ട തുക*

1.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്

0%

1000

2.

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്

0%

1000

3.

UPI

0%

1000

4.

നെറ്റ്‌ ബാങ്കിംഗ്‌

0%

1000

5.

ബജാജ് പേ വാലറ്റ്

0%

1000


*തിരഞ്ഞെടുത്ത പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മർച്ചന്‍റിനും അഗ്രഗേറ്ററുമായുള്ള നിരക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇത് സമയാസമയങ്ങളിൽ പുതുക്കലിന് വിധേയമാണ്, ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

ബജാജ് പേ വാലറ്റ്

നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ നിന്ന് രൂ. 1000 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന താഴെയുളള നിരക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനം അടയ്‌ക്കേണ്ട തുക ആയിരിക്കും:

സ്ട്രീറ്റ്. നം

രീതി

ജിഎസ്‌ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്കുകൾ

അടയ്ക്കേണ്ട തുക*

1.

ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ടു വാലറ്റ്

0%

1000

2.

ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്

5% വരെ

1040


*തിരഞ്ഞെടുത്ത പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മർച്ചന്‍റിനും അഗ്രഗേറ്ററുമായുള്ള ചാർജ്ജുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇത് സമയാസമയങ്ങളിൽ പുതുക്കലിന് വിധേയമാണ്, ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫുൾ കെവൈസി കസ്റ്റമേഴ്സിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ കഴിയൂ. പരാജയപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക്, നിരക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊത്തം തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നു, എന്നാൽ നികുതികൾ അല്ല.