പേഴ്സണല്‍ ലോണിന്‍റെ ഫീസും ചാര്‍ജ്ജുകളും

നിരവധി സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് രൂ. 25 ലക്ഷം വരെയുള്ള പേഴ്സണൽ ലോണുകളിൽ ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്രൂവൽ ലഭിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മിനിമം ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ, ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ്, ഡിസ്ബേർസൽ എന്നിവയോടു കൂടി കൊലാറ്ററൽ രഹിത ലോണുകൾ നേടുക.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ വഴി, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫീസുകളെയോ ചാര്‍ജ്ജുകളെയോ കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.

പേഴ്സണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്കുകളും ചാർജുകളും സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതാ:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍

13% മുതല്‍

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ലോൺ തുകയുടെ 4% വരെ (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും)

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 600 - രൂ. 1,200 ഓരോ ബൌൺസിനും (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്‌റ്റാൾമെന്‍റ്/ ഇഎംഐ അടയ്‌ക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയാല്‍, കുടിശകയായ പ്രതിമാസ ഇൻസ്‌റ്റാൾമെന്‍റ്/ ഇഎംഐ-യില്‍, മുടക്കം വരുത്തിയ തീയതി മുതല്‍ പ്രതിമാസ ഇൻസ്‌റ്റാൾമെന്‍റ്/ ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ, മാസം 2% മുതൽ 4% വരെ നിരക്കില്‍ പിഴ പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

കൃത്യ നിരക്കിൽ (സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച്)

പേഴ്സണല്‍ ലോണിന്‍റെ ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ടേം ലോൺ

അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീപേമെന്‍റിന്‍റെ തീയതിയിൽ ശേഷിക്കുന്ന മുതൽതുകയും 4% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയിൽ* 4% അധികം ബാധകമായ നികുതി (* തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സി ലോണിന് കീഴിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന മൊത്തം ലോൺ തുക) അത്തരം ചാർജുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ).

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയിൽ* 4% അധികം ബാധകമായ നികുതി (* തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സി ലോണിന് കീഴിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന മൊത്തം ലോൺ തുക) അത്തരം ചാർജുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ).

പേഴ്സണല്‍ ലോണിന്‍റെ പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

വായ്‌പ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ തരം

കാലയളവ്

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

എല്ലാ വായ്പക്കാരും

ലോണ്‍ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതല്‍ ഒരു മാസത്തില്‍ കൂടുതല്‍

2% + അടച്ച പാർട്ട്-പേമെന്‍റിൽ ബാധകമായ നികുതി*

*പാർട്ട് പ്രീപേമെന്‍റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇഎംഐ ആയിരിക്കണം.

*ഫ്ലെക്സി ലോണ്‍ സൗകര്യത്തിന് ഈ നിരക്കുകൾ ബാധകമല്ല.

വാർഷിക/അധിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

ചാർജ്ജുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ വിനിയോഗം എന്തായിരുന്നാലും മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയിൽ 0.25% ഉം ബാധകമായ നികുതികളും

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

ചാർജ്ജുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ വിനിയോഗം എന്തായിരുന്നാലും മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയിൽ 0.25% ഉം ബാധകമായ നികുതികളും

*ഈ ചാർജുകൾ വർഷം തോറും ചുമത്തപ്പെടും.

ഡീലർ ബാങ്കർ ഹോം ലോണിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഡീലർ ബാങ്കർ ഹോം ലോണിനുള്ള ഫീസും നിരക്കുകളും താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

7.20%* മുതല്‍

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ലോൺ തുകയുടെ 7% വരെ (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും)

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 3,000 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പിഴ പലിശ (കൃത്യ തീയതിയിൽ/അതിന് മുമ്പ് പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് അടയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബാധകം)

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 2% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 1,710 മുതൽ രൂ. 2,360 വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

കൃത്യ നിരക്കിൽ (സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച്)

സിഇആർഎസ്എഐ നിരക്കുകൾ

ആക്‌ച്വലിൽ

ഡോക്യുമെന്‍റ്/സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ് ചാർജ്ജുകൾ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്/ റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ/നോ ഡ്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡോക്യുമെന്‍റ് ലിസ്റ്റ്

കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത്, അധിക ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റിന്‍റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിനും/ലെറ്റർ/സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ. 50 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിൽ ലഭിക്കും.

വാർഷിക/അധിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ടേം ലോൺ

ഇല്ല

ഫ്ലെക്സി വേരിയന്‍റ്

അത്തരം ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം). ഇത് ഫ്ലെക്സി വേരിയന്‍റിൽ മാത്രമേ ബാധകമാകൂ എന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക.

പ്രീ പെയ്മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വായ്പക്കാരൻ ലഭ്യമാക്കിയ ലോണുകൾക്ക് പ്രീ-പേമെന്‍റ് ചാർജുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്

 

ടേം ലോൺ

ഫ്ലെക്സി ലോൺ

സമയ കാലയളവ് (മാസങ്ങൾ)

>1

>1

ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് (ഫോർക്ലോഷർ) നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

ഇല്ല

പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

ഇല്ല

 

ഫിക്സഡ് പലിശ നിരക്ക്

 

ടേം ലോൺ

ഫ്ലെക്സി ലോൺ

സമയ കാലയളവ് (മാസങ്ങൾ)

>1

>1

ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് (ഫോർക്ലോഷർ) നിരക്കുകൾ

അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ വായ്പക്കാരൻ അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ലോൺ തുകയിൽ 4% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ

പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ

പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ 2%* ഒപ്പം അത്തരം പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ പ്രീപേ ചെയ്ത ലോണിന്‍റെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും

ഇല്ല

ബിസിനസ് ലോണിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ബിസിനസ് ലോണിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പലിശ നിരക്കും ഫീസും ചാർജുകളും സംബന്ധിച്ച് താഴെ വായിക്കുക.

 

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

വര്‍ഷത്തില്‍ 17% മുതല്‍

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ലോൺ തുകയുടെ 2% വരെ (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും)

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 3,000 വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പിഴ പലിശ (കൃത്യ തീയതിയിൽ/അതിന് മുമ്പ് പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് അടയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബാധകം)

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 2% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 2,360 (എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ)

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

കൃത്യ നിരക്കിൽ (സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച്)

മാൻഡേറ്റ് റിജക്ഷൻ നിരക്കുകൾ
ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്ക് മുൻ മാൻഡേറ്റ് ഫോം നിരസിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ മാൻഡേറ്റ് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രൂ. 450 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) ബാധകമാകും.

വാർഷിക/അധിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ലോൺ (ടേം ലോൺ/അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ/സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/സ്റ്റെപ്പ്-ഡൌൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്)

മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% പ്ലസ് ബാധകമായ നികുതികളും (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്) അത്തരം നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ.

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

ആദ്യ കാലയളവിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 1% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും. 0.25% കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും.

കുറിപ്പ്: വായ്പയുടെ പൂർണ്ണമായ കാലയളവിൽ ഓരോ വർഷവും വാർഷിക/അധിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു.

ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ലോൺ (ടേം ലോൺ/അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ/സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/സ്റ്റെപ്പ്-ഡൌൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്)

അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ വായ്പക്കാരൻ അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ലോൺ തുകയിൽ 4% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ.

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ.

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

വായ്‌പ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ തരം

കാലയളവ്

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കിലാണ് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ/ ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലെക്സി വേരിയന്‍റിന് ബാധകമല്ല

ലോണ്‍ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതല്‍ ഒരു മാസത്തില്‍ കൂടുതല്‍.

അടച്ച പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് തുകയിൽ 2% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും.

ഗോൾഡ് ലോണിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഗോൾഡ് ലോണിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ നിരക്കുകൾ (രൂ.)

പലിശ നിരക്ക്

വര്‍ഷത്തില്‍ 10% മുതല്‍ 28% വരെ.

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ലോൺ തുകയുടെ രൂ. 50 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി (ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം പ്രകാരം)

സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതും ലോൺ തുകയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ കിഴിവ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്

ക്യാഷ് ഹാൻഡിലിംഗ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 50 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)
ക്യാഷ് മോഡിലുള്ള വിതരണത്തിനന് ബാധകം

പിഴ പലിശ

ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസിൽ പ്രതിവർഷം 3%
പിഴ പലിശ മാർജിൻ/നിരക്ക് മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് സ്ലാബിന് മുകളിലും കൂടുതലും ആയിരിക്കും, ഇത് മെച്യൂരിറ്റിക്ക് ശേഷമുള്ള കുടിശ്ശികകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബാധകമായിരിക്കും/ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

ഓക്ഷൻ നിരക്കുകൾ

ഫിസിക്കൽ നോട്ടീസിനുള്ള നിരക്ക് – ഓരോ നോട്ടീസിനും രൂ. 40 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

റിക്കവറി നിരക്കുകൾ – രൂ. 500 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പരസ്യ ഫീസ് – രൂ. 200 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

*പലിശ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ കാലയളവ് (തിരിച്ചടവ് തീയതി കണക്കാക്കാതെ) (ദിവസങ്ങളിൽ) 7 ദിവസങ്ങൾ
 

ഡീലർ ബാങ്കർ എൽഎപിയുടെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഡീലർ ബാങ്കർ എൽഎപിക്കുള്ള ഫീസും നിരക്കുകളും താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

വര്‍ഷത്തില്‍ 8.60% മുതല്‍

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ലോൺ തുകയുടെ 7% വരെ (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും)

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 3,000 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പിഴ പലിശ (കൃത്യ തീയതിയിൽ/അതിന് മുമ്പ് പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് അടയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബാധകം)

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 2% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 1,710 മുതൽ രൂ. 2,360 വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

കൃത്യ നിരക്കിൽ (സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച്)

സിഇആർഎസ്എഐ നിരക്കുകൾ

ആക്‌ച്വലിൽ

സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്/ റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ/നോ ഡ്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡോക്യുമെന്‍റ് ലിസ്റ്റ്

കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത്, അധിക ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റിന്‍റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിനും/ലെറ്റർ/സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ. 50 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിൽ ലഭിക്കും.

വാർഷിക/അധിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ടേം ലോൺ

ഇല്ല

ഫ്ലെക്സി വേരിയന്‍റ്

അത്തരം ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം). ഇത് ഫ്ലെക്സി വേരിയന്‍റിൽ മാത്രമേ ബാധകമാകൂ എന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക.

പ്രീ പെയ്മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വായ്പക്കാരൻ ലഭ്യമാക്കിയ ലോണുകൾക്ക് പ്രീ-പേമെന്‍റ് ചാർജുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്

 

ടേം ലോൺ

ഫ്ലെക്സി ലോൺ

“കുറഞ്ഞത് ഒരു ഇഎംഐ അടച്ച ശേഷം മാത്രമേ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാനാകൂ”

>1

>1

ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് (ഫോർക്ലോഷർ) നിരക്കുകൾ

4% + അത്തരം പൂർ‌ണ്ണ പ്രീ-പേമെന്‍റിന്‍റെ തീയതിയിൽ‌ കടം വാങ്ങുന്നയാൾ‌ അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാക്കി ലോൺ തുകയ്‌ക്ക് ബാധകമായ നികുതികൾ‌
(കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഒരു വ്യക്തിയും ലോൺ ബിസിനസ്സ് അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുമാണെങ്കിൽ ബാധകമല്ല)

4% + ബാധകമായ നികുതികൾ, കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഒരു വ്യക്തിയും ലോൺ ബിസിനസ്സ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആണെങ്കിൽ.
മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്നതിൽ ഈടാക്കുന്ന നിരക്കുകൾ
അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം തുക.

പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ

അത്തരം പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ പ്രീപേ ചെയ്ത ലോണിന്‍റെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയുടെ 2%* + ബാധകമായ നികുതികൾ (വായ്പക്കാരൻ ഒരു വ്യക്തിയും ബിസിനസ് ഒഴികെയുള്ള ആവശ്യത്തിനായി ലോൺ ബാധകമല്ല)

NA

 

ഫിക്സഡ് പലിശ നിരക്ക്

 

ടേം ലോൺ

ഫ്ലെക്സി ലോൺ

കുറഞ്ഞത് ഒരു ഇഎംഐ അടച്ച ശേഷം മാത്രമേ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാനാകൂ

>1

>1

ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് (ഫോർക്ലോഷർ) നിരക്കുകൾ

4% + അത്തരം പൂർ‌ണ്ണ പ്രീ-പേമെന്‍റിന്‍റെ തീയതിയിൽ‌ കടം വാങ്ങുന്നയാൾ‌ അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാക്കി ലോൺ തുകയ്‌ക്ക് ബാധകമായ നികുതികൾ‌

റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 4% + ബാധകമായ നികുതികൾ, അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ

പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ

പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ 2% + അത്തരം പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ പ്രീപേ ചെയ്ത ലോണിന്‍റെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികൾ

NA

ഡീലർ ബാങ്കർ എൽഎപി ലോണിനുള്ള ഫ്ലെക്സി കൺവേർഷന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

വര്‍ഷത്തില്‍ 9.99% മുതല്‍

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ശേഷിക്കുന്ന ലോൺ തുകയുടെ 1% മുതൽ 4% വരെ (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും)

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

കൃത്യ നിരക്കിൽ (സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച്)

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 3,000 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പിഴ പലിശ

ആ തീയതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് തുകയിൽ 2% പ്രതിമാസം

സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്/ റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ/നോ ഡ്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡോക്യുമെന്‍റ് ലിസ്റ്റ്

കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത്, അധിക ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റിന്‍റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിനും/ലെറ്ററിനും/സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ. 50 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിൽ ലഭിക്കും.

വാർഷിക/അധിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ്

അത്തരം നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ ഓരോ വർഷവും 0.25% + മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികൾ (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം) ബാധകമാണ്.

പ്രീപേമന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

നിരക്കുകൾ

ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ (ഫിക്സഡ്/ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്)

സമയ കാലയളവ് (മാസങ്ങൾ)

>1

ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് (ഫോർക്ലോഷർ) നിരക്കുകൾ

4% +ബാധകമായ നികുതികളും ഒപ്പം വായ്പക്കാരൻ ഒരു വ്യക്തിയും ബിസിനസ് ഒഴികെയുള്ള ആവശ്യത്തിനാണ് ലോൺ എങ്കിൽ. അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീ-പേ തീയതിയിൽ, തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയിൽ ഈടാക്കുന്ന നിരക്കുകൾ.

പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിന് താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

പ്രതിവർഷം 10% + ബാധകമായ നികുതികൾ

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

രൂ.1,000 + ബാധകമായ നികുതികൾ

പലിശ,പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

ഇല്ല

ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

പ്രീ പെയ്മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

ഇല്ല

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

ഓരോ ബൌൺസിനും രൂ. 1,200 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) ഓരോ ബൌൺസിനും (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസം 2% + പ്രതിമാസം ബാധകമായ നികുതികൾ

ഡോക്യുമെന്‍റ്/സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ് ചാർജ്ജുകൾ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്/ റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ/നോ ഡ്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡോക്യുമെന്‍റ് ലിസ്റ്റ്

കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത്, അധിക ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റിന്‍റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിനും/ലെറ്റർ/സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ. 50 (നികുതി ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിൽ ലഭിക്കും.

*സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയ്ക്ക് മാത്രം ബാധകം.

യൂസ്ഡ് കാർ ഫൈനാൻസിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

യൂസ്ഡ് കാർ ഫൈനാൻസിന് താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്

4% വരെ ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

കൃത്യ നിരക്കിൽ (സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച്)

ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ നിരക്ക്

രൂ. 2,360 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ലോൺ റീ-ബുക്കിംഗ്

രൂ. 1,000 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ലോൺ റദ്ദാക്കുന്നതിന്‍റെ നിരക്ക്

രൂ. 2,360 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

2,000 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 2% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

നിയമപരമായ, വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കൽ, ആകസ്മിക നിരക്കുകൾ

ആക്‌ച്വലിൽ

ഇന്‍റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനായുള്ള NDC

1,000 രൂപയും ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

സ്വകാര്യത്തിൽ നിന്ന് വാണിജ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് NDC

3,000 രൂപയും ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എൻഡിസി

രൂ. 500 (എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ)

സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്/റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ/പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക

കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത്, അധിക ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റിന്‍റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിനും/ലെറ്റർ/സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ. 50 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിൽ ലഭിക്കും. 
മാൻഡേറ്റ്
നിരസിക്കൽ നിരക്കുകൾ
ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്ക് മുൻ മാൻഡേറ്റ് ഫോം നിരസിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ മാൻഡേറ്റ് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രൂ. 450 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) ബാധകമാകും.

പ്രീ-പേമെന്‍റ് ചാർജുകളും വാർഷിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകളും

ലോൺ വേരിയന്‍റുകൾ

ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് (ഫോർക്ലോഷർ) നിരക്കുകൾ.(6th EMI ക്ലിയറൻസിന് ശേഷം ഫോർക്ലോഷർ പ്രോസസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്)

പാർട്ട് പേമെൻറ് ചാർജ്ജുകൾ

വാർഷിക മെയിന്‍റനൻസ് ചാർജുകൾ

ടേം ലോൺ

അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ വായ്പക്കാരൻ അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ലോൺ തുകയിൽ 4% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

അത്തരം പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ പ്രീപേ ചെയ്ത ലോണിന്‍റെ മുതൽ തുകയുടെ 4% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

ബാധകമല്ല

ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ്

റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 4% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ ആദ്യവും തുടർന്നുള്ളതുമായ കാലയളവിൽ

ബാധകമല്ല

ആദ്യ കാലയളവ്: (a) 1st വർഷത്തെ ആദ്യ കാലയളവിന്: ശൂന്യം (b) ആദ്യ കാലയളവിന്‍റെ 2nd വർഷത്തേക്ക്: 1.25% ഒപ്പം മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത് വർഷത്തിന്‍റെ ആരംഭത്തിൽ ഈടാക്കുന്നതാണ്. തുടർന്നുള്ള കാലയളവ്: മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും, അത് വർഷത്തിന്‍റെ ആരംഭത്തിൽ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

യുസിഎഫ് ഫ്ലെക്സി കൺവേർഷൻ ലോണിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

യുസിഎഫ് ഫ്ലെക്സി കൺവേർഷൻ ലോണിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

പരിവർത്തന പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്

4% വരെ ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

കൃത്യ നിരക്കിൽ (സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച്)

ലോൺ റദ്ദാക്കുന്നതിന്‍റെ നിരക്ക് 

രൂ. 2,360 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

 ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 2,000 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 2% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

നിയമപരമായ, വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കൽ, ആകസ്മിക നിരക്കുകൾ

ആക്‌ച്വലിൽ

ഇന്‍റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനായുള്ള NDC

1,000 രൂപയും ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

സ്വകാര്യത്തിൽ നിന്ന് വാണിജ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് NDC

3,000 രൂപയും ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് (ഫോർക്ലോഷർ) നിരക്കുകൾ. (6th ഇഎംഐ ക്ലിയറൻസിന് ശേഷം ഫോർക്ലോഷർ പ്രോസസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്)

ആദ്യത്തെയും തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 4% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

പാർട്ട് പേമെൻറ് ചാർജ്ജുകൾ

ഇല്ല

വാർഷിക മെയിന്‍റനൻസ് ചാർജുകൾ

ആദ്യ കാലയളവ്:
(a) ആദ്യ വർഷത്തെ പ്രാരംഭ കാലയളവിന് : ഇല്ല
(b) 2nd വർഷത്തെ ആദ്യ കാലയളവിന്: മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 1.25% (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും), അത് വർഷത്തിന്‍റെ ആരംഭത്തിൽ ഈടാക്കുന്നതാണ്
തുടർന്നുള്ള കാലയളവ്: മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.50% (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും), അത് വർഷത്തിന്‍റെ ആരംഭത്തിൽ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എൻഡിസി

രൂ. 500 (നികുതി ഉൾപ്പെടെ)

സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്/റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ/പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക

കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത്, അധിക ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റിന്‍റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിനും/ലെറ്റർ/സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ. 50 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിൽ ലഭിക്കും.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ലോണിന്‍റെ ഫീസും ചാര്‍ജ്ജുകളും

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ലോണ്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കില്‍ നല്‍കുന്നു. ഡോക്ടര്‍ ലോണ്‍ പലിശ നിരക്ക്, ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് താഴെ വായിക്കുക.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോണ്‍, പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ എന്നിവയില്‍ താഴെ പറയുന്ന നിരക്കുകളും ചാര്‍ജ്ജുകളും ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

14% - 17% പ്രതിവർഷം.

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്

ലോൺ തുകയുടെ 2% വരെ (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും)

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 2% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 2,360 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 3,000 വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

കൃത്യ നിരക്കിൽ (സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച്)

മാൻഡേറ്റ് റിജക്ഷൻ നിരക്കുകൾ
ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്ക് മുൻ മാൻഡേറ്റ് ഫോം നിരസിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ മാൻഡേറ്റ് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രൂ. 450 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) ബാധകമാകും.

വാർഷിക/അധിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% പ്ലസ് ബാധകമായ നികുതികളും (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്) അത്തരം നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ.

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

ആദ്യ കാലയളവിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% മുതൽ 0.50% വരെ ബാധകമായ നികുതികളും. 0.25% കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും.

ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ലോൺ (ടേം ലോൺ/അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ/സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/സ്റ്റെപ്പ്-ഡൌൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്)

അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ വായ്പക്കാരൻ അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ലോൺ തുകയിൽ 4% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ.

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ.

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

വായ്‌പ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ തരം

കാലയളവ്

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കിലാണ് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ/ ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് വേരിയന്‍റിന് ബാധകമല്ല

ലോണ്‍ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതല്‍ ഒരു മാസത്തില്‍ കൂടുതല്‍

അടച്ച പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് തുകയിൽ 2% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ് ലോണിന്‍റെ ഫീസും ചാര്‍ജ്ജുകളും

ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റിനുള്ള ബിസിനസ് ലോണിനുള്ള ഫീസും നിരക്കുകളും താഴെ പറയുന്നവയാണ്-

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

വര്‍ഷത്തില്‍ 14% മുതല്‍ 17% വരെ.

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്

ലോൺ തുകയുടെ 2% വരെ (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും)

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 3,000 വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പിഴ പലിശ (പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് കൃത്യ തീയതിയില്‍/അതിന് മുമ്പ് അടയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബാധകം)

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 2% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ

2,000 രൂപയും ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

കൃത്യ നിരക്കിൽ (സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച്)

വാർഷിക/അധിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% പ്ലസ് ബാധകമായ നികുതികളും (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്) അത്തരം നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ.

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

ആദ്യ കാലയളവിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% മുതൽ 0.5% വരെ ബാധകമായ നികുതികളും. 0.25% കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും.

ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ലോൺ (ടേം ലോൺ/അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ/സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/സ്റ്റെപ്പ്-ഡൌൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്)

അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ വായ്പക്കാരൻ അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ലോൺ തുകയിൽ 4% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ.

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ.

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

വായ്‌പ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ തരം

കാലയളവ്

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കിലാണ് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ/ ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് വേരിയന്‍റിന് ബാധകമല്ല

ലോണ്‍ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതല്‍ ഒരു മാസത്തില്‍ കൂടുതല്‍.

അടച്ച പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് തുകയിൽ 2% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഉറപ്പുള്ള വരുമാനം നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താൻ കഴിയും. ക്രിസിൽ, ഐസിആർഎ എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യത റേറ്റിംഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എളുപ്പത്തിൽ സുരക്ഷിതമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കാലയളവും പേഔട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാം.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എളുപ്പത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുക. വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതാ:

മുതിർന്നവരല്ലാത്ത പൗരന്മാർക്കുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വാർഷിക പലിശ നിരക്ക്
രൂ. 15,000 മുതൽ രൂ.5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് സാധുത (14 ജൂൺ 2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)
കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ 12 - 23 മാസങ്ങള്‍ 24 - 35 മാസങ്ങള്‍ 36 - 60 മാസങ്ങള്‍
മെച്യൂരിറ്റിയിൽ 5.85% പ്രതിവർഷം. 6.60% പ്രതിവർഷം. 7.20% പ്രതിവർഷം.
പ്രതിമാസം 5.70% പ്രതിവർഷം. 6.41% പ്രതിവർഷം. 6.97% പ്രതിവർഷം.
ത്രൈമാസികം 5.73% പ്രതിവർഷം. 6.44% പ്രതിവർഷം. 7.01% പ്രതിവർഷം.
അർധ വാർഷികം 5.77% പ്രതിവർഷം. 6.49% പ്രതിവർഷം. 7.08% പ്രതിവർഷം.
വാർഷികം 5.85% പ്രതിവർഷം. 6.60% പ്രതിവർഷം. 7.20% പ്രതിവർഷം.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്:

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വാർഷിക പ്രത്യേക പലിശ നിരക്ക്
രൂ. 15,000 മുതൽ രൂ.5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് സാധുത (14 ജൂൺ 2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)
കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ 15 മാസം 18 മാസം 22 മാസം 30 മാസം 33 മാസം 44 മാസം
മെച്യൂരിറ്റിയിൽ 6.05% പ്രതിവർഷം. 6.15% പ്രതിവർഷം. 6.30% പ്രതിവർഷം. 6.70% പ്രതിവർഷം. 6.95% പ്രതിവർഷം. 7.35% പ്രതിവർഷം.
പ്രതിമാസം 5.89% പ്രതിവർഷം. 5.98% പ്രതിവർഷം. 6.13% പ്രതിവർഷം. 6.50% പ്രതിവർഷം. 6.74% പ്രതിവർഷം. 7.11% പ്രതിവർഷം.
ത്രൈമാസികം 5.92% പ്രതിവർഷം. 6.01% പ്രതിവർഷം. 6.16% പ്രതിവർഷം. 6.54% പ്രതിവർഷം. 6.78% പ്രതിവർഷം. 7.16% പ്രതിവർഷം.
അർധ വാർഷികം 5.96% പ്രതിവർഷം. 6.06% പ്രതിവർഷം. 6.20% പ്രതിവർഷം. 6.59% പ്രതിവർഷം. 6.83% പ്രതിവർഷം. 7.22% പ്രതിവർഷം.
വാർഷികം 6.05% പ്രതിവർഷം. 6.15% പ്രതിവർഷം. 6.30% പ്രതിവർഷം. 6.70% പ്രതിവർഷം. 6.95% പ്രതിവർഷം. 7.35% പ്രതിവർഷം.

 

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വാർഷിക പലിശ നിരക്ക്
രൂ. 15,000 മുതൽ രൂ.5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് സാധുത (14 ജൂൺ 2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)
കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ 12 - 23 മാസങ്ങള്‍ 24 - 35 മാസങ്ങള്‍ 36 - 60 മാസങ്ങള്‍
മെച്യൂരിറ്റിയിൽ 6.10% പ്രതിവർഷം. 6.85% പ്രതിവർഷം. 7.45% പ്രതിവർഷം.
പ്രതിമാസം 5.94% പ്രതിവർഷം. 6.64% പ്രതിവർഷം. 7.21% പ്രതിവർഷം.
ത്രൈമാസികം 5.97% പ്രതിവർഷം. 6.68% പ്രതിവർഷം. 7.25% പ്രതിവർഷം.
അർധ വാർഷികം 6.01% പ്രതിവർഷം. 6.74% പ്രതിവർഷം. 7.32% പ്രതിവർഷം.
വാർഷികം 6.10% പ്രതിവർഷം. 6.85% പ്രതിവർഷം. 7.45% പ്രതിവർഷം.

 

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വാർഷിക പ്രത്യേക പലിശ നിരക്ക്
രൂ. 15,000 മുതൽ രൂ.5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് സാധുത (14 ജൂൺ 2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)
കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ 15 മാസം 18 മാസം 22 മാസം 30 മാസം 33 മാസം 44 മാസം
മെച്യൂരിറ്റിയിൽ 6.30% പ്രതിവർഷം. 6.40% പ്രതിവർഷം. 6.55% പ്രതിവർഷം. 6.95% പ്രതിവർഷം. 7.20.% പ്രതിവർഷം. 7.60% പ്രതിവർഷം.
പ്രതിമാസം 6.13% പ്രതിവർഷം. 6.22% പ്രതിവർഷം. 6.36% പ്രതിവർഷം. 6.74% പ്രതിവർഷം. 6.97% പ്രതിവർഷം. 7.35% പ്രതിവർഷം.
ത്രൈമാസികം 6.16% പ്രതിവർഷം. 6.25% പ്രതിവർഷം. 6.40% പ്രതിവർഷം. 6.78% പ്രതിവർഷം. 7.01% പ്രതിവർഷം. 7.39% പ്രതിവർഷം.
അർധ വാർഷികം 6.20% പ്രതിവർഷം. 6.30% പ്രതിവർഷം. 6.45% പ്രതിവർഷം. 6.83% പ്രതിവർഷം. 7.08% പ്രതിവർഷം. 7.46% പ്രതിവർഷം.
വാർഷികം 6.30% പ്രതിവർഷം. 6.40% പ്രതിവർഷം. 6.55% പ്രതിവർഷം. 6.95% പ്രതിവർഷം. 7.20% പ്രതിവർഷം. 7.60% പ്രതിവർഷം.

കസ്റ്റമർ കാറ്റഗറി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ 14 ജൂൺ 2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ
മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 0.25% വരെ

പ്ലാറ്റിനം ചോയിസ് സൂപ്പർകാർഡിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

പ്ലാറ്റിനം ചോയ്സ് സൂപ്പർകാർഡിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

ജോയിനിംഗ് ഫീ

രൂ.499 + GST

വാർഷിക ഫീസ്

രൂ.499 + GST
രൂ. 50,000 വാർഷിക ചെലവഴിക്കലിൽ ഫീസ് ഇളവ്
(ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഫീസ്

ഇല്ല

ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ**

3.5% + GST

ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ക്യാഷ് പേമെന്‍റ്

RBL ബ്രാഞ്ചിലും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ചിലും നടത്തിയ രൂ. 250 + ജിഎസ്‌ടി ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ

റെയിൽവേ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ/റദ്ദാക്കുമ്പോൾ സർചാർജ്ജ്

IRCTC സേവന നിരക്കുകൾ * + പേമെന്‍റ് ഗേറ്റ്‌വേ. ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക് [1.8% വരെ + ജിഎസ്‌ടി (ടിക്കറ്റ് തുക + IRCTC സേവന നിരക്ക്).

ഫ്യുവൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ് - ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷനുള്ളത്^

ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിൽ 1% + ജിഎസ്‌ടി സർചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ രൂ. 10 + ജിഎസ്‌ടി, ഏതാണോ കൂടുതൽ അത്

റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡുകളിൽ നടത്തിയ എല്ലാ റിഡംപ്ഷനുകളിലും രൂ. 99 + ജിഎസ്‌ടി റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്. ജൂൺ 01, 2019 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ടി&സി ബാധകം

ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ

ക്യാഷ് തുകയുടെ 2.5% + GST (മിനിമം രൂ. 500 + GST)

ദീർഘിപ്പിച്ച ക്രെഡിറ്റിൽ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.99% വരെ + ജിഎസ്‌ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 47.88% + ജിഎസ്‌ടി

സെക്വേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലെ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.33% + GST അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 40% + GST

ഓവർഡ്യൂ പെനാൽറ്റി/ലേറ്റ് പേമെന്‍റ്

അടക്കേണ്ട മൊത്തം തുകയുടെ 15% + GST (മിനിമം രൂ. 50, പരമാവധി രൂ. 1,500 + GST)

ഓവർ-ലിമിറ്റ് പിഴ

രൂ.600 + GST

ഫൈനാൻസ് ചാർജ് (റീട്ടെയിൽ പർച്ചേസും ക്യാഷും)

3.99% വരെ എപിആർ + പ്രതിമാസം ജിഎസ്‌ടി (47.88% വരെ + പ്രതിവർഷം ജിഎസ്‌ടി)

കോൾ-എ-ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫീ

ഡ്രാഫ്റ്റ് തുകയുടെ 2.5% + ജിഎസ്‌ടി (മിനിമം രൂ. 300 + ജിഎസ്‌ടി)

കാർഡ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് (നഷ്ടപ്പെട്ടു/മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു/വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ/മറ്റേതെങ്കിലും റീപ്ലേസ്മെന്‍റ്)

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ഫീ

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ചാർജ് സ്ലിപ് റിട്രീവൽ/കോപ്പി ഫീസ്

രൂ.100 + GST

ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ ചെക്ക് ഫീ

രൂ.100 + GST

ചെക്ക് റിട്ടേൺ/ഡിസ്ഹോണർ ഫീസ് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് റിവേഴ്സൽ-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന്

രൂ.500 + GST

വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രകാരം മുകളിൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. ഈ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കാർഡ് മെമ്പറെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.
^ രൂ. 500 ന്‍റെ മിനിമം ഇന്ധന ഇടപാടുകളിലും പരമാവധി രൂ. 4,000 ന് സർചാർജ് ബാധകമാണ്. പ്ലാറ്റിനം സൂപ്പർകാർഡുകൾക്ക് പരമാവധി സർചാർജ് ഇളവ് രൂ. 100, വേൾഡ് പ്ലസ് സൂപ്പർകാർഡിന് രൂ. 200, മറ്റ് എല്ലാ വേൾഡ് സൂപ്പർകാർഡുകൾക്കും രൂ. 150 ആണ്.
* വിവരങ്ങൾക്കായി IRCTC വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക
** വ്യാപാരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും വിദേശത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്രോസ് ബോർഡർ ചാർജ് ബാധകമാണ്

പ്ലാറ്റിനം ചോയിസ് ഫസ്റ്റ്-ഇയർ ഫ്രീ സൂപ്പർകാർഡിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

പ്ലാറ്റിനം ചോയിസ് ഫസ്റ്റ്-ഇയർ ഫ്രീ സൂപ്പർകാർഡിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

വാർഷിക ഫീസ്

രൂ.499 + GST
രൂ. 50,000 വാർഷിക ചെലവഴിക്കലിൽ ഫീസ് ഇളവ്
(ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഫീസ്

ഇല്ല

ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ**

3.5% + GST

ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ക്യാഷ് പേമെന്‍റ്

RBL ബ്രാഞ്ചിലും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ചിലും നടത്തിയ രൂ. 250 + ജിഎസ്‌ടി ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ

റെയിൽവേ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ/റദ്ദാക്കുമ്പോൾ സർചാർജ്ജ്

IRCTC സേവന നിരക്കുകൾ* + പേമെന്‍റ് ഗേറ്റ്‌വേ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക് (1.8% വരെ + ടിക്കറ്റ് തുകയുടെ ജിഎസ്‌ടി + IRCTC സേവന നിരക്ക്).

ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷനുള്ള ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക്^

ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിൽ 1% + ജിഎസ്‌ടി സർചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ രൂ. 10 + ജിഎസ്‌ടി, ഏതാണോ കൂടുതൽ അത്

റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡുകളിൽ നടത്തിയ എല്ലാ റിഡംപ്ഷനുകളിലും രൂ. 99 + ജിഎസ്‌ടി റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്. ജൂൺ 01, 2019 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ടി&സി ബാധകം

ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ

ക്യാഷ് തുകയുടെ 2.5% + GST (മിനിമം രൂ. 500 + GST)

ദീർഘിപ്പിച്ച ക്രെഡിറ്റിൽ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.99% വരെ + ജിഎസ്‌ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 47.88% + ജിഎസ്‌ടി

സെക്വേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലെ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.33% + GST അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 40% + GST

ഓവർഡ്യൂ പെനാൽറ്റി/ലേറ്റ് പേമെന്‍റ്

അടക്കേണ്ട മൊത്തം തുകയുടെ 15% + GST (മിനിമം രൂ. 50, പരമാവധി രൂ. 1,500 + GST)

ഓവർ-ലിമിറ്റ് പിഴ

രൂ.600 + GST

ഫൈനാൻസ് ചാർജ് (റീട്ടെയിൽ പർച്ചേസും ക്യാഷും)

3.99% വരെ എപിആർ + പ്രതിമാസം ജിഎസ്‌ടി (47.88% വരെ + പ്രതിവർഷം ജിഎസ്‌ടി)

കോൾ-എ-ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫീ

ഡ്രാഫ്റ്റ് തുകയുടെ 2.5% + ജിഎസ്‌ടി (മിനിമം രൂ. 300 + ജിഎസ്‌ടി)

കാർഡ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് (നഷ്ടപ്പെട്ടു/മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു/വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ/മറ്റേതെങ്കിലും റീപ്ലേസ്മെന്‍റ്)

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ഫീ

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ചാർജ് സ്ലിപ് റിട്രീവൽ/കോപ്പി ഫീസ്

രൂ.100 + GST

ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ ചെക്ക് ഫീ

രൂ.100 + GST

ചെക്ക് റിട്ടേൺ/ഡിസ്ഹോണർ ഫീസ് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് റിവേഴ്സൽ-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന്

രൂ.500 + GST

വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രകാരം മുകളിൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. ഈ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കാർഡ് മെമ്പറെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.
^ രൂ. 500 ന്‍റെ മിനിമം ഇന്ധന ഇടപാടുകളിലും പരമാവധി രൂ. 4,000 ന് സർചാർജ് ബാധകമാണ്. പ്ലാറ്റിനം സൂപ്പർകാർഡുകൾക്ക് പരമാവധി സർചാർജ് ഇളവ് രൂ. 100, വേൾഡ് പ്ലസ് സൂപ്പർകാർഡിന് രൂ. 200, മറ്റ് എല്ലാ വേൾഡ് സൂപ്പർകാർഡുകൾക്കും രൂ. 150 ആണ്.
* വിവരങ്ങൾക്കായി IRCTC വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക
** വ്യാപാരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും വിദേശത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്രോസ് ബോർഡർ ചാർജ് ബാധകമാണ്

പ്ലാറ്റിനം പ്ലസ് സൂപ്പർകാർഡിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

പ്ലാറ്റിനം പ്ലസ് സൂപ്പർകാർഡിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

ജോയിനിംഗ് ഫീ

രൂ.999 + GST

വാർഷിക ഫീസ്

രൂ.999 + GST

രൂ. 50,000 വാർഷിക ചെലവഴിക്കലിൽ ഫീസ് ഇളവ്
(ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഫീസ്

ഇല്ല

ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ**

3.5% + GST

ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ക്യാഷ് പേമെന്‍റ്

RBL ബ്രാഞ്ചിലും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ചിലും നടത്തിയ രൂ. 250 + ജിഎസ്‌ടി ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ

റെയിൽവേ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ/റദ്ദാക്കുമ്പോൾ സർചാർജ്ജ്

IRCTC സേവന നിരക്കുകൾ * + പേമെന്‍റ് ഗേറ്റ്‌വേ. ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക് (1.8% വരെ + ടിക്കറ്റ് തുകയുടെ ജിഎസ്‌ടി +IRCTC സേവന നിരക്ക്). വിശദാംശങ്ങൾക്കായി IRCTC വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക

ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷനുള്ള ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക്^

ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിൽ 1% + ജിഎസ്‌ടി സർചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ രൂ. 10 + ജിഎസ്‌ടി, ഏതാണോ കൂടുതൽ അത്

റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡുകളിൽ നടത്തിയ എല്ലാ റിഡംപ്ഷനുകളിലും രൂ. 99 + ജിഎസ്‌ടി റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്. ജൂൺ 01, 2019 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ടി&സി ബാധകം

ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ

ക്യാഷ് തുകയുടെ 2.5% + GST (മിനിമം രൂ. 500 + GST)

ദീർഘിപ്പിച്ച ക്രെഡിറ്റിൽ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.99% വരെ + ജിഎസ്‌ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 47.88% + ജിഎസ്‌ടി

സെക്വേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലെ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.33% + GST അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 40% + GST

ഓവർഡ്യൂ പെനാൽറ്റി/ലേറ്റ് പേമെന്‍റ്

അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം തുകയുടെ 15% + ജിഎസ്‌ടി (കുറഞ്ഞത് രൂ. 50, പരമാവധി രൂ. 1,500 + ജിഎസ്‌ടി)

ഓവർ-ലിമിറ്റ് പിഴ

രൂ.600 + GST

ഫൈനാൻസ് ചാർജ് (റീട്ടെയിൽ പർച്ചേസും ക്യാഷും)

3.99% വരെ എപിആർ + പ്രതിമാസം ജിഎസ്‌ടി (47.88% വരെ + പ്രതിവർഷം ജിഎസ്‌ടി)

കോൾ-എ-ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫീ

ഡ്രാഫ്റ്റ് തുകയുടെ 2.5% + ജിഎസ്‌ടി (മിനിമം രൂ. 300 + ജിഎസ്‌ടി)

കാർഡ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് (നഷ്ടപ്പെട്ടു/മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു/വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ/മറ്റേതെങ്കിലും റീപ്ലേസ്മെന്‍റ്)

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ഫീ

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ചാർജ് സ്ലിപ് റിട്രീവൽ/കോപ്പി ഫീസ്

രൂ.100 + GST

ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ ചെക്ക് ഫീ

രൂ.100 + GST

ചെക്ക് റിട്ടേൺ/ഡിസ്ഹോണർ ഫീസ് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് റിവേഴ്സൽ-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന്

രൂ.500 + GST

വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രകാരം മുകളിൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. ഈ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കാർഡ് മെമ്പറെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.
^ രൂ. 500 ന്‍റെ മിനിമം ഇന്ധന ഇടപാടുകളിലും പരമാവധി രൂ. 4,000 ന് സർചാർജ് ബാധകമാണ്. പ്ലാറ്റിനം സൂപ്പർകാർഡുകൾക്ക് പരമാവധി സർചാർജ് ഇളവ് രൂ. 100, വേൾഡ് പ്ലസ് സൂപ്പർകാർഡിന് രൂ. 200, മറ്റ് എല്ലാ വേൾഡ് സൂപ്പർകാർഡുകൾക്കും രൂ. 150 ആണ്.
* വിവരങ്ങൾക്കായി IRCTC വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക
** വ്യാപാരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും വിദേശത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്രോസ് ബോർഡർ ചാർജ് ബാധകമാണ്

പ്ലാറ്റിനം പ്ലസ് ഫസ്റ്റ്-ഇയർ ഫ്രീ സൂപ്പർകാർഡിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

പ്ലാറ്റിനം പ്ലസ് ഫസ്റ്റ്-ഇയർ ഫ്രീ സൂപ്പർകാർഡിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

വാർഷിക ഫീസ്

രൂ.999 + GST
രൂ. 50,000 വരെയുള്ള വാർഷിക ചെലവഴിക്കലിൽ ഫീസ് ഇളവ് (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഫീസ്

ഇല്ല

ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ**

3.5% + GST

ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ക്യാഷ് പേമെന്‍റ്

RBL ബ്രാഞ്ചിലും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ചിലും നടത്തിയ രൂ. 250 + ജിഎസ്‌ടി ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ

റെയിൽവേ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ/റദ്ദാക്കുമ്പോൾ സർചാർജ്ജ്

IRCTC സേവന നിരക്കുകൾ * + പേമെന്‍റ് ഗേറ്റ്‌വേ. ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക് (1.8% വരെ + ടിക്കറ്റ് തുകയുടെ ജിഎസ്‌ടി +IRCTC സേവന നിരക്ക്). വിശദാംശങ്ങൾക്കായി IRCTC വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക

ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷനുള്ള ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക്^

ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിൽ 1% + ജിഎസ്‌ടി സർചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ രൂ. 10 + ജിഎസ്‌ടി, ഏതാണോ കൂടുതൽ അത്

റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡുകളിൽ നടത്തിയ എല്ലാ റിഡംപ്ഷനുകളിലും രൂ. 99 + ജിഎസ്‌ടി റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്. ജൂൺ 01, 2019 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ടി & സി ബാധകം

ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ

ക്യാഷ് തുകയുടെ 2.5% + GST (മിനിമം രൂ. 500 + GST)

ദീർഘിപ്പിച്ച ക്രെഡിറ്റിൽ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.99% വരെ + ജിഎസ്‌ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 47.88% + ജിഎസ്‌ടി

സെക്വേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലെ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.33% + GST അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 40% + GST

ഓവർഡ്യൂ പെനാൽറ്റി/ലേറ്റ് പേമെന്‍റ്

അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം തുകയുടെ 15% + ജിഎസ്‌ടി (കുറഞ്ഞത് രൂ. 50, പരമാവധി രൂ. 1,500 + ജിഎസ്‌ടി)

ഓവർ-ലിമിറ്റ് പിഴ

രൂ.600 + GST

ഫൈനാൻസ് ചാർജ് (റീട്ടെയിൽ പർച്ചേസും ക്യാഷും)

3.99% വരെ എപിആർ + പ്രതിമാസം ജിഎസ്‌ടി (47.88% വരെ + പ്രതിവർഷം ജിഎസ്‌ടി)

കോൾ-എ-ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫീ

ഡ്രാഫ്റ്റ് തുകയുടെ 2.5% + ജിഎസ്‌ടി (മിനിമം രൂ. 300 + ജിഎസ്‌ടി)

കാർഡ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് (നഷ്ടപ്പെട്ടു/മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു/വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ/മറ്റേതെങ്കിലും റീപ്ലേസ്മെന്‍റ്)

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ഫീ

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ചാർജ് സ്ലിപ് റിട്രീവൽ/കോപ്പി ഫീസ്

രൂ.100 + GST

ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ ചെക്ക് ഫീ

രൂ.100 + GST

ചെക്ക് റിട്ടേൺ/ഡിസ്ഹോണർ ഫീസ് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് റിവേഴ്സൽ-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന്

രൂ.500 + GST

വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രകാരം മുകളിൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. ഈ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കാർഡ് മെമ്പറെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.
^ രൂ. 500 ന്‍റെ മിനിമം ഇന്ധന ഇടപാടുകളിലും പരമാവധി രൂ. 4,000 ന് സർചാർജ് ബാധകമാണ്. പ്ലാറ്റിനം സൂപ്പർകാർഡുകൾക്ക് പരമാവധി സർചാർജ് ഇളവ് രൂ. 100, വേൾഡ് പ്ലസ് സൂപ്പർകാർഡിന് രൂ. 200, മറ്റ് എല്ലാ വേൾഡ് സൂപ്പർകാർഡുകൾക്കും രൂ. 150 ആണ്.
* വിവരങ്ങൾക്കായി IRCTC വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക
** വ്യാപാരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും വിദേശത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്രോസ് ബോർഡർ ചാർജ് ബാധകമാണ്

വേൾഡ് പ്രൈം സൂപ്പർകാർഡിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

വേൾഡ് പ്രൈം സൂപ്പർകാർഡിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

ജോയിനിംഗ് ഫീ

രൂ. 2,999 + GST

വാർഷിക ഫീസ്

രൂ. 2,999 + GST

റിന്യൂവൽ ഫീസ്

രൂ. 2,999 + GST

ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഫീസ്

ഇല്ല

ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ**

3.5% + GST

ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ക്യാഷ് പേമെന്‍റ്

RBL ബ്രാഞ്ചിലും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ചിലും നടത്തിയ രൂ. 250 + ജിഎസ്‌ടി ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ

റെയിൽവേ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ/റദ്ദാക്കുമ്പോൾ സർചാർജ്ജ്

IRCTC സേവന നിരക്കുകൾ * + പേമെന്‍റ് ഗേറ്റ്‌വേ. ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക് (1.8% വരെ + ടിക്കറ്റ് തുകയുടെ ജിഎസ്‌ടി +IRCTC സേവന നിരക്ക്). വിശദാംശങ്ങൾക്കായി IRCTC വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക

ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷനുള്ള ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക്^

ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിൽ 1% + ജിഎസ്‌ടി സർചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ രൂ. 10 + ജിഎസ്‌ടി, ഏതാണോ കൂടുതൽ അത്

റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡുകളിൽ നടത്തിയ എല്ലാ റിഡംപ്ഷനുകളിലും രൂ. 99 + ജിഎസ്‌ടി റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്. ജൂൺ 01, 2019 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ടി&സി ബാധകം

ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ

ക്യാഷ് തുകയുടെ 2.5% + GST (മിനിമം രൂ. 500 + GST)

ദീർഘിപ്പിച്ച ക്രെഡിറ്റിൽ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.99% വരെ + ജിഎസ്‌ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 47.88% + ജിഎസ്‌ടി

ചാർജ് സ്ലിപ് റിട്രീവൽ/കോപ്പി ഫീസ്

രൂ. 100

സെക്വേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലെ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.33% + GST അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 40% + GST

ഓവർഡ്യൂ പെനാൽറ്റി/ലേറ്റ് പേമെന്‍റ്

അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം തുകയുടെ 15% + ജിഎസ്‌ടി (കുറഞ്ഞത് രൂ. 50, പരമാവധി രൂ. 1,500 + ജിഎസ്‌ടി)

ഓവർ-ലിമിറ്റ് പിഴ

രൂ.600 + GST

ഫൈനാൻസ് ചാർജ് (റീട്ടെയിൽ പർച്ചേസും ക്യാഷും)

3.99% വരെ എപിആർ + പ്രതിമാസം ജിഎസ്‌ടി (47.88% വരെ + പ്രതിവർഷം ജിഎസ്‌ടി)

കോൾ-എ-ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫീ

ഡ്രാഫ്റ്റ് തുകയുടെ 2.5% + ജിഎസ്‌ടി (മിനിമം രൂ. 300 + ജിഎസ്‌ടി)

കാർഡ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് (നഷ്ടപ്പെട്ടു/മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു/വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ/മറ്റേതെങ്കിലും റീപ്ലേസ്മെന്‍റ്)

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ഫീ

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ചാർജ് സ്ലിപ് റിട്രീവൽ/കോപ്പി ഫീസ്

രൂ.100 + GST

ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ ചെക്ക് ഫീ

രൂ.100 + GST

ചെക്ക് റിട്ടേൺ/ഡിസ്ഹോണർ ഫീസ് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് റിവേഴ്സൽ-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന്

രൂ.500 + GST

വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രകാരം മുകളിൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. ഈ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കാർഡ് മെമ്പറെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.
^ രൂ. 500 ന്‍റെ മിനിമം ഇന്ധന ഇടപാടുകളിലും പരമാവധി രൂ. 4,000 ന് സർചാർജ് ബാധകമാണ്. പ്ലാറ്റിനം സൂപ്പർകാർഡുകൾക്ക് പരമാവധി സർചാർജ് ഇളവ് രൂ. 100, വേൾഡ് പ്ലസ് സൂപ്പർകാർഡിന് രൂ. 200, മറ്റ് എല്ലാ വേൾഡ് സൂപ്പർകാർഡുകൾക്കും രൂ. 150 ആണ്.
* വിവരങ്ങൾക്കായി IRCTC വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക
** വ്യാപാരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും വിദേശത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്രോസ് ബോർഡർ ചാർജ് ബാധകമാണ്

വേൾഡ് പ്ലസ് സൂപ്പർകാർഡിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

വേൾഡ് പ്ലസ് സൂപ്പർകാർഡിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

ജോയിനിംഗ് ഫീ

രൂ. 4,999 + GST

വാർഷിക ഫീസ്

രൂ. 4,999 + GST

ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഫീസ്

ഇല്ല

ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ**

3.5% + GST

ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ക്യാഷ് പേമെന്‍റ്

RBL ബ്രാഞ്ചിലും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ചിലും നടത്തിയ രൂ. 250 + ജിഎസ്‌ടി ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ

റെയിൽവേ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ/റദ്ദാക്കുമ്പോൾ സർചാർജ്ജ്

IRCTC സേവന നിരക്കുകൾ * + പേമെന്‍റ് ഗേറ്റ്‌വേ. ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക് [1.8% വരെ + ജിഎസ്‌ടി (ടിക്കറ്റ് തുക + IRCTC സേവന നിരക്ക്). വിശദാംശങ്ങൾക്കായി IRCTC വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക

ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷനുള്ള ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക്^

ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിൽ 1% + ജിഎസ്‌ടി സർചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ രൂ. 10 + ജിഎസ്‌ടി, ഏതാണോ കൂടുതൽ അത്

റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡുകളിൽ നടത്തിയ എല്ലാ റിഡംപ്ഷനുകളിലും രൂ. 99 + ജിഎസ്‌ടി റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്. ജൂൺ 01, 2019 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ടി&സി ബാധകം

ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ

ക്യാഷ് തുകയുടെ 2.5% + GST (മിനിമം രൂ. 500 + GST)

ദീർഘിപ്പിച്ച ക്രെഡിറ്റിൽ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.99% വരെ + ജിഎസ്‌ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 47.88% + ജിഎസ്‌ടി

സെക്വേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലെ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.33% + GST അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 40% + GST

ഓവർഡ്യൂ പെനാൽറ്റി/ലേറ്റ് പേമെന്‍റ്

അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം തുകയുടെ 15% + ജിഎസ്‌ടി (കുറഞ്ഞത് രൂ. 50, പരമാവധി രൂ. 1,500 + ജിഎസ്‌ടി)

ഓവർ-ലിമിറ്റ് പിഴ

രൂ.600 + GST

ഫൈനാൻസ് ചാർജ് (റീട്ടെയിൽ പർച്ചേസും ക്യാഷും)

3.99% വരെ എപിആർ + പ്രതിമാസം ജിഎസ്‌ടി (47.88% വരെ + പ്രതിവർഷം ജിഎസ്‌ടി)

കോൾ-എ-ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫീ

ഡ്രാഫ്റ്റ് തുകയുടെ 2.5% + ജിഎസ്‌ടി (മിനിമം രൂ. 300 + ജിഎസ്‌ടി)

കാർഡ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് (നഷ്ടപ്പെട്ടു/മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു/വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ/മറ്റേതെങ്കിലും റീപ്ലേസ്മെന്‍റ്)

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ഫീ

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ചാർജ് സ്ലിപ് റിട്രീവൽ/കോപ്പി ഫീസ്

രൂ.100 + GST

ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ ചെക്ക് ഫീ

രൂ.100 + GST

ചെക്ക് റിട്ടേൺ/ഡിസ്ഹോണർ ഫീസ് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് റിവേഴ്സൽ-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന്

രൂ.500 + GST

വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രകാരം മുകളിൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. ഈ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കാർഡ് മെമ്പറെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.
^ രൂ. 500 ന്‍റെ മിനിമം ഇന്ധന ഇടപാടുകളിലും പരമാവധി രൂ. 4,000 ന് സർചാർജ് ബാധകമാണ്. പ്ലാറ്റിനം സൂപ്പർകാർഡുകൾക്ക് പരമാവധി സർചാർജ് ഇളവ് രൂ. 100, വേൾഡ് പ്ലസ് സൂപ്പർകാർഡിന് രൂ. 200, മറ്റ് എല്ലാ വേൾഡ് സൂപ്പർകാർഡുകൾക്കും രൂ. 150 ആണ്.
* വിവരങ്ങൾക്കായി IRCTC വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക
** വ്യാപാരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും വിദേശത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്രോസ് ബോർഡർ ചാർജ് ബാധകമാണ്

ഡോക്ടറുടെ സൂപ്പർകാർഡിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഡോക്ടറുടെ സൂപ്പർകാർഡിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

ജോയിനിംഗ് ഫീ

രൂ.999 + GST

വാർഷിക ഫീസ്

രൂ.999 + GST
രൂ. 1 ലക്ഷം വാർഷിക ചെലവഴിക്കലിൽ ഫീസ് ഇളവ് (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഫീസ്

ഇല്ല

ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ**

3.5% + GST

ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ക്യാഷ് പേമെന്‍റ്

RBL ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചിലും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ചിലും നടത്തിയ രൂ. 250 + ജിഎസ്‌ടി ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ.

റെയിൽവേ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ/റദ്ദാക്കുമ്പോൾ സർചാർജ്ജ്

IRCTC സേവന നിരക്കുകൾ** + പേമെന്‍റ് ഗേറ്റ്‌വേ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക് (ടിക്കറ്റ് തുകയുടെ 1.8% + ജിഎസ്‌ടി വരെ + IRCTC സേവന നിരക്ക്).

ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷനുള്ള ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്ക്^

ഇന്ധന ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിൽ 1% + ജിഎസ്‌ടി സർചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ
രൂ. 10 + ജിഎസ്‌ടി, ഏതാണോ കൂടുതൽ അത്

റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡുകളിൽ നടത്തിയ എല്ലാ റിഡംപ്ഷനുകളിലും രൂ. 99 + ജിഎസ്‌ടി റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്. ജൂൺ 01, 2019 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ടി&സി ബാധകം

ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ

ക്യാഷ് തുകയുടെ 2.5% + ജിഎസ്‌ടി (മിനിമം രൂ. 100 + ജിഎസ്‌ടി)

ദീർഘിപ്പിച്ച ക്രെഡിറ്റിൽ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 3.99% വരെ + ജിഎസ്‌ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 47.88% + ജിഎസ്‌ടി

സെക്വേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലെ കുടിശ്ശിക പലിശ

പ്രതിമാസം 2.5% + GST അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 30% + GST

ഓവർഡ്യൂ പെനാൽറ്റി/ലേറ്റ് പേമെന്‍റ്

അടയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം തുകയുടെ ഫീസ് 15% + ജിഎസ്‌ടി (കുറഞ്ഞത് രൂ. 50 + ജിഎസ്‌ടി, പരമാവധി രൂ. 1,000 + ജിഎസ്‌ടി)

ഓവർ-ലിമിറ്റ് പിഴ

രൂ.600 + GST

ഫൈനാൻസ് ചാർജ് (റീട്ടെയിൽ പർച്ചേസും ക്യാഷും)

3.99% വരെ എപിആർ + പ്രതിമാസം ജിഎസ്‌ടി (47.88% വരെ + പ്രതിവർഷം ജിഎസ്‌ടി)

കോൾ-എ-ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫീ

ഡ്രാഫ്റ്റ് തുകയുടെ 2.5% + ജിഎസ്‌ടി (മിനിമം രൂ. 300 + ജിഎസ്‌ടി)

കാർഡ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് (നഷ്ടപ്പെട്ടു/മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു/വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ/മറ്റേതെങ്കിലും റീപ്ലേസ്മെന്‍റ്)

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ഫീ

ഇല്ല (ഇയ്യിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്)

ചാർജ് സ്ലിപ് റിട്രീവൽ/കോപ്പി ഫീസ്

രൂ.100 + GST

ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ ചെക്ക് ഫീ

രൂ.100 + GST

ചെക്ക് റിട്ടേൺ/ഡിസ്ഹോണർ ഫീസ് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് റിവേഴ്സൽ-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന്

രൂ.500 + GST

പേഴ്സണൽ ഇൻഡംനിറ്റി ഇൻഷുറൻസ്* + വാർഷിക ഫീസ്

രൂ. 4,999 + GST

വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രകാരം മുകളിൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. ഈ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കാർഡ് മെമ്പറെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.
^ രൂ. 500 ന്‍റെ മിനിമം ഇന്ധന ഇടപാടുകളിലും പരമാവധി രൂ. 4,000 ന് സർചാർജ് ബാധകമാണ്. പ്ലാറ്റിനം സൂപ്പർകാർഡുകൾക്ക് പരമാവധി സർചാർജ് ഇളവ് രൂ. 100, വേൾഡ് പ്ലസ് സൂപ്പർകാർഡിന് രൂ. 200, മറ്റ് എല്ലാ വേൾഡ് സൂപ്പർകാർഡുകൾക്കും രൂ. 150 ആണ്.
* ആദ്യ വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പേഴ്സണൽ ഇൻഡംനിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. ആദ്യ വർഷത്തിൽ രൂ. 3.5 ലക്ഷം ചെലവഴിക്കൽ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ കസ്റ്റമർ സമ്മതത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുകയുള്ളൂ.
** വിവരങ്ങൾക്കായി IRCTC വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക
*** മർച്ചന്‍റ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും വിദേശത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മർച്ചന്‍റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് ക്രോസ് ബോർഡർ ചാർജ് ബാധകമാണ്

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ്

EMI നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഫീസ്

രൂ. 530/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഫീസ്

രൂ. 199/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

സൌകര്യ ഫീസ്

രൂ. 99/- + (ബാധകമായ നികുതികൾ) 01st ഇഎംഐയിൽ ചേർക്കുന്നതാണ്

ലോൺ എൻഹാൻസ്മെന്‍റ് ഫീസ്

രൂ. 99/- + (ബാധകമായ നികുതികൾ) 01st ഇഎംഐയിൽ ചേർക്കുന്നതാണ്

മാൻഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ

രൂ.118 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) താഴെപ്പറയുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും:

• Bank of Maharashtra
• Development Credit Bank Limited
• IDFC Bank
• Karnataka Bank Limited
• പഞ്ചാബ് & സിന്ധ് ബാങ്ക്
• Rajkot Nagarik Sahakari Bank Limited
• Tamilnad Mercantile Bank Limited
• UCO Bank
• ഇന്ഡ്യന് ഓവര്സീസ് ബാങ്ക്
• യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ഡ്യ

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ 

രൂ. 450/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

മാൻഡേറ്റ് റിജക്ഷൻ നിരക്കുകൾ

രൂ. 450/- ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ. ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ കസ്റ്റമർ ബാങ്ക് മുൻ മാൻഡേറ്റ് ഫോം നിരസിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ മാൻഡേറ്റ് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാധകമാണ്.

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 4% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

വാർഷിക ഫീസ്

രൂ. 117/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ). മുൻ വർഷത്തിൽ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാത്ത ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മാത്രമേ വാർഷിക ഫീസ് ഈടാക്കുകയുള്ളൂ.

മുൻ വർഷത്തെ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാലാവധി മാസത്തിൽ നിന്ന് 12 മാസം കണക്കാക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ EMI നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന്‍റെ മുൻവശത്ത് അച്ചടിച്ചിരിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, 2019 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ (ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിൽ 'മുതൽ അംഗം' എന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു) വാർഷിക ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി 2020 മാർച്ച് ആയിരിക്കും.

ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഫീസ്
നിലവിലുള്ള പ്രാഥമിക ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉടമയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പരിധി പ്രാഥമിക ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉടമയുമായി പങ്കിടും.

വാർഷിക ഫീസ്
മുൻ വർഷത്തിൽ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാത്ത ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉടമകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വാർഷിക/പുതുക്കൽ ഫീസ് ഈടാക്കുകയുള്ളൂ. മുമ്പത്തെ വർഷം എന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റി മാസത്തിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കുന്ന 12 മാസം ആയിരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന്‍റെ മുൻഭാഗത്ത് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ആഗസ്റ്റ് 2014 ൽ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ('ഇതിൽ നിന്ന് സാധുതയുള്ളത്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ആഗസ്റ്റ് 2015 നും ആഗസ്റ്റ് 2016 നും ഇടയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ; ഫീസിന്‍റെ പേമെന്‍റ് സെപ്റ്റംബർ 2016 ൽ ആയിരിക്കും.

സൌകര്യ ഫീസ്
ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് വഴി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പമുള്ള ഇഎംഐകളായി പർച്ചേസുകൾ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റുന്നതിന് കൺവീനിയൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു. ഇവ സർചാർജ് അല്ല.

ഇസിഎസ് റിട്ടേൺ ഫീസ്
അപര്യാപ്തമായ ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബാങ്ക് നിരസിക്കൽ കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ പേമെന്‍റ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

ജോയിനിംഗ് ഫീ
പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അംഗത്വ ഫീസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ജോയിനിംഗ് ഫീസ്. ഈ ഫീസ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഈടാക്കുകയുള്ളൂ.

പിഴ പലിശ
കുടിശ്ശിക തുക കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയ്ക്കുള്ള നിരക്കുകൾ പിഴ പലിശ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.
 

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്കിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് വിഭാഗങ്ങളിൽ വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സ്കീമുകൾ, ഡീലർമാർ എന്നിവരിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

ഫീസ് തരം*

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ

പരമാവധി

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ഇല്ല

രൂ. 1,078

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 4% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 450 (നികുതി ഉൾപ്പെടെ)

ഡോക്യുമെന്‍റ്/സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ് ചാർജ്ജുകൾ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്/ റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ/നോ ഡ്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡോക്യുമെന്‍റ് ലിസ്റ്റ്

കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത്, അധിക ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റിന്‍റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിനും/ലെറ്റർ/സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ. 50 (നികുതി ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിൽ ലഭിക്കും.

CIBIL ട്രാൻസ്‍യൂണിയൻ റിപ്പോർട്ട് ഫീസ്

രൂ. 36 - രൂ. 46 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

*ഫീസ് തുക മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് വിഭാഗങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

അപ്ലയൻസസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ലൈഫ്കെയർ ചികിത്സകൾ, വീട്, അടുക്കള, ഫർണിച്ചർ, സ്പോർട്സ്, ഫിറ്റ്നസ്, ട്രാവൽ

മാൻഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്ക് രൂ. 118 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) താഴെയുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും -

 • Bank of Maharashtra
 • Development Credit Bank Ltd.
 • IDFC Bank
 • Karnataka Bank Ltd.
 • Punjab and Sind Bank
 • Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd.
 • Tamil Nadu Mercantile Bank Ltd.
 • UCO Bank
 • ഇന്ഡ്യന് ഓവര്സീസ് ബാങ്ക്
 • യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ഡ്യ

ഹെൽത്ത് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഹെൽത്ത് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

ഹെൽത്ത് ഇഎംഐ കാർഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഫീസ് - ഗോൾഡ്

രൂ. 707 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ഹെൽത്ത് ഇഎംഐ കാർഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഫീസ് - പ്ലാറ്റിനം

രൂ. 999 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

മാൻഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ

രൂ. 118 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) താഴെപ്പറയുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും:

  Bank of Maharashtra

  Development Credit Bank Limited

  IDFC Bank

  Karnataka Bank Limited

  പഞ്ചാബ് & സിന്ധ് ബാങ്ക്

  Rajkot Nagarik Sahakari Bank Limited

  Tamilnad Mercantile Bank Limited

  UCO Bank

  ഇന്ഡ്യന് ഓവര്സീസ് ബാങ്ക്

  യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ഡ്യ

നാച്ച്/ ചെക്ക് ബൌൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 450 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

മാൻഡേറ്റ് റിജക്ഷൻ നിരക്കുകൾ

ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബാങ്ക് മുൻ മാൻഡേറ്റ് ഫോം നിരസിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ മാൻഡേറ്റ് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ രൂ. 450 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) ബാധകം

ഡോക്യുമെന്‍റ്/സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ചാർജുകൾ/അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്/റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ/നോ ഡ്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അധിക ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റിന്‍റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിനും/ലെറ്റർ/സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ. 50 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിൽ ലഭിക്കും.

പീനൽ പലിശ നിരക്കുകൾ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 4% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

വാർഷിക ഫീസ്

രൂ. 117 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)
മുമ്പത്തെ വർഷത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാത്ത ഹെൽത്ത് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മാത്രമേ വാർഷിക ഫീസ് ഈടാക്കുകയുള്ളൂ. മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റി മാസത്തിൽ നിന്ന് 12 മാസം കണക്കാക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന്‍റെ മുൻഭാഗത്ത് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, 2019 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ (ഹെൽത്ത് ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിൽ ഇത് "മുതൽ അംഗം" എന്ന് പരാമർശിക്കും) വാർഷിക ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി 2020 മാർച്ച് ആയിരിക്കും.

കുറിപ്പ്: സംസ്ഥാന നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എല്ലാ നിരക്കുകളിലും അധിക സെസ് ബാധകമായിരിക്കും.

ഇൻസ്റ്റ ഇഎംഐ കാർഡിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഇൻസ്റ്റ ഇഎംഐ കാർഡിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഇൻസ്റ്റാ ഇഎംഐ കാർഡ്

EMI നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഫീസ്

രൂ. 530/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഫീസ്

രൂ. 199/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

സൌകര്യ ഫീസ്

രൂ. 99/- ഉം (ബാധകമായ നികുതികളും) 01st ഇഎംഐയിൽ ചേർക്കുന്നതാണ്

ലോൺ എൻഹാൻസ്മെന്‍റ് ഫീസ്

രൂ. 99/- ഉം (ബാധകമായ നികുതികളും) 01st ഇഎംഐയിൽ ചേർക്കുന്നതാണ്

മാൻഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ

രൂ. 118/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

നാച്ച്/ ചെക്ക് ബൌൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 450/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

മാൻഡേറ്റ് റിജക്ഷൻ നിരക്കുകൾ

രൂ. 450/- ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ. ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ കസ്റ്റമർ ബാങ്ക് മുൻ മാൻഡേറ്റ് ഫോം നിരസിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ മാൻഡേറ്റ് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാധകമാണ്.

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 4% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

വാർഷിക ഫീസ്

രൂ. 117/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ). മുൻ വർഷത്തിൽ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാത്ത ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മാത്രമേ വാർഷിക ഫീസ് ഈടാക്കുകയുള്ളൂ.

മുൻ വർഷത്തെ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാലാവധി മാസത്തിൽ നിന്ന് 12 മാസം കണക്കാക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ EMI നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന്‍റെ മുൻവശത്ത് അച്ചടിച്ചിരിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, 2019 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ (ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിൽ 'മുതൽ അംഗം' എന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു) വാർഷിക ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി 2020 മാർച്ച് ആയിരിക്കും.

ഇഎംഐ ലൈറ്റ് ഓഫറിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഇനിപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ഇഎംഐ ലൈറ്റിൽ ബാധകമാണ്:

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 450 (നികുതി ഉൾപ്പെടെ)

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 4% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

വാലറ്റിനുള്ള ഫീസും നിരക്കുകളും (ഇൻസ്റ്റ ക്രെഡിറ്റ്)

വാലറ്റിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ഫോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ (1st EMI പേമെന്‍റിന് ശേഷം മാത്രം)

തീയതി പ്രകാരം 2% ശേഷിക്കുന്ന ലോൺ തുകയിന്മേൽ പ്ലസ് ബാധകമായ ടാക്സുകൾ.

ഡോക്യുമെന്‍റ്/സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്/റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂള്‍/ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ ലെറ്റര്‍/നോ ഡ്യൂസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/പലിശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - എക്സ്പീരിയയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത്, അധിക ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റിന്‍റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിനും/ലെറ്റർ/സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ. 50 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിൽ ലഭിക്കും.

റീപേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റിന്‍റെ ബൗൺസ് ചാർജ്ജുകൾ

റീപേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് (കൾ) മടങ്ങിയതിനാൽ വീഴ്ച വരികയാണെങ്കിൽ, ബിഎഫ്എൽ രൂ. 450 ഈടാക്കും (ഉൾപ്പെടെ. ഉൾപ്പടെ) (റൂപ്പീസ് ഫോർ ഹണ്ട്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓൺലി) പ്രതിമാസം/ഓരോ വീഴ്ച മൂലമുള്ള മുടങ്ങലിന്.

പലിശ നിരക്ക്

ഇൻസ്റ്റ ക്രെഡിറ്റ് രൂ. 5,000 -: 28% (പ്രതിവർഷം)
ഇൻസ്റ്റ ക്രെഡിറ്റ് രൂ. 7,000 -: 19% (പ്രതിവർഷം)
ഇൻസ്റ്റ ക്രെഡിറ്റ് രൂ. 10,000-: 13% (പ്രതിവർഷം)

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 4% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വാലറ്റിനുള്ള ഫീസും നിരക്കുകളും

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വാലറ്റിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്:

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് വാലറ്റ് – ഫീസും ചാര്‍ജ്ജുകളും

സര്‍വീസ്

നിരക്കുകൾ (രൂ.)

അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

രൂ. 0

പണം ലോഡ് ചെയ്യുക

നിരക്കുകൾ (രൂ.)

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി

ഓരോ ഇടപാടിനും 2% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴി

ഓരോ ഇടപാടിനും 2% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

യുപിഐ വഴി

ഓരോ ഇടപാടിനും 2% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി

ഓരോ ഇടപാടിനും 2% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

*തിരഞ്ഞെടുത്ത പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കാലാകാലങ്ങളിലെ പുതുക്കലിന് വിധേയമായും മർച്ചന്‍റിനും അഗ്രഗേറ്ററുമായുള്ള നിരക്കുകൾ

പേമെന്‍റ്

നിരക്കുകൾ (രൂ.)

മർച്ചന്‍റിലുള്ള പേമെന്‍റ്

രൂ. 0

യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ/റീച്ചാർജ്ജുകൾ/ഡിടിഎച്ച് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പേമെന്‍റ്

ഓരോ ഇടപാടിനും 2% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

*തിരഞ്ഞെടുത്ത പേമെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കാലാകാലങ്ങളിലെ പുതുക്കലിന് വിധേയമായും മർച്ചന്‍റിനും അഗ്രഗേറ്ററുമായുള്ള നിരക്കുകൾ

ട്രാന്‍സ്ഫര്‍

നിരക്കുകൾ (രൂ.)

ബജാജ് പേ വാലറ്റ് ടു വാലറ്റ്

രൂ. 0

ബജാജ് പേ വാലറ്റ് (ഫുൾ കെവൈസി മാത്രം) ബാങ്കിലേക്ക്

ഓരോ ഇടപാടിനും 5% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

*പരാജയപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക്, നികുതി ഒഴികെയുള്ള മൊത്തം തുക നിരക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിരികെ ലഭിക്കുന്നു.

*സംസ്ഥാന നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എല്ലാ നിരക്കുകളിലും അധിക സെസ് ബാധകമായിരിക്കും.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ലോണിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഫീസുകളും ചാർജുകളും ബാധകമാണ്:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

12.5 % പ്രതിവർഷം മുതൽ

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്

ലോൺ തുകയുടെ 2% വരെ (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും)

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 2% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ 2,000 രൂ

ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 2,360 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻസൈറ്റ്

ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ 6,999 രൂ

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

കൃത്യ നിരക്കിൽ (സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച്)

മോർഗേജ് ഒറിജിനേഷൻ ഫീസ് രൂ. 6,000 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)
മാൻഡേറ്റ് റിജക്ഷൻ നിരക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്ക് മുൻ മാൻഡേറ്റ് ഫോം നിരസിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ മാൻഡേറ്റ് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രൂ. 450 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) ബാധകമാകും.

വാർഷിക/അധിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ –

വിശദാംശങ്ങള്‍

നിരക്കുകൾ

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

അത്തരം നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം).

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

പ്രാരംഭ കാലയളവിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.5% ഉം ബാധകമായ നികുതികളും. 0.25% കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും.

ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് (ഫോർക്ലോഷർ) നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

ലോൺ (ടേം ലോൺ/അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ/സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/സ്റ്റെപ്പ്-ഡൌൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്)

അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ വായ്പക്കാരൻ അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ലോൺ തുകയിൽ 4% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും.

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ.

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

വായ്‌പ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ തരം

കാലയളവ്

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കിലാണ് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ/ ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് വേരിയന്‍റിന് ബാധകമല്ല

ലോണ്‍ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതല്‍ ഒരു മാസത്തില്‍ കൂടുതല്‍.

അടച്ച പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് തുകയിൽ 2% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും.

 

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബിസിനസ് ലോണിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ബിസിനസ് ലോണിനായുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ലോണിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ബാധകം:

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

വര്‍ഷത്തില്‍ 17% മുതല്‍

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ലോൺ തുകയുടെ 2% വരെ (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും)

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 2% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ 2,000 രൂ

ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ

2,360 രൂപയും ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻസൈറ്റ്

ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ 6,999 രൂ

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

കൃത്യ നിരക്കിൽ (സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച്)

വാർഷിക/അധിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% പ്ലസ് ബാധകമായ നികുതികളും (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്) അത്തരം നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ.

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

ആദ്യ കാലയളവിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.50% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും. 0.25% കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും.

ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് (ഫോർക്ലോഷർ) നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

ലോൺ (ടേം ലോൺ/അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ/സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/സ്റ്റെപ്പ്-ഡൌൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്)

അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ വായ്പക്കാരൻ അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ലോൺ തുകയിൽ 4% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും.

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ.

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ

പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ

വായ്‌പ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ തരം

കാലയളവ്

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കിലാണ് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ/ ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് വേരിയന്‍റിന് ബാധകമല്ല

ലോണ്‍ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതല്‍ ഒരു മാസത്തില്‍ കൂടുതല്‍.

അടച്ച പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് തുകയിൽ 2% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും.

ഹെൽത്ത്കെയർ/മെഡിക്കൽ എക്വിപ്മെന്‍റ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

10.49% മുതൽ 16% വരെ ആരംഭിക്കുന്നു

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

അനുവദിച്ച ലോൺ തുകയുടെ 1%-2% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി/ലീഗൽ, റീപൊസഷൻ, ഇൻസിഡന്‍റൽ നിരക്കുകൾ

അടയ്‌ക്കേണ്ട യഥാർത്ഥ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും ബാധകമായ നിയമപ്രകാരം യഥാർത്ഥ നിയമപരവും ആകസ്മികവുമായ നിരക്കുകളും

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 3,000 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

നിയമപരമായ, വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കൽ, ആകസ്മിക നിരക്കുകൾ

ആക്‌ച്വലിൽ

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐയിൽ പ്രതിമാസം 2% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കും.

പ്രീപേമെന്‍റ് ചാർജ്ജുകളും വാർഷിക മെയിന്‍റനൻസ് ചാർജ്ജുകളും

പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് (ഫോർക്ലോഷർ) നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ എഎംസി നിരക്കുകൾക്ക്

ആദ്യ കാലയളവിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25 മുതൽ 0.5% വരെ ബാധകമായ നികുതികളും. 0.25% കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും.

മാൻഡേറ്റ് നിരസിക്കൽ സേവന നിരക്ക്*: രൂ. 450 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

*കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാൻഡേറ്റ് നിരസിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പുതിയ മാൻഡേറ്റ് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിരസിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ബാധകം.

പെനാൽറ്റി ചാര്‍ജുകള്‍

വായ്പക്കാരന്‍ പേമെന്‍റ് വൈകിക്കുകയോ വിട്ടുപ്പോവുകയോ ചെയ്‌താൽ, അത് പിഴകളിലേക്ക് നയിക്കും. ഓരോ തവണയും വായ്പക്കാരന്‍ പേമെന്‍റ് വിട്ടുപ്പോകുമ്പോൾ, അവൻ/അവൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഈടാക്കുന്ന പിഴ ചാർജുകളുടെ രൂപത്തിൽ ലേറ്റ് പേമെന്‍റ് ചാർജുകൾ അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്.