>

മുഴുവൻ പ്രോഡക്ടുകൾ - ഫീസും ചാര്‍ജ്ജുകളും

പ്രൊഫഷണല്‍ ലോണുകള്‍ - ഫീസും ചാര്‍ജ്ജുകളും

നിക്ഷേപം - പലിശ നിരക്കും ചാര്‍ജ്ജുകളും

വാലറ്റിനുള്ള ഫീസ്‌ & ചാര്‍ജുകള്‍ (ഇൻസ്റ്റാ ക്രെഡിറ്റ്)