वापराच्यो अटी

उपेगाच्यो अटी सकयल दिल्ल्या भासांनीं उपलब्ध आसात.

इंग्लीश हिंदी मराठी
गुजराती पंजाबी उर्दू
तामीळ तेलुगू कन्नड
मळियाळम बंगाली काश्मिरी
उडिया आसामी कोंकणी


हे नेम आनी अटी (”वापराचे नेम”) लागू जातले आनी “बजाज फिनसर्व सेवा” (हांगासर परिभाशीत केलां) नांवान बजाज फिनसर्व सेवा तुमचे खातीर (हांगासर परिभाशीत केलां) पुरवण केल्लें/उपलब्ध केल्ल्या उत्पादांचे/सेवांचे तरतुदींचें नियमन करतले, (जाका आतां सावन “बीएफएल”) जें बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म (हांगासर परिभाशीत केलां) जें बजाज फिनसर्व खातें (हांगासर परिभाशीत केलां) धारक म्हूण केलां. ह्या नेम आनी अटींनी कसलेय बदल हे https://www.bajajfinserv.in/terms-of-use चेर उपलब्ध आसतले आनी तुमकां बंधनकारक आसतले.

बजाज फिनसर्व सेवा वापराच्या नेमांची तुमची स्विकृती ही म्हायती तंत्रज्ञान अधिनेम, 2000, (तांच्यो सुदारणां आनी ताचे खाला केल्ले नियम आनी हेर प्रचलीत कायदे आनी नेमां सयत) खाला इलॅक्ट्रॉनीक रॅकॉर्ड म्हूण निर्माण आनी जतन करतले आनी तुमी परवानो-धारक वापरपी म्हूण तुमचेर बंधनकारक आसतले. बजाज फिनसर्व सेवांचो लाभ घेवंक, डावनलोडींग, ऍक्सॅसिंग, ब्रावजींग, सायन-अप प्रक्रिया पूर्ण करून वा नोंदणीकरण प्रक्रिया पूर्ण केल्ल्यान, तुमी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मांत ऍक्सॅस करतना, वापराचे पुराय नेम स्पश्टपणान वाचल्यात, समजून घेतल्यात आनी स्विकारल्यात अशें मानतले. ऍक्सॅस/वापर सुरू केल्या उपरांत आनी तुमच्या नोंदणीकृत मोबायल फोना वयल्यान वा खंयच्याय इलॅक्ट्रॉनीक/वॅब प्लॅटफॉर्मा मार्फत आनी/ वा तुमचे ईमेल आयडी वरवीं बीएफएलाक तुमची एक-वेळची इलॅक्ट्रॉनीक स्विकृती/पुश्टी/अभिप्रमाणन दाखल केल्ल्यान, ही तुमची स्विकृती अशें मानतले. जरी हाचे पैकी खंयचेय वापराचे नेम ह्या संदर्भांत हेर कसलेय दस्तावेज/इलॅक्ट्रॉनीक रॅकॉर्डां कडेन विरोध आसल्यार, फुडले बदल/ फेरबदल हे बीएफएलान अधिसुचीत करीत मेरेन हे नेम आनी अटी कायम उरतल्यो.

बजाज फिनसर्व सेवां खातीर सायन-अप प्रक्रिया वा नोंदणी प्रक्रिया पुराय करून तुमी हांगासर मान्य करतात आनी कबुल करतात की (i) तुमी किमान 18 वर्सां पिरायेचे आसात, (ii) तुमी स्वतंत्र क्षमतेन वा आस्थापन (खाला व्याख्या केल्या) चे अधिकृत निशाणीदार हे नात्यान तुमकां कायदेशीर अधिकार आसा (iii) तुमी इंग्लीश भाशेंत वर्ल्ड वायड वॅब/इंटरनॅट ऍक्सॅस करूंक शकतात, तुमकां तें समजता आनी वाचूंक शकतात, (iv) ह्या वापराच्या अटींक पाळो दिवपा बद्दल तुमी वाचलां, समजून घेतलां आनी तें मान्य केलां.

ह्या वापराच्या अटीनीं, शब्द वा उतर “आमी”, “आमकां” वा “आमचें” म्हणल्यार “बजाज फायनान्स लिमिटेड” वा “बीएफएल” असो अर्थ जाता आनी शब्द “तुमी” वा “तुमचें” वा “गिरायक” वा “उपेगकर्तो” म्हणल्यार बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरपी स्वतंत्र व्यक्ती आनी वा आस्थापनाचो अधिकृत निशाणीदार असो अर्थ जाता.

1. व्याख्या

हेर तरेन सुचीत केल्या शिवाय, सकयल सुचीबद्द केल्ल्या व्हड (कॅपिटल) शब्दांचो अर्थ सकयल दिल्ल्या प्रमाणें आसतलो:

(क) "संलग्न" म्हणजे उप-कम्पनी आनी / वा होल्डिंग कम्पनी आनी / वा बीएफएलाची सहयोगी कम्पनी, जंय उप-कम्पनी, होल्डिंग कम्पनी आनी असोसिएट कम्पनी, हे वेळच्या वेळार दुरुस्ती केल्ल्या कम्पनी अधिनेम 2013 त, त्या शब्दाक दिल्ल्या प्रमाणेंच अर्थ आसतलो.

(ख) "लागू कायदो (कायदो)" म्हणल्यार सगळे लागू / प्रचलित केंद्रीय, राज्य आनी थळावे कायदे, कायदो, नेम, आदेश, मार्गदर्शक तत्वां आनी / वा निर्देश जे दुरुस्ती करूं येतात आनी प्रभावी वा परतून करूं येतात -भारतांतल्या प्रीपेड फारीकसाण साधनां विशीं मुखेल आदेश, भारतीय राष्ट्रीय फारीकसाण म्हामंडळाचीं मार्गदर्शक तत्वां () सयत कायद्याचें बळगें आशिल्ल्या प्रमाणांत खंयच्याय सरकारी प्राधिकरणाची वेळावेळार, आदेश वा हेर कायदेशीर कारवाय केल्ली “ऍनपीसीआय”), फारीकसाण आनी निवाडो प्रणाली कायदो, 2007, फारीकसाण आनी निवाडो प्रणाली नियम, 2008, पयशे लुटप प्रतिबंधक कायदो, 2002 आनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेन वेळावेळार जारी केल्ल्या प्रीपेड फारीकसाणीच्या साधनां संबंदीत हेर खंयचेय नेम / मार्गदर्शक तत्वां.

(इ) “बजाज नाणीं” म्हणल्यार बीएफएलान दिल्लें इनाम जें फकत बजाज फिनसर्व्ह ऍप, बजाज पे वॉलेट वा हेर खंयच्याय बीएफएल अधिकृत चॅनलाचेर रिडीम करूंक मेळटा. एक बजाज नाण्याचें मोल 20 पैश्यां समान आसता, जें नकदीत रुपांतरीत वा विथ्ड्रॉ करूंक मेळना. बजाज नाणी हें भारतीय कायद्या खाला कायदेशीर निविदा वा चलन (डिजिटल/भौतिक) म्हणूंक शकनात.

(ई) “बजाज फिनसर्व खातें” बजाज फिनसर्व सेवा मेळोवंक बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचेर येसस्वी नोंदणी केल्या उपरांत गिरायकांक उपलब्ध करून दितात तें खातें असो अर्थ जातलो.

(उ) “बजाज फायनान्स लिमिटेड” वा “बीएफएल” म्हणल्यार कंपनी कायदो 2013 च्या तरतुदी खाला स्थापन केल्ली बिगर बँकींग अर्थीक कंपनी आनी तिचें नोंदणीकृत कार्यालय मुंबय-पुणे रस्तो, आकुर्दी, पुणे 411035 हांगा आसतली आनी भारतांत प्रीपेड फारीकणी साधनां जारी करपाक आनी कार्यावळी खातीर आरबीआय कडल्यान वेवस्थीत अधिकृत आसा आनी जी ऑफरिंग करता बजाज फिनसर्व्ह प्लॅटफॉर्म वरवीं उत्पाद/ सेवा.

(ऊ) “बजाज पे वॉलेट” म्हणल्यार एक तर ल्हान पीपीआय वा किमान-तपशील वॉलेट (सकयल व्याख्या केल्या) म्हणून जारी केल्लीं प्रीपेड फारीकसाण साधनां जंय लोडिंग/ रिलोडिंग बँक खात्या वयल्यान, वैध क्रेडीट कार्डा वयल्यान वा बीएफएल कडल्यान पुराय केवायसी वॉलेटा वयल्यान करतले, प्रकरणां प्रमाणें , प्रीपेड फारीकणी साधनां विशींच्या मास्टर दिग्दर्शना प्रमाणें, तुमकां वेळावेळार चड पुरायपणान परिशिश्ट-I त दिल्ल्या.

(ए) “बजाज फिनसर्व सेवा” म्हणल्यार आनी तातूंत समावेश करतले बजाज फायनान्स लिमिटेडान बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वरवीं वेगवेगळीं उत्पादनां/सेवा हातूंत समावेश आसा पूण तितले पुरतेंच मर्यादीत ना फारीकसाण सेवा जश्यो बजाज पे वॉलेट, बजाज पे युपीआय, बील पेयमँट सेवा, आयएमपीएस इ. आनी बीएफएल वरवीं पुरवण जावपी हेर सेवा/सुविधा, जांचो तपशील कलम 4 आनी परिशिश्ट I त सकयल दिला.

(h) “बजाज फिनसर्व ऍप” म्हणल्यार आनी हातूंत समावेश आसा बजाज फायनान्सचीं बजाज फिनसर्व सेवा गिरायकां मेरेन पावोवपा खातीर वेगवेगळीं मोबायल आदारीत ऍप्लिकेशनां.

(i) “बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म” म्हणल्यार आनी हातूंत समावेश जाता बजाज फिनसर्व सेवा गिरायकां मेरेन पावोवपा खातीर बजाज फिनसर्व ऍप सयत बजाज फायनान्स लिमिटेड चीं वेगवेगळीं मोबायल आदारीत आनी वॅब-पोर्टल/वॅबसायट/ऍप्लिकेशनां.

(झ) “बजाज फायनॅन्स उत्पाद आनी सेवा” म्हणजे बीएफएलान ऑफर केल्ले विभिन्न उत्पाद आनी सेवा (आनुशंगीक सेवा सयत), वैयक्तीक रीण, वेवसाय रीण, उत्पाद/सेवा खरेदी खातीर रीण, ठेवीचो आसपाव आसा, पूण हाचे मेरेन मर्यादीत ना आनी अशे हेर उत्पाद/सेवा ज्यो बीएफएला मार्फत घडये वेळच्या वेळार सादर करतात.

i. "शुल्क" वा "सेवा शुल्क" म्हणजे बजाज फिनसर्व सेवांचो लाभ घेवपाच्या विचारांत बीएफएल तुमचेर आकारिल्ले शुल्क, जे सकयल कलम 15 खाला चड स्पश्टपणान स्पश्ट केला.

ञ. प्रभावी तारीख” ज्या दिसा, रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजण लागू जातली ती तारीख आसतली. दरेकी रिवॉर्ड प्रोग्रामाक घडये वेगळी प्रभावी तारीख आसूंक शकता, जी त्या रिवॉर्ड प्रोग्रामांत विशिश्ट नेम आनी अटींनी नमूद करतले.

(झ) “एँटीटी” म्हणल्यार आनी तातूंत समावेश आसा पूण तितलेच पुरतें मर्यादीत ना खंयचीय कंपनी जी कंपनी कायदो 1956/2013 खाला एक भागीदार अंतर्भूत आसा, एक भागीदार आस्थापन, एक मर्यादीत लागणूकीची भागीदारी, व्यक्तींची संघटणा, स्वतंत्र मंडळ, सोसायटी नोंदणी कायदो 1860 खाला अंतर्भूत कंपनी वा खंयच्याय राज्याचो खंयचोय कायदो, सहकारी संस्था, हिंदू संयुक्त कुटुंब असो अर्थ जातलो.

(ड) “ऍनपीसीआय” म्हणजे नॅशनल पेमॅण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया;

(ढ) “ओटीपी” म्हणजे तुमच्या नोंदणीकृत मोबायल नंबराचेर तुमकां बजाज फिनसर्व सेवा मेळोवंक प्राप्त जाल्लो एक वेळच्या पासवर्ड;

(ण) “पीईपी” चो अर्थ RBI न मास्टर डायरेक्शन- तुमच्या गिरायकाक जाणून घेयात (केव्हायसी) दिशानिर्देश, 2016 त परिभाशीत केल्ल्या प्रमाणें, राजकीय दृश्टीन संपर्क आशिल्ली व्यक्ती.

(त) “RBI” म्हणजे रिजर्व बँक ऑफ इंडिया.

(थ) “तिसऱ्या-पक्षाचे उत्पाद आनी सेवा” म्हणजे बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा मार्फत ऑफर केल्ल्या बीएफएल सोडून हेर खंयच्याय पक्षाचे उत्पाद आनी/ वा सेवेचो संदर्भ आसा.

2. अर्थावणी

(क) एकवचनी सगळ्या संदर्भांनी अनेकवचनी आनी ताचे उरफाट्याचो आसपाव आसा आनी “आसपाव” शब्दाचो अर्थ “मर्यादे शिवाय: असो करूंक जाय"".

(ख) कसलोय कायदो, अध्यादेश वा हेर कायद्यांच्या संदर्भांत, सगळे नियमक आनी हेर दस्तावेज आनी सगळें एकत्रीकरण, दुरुस्ती, पुनर्अधिनियम वा सध्याच्या काळांत बदलांचो आसपाव आसा.

(ग) सगळे माथाळे, ठळक टायपिंग आनी पालशें (जरी आसल्यार) फकत संदर्भाचे सोयी खातीरूच घातल्यात आनी हे नेम आनी अटींचो अर्थ वा अर्थावणीची, मर्यादा परिभाशीत करिना वा प्रभावीत करिना.

3. दस्तावेजीकरण

(क) बरोबर आनी अपडेट केल्ले म्हायतीची एकठावणी, पडताळणी, लेखापरिक्षण आनी देखरेख ही एक निरंतरी प्रक्रिया आसा आनी बीएफएलान खंयच्याय वेळार, लागू आशिल्ल्या कायद्यांचें/ नियमनांचें पालन सुनिश्चीत करूंक आवश्यक पावलां उखलपाचो अधिकार राखून दवरला. नोंदणीकरणाच्या वेळार वा हेर वेळार तुमी पुरवण केल्ले म्हायतींत आनी / वा दस्तावेजीकरणांत विसंगती आसल्यार, सेवा बंद करपाचो/ खंयच्याय वेळार सगळ्यो बजाज फिनसर्व सेवांचो लाभ घेवंक, अर्ज न्हयकारपाचो अधिकार बीएफएल राखून दवरता.

(ख) बीएफएलाच्या सेवांचो लाभ घेवपाच्या उद्देशान पुरवण केल्ली कसलीय म्हायती, ही बीएफएला कडेन आसतली, आनी लागू आशिल्ले कायदे वा नियमना कडेन सुसंगत उद्देशान, हे नेम आनी अटीं प्रमाणें, बीएफएल मार्फत घडये आपल्या विवेकाधिकारान वापरतली.

(ग) बीएफएला कडेन लागू आशिल्ल्या कायद्यां प्रमाणें, आवश्यक आशिल्ल्या प्रमाणें, अतिरिक्त दस्तावेज/ म्हायती मागोवपाचो अधिकार आसा.

4. बजाज फिनसर्व सेवा

(अ) तुमी अनिवार्यपणान मान्य करतात आनी समजतात की एकेच सायन इन प्रक्रियेन आनी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मांत लॉग इन करून तुमी ऍक्सॅस करूंक शकतात, आनी बीएफएल कडल्यान दिल्ल्या वेगवेगळ्या बजाज फिनसर्व सेवांचो लाव घेवंक शकतात आनी दरेक बजाज फिनसर्व सेवां खातीर वेगळे सायन इन करपाची गरज आसची ना.

(b) तुमी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा वरवीं उपलब्ध आशिल्ले विविध उत्पाद/सेवा ब्रावज करूंक, तपासूंक आनी मेळोवंक शकतात. उत्पाद आनी सेवा अश्या उत्पादां खातीर आनी सेवां खातीर लागू आशिल्ले विशिश्ट नेम आनी अटीं मार्फत नियंत्रीत करतले, जे थंय पुरवण केल्ल्या नेम आनी अटींचे अतिरिक्त आसात;

(ग) तुमी जरी बीएफएलाचे विद्यमान गिरायक आसल्यार, तुमी घडये तुमचें विद्यमान रीण/हेर उत्पाद वा सेवांचे तपशील तपासूंक शकतात आनी नवे उत्पाद आनी सेवा वा ऑफरी लेगीत मेळोवंक शकतात, आनी हें संबंदीत लागू आशिल्ल्या नेम आनी अटींचे पूर्ततेचे अधीन आसतलें; आनी

(घ) सकयल उल्लेख केल्ल्या सेवांचो लाभ घेवचो (ते खातीर नेम आनी अटीं सयत जोडिल्ल्या परिशिश्टा खाला चड तपशिलवार आसात आनी ते थंय पुरवण केल्ल्या वापराचे अटीं अतिरिक्त आसतलें):

परिशिश्ट

विवरण

I

बजाज फिनसर्व सेवा:

क. बजाज पे वॉलेट सेवांचो लाभ घेवंक, नेम आनी अटी लागू.
ख. बजाज पे युपीआय सेवांचो लाव घेवंक लागू जावपी अटी आनी नेम.
ग. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचेर बिल फारीकसाण सेवा मेळोवपा खातीर लागू जावपी अटी आनी नेम.
घ. तत्काळ पेमॅण्ट सेवा (“आयएमपीएस”) आदारीत इलॅक्ट्रॉनीक निधी हस्तांतरीताचो लाभ घेवंक, नेम आनी अटी लागू.

ii

बजाज फायनॅन्स उत्पाद आनी सेवा:

क. बीएफएल रीण उत्पादां खातीर नेम आनी अटी.
ख. को-ब्रॅण्डेड क्रॅडीट कार्डां खातीर नेम आनी अटी.
ग. बीएफएल जमा ठेवी उत्पादां खातीर नेम आनी अटी.
घ. तिसऱ्या पक्षाच्या विमो उत्पादां खातीर नेम आनी अटी.
ङ. तिसऱ्या पक्षाच्या उत्पादां खातीर नेम आनी अटी.
च. खर्च वेवस्थापका खातीर नेम आनी अटी.
छ. सोदपी (लोकेटर) खातीर नेम आनी अटी.
ज. ईएमआय वॉल्टा खातीर नेम आनी अटी.
झ. रिवॉर्ड्सां खातीर नेम आनी अटी.


5. पात्रताय

(क) तुमी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मांत ऍक्सॅस करून/लॉग इन करून, ब्रावजींग वा वापर केल्ल्यान, अशें सांगतात आनी हमी दितात की, तुमी:

(i) तुमी भारताचे नागरीक आसात
(ii) पिरायेचीं 18 वर्सां पूर्ण केल्यांत आनी प्रौढ जावपाची पिराय गांठल्या;
(iii) एकतर तुमच्या स्वतंत्र क्षमतेंत वा संस्थेचो अधिकृत निशाणीदार ह्या नात्यान कायदेशीर अधिकृत आसूंक जाय
(iv) कायदेशीर बंधनकारक करार करूंक सक्षम आसा; आनी
(v) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मांत ऍक्सॅस करूंक वा वापरूंक आनी/ वा बजाज फिनसर्व सेवांचो लाभ घेवपा पासून प्रतिबंधीत वा हेर कायदेशीर रितीन प्रतिबंधीत केल्ले नात.
(vi) बजाज फिनसर्व खात्याचे एकमेव मालक आसात आनी खंयच्याच वेळार एका परस चड बजाज फिनसर्व खातें आसूंक शकना आनी तुमी खंयचेय व्यक्तीक तुमचें बजाज फिनसर्व खातें वापरपाची परवानगी दिल्यार, असो वापर योग्य ना आनी बीएफएला वरवीं कसल्याच प्रकारान परवानगी ना, आनी ताच्या परिणामा खातीर आनी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मांत आनी/वा ताच्या माध्यमांतल्यान घेतिल्ल्या सगळ्या कृती खातीर तुमी पुरायपणान जबाबदार आसतले.

(ख) वयर उल्लेख केल्ले आवश्यकताये अतिरिक्त, तुमकां बजाज फिनसर्व सेवांचो लाभ घेवंक, बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचेर निर्दिश्ट केल्ल्या प्रमाणें अतिरिक्त निकश लेगीत पूर्ण करचे पडटले.

6. तुमी हांगासर नमूद केल्ल्या बीएफएलाचे नेम आनी अटींचें पालन करूंक जाय आनी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा वरवीं वेळच्या वेळार कळयल्या प्रमाणें आनी/वा उपलब्ध करून दिल्ले बदल पाळूंक जाय. बीएफएल वरवीं ऑफर केल्ल्या बजाज फिनसर्व सेवो लागू जावपी कायद्याच्या अधीन आसात हें तुमी मान्य करतात. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचेर उत्पाद/सेवा मेळोवपाची तुमची मागणी स्विकारपाची वा न्हयकारपाचो अधिकार बीएफएलान आपल्या कडेन राखीव दवरला आनी ह्या संदर्भांत बीएफएलाचो निर्णय हो निमाणो आसतलो हाची तुमकां जाणीव आसा आनी तुमी मान्य केलां. फुडें, तुमी सगळे आवश्यक दस्तावेज/फॉर्म कार्यान्वीत करतले आनी/वा सगळी म्हायती दिवंक आनी/वा बीएफएला मार्फत वेळच्या वेळार कळयल्ल्या सगळ्या आवश्यकतायेचें पालन करूंक मान्य करतात.

7. बीएफएल आपले विवेकबुद्धी प्रमाणें, तांच्यो समूह कम्पनी, उप-कम्पनी, वेपारी /विक्रेतो/ सेवा पुरवणकर्ते/ वेवसाय सहयोगी/ भागीदार/ संलग्न, थेट विक्री एजण्ट ("डीएसए”), थेट बाजारणी एजण्ट ("डीएमए”), वसुली/ कलॅक्शन एजण्ट्स ( “आरए”), स्वतंत्र वित्तीय एजण्ट्स (“आयएफए”) (हाचे फुडें एकत्रीतपणान “बीएफएल भागीदार” म्हूण संदर्भीत करतले) बीएफएल सेवा पुरवण करूंक आनी/वा तुमी/तुमचे मालमत्ते संबंदीत कसलीय म्हायती मेळोवंक वा सत्यापीत करूंक आनी कसलीय आवश्यक वा प्रासंगीक कादयेशी कारवाय/ कृती / तशेंच बीएफएलाक योग्य दिसता त्या प्रमाणें गजाली आनी तांचे कडेन जोडिल्ल्या गजालींची सेवा गुंतूंक शकतात हें तुमी मान्य करतात.

8. बीएफएल आपले विवेकबिद्धी प्रमाणें, बजाज फिनसर्व खात्या वरवीं दिल्ल्यो कसल्योय सेवा/सुविधांनी सुदारणां करूंक शकतात, आनी हीं सुदारणां पूर्ण वा अर्दी आसूं येतात आनी तुमकां खंयच्याय वेळार कळोवणी दिवन आनी/वा हेर उत्पाद/सेवा/ सुविधांचेर स्विच करपाचो पर्याय पुरवण करूंक शकतात, हें तुमी मान्य करतात.

9. बजाज फिनसर्व खात्याचे स्थितींत कसलोय बदल वा नोंदणीकृत नाम्यांत आनी/वा नोंदणीकृत मोबायल नंबर आनी/वा ईमेल नाम्यांत केल्लो बदल रोखडोच बीएफएलाक कळोवंक जाय आनी बीएफएलाच्या रॅकॉर्डांत तो बदल करून घेवंक जाय, आनी तशें केलें ना जाल्यार, कसलोय पत्राचार/डिलिवरेबल्स/ वेव्हाराचे संदेश प्राप्त जायनात आनी बीएफएलाच्या रॅकॉर्डा प्रमाणें नोंदणीकृत आशिल्ल्या आदल्याच नाम्याचेर/ मोबायल नंबराचेर पावल्यार, हाका तुमीच जबाबदार आसतले. अवैध मोबायल नंबर नोंदणीकरण केल्लें आसल्यार, इलॅक्ट्रॉनीक वेव्हार सेवा/मोबायल ऍप्लिकेशनांक तुमचो ऍक्सॅस प्रतिबंधीत करूंक शकतात हाची तुमकां जाणीव आसा आनी तुमी मान्य करतात.

10. बीएफएलान नोंदणीकृत मोबायल फोन वा कसलेंय इलॅक्ट्रॉनीक/वॅब प्लॅटफॉर्म आनी/ वा तुमचे ईमेल आयडी मार्फत बीएलएलाक दाखल केल्ली एक-वेळची इलॅक्ट्रॉनीक स्विकृती/ पुश्टीकरण/ अभिप्रमाणना वरवीं तुमची पडताळणी करूंक, उद्येग मानक सुरक्षा प्रक्रिया आपणायल्या, जी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मांत, सायन इन करूंक पासवर्ड आनी/ वा तुमी कसलोय वेव्हार करूंक सॅट केल्लो पासकोड आनी/ वा बीएफएलान वेळच्या वेळार कळीत केल्ल्या प्रमाणें हेर कसलेय प्रक्रिये कडेन तुमी सहमती दाखयतात. तुमी हाचे वरवीं बीएफएलान पाळिल्ल्या वयर उल्लेख केल्ले सुरक्षा प्रक्रिये विशीं तुमचें पूर्ण आकलन आनी स्विकृती व्यक्त करतात आनी कसलीय अनाधिकृत उकतावणी, ऍक्सॅस, उल्लंघन आनी/वा ताचो वापर हो तुमच्या खात्याची सुरक्षितताय धोक्यांत घालूंक शकता हाची तुमकां जाणीव आसा आनी तुमी हेंवूय मान्य करतात.

11. बीएफलाक ताच्या वैधानीक/नियामक जबाबदारींचें पालन करूंक आवश्यक आशिल्ले तपशील सादर करूंक अपेशी जाल्यार आनी/वा कळाव जाल्यार, तुमकां कळोवणी दिवन, बजाज फिनसर्व खातें बंद करूंक शकता आनी/वा तुमच्या बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माच्या वापराचेर निर्बंध घालूंक शकतात, हाची तुमकां जाणीव आसा आनी तुमी मान्य करतात.

12. गिरायकाची संमती

(क) बजाज फिनसर्व सेवा वापरचे/ घेवचे आदीं, तुमी https://www.bajajfinserv.in/privacy-policy चेर पुरवण केल्ले वापराचे नेम आनी गुप्तताय नेम जतनायेन वाचूंक जाय. बीएफएला वतीन पुरवण केल्ल्या बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म आनी/वा बजाज फिनसर्व सेवा ऍक्सॅस करून, ब्रावजींग करून वा त्यो वापरून, तुमी वापराचे नेम आनी गुप्ततायेच्या नेमां खाला सगळे नेम आनी अटींक सहमती दिता आनी स्पश्टपणान मान्यताय दिता, ते लेगीत तातूंत वेळच्या वेळार केल्ले खंयचेय दुरुस्ती आनी बदलां सयत. तुमच्या मोबायल नंबराचेर आयिल्ल्या एक वेळच्या पासवर्ड (“ओटीपी”) वरवीं ताची पुश्टी करून आनी/वा तुमच्या नोंदणीकृत ईमेल नाम्या वरवीं हयकाराची पुश्टी करून (एकत्रीत “अटी”) बीएफएल नोंदी भितर वा बीएफएला वतीन वेळच्या वेळार निर्धारीत केल्ल्या अभिप्रमाणनाचे हेर पद्धतीं भितर मेळटल्यो.

(ख) तुमी हे वरवीं बीएफएलाक / तांचे प्रतिनिधी / एजण्ट्स / तांचे वांगडी कम्पनी / संलग्नाक, तांच्यो वांगडी कम्पनी आनी / वा तिसऱ्या पक्षा कडल्यान ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया पुराय करपा संबंदान वेव्हार, सुचोवण्यो, रीण, विमो आनी हेर उत्पादनां धाडूंक सहमत आसात, आनी बीएफएला वांगडा भागीदारी केल्ल्या टेलिफोन कॉलां / एसएमएस / ईमेल / सुचोवण्यो / पोस्ट / बिटली / वॉट्सऍप / बॉट्स / खासगी वेव्हारा वरवीं खंयच्याय प्रचारात्मक वेव्हाराक/ संदेशांक उकतेपणान मान्यताय दितात. वयले खंयचेय पद्धती वरवीं बीएफएलान तुमकां धाडिल्लो कसलोय वेव्हार तुमचे खातीर बंधनकारक आसतलो.

(ग) जंय बजाज फायनॅन्स लिमिटेड हे मास्टर पॉलिसीधारक आसात, थंय बीएफएल हे विभिन्न गट विमो येवजण्यो/ येवजण्यो/ उत्पाद दिता. ह्यो येवजण्यो बजाज फायनॅन्स लिमिटेडाचीं खंयचींय उत्पादनां आनी सेवा वापरतात त्याच वापरप्यांक मर्यादीत आसात. पूण हें रीण, ठेवी, बजाज फिनसर्व ऍपाचे नोंदणीकृत वापरकर्ते, बजाज फिनसर्व वॅबसायट, बजाज पे वॉलेट, बजाज फिनसर्व सेवा, वांगडी, बीएफएला वतीन लागू केल्ली मूल्यवर्धीत सेवा (वीएएस)/ हेर उत्पादनां वा हेर वापरप्यांनी विमो उत्पादनां शिवाय मेळयल्लें खंयचेंय उत्पादन वा सेवांचो हातूंत आसपाव आसा.

(घ) जरी निवड केल्या जाल्यार, ह्या येवजण्यां खाला तुमचे वतीन नोंदणी करूंक आनी तुमकां गट विमो येवजण/येवजण्यो/उत्पादांची वेवस्था आनी ऑफर करूंक, तुमी मान्य करून, सहमती दिवन बीएफएलाक अधिकृतपणान मान्यताय दिता.

13. सहमती फाटीं घेवप

तुमचे कडेन बीएफएला कडेन प्रलंबीत कराराची जापसालदारकी पुराय जाल्या उपरांत आनी दुडू काडपा खातीर लागू आशिल्ले कायदे /नेमां प्रमाणें, तुमची सहमती फाटीं घेवपाचो पर्याय उपलब्ध आसतलो.. कराराची जापसालदारकी पुराय केल्या उपरांत तुमकां बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म आनी/वा बजाज फिनसर्व सेवा न-वापरपाची मेकळीक आसतली. तरी आसतना तुमी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म घेवप/ बजाज फिनसर्व सेवांचो नेमान वापर करप फुडें चालू दवरल्यार, हें तांच्या वापराचे नेम आनी सुदारणां सयत राबयल्ल्या संबंदीत धोरणांक, दिल्ली मान्यताय अशें मानून घेतले.

14. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरतना तुमच्यो जापसालदारकी

(क) तुमी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरचे नात अशें मान्य केलां: (i) खंयचेय फटींगपणाचे वेव्हार केल्यार आनी (ii) हें ऍप वापरपाच्या नेमां सयत वा लागू आशिल्ल्या खंयच्याय कायद्या प्रमाणें कायद्या भायलें, बेकायदेशीर वा अमान्य उद्देशा खातीर बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरल्यार. बीएफएल स्वताचे विवेकबुद्धी प्रमाणें, खंयच्याय वेळार आनी कसलीच पूर्व कळोवणी दिनासतना वा जापसालदारकी घेनासतना, बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म आनी / वा बजाज फिनसर्व सेवा (वा तांच्या खंयच्याय भागांत) अतिरिक्त आवश्यकताय आनी मर्यादा लादूंक शकतात आनी तुमचो ऍक्सॅस मर्यादीत करूंक, निलंबीत, रद्द वा मर्यादा घालूंक शकता.

(ख) तुमचें बजाज फिनसर्व खातें, पासवर्ड, पिन, ओटीपी, लॉगइन तपशील आनी हेर (“क्रेडॅन्शियल्स”) आनी तुमच्या बजाज फिनसर्व खात्यांत वा ते वरवीं जावपी वेव्हारांची गुप्तताय आनी सुरक्षितताय सांबाळपा खातीर तुमी पुरायपणान जापसालदार आसतले. ते भायर तुमचे म्हायती सयत वा तुमचे म्हायती विणें, तुमच्या वळखपत्रांच्या गैर-वापरा खातीर/ तुमकां जाल्ले कसलेय तरेचे त्रास वा लुकसाणा खातीर बीएफएल जापसालदार आसची ना.

(ग) तुमी फुडें करचे ना अशें मान्य करतात:

(i) खंयचीय वस्तू वा म्हायती होस्ट करप, प्रदर्शीत करप, अपलोड करप, सुदारप, प्रकाशीत करप, प्रसारीत करप, दुसऱ्या मेरेन पावोवप वा भौशीक करप जें: (क) दुसऱ्या कोणाचें आसा आनी ताचो तुमकां कसलोच अधिकार ना; (ख) खूब हानीकारक, त्रासदायक, ईश्वर निंदा, बदनामी करपी, अश्लील, पोजणें, बालशोशण, निंदनीय, हेर खंयचेय व्यक्ती संबंदान द्वेशपूर्ण, वा वांशीक, वांशीक नदरेन हरकतीचें, उणाक लेखपी, संबंदीत वा तशें करूंक उर्बा दिवपी, मनी लाँड्रिंग वा हेर बेकायदेशीर खंयचेय तरेन; (ग) सान भरग्यांचे कसलेय तरेचें लुकसाण करपी ; (घ) अशे तरेचे संदेश तयार करपी नाम्याची फटोवणूक करप वा दिशाभूल करप वा सामकी बाबत वा भिरांकूळ अशी कसलीय म्हायती कळयतात (ङ) दुसऱ्या मनशाची बनवेगिरी करप; (च) सॉफ्टवॅर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, स्पायवॅर, ॲडवॅर, सॉफ्टवॅर बंद करपी कोड तयार करप, तशेंच हेर खंयचेंय सॉफ्टवॅर संगणक कोड, फायली वा प्रोग्रामाच्या कळाशी भितर आडमेळीं हाडपा खातीर, वा ते नश्ट करपा खातीर वा तांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर येत्न करप ; (छ) भारताची एकता, अखंडता, संरक्षण, सुरक्षा वा सार्वभौमत्व, भायल्या राज्या कडेन आशिल्ले इश्टागतीचे संबंद वा भौशीक सुवेवस्थेक धोको तयार करता वा कसलेय तरेचो दखलपात्र अपराध करूंक उर्बा दिता वा कसल्याय अपराधाचे चौकशेंत आडमेळीं हाडटा वा हेर खंयच्याय राष्ट्राचो अपमान करता; (ज) बौद्धीक संपदा हक्क, कायदेशीर अधिकार वा खंयच्याय तिसऱ्या पक्षाच्या हितांत हस्तक्षेप करता; (झ) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वा ताच्या कांय फाट्यांच्या कामांत, जाणां जावन हस्तक्षेप करता आनी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचेर वावुरपी खंयच्याय राखणे उपायां सयत कसलीच शीम-मेर नासतना बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माची कसलीय कार्य कुशळताय आनी/वा थारावणी बदलता वा बंद उडयता.

(ii) खंयच्याय लेखकाचीं खाशेलपणां, कायदेशीर वा हेर कांय सुचोवण्यो, वा ताचे मालकीचें पदनाम वा सॉफ्टवॅराचें मूळ वा स्त्रोत वा अपलोड केल्ल्या फायलीं भितर आशिल्ल्या भितरली म्हायती काडून उडोवप वा तातूंत फटींगपणां करप;

(iii) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म आनी बजाज फिनसर्व सेवांच्या खंयच्याय फाट्या खातीर वा तांकां लागू जावूंक शकपी खंयच्याय आचारसंहितेचे वा हेर मार्गदर्शक तत्वांचें उल्लंघन करप.

(iv) सध्या लागू आशिल्ल्या खंयच्याय कायद्याचें उल्लंघन करप;

(v) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचो खंयचोय वाठार वा खाशेलपण वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वा खंयच्याय सर्वर, संगणक, नॅटवर्क वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचेर वा त्या वरवीं मेळपी हेर खंयच्याय सेवां कडेन जोडिल्ली हेर यंत्रणा आनी हेर नॅटवर्का भितर बेकायदेशीर ऍक्सॅस करपाचो येत्न करून, हॅकिंग, पासवर्ड "खाण" वा हेर खंयचेय तरेन ऍक्सॅस करप;

(vi) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचो खंयचोय भाग वा खाशेलपण कसलेय तरेन परत उत्पादीत करप, बनावटी, नकली कॉपी करप, विकप, परत विकप वा हेर तरेची मानहानी करप;

(vii) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माची वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माकडेन कनॅक्ट आसपी खंयचेय नॅटवर्काची असुरक्षीतताय तपासप, स्कॅन करप वा चाचणी करप वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माकडेन कनॅक्ट आसपी खंयच्याय नॅटवर्काच्या सुरक्षा वा सत्यापनाचें उल्लंघन करप;

(viii) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माची खंयचीय म्हायती उलटून पळोवप, माग काडप वा माड काडपाचो येत्न करप, हातूंत बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माच्या खंयच्याय खात्याचो खंयचोय स्त्रोत कोड हांचो समावेश आसा वा बजाज फिनसर्व ऍप वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा वरवीं वा चेर उपलब्ध वा पुरवण केल्ली खंयचीय सेवा वा म्हायतीचें शोशण करप.

15. फी वा शुल्क

बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा मार्फत वा बजाज फिनसर्व सेवा वापरचे खातीर वा बजाज फिनसर्व खातें आनी / वा तांच्या कसल्याय खाशेलपणाच्या वापरा खातीर लागू जावपी फी/ शुल्क भरपा खातीर तुमी जपसालदार आसतले, वा परिस्थिती प्रमाणें बीएफएल वा अशा तिसऱ्या पक्षा कडेन आसतले अशें मुखार, सकयले अनुसूचीत I सांगलां. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा वरवीं वा बीएफएल उत्पादन आनी सेवा वा तांच्या खंयच्याय खाशेलपणा खातीर लागू जावपी शुल्काचें स्वरूप थारावपाचो पुराय अधिकार बीएफएलाक आसतलो. लागू फी/शुल्कांत कसलोय बदल केल्यार, ते तुमकां संबंदीत उत्पादन/ सेवेच्यो अटी आनी नेमां प्रमाणें कळयतले आनी ते तुमचे खातीर बंधनकारक आसतलें.

सध्याचें शुल्क (जें फुडाराक आमचे विवेकबुद्धी प्रमाणें आनी योग्य सुचोवण्यो दिल्या उपरांत बदलूंक शकतात) तुमी https://www.bajajfinserv.in/all-fees-and-charges हे वॅबसायटीचेर पळोवंक शकतात.

16. गुप्तताय नेम

तुमी हाचे वरवीं कबूल करतात आनी सहमत आसा, की https://www.bajajfinserv.in/privacy-policy चेर उपलब्ध आशिल्ल्या ह्या गोपनीय नेमां प्रमाणें, बीएफएल तुमचो वैयक्तीक डेटा एकठांय करूंक, घेवन दवरूंक, वापरूंक आनी हस्तांतरीत करूंक शकतात. तुमच्या वैयक्तीक डेटाची एकठावणी, वापर, प्रॉसॅसिंगआनी सांठवण करपाची पद्धत, सकयल दिल्ल्या प्रमाणें आसतली:

16.1 एकठांय केल्ले म्हायतीचो प्रकार: बीएफएल हो बजाज फिनसर्व सेवा सादर करपाच्या विशिश्ट आनी कायदेशीर हेतू खातीर गरजेची आशिल्ली अशी म्हायती एकठांय करता/ एकठांय करतली आनी बीएफएल ह्या हेतूं कडेन विसंगत अशा प्रकारान फुडल्यो प्रक्रिया करचें ना. हाचे शिवाय, बीएफएल सकयल दिल्ल्या प्रकारांची म्हायती एकठांय शकता:

(क) तुमी पुरवण केल्ली म्हायती:

(i) जेन्ना तुमी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म / बजाज फिनसर्व सेवा वापरून सुरवात करतात, तेन्ना नोंदणी प्रक्रिया / लॉगइन प्रक्रिया/ सायन-अप प्रक्रिया आनी तुमचो बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचो तुमचो इंटरफेसा संबंदीत आनी बजाज फिनसर्व सेवा मेळोवपाच्या प्रक्रिये खातीर बीएफएल घडये तुमकां विशिश्ट म्हायती दिवंक सांगूक शकता, बाजाज फिनसर्व खातें नोंदणी फॉर्म, आमचे कडेन संपर्क करचो फॉर्म वा तुमी बीएफएल च्या तेंको पंगडाकडेन संपर्क करतात ताचे वरवीं हे सारके वेगवेगळ्या ऑनलायन स्त्रोतांत्यान बीएफएल म्हायती एकठांय करूंक शकता.

(ii) नोंदणीकरण / लॉगइन / बजाज फिनसर्व ऍपाचेर साइन-अप करपाच्या वेळार आनी / वा बजाज फिनसर्व सेवांचो लाभ घेतना, बीएफएल सकयल दिल्ले म्हायती सयत पूण मर्यादीत नाशिल्ली म्हायती दिवंक सांगूंक शकता:

(क) नांव (पयलें नांव, मदलें नांव आनी निमाणें नांव);
(ख) मोबायल नंबर;
(ग) ईमेल आयडी;
(घ) जल्माची तारीख;
(ङ) पॅन;
(च) कायदो/नियमनाचे केव्हायसी अनुपालना खातीर घडये आवश्यक दस्तावेज;
(छ) अशे हेर तपशील / दस्तावेज जे बीएफएल वेळच्या वेळार गरजेचे मानता.

(iii) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वा तुमी लाव घेतात त्या बजाज फिनसर्व सेवांच्या स्वरूपा प्रमाणें, वेळच्या वेळार, बीएफएल लागू जावपी कायद्या प्रमाणें नामो, फारीकसाण वा बँकींग म्हायती, क्रेडिट/डॅबिट कार्ड, बँक खात्याचो तपशील आनी हेर खंयचोय सरकारी वळख नंबर वा दस्तावेज हांचेसयत अतिरिक्त म्हायती मागूंक शकता. तुमकां बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म आनी/वा बजाज फिनसर्व सेवांच्या संबंदीत खाशेलपणांचो लाव घेवचो आसल्यार तुमी तशी अतिरिक्त म्हायती दिवप निवडूंक शकतात.

(ख) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरतना / ब्रावजींग करतना कॅप्चर केल्ली म्हायती:

i. तुमी हें मान्य करतात आनी सहमत आसात, बीएफएल वरवीं एकठांयिल्ली सगळी म्हायती "जशी आसा" आदाराचेर आसा आनी तुमी प्रदान केल्ले म्हायतीच्या अभिप्रामाण्या खातीर बीएफएल जापसालदार आसची ना.

ii. बीएफएल विविध तंत्रज्ञान / ऍप्लिकेशना वरवीं बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचेर तुमच्या वापरा प्रमाणें आनी ब्रावजींगा प्रमाणें तुमची म्हायती एकठांय करता. हातूंत बजाज फिनसर्व सेवेच्या वापराची पद्धत, तुमी विनंती केल्ल्या सेवांचो प्रकार, फारीकसाण पद्धत / रक्कम आनी हेर संबंदीत वेव्हार आनी अर्थीक म्हायती सयत तुमचे कडेन संबंदीत वेव्हार तपशिलांचो आसपाव आसा. ते भायर, तुमी दावो केल्ले/ प्राप्त केल्ले रिवॉर्ड्स/ ऑफरींचेर निंबून, बीएफएल मागणी तपशील, वितरण म्हायती आनी हेर म्हायती एकठांय करता.

iii. बीएफएलाक वेळच्या वेळार, बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म / बजाज फिनसर्व सेवांच्या तुमच्या वापराच्या / ऍक्सॅसाचे मजगतीं, तुमची अतिरिक्त स्पश्ट संमती प्राप्त केल्या उपरांतूच कांय अतिरिक्त म्हायतींत ऍक्सॅस करूंक शक्य जाता. अशे अतिरिक्त म्हायतींत घडये हें आसपावूंक शकता: (i) तुमच्या डिवायसाचेर संग्रहीत केल्ली तुमची एसएमएस म्हायती, (ii) तुमच्या ठिकाणाची म्हायती (आयपी नामो, रेखांश आनी अक्षांश म्हायती), स्थान सत्यापीत करपा खातीर आनी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माच्या सेवेची व्यवहार्यता तपासपा खातीर, (iii) तुमचे डिवायस आनी / वा कॉल लॉग तपशील/ संपर्क तपशील, फटोवणूक आडावपा खातीर आनी तुमचे वतीन बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचो अनधिकृत डिवायस ऍक्सॅस थांबोवपा खातीर आनी (iv) मोबायल डिव्हायस वळख क्रमांक आनी सीम वळख क्रमांक आनी (v) ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर तुमचें आचरण हाचे सयत तुमच्या क्रेडॅन्शिअल्सांची खात्री करूंक तुमचो ईमेल तपशील/ऍक्सॅस.

(ग) तिसऱ्या पक्षां कडल्यान एकठांय केल्ली म्हायती:

i. बीएफएल, तुमची संमती प्राप्त जाल्या उपरांत, बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचेर तुमचो अणभव चड वैयक्तीकृत करपा खातीर तुमचे विशीं म्हायती प्रदान करपा खातीर कांय तिसऱ्या पक्षांक विनंती करूंक शकता आनी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माच्या सगळ्या वापरकर्त्यां वरवीं ऍक्सॅस करूंक शकना अश्यो कांय सेवा करूंक शकता.

ii. बीएफएल करारा अंतर्गत तिसऱ्या पक्षां कडल्यान (देखीक. क्रॅडीट म्हायती कम्पनी / म्हायती युटिलिटीस / खातें ॲग्रीगेटर्स) तुमची क्रॅडीट संबंदीत म्हायती (क्रॅडीट स्कोर सयत) एकठांय करूंक शकता.

iii. बीएफएल तुमची अतिरिक्त म्हायती लेगीत मेळोंवक शकता जशी (i) तुमच्या प्रोफायलीच्या योग्य चलणूकेखातीर (ii)तिसरे पक्ष सेवा पुरवणदार आनी /वा भागीदार हांच्याकडल्यान फटवण आनी सुरक्षा समस्या सोदूंक आदार करूंक म्हायती, आनी (iii)भागीदारी वरवीं तुमकां आनी तुमच्या कृतींची म्हायती वा बीएफएल भागीदार नॅटवर्क कडल्यान तुमचो अणभव आनी परस्परक्रिये संबंदीं.

16.2 एकठांय केल्ली म्हायती कशी वापरतात:

1. तुमची म्हायती तुमकां बजाज फिनसर्व सेवेच्या संदर्भांत चड बरी सेवा पुरवण करूंक आनी लागू कायदे / नियमांचें (जरी आसल्यार) पालन करपा खातीर एकठांय करतात. तुमी हाचे वरवीं सहमत आसात आनी मान्य करतात बीएफएल, लागू कायदो/ नेमां प्रमाणें परवानगी दिल्ले मर्यादी मेरेन, बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मांत ऍक्सॅस करताना बीएफएलान तुमचे कडल्यान एकठांय केल्ली बजाज फिनसर्व सेवेच्या संदर्भांत तुमची म्हायती वांटणी करूंक शकता वा ताचेर प्रक्रिया करूंक शकता, ताच्यो समूह कम्पनी, पालवी कम्पनी, संलग्न कम्पनी, संलग्न संस्था, सेवा पुरवणकर्ते, एजन्सी आनी/वा खंयच्याय तिसऱ्या पक्षा सयत, जशें, तुमी सुरू केल्लो वेवहार पूर्ण करप, तुमकां सेवा दिवप आनी /वा तुमचे खातीर बजाज फिनसर्व सेवा वाडोवप, अशा संग्रहणाचे पद्धतींचे बाबतींत नवीं उत्पादनां आनी हेर ऑफर करप आनी हेर, हांचे सयत, हेतूं खातीर मर्यादीत ना, वापर आनी सांठवण हांगा नमूद केल्ल्या गोपनीयता नेमां वरवीं नियंत्रीत करतात.

2. बीएफएल तुमची म्हायती सकयल दिल्ल्या उद्देशां खातीर वापरूंक शकता:

a) रीण क्युरेट / ऑप्टिमायझ करपा खातीर, बजाज फिनसर्व सेवा संबंदींत ऑफर आनी तुमचे खातीर कस्टमायझ केल्ले रिवॉर्ड्स;
ख) तुमचे अर्थीक वेव्हार, गुंतवणूक आनी फाटल्या अर्थीक वर्तनाच्या आदाराचेर तुमचे खातीर विशिश्ट अर्थीक उत्पादन / हेर उत्पादनां तयार करप.
ग) बजाज फिनसर्व सेवा सुदारपा खातीर, बीएफएल हेर प्रकाराची म्हायती लेगीत एकठांय करता, जी तुमचे कडेन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणान जोडिल्ली ना आनी जी जशें प्रकरण आसूंक शकता ते प्रमाणें, एकठांय वा, अज्ञात वा डी-आयडेंटिफायड आसा.
घ) तुमचे खातीर बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म / बजाज फिनसर्व सेवा पुरवण करप, प्रॉसॅसिंगकरप, देखरेख करप, सुदारप आनी विकसीत करप.
ङ) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म / बजाज फिनसर्व सेवां विशीं तुमकां वेव्हार करप वा अपडेटी, समर्थन वा आमच्या कार्यक्रमां विशीं वा कळोवणी विशीं अपडेटी, समर्थन वा म्हायती हांचे सारक्या खंयच्याय सामान्य प्रस्नांची उत्तरां दिवप.
च) बाजारणी संबंदीत कार्यावळी आयोजीत करप, जशी बाजारणी आनी जायरात साहित्य पुरवण करप.
छ) बजाज फिनसर्व सेवा सुदारपा खातीर बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मच्या वापरा विशीं सांख्यिकीय म्हायतीचें विश्लेशण करप.
ज) लागू कायद्या अंतर्गत ताच्या जापसालदारक्यांचें पालन करपा खातीर तुमची म्हायती संग्रहीत करप आनी राखून दवरप.

3. सकयल दिल्ल्या प्रमाणें कार्यावळींची एक देखींची यादी आसा (जी फकत समावेशक आसा, पूण स्वरुपांत पुराय ना) जे वरवीं बीएफएल तुमची म्हायती फुडें वापरूंक शकता:

(क) खातें तयार करप: तुमचें बजाज फिनसर्व खातें स्थापीत करप आनी बजाज फिनसर्व सेवांचो लाभ घेवपा खातीर.
(ख) डिव्हायस वळखप: बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरतना / ऍक्सॅस करतना डिव्हायसा कडेन संबंदीत म्हायती आनी ऍप्लिकेशन संबंदीत म्हायती डिव्हायस वळखुपा खातीर वापरूंक शकता;
(ग) सत्यापन: बीएफएल तुमची वळख सत्यापीत करपा खातीर म्हायतीचो वापर करता.
(घ) जोखीम वेवस्थापीत करप आनी फटोवणूक विरोधी तपासणी करप: डिव्हासा कडेन संबंदीत म्हायती तशेंच तुमचे संपर्क, एसएमएस, स्थान आनी म्हायतीचो वापर जोखीम नियंत्रीत करपा खातीर, फटोवणूक सोदपा खातीर आनी तुमकां चड बर्यो सेवा पुरवण करपा खातीर करूंक शकता;
(ङ) सेवा अपेसाचें निदान करप: लॉग्स म्हायती सेवा वा तांत्रीक समस्यांचें निदान करूंक आनी सुरक्षितताय राखपा खातीर मजत करपा खातीर वापरूं येता.
(च) डेटा विश्लेशण आयोजीत करप: डिव्हायसा कडेन संबंदीत म्हायती आनी ऍप्लिकेशनां संबंदीत म्हायतीचो वापर तुमकां पुरवण केल्ल्या सेवांची गुणवत्ता सुदारपा खातीर बीएफएल सेवांच्या वापरा वयलें सांख्यिकीय म्हायतीचें विश्लशण आनी विकास करपा खातीर करूंक शकता;
(छ) अणभव सुदारप: बीएफएल तुमचे खातीर ताचें उत्पादन / सेवा ऑफरिंग / अणभव सुदारपा खातीर बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म कडल्यान घेतिल्ल्या तुमच्या वापर डेटाचें विश्लेशण करूंक शकता.
(ज) तुमची प्रतिक्रिया एकठांय करची: प्रतिक्रियेचेर फॉलो अप करूंक जें तुमी पुरवण करूंक वेंचिल्लें आसा, बीएफएल तुमी पुरवण केल्ली म्हायती वापरूंक तुमकां संपर्क करतलो आनी ताची नोंद लेगीत दवरूंक शकता.
(झ) नोटीसो धाडप: वेळा वेळार, बीएफएल म्हत्वाच्यो नोटीसी धाडूंक तुमच्या म्हायतीचो वापर करूंक शकता, जशे की अटी, नेम आनी धोरणांनी जाल्ल्या बदलांची म्हायती दिवप.

4. बीएफएल म्हायतीचो उपेग करूंक शकता हातूंत पूण इतले पुरतेंच मर्यादीत ना गिरायकाचो नंबर, वर्गणेचो आयडी, बिलाचो क्रमांक वा नोंदणीकृत मोबायल नंबर, नोंदणीकृत टेलिफोन नंबर, खात्याचो आयडी / गिरायक आयडी वा तत्सम हेर वळखुपी जी थकीत फारीकसाण(णी) देयां / वर्मेगण्ळोयो वा बिलाचें मोल मेळोवंक, वर्गणीचो प्लान, देय तारीख, आनी तत्सम हेर म्हायती जी बिल फारीकसाण फुडें व्हरूंक गरजेची आसा हांचो समावेश जाता.

5. बजाज फिनसर्व ऍपचो ऍक्सॅस करून, तुमी बीएफएलाक तुमी संवाद सादतात त्या (“संबंदीत बिलरां”)ची वळख पटोवंक एसएमएस वाचन अनुमती दिवंक मान्यताय दितात आनी बीएफएल बिलरा संबंदीत वा कडलो एसएमएस बिल स्मरणां आनी बिल पेयमँट खात्री ऍक्सॅस करूंक मान्यताय दिता.

6. बीएफएल ताच्या साबार उत्पादनां आनी सेवांच्या मार्केटिंगाखातीर घडये तुमचें नांव, फोन नंबर, ईमेल नामो आनी बजाज फिनसर्व खात्याचो तपशील (किदेंय आसल्यार) वापरूंक शकता. तुमी grievanceredressalteam@bajajfinserv.in क ईमेल धाडून बीएफएल कडल्यान येवपी प्रसिद्दीचे दळणवळण धाडचें न्हय म्हूण तातूंतल्यान भायर येवंक शकतात.

7. बीएफएल तुमकां लागू जावपी कायदो आनी नियमनाक पाळो दितना फारीकसाण सेवांचो ऍक्सॅस आनी वापराखातीर तुमकां सक्षम करप ह्या सारख्या फारीकसाण सेवांचो भाग म्हूण म्हायतीचो वापर करूंक शकता आनी तुमच्या सुरळीत अणभवा खातीर ती म्हायती तिसरे पक्षाक वांटूक शकता.

17. कुकीस

बीएफएल बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म च्या कांय भागांनीं बजाज फिनसर्व सेवांक आदार दिवंक आनी विश्लेशण करूंक डेटा एकठांवणी डिव्हायसां जशें कीं “कुकीस”, इ. चो वापर करता. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मच्या तुमच्या ऍक्सॅस वा संवादाचेर आदारून बजाज फिनसर्व सेवा तुमकां पुरवण करतले. स्पश जावचें ह्या हेतान, “कुकीस” ह्यो ल्हान फायली आसात ज्यो एकतर वॅब/मोबायल प्लॅटफॉर्म चेर ऍक्सॅस करूंक शकतात आनी/वा त्यो तुमच्या डिव्हायसाच्या हार्ड-ड्रायव/सांठवणीचेर दवरतात ज्यो सेवा पुरवण करूंक सहाय्य करतात. उपकार करून नोंद घेवची की बीएफएल बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वरवीं विशीश्ट खाशेलपणां पुरवण करता जीं फकत “कुकीस” च्या वापरा वरवींच उपलब्ध जावंक शकतात.

18. बजाज फिनसर्व खात्याची समाप्ती / निलंबन:

(क) तुमी हांगासर ह्या खंयच्याय नेमांचें उल्लंघन केलें जाल्यार, बीएफएलाक तुमचो ऍक्सॅस बंद करपाचो वा तुमचे कडेन बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचेर आसपी तुमचें फिनसर्व खातें समाप्त करपाचो अधिकार आसा आनी / वा बीएफएल तुमकां बजाज फिनसर्व खातें/बीएफएल फिनसर्व सेवा वापरप वा ऍक्सॅस करपा पसून आडावंक वा बंदी घालूंक शकता. बीएफएलाक तुमी खंयचेंय दुबावीत वा असाधारण कृती करता असो दुबाव आयल्यार बीएफएल बजाज फिनसर्व खातें/बीएफएल फिनसर्व सेवा कायमची निलंबीत करूंक वा गोठेवंक वा ताचो ऍक्सॅस आडावंक शकता वा बीएफएलाचें अशें मत जालें आनी/वा दुबाव आयलो कीं खंयचीय म्हायती लिपयल्या आनी/वा कमीशन घेतात पूण हाचे पुरतेंच मर्यादीत ना खंयचोय दुस्वासी हल्लो/फटोवप/फसवणूक/नाटक करप/फिशींग/हॅकींग/अनधिकृत ऍक्सॅस इ., करपाखातीर तांचो वापर जाता असो दुबाव आयल्यार तांकां दिसता त्या कालावधी मेरेन तुमचे कडल्यान फावोतें स्पश्टीकरण मेळूंन तांचें समाधान जाता मेरेन आनी/वा तांकां बजाज फिनसर्व खातें चालू करप आतां समा आसा अशें दिसता मेरेन तुमचें खातें निश्क्रीय करूंक शकतात. तुमी बीएफएल विचारता तीं सगळीं स्पश्टीकरणां/म्हायती पुरवण करची पडटली. तुमी वयर उल्लेख केल्लें निलंबन/वगळावणी किदेंय आसल्यार, ती सुटावी करूंक खंयच्याय सहाय्याखातीर बीएफएलच्या कागाळ निवारण पंगडाकडेन संपर्क करूं येता, ताची म्हायती सकयल कलम 30 हातूंत दिल्या.

(ख) तुमी मान्य करतात आनी कबुली दितात की, बीएफएल खंयचेंय कारण दिना आस्तना ताच्या पूर्ण विवेकबुद्दीन, खंयच्याय वेळार तुमकां 30 (तीस) दिनदर्शिकेचे दीस नोटीस दिवंन तुमचें बजाज फिनसर्व खातें बंद करूंक शकता. मात तुमचे कडल्यान वापराच्या अटींचें कसलेंय उल्लंघन जालें जाल्यार तशे नोटीस कालावधीची गरज पडची ना. मात तुमचे कडल्यान वापराच्या अटींचें कसलेंय उल्लंघन जालें जाल्यार तशे नोटीस कालावधीची गरज पडची ना.

19. अस्विकार

(क) बजाज फिनसर्व सेवा सगलो मजकूर, सॉफ्टवॅर, कार्यां, साहित्य हाचे सयत बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वरवीं उपलब्ध वा ऍक्सॅस जावपी म्हायती “आसा तशी” तत्वाचेर पुरवण करता. बीएफएल वा तांचे दलाल, को-ब्रांडर्स वा भागीदार, खंयचोय मजकूर, सॉफ्टवॅर, कार्यां, साहित्य आनी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचेर उपलब्ध/ऍक्सॅस जावपी खंयच्याय म्हायतीचें प्रतिनिधित्व करिना वा हमी दिनात.

(ख) बीएफएल बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचेर समाविश्ट आसपी मजकूर, म्हायती आनी साहित्याची कसलेच तरेची हमी दिना, हातूंत मर्यादेशिवाय, खंयच्योय तिसरे पक्षाच्यो सायटी वा सेवा ज्यो बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म कडेन लिंक आसात, त्यो सुरळीत, वेळार चलपी वा चूक-मुक्त आसतल्यो, दोश निवारण करतले, वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वा सर्वर जे तत्सम मजकूर, म्हायती आनी उपलब्ध साहित्य हें वायरस वा हेर हानीकारक घटकमुक्त आसतलें अशी हमी दिना.

(ग) तुमी जाणात की फारीकसाण वेव्हार, किदेंय आसल्यार, तो पुरायेन तुमचे (बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरपी) फारीक करूंक (“धाडपी”) आनी व्यक्ती / संस्था जी ती फारीकसाण धाडप्या कडल्यान घेता (“प्राप्तकर्ता”) हांच्या मजगतीं आसतलो आनी बीएफएल तशी सेवा, उत्पादनां, दर्जो वा ते व्यक्ती/संस्थेन दिल्ल्या डिलिवरी पातळी वचनबद्दतायेचे संबंदान कसलीच हमी वा गॅरॅण्टी दिना.

20. लुकसाण भरपाय

तुमी बीएफएल, ताचे संबंदीत, ताचे प्रवर्तक, अधिकारी, संचालक, कर्मचारी आनी एजंट, भागीदार, परवानो दिवपी, परवानोधारक, सल्लागार, कंत्राटदार आनी हेर लागू आशिल्ल्या तिसऱ्या पक्षांचो खंयच्याय आनी सगळ्या दाव्यांचो, मागणी, नुकसान भरपाये कडल्यान आनी ताचे आड निरुपद्रवी राखण, क्षतिपूर्ति आनी धरपाक मान्यताय दितात, बंधनां, लुकसाण, लागणूक, कृतीचें कारण, खर्च वा रिण, आनी तातूंतल्यान निर्माण जावपी खर्च (खंयच्याय कायदेशीर शुल्का सयत):

(क) तुमचो बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म / बजाज फिनसर्व सेवांचो / क ऍक्सॅस;
(ख) तुमचें वापराच्यो अटी आनी/वा गुप्तताय अटींसयत पूण इतले पुरतेंच मर्यादीत ना ह्या खंयच्याय अटींचें उल्लंघन;
(ग) खंयचीय बौध्दीक मालमत्ता अधिकार वा गुप्तताय अधिकारांसयत खंयच्याय तिसरो पक्षाचे अधिकाराचें तुमचे कडल्यान उल्लंघन;
(घ) कर नियमनां सयत लागू जावपी कायद्याक पाळो दिवपाक तुमी अपेशी थारल्यार; आनी / वा
(ङ) खंयच्याय तिसरे पक्षा वरवीं, तुमच्या बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म आनी/वा बजाज फिनसर्व सेवांच्या वापर वा ऍक्सॅसा वरवीं खंयच्याय दुष्कृत्या खातीर तत्सम पक्षाक जाल्ली खंयचीय हानी हाका लागून उप्राशिल्लो खंयचोय दावो.

21. लागणूकीची मर्यादा आनी हानी

(क) ह्या वापर अटींत वा हेर खंयच्याय दस्तावेजांत किदेंय आसलें तरी, बीएफएल, ताचे उत्तराधिकारी, एजंट, नेमणूक करपी, आनी तांचे दरेक संचालक, अधिकारी, कर्मचारी, सहकारी, एजंट आनी प्रतिनिधी खंयच्याच घडणुकेंत तुमकां वा हेर खंयच्याय व्यक्तीक हाचे खातीर जापसालदार आसचे नात:

(i) खंयच्याय प्रवेश, वापर वा बीएफएल च्या उत्पाद / सेवा आनी डेटा / सामुग्री ऍक्सॅस करपाक वा वापरपाक वा तांचेर आदारून रावपाक वा ताचेर आदारून आशिल्ल्या खंयच्याय प्रवेशाक लागून वा संबंदीत कसलेंय अप्रत्यक्ष, आकस्मीक, खाशेलें, परिणामी, दंडात्मक वा अर्थीक लुकसाण, खर्च वा नुकसान आनी कृतीच्या प्रकाराची पर्वा करिनासतना (दोश वा खर जापसालदारके सयत);
(ii) खंयचोय डावनटायम खर्च, येणावळ वा वेवसाय संद लुकसाण, फायदो लुकसाण, अदमासाची बचत वा वेवसाय लुकसाण, डेटा लुकसाण, विस्वास वचप वा सॉफ्टवॅरा सयत खंयच्याय उपकरणाचें मोल लुकसाण; आनी / वा
(iii) बीएफएल च्या उत्पाद / सेवांचो वापर करपाक वापरिल्ल्या खंयच्याय संगणक वा मोबायल फोन वा हेर दूरसंचार उपकरणांचो अयोग्य वापर वा त्रुटी वा आमच्या प्रणालीं कडेन ताच्या विसंगतीच्या परिणामांतल्यान जावपी खंयचेंय लुकसाण वा नुकसान;
(iv) ते भायर, बीएफएल खंयच्याय नुकसान, लुकसाण वा खर्चा खातीर, वा बीएफएल च्या खंयच्याय उत्पाद / सेवा खाला निधीच्या अयशस्वी क्रेडिट वा डेबिटा खातीर व्याज दिवपाचें कसलेंच बंधन आसचें ना जे बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचो प्रवेश आनी वापर करून वापरतात , जो मेरेन तेंच बीएफएल कडल्यान मुद्दाम डिफॉल्ट वा स्थूल दुर्लक्षाक थेट कारणीभूत ना.

(ख) बीएफएल तुमकां वा खंयच्याय तिसरे पक्षाक हाका लागून जाल्ली खंयचीय गैरसोय, हानी, लुकसान वा दुखापत हे खातीर जापसालदार आसचो ना:

(i) खंयच्याय तिसऱ्या पक्षाची कृती वा वगडावप, तातूंत खंयचेय उपकरण वा सॉफ्टवॅर पुरवणदार, खंयचेय सेवा पुरवणदार, खंयचेय नेटवर्क पुरवणदार (दूरसंचार पुरवणदार, इंटरनॅट ब्राउझर पुरवणदार आनी इंटरनॅट ऍक्सॅस पुरवणदार सयत पूण ताचे पुरतेंच मर्यादीत ना), वा खंयच्याय एका एजंट वा उपकॉन्ट्राक्टरा सयत वयर उल्लेखीत;
(ii) तुमी अधिकृत केल्ले वा अधिकृत करूंक नासपी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचो वापर/तिसरे व्यक्तीं/ पक्षां कडल्यान बजाज फिनसर्व सेवांचो वापर;
(iii) चुकीच्या मोबायल नंबर/प्राप्तकर्तो/खात्यांत तुमचे कडल्यान निधी हस्तांतरण;
(iv) खंयच्योय डुप्लिकेट फारीकसाणी वा कळावान जाल्ल्यो फारीकसाणी वा खंयचोय दंड / कळंतर / उसरां फारीकसाण फी;
(v) चुकीचो मोबायल नंबर वा DTH नंबर, चुकीच्या बिलींग खात्यांत बिल फारीकसाण, चुकीचें क्रेडिट कार्ड इ. वरवीं दुडू दुस-याच लाभार्थ्याक वचप सारके चुकीचे रिचार्ज;
(vi) तुमचो मोबायल फोन / इलॅक्ट्रोनीक उपकरण, हार्डवॅर आनी / वा ऍप स्थापणूक केल्लें उपकरण चोरयेक वचप वा शेणप;
(vii) प्रणाली दुरुस्ती वा ब्रेकडावन जाल्ल्यान वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वा हेर खंयचोय नॅटवर्क अनुपलब्ध आशिल्ल्यान तुमी खंयचोय वेव्हार पुराय करूंक शकले ना वा ताचेर परिणाम जालो जाल्यार;
(viii) खंयच्याय लागू आशिल्ले कायदे आनी / वा नेमांक आनी खंयच्याय थळाव्या वा परकी नियामक संस्था, सरकारी संस्था, मंडळ, मंत्रालय, खातें वा हेर सरकारी संस्था आनी / वा ताचे अधिकारी वैधानीक दिल्ल्या खंयच्याय सुचोवण्यांक आनी / वा निर्देशांक पाळो दिवपा खातीर बीएफएल कडल्यान खंयच्याय कृतीचो वा वगडावपाचो परिणाम म्हणून तुमकां बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरपाक वंचित दवरप.

(ग) ह्या वापर अटीं खाला वा हेर खंयच्याय दस्तावेजा खाला खंयचीय गजाल आसली तरी, खंयच्याच घडणुकेंत, खंयच्याय नुकसाना खातीर, देयदारी खातीर, लुकसाणा खातीर बीएफएल वा ताचे खंयचेय संचालक, कर्मचारी, एजंट आनी / वा कर्मचारी तुमकां जापसालदार आसचे नात, जें:

(i) हे वापराचे नेम, प्लॅटफॉर्म वा खंयचीय संदर्भ सायट, मोबायल ऍप्लिकेशन, उत्पाद वा सेवा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म चेर उपलब्ध केल्ली; आनी / वा
(ii) तुमचो वापर वा संदर्भ सायट, मोबायल ऍप्लिकेशन, उत्पाद वा सेवा वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वरवीं उपलब्ध केल्ली खंयचीय संदर्भ सायट वापरपाक तुमची असमर्थताय. तशेंच बीएफएलची वट्ट लागणूक खंयचयाय पद्दतीन किदेंय आसल्यार ती खंयच्याय लागू जावपी कायद्या खाला स्पश्ट करिना तोमेरेन रु. 1 000/- आसतली.

(घ) तुमचें बजाज फिनसर्व खातें आनी/वा बजाज फिनसर्व सेवा आनी/वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म तुमचे कडल्यान वापरप थांबल्याउपरांत लेगीत ही अट तशीच उरतली.

22. वेव्हाराच्यो नोंदी:

बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म चेर वेव्हाराच्यो नोंदी तुमचे खातीर निश्कर्शात्मक मानतले आनी फकत गणना आनी / वा स्पश्ट चुकीच्या बाबतींत सोडल्यार तेच तुमकां बंधनकारक आसतलें. तुमच्या बजाज फिनसर्व खात्यांत तुमी एक (1) वर्स सातत्यान वेव्हार केलेनात जाल्यार, मागीर अशें खातें बजाज पे वॉलेट सोडून बीएफएल कडल्यान 'निष्क्रिय' खातें म्हणून मानतले जी परिशिश्ट I च्या संदर्भांत नियंत्रीत जातली. तुमचो बजाज फिनसर्व खात्याचो दर्जो बीएफएलान गरजेचें दिसूं येता तशें फकत ह्या संबंदी तुमच्या सुचोवण्यांचेर आदारीत आनी तपशील/दस्तावेज/अटीं खातीर मान्यताय सादर केल्या उपरांत 'सक्रीय' कडेन बदलतलो अशें तुमी मान्य करतले.

23. कायदेशीर दावो / सॅट ऑफ अधिकार

(क) तुमी हाचे वरवीं बीएफएल कडेन कायदेशीर दावो आनी सेट-ऑफ हक्काचें अस्तित्व मंजूर करतात आनी पुष्टी करतात, जो बीएफएल, लागू आशिल्ल्या कायद्या प्रमाणें, खंयच्याय वेळार, तुमच्या कडेन केल्ल्या हेर खंयच्याय करारा खाला / करारां खाला ताच्या खंयच्याय विशिश्ट हक्कांक बादा हाडूंक शकपी, ताच्या एकमेव विवेकबुद्दीन आनी तुमकां फावो ती सुचोवणी दिवन तुमचीं आनी बीएफएल कडेन पडपी / बीएफएलकडेन जमा केल्लीं खंयचेय दुडू तुमकां आनी उरिल्ल्या लोकांक मेळिल्ल्या चुकीच्या, अतिरिक्त वा चुकीच्या क्रेडिटा कडेन, खंयचेय शुल्क / शुल्कां सयत, योग्य वा समायोजीत करपाक वा सेट-ऑफ करपाक ह्या वापर अटीं खाला स्वताकडेन अधिकार राखून दवरता.

(ख) तशेंच, तुमी हांगासर बीएफएल कडेन आसपी कायदेशीर दावो आनी सॅट-ऑफ अधिकाराच्या अस्तित्वाची लेगीत मंजुरी दितात आनी खात्री दितात, जी बीएफएल घडये, लागू जावपी कायद्या खाला, तुमच्या वांगडा जाल्ल्या हेर खंयच्याच करार/कबलातीक बादा हाडिनास्तना, खंयच्याय वेळार तांच्या खंयच्याय विशिश्ट हकांक, तांच्या पुराय विवेकबुद्दीन तुमकां नोटीस धाडून चुकून वा चुकीच्या प्रक्रियेक लागून जाल्ल्या वेव्हाराखातीर निधी परत मेळोवंक बीएफएल वांगडा आसपी तुमचे खंयचेय पयशे योग्य वा समायोजीत करूंक शकता.

(ग) बीएफएल बीएफएल वरवीं सॅट-ऑफ आनी ग्रहणाचो अधिकार हे कारणाक लागून तुमकां जाल्ल्या खंयच्याय लुकसान, हानी, खर्च इ. खातीर बीएफएल जापसालदार आसचो ना. खंयच्याय वैधानीक / नियामक / कायदेशीर/ तपास अधिका-यांकडल्यान खंयचीय नोटीस वा आदेश प्राप्त जाल्या उपरांत तुमकां खंयचीच नोटीस धाडिनास्तना संबंदीत प्राधिकरणाक, जशें प्रकरण आसा ते प्रमाणे, जोड वा एकोड्या खातें(त्यां) तल्यान थकीत रक्कम कापपाची वा तुमचें बजाज फिनसर्व खातें मेकळें करपाचो अधिकार लेगीत बीएफएल कडेन आसतलो.

24. बौध्दीक मालमत्ता अधिकारांचो वापर आनी संरक्षण

(क) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म आनी/वा बजाज फिनसर्व सेवांक बौध्दीक मालमत्ता कायद्यांची राखण आसतली. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मातल्यान खंयचीच म्हायती, मजकूर बीएफएलाची लिखीत अनुमती घेतल्या बगर ताची नक्कल करप, पुनर्निर्मिती करप, पुनर्प्रकाशीत करप, अपलोड करप, पोस्ट करप, हस्तांतरीत करप वा खंयच्याच तरेन वितरीत करूंक मेळची ना. तुमकां ह्या वापरांच्या अटींच्या कराराच्या अधीन, बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरूंक हांगासर मर्यादीत अनुमती दितात.

(ख) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माक वा वरवीं प्रतिक्रियेसयत मजकूर अपलोड करप, सुवादीन करप, सांठोवप, धाडप वा मेळोवप हे वरवीं, तुमी बीएफएलाक संबंदीत मजकूराचो वापर, होस्ट, सांठवण, पुनर्निर्मिती, फेरफार, सर्जनशील निर्मिती, दळणवळण, प्रकाशन, भौशीक सादरीकरण, भौशीक प्रदर्शन आनी वितरण करूंक बिनशर्त अनुमती दितात. तुमी बीएफएलाच्या फावोरान अशे तरेन दिल्ली अनुमती ताणे स्वता आनी/वा तांच्या गट कंपन्यो, उपशाखा, शाखा, सेवा पुरवणदार, एजंट हांच्या बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म आनी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म सेवा कार्यान्वीत करप, प्रसिद्द करप आनी सुदारप आनी नवीं खाशेलपणां आनी सेवा विकसीत करप ह्या मर्यादीत उद्देशाखातीर आसा.

25. कर लागणूक

तुमी हांगासर बजाज फिनसर्व सेवा आनी/वा बजाज फिनसर्व खात्यांच्या वापराच्या संबंदान, हातूंत इतले पुरतें मर्यादीत ना, बजाज पे वॉलेट, बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वरवीं केल्ली फारीकसाण वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म / बजाज पे वॉलेट वरवीं प्राप्त निधी हाचे संबंदान उप्राशिल्ल्या करांची नोंद आनी फारीकसाण हाचेसयत खंयच्याय आनी सगल्या लागू जावपी कर कायद्यांक पाळो दिवपाक मान्यताय दिता.

26. परवानो आनी ऍक्सॅस

(क) बीएफएल बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मांत खंयचेय आनी सगळे बौध्दीक अधिकार हांचेसयत सगले अधिकार, वारस आनी कळंतराचो एकमेव धनी आसा.

(ख) बीएफएल तुमकां व्यक्तिगत, नॉन-कॉमर्शियल वापराखातीर बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरपाची संमती दिता आनी तें हस्तांतरीत करूंक मेळचें ना आनी तें डावनलोड, नक्कल, तातूंतल्यान सर्जनशील काम करून घेवप, फेरफार करप, रिवर्स इंजिनियर, रिवर्स असेंबल करप वा नाजाल्यार खंयचोय स्त्रोत कोड सोदपाचो, विकपाचो, नेमून दिवपाचो, उप-परवानो, तारण कळंतर दिवपाचो वा अन्यथा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचो वा थंय पुरवण जावपी खंयच्याय सेवांचो खंयचोय अधिकार हस्तांतरीत करपाचो प्रयत्न करप हे करपाचो कसलोच अधिकार दिना.

(ग) तुमचे कडेन बीएफएलचीं ट्रेड नांवां, ट्रेडमार्क, सेवा मार्क, लोगो, डोमेन नांवां आनी हेर विशिश्ट ब्रांड खाशेलपणां वापरपाचो अधिकार ना.

(घ) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचो खंयचोय अनधिकृत वापर ह्या वापराच्या अटींचें उल्लंघन वाडयता आनी बीएफएल प्रचलित लागू जावपी कायद्या खाला तुमच्या आड कायदेशीर कारवाय करूंक शकता.

27. अप्रत्याशित घडणूक (दैवी घडणूक)

बीएफएल खंयचीय हानी, लुकसाण, बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म सेवा खातीर वा ताच्या तजविजेत उणावा खातीर जे बीएफएलाच्या नियंत्रणांच्या भायर आसा आनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरितीन ह्या कारणांक लागून, पूण इतलेच पुरतें मर्यादीत आसना जापसालदार आसचो ना:

(क) उजो लागप, भूंयकाप, हेर खंयचेय सैमीक संकश्ट, हुंवार, म्हामारी;
(ख) संप, लॉकआवट, कामगारांचो उठाव;
(ग) दंगल, नागरी अडचण, झुज, नागरी उठाव;
(घ) देवाची करणी, आतंकवादी कृत्यां, आपात्काळ (भलायकी वा हेर कारणां खातीर जाहीर);
(ङ) न्यायालयाचो आदेश, कायद्यांत बदल वा हेर खंयच्योय घडणूको;
(च) नॅटवर्क /सर्वर डावनटायम स्वता वा तिस-या पक्षांवरवीं जाला आसुयें, निलंबन, आडमेळे, वायरलॅस तंत्रज्ञानात बिघाड, पेरिफेरल, सॉफ्टवॅर प्रणाल्यो, दळणवळण अपेशी, हॅकींग इ खातीर.,
(छ) व्यक्तिगत/संवेदनशील म्हायतीचें खंयचेंय अनधिकृत प्रगटीकरण/उल्लंघन, इ आनी तुमच्या आचरणाक लागून तुमकां भोगची पडिल्ली प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हानी जशे की:

I. तुमच्या/हाच्या वॅब ब्रावजराचेर तिसरो पक्ष एक्सटँशनां, प्लग-इन्स वा ऍड-ऑन वापरतना तुमचें आचरण;
ii. तुमी डार्कनॅट, अनधिकृत/दुबावीत वॅबसायटी, दुबावीत ऑनलायन प्लॅटफॉर्म, भंरवसो नासपी स्त्रोतांतल्यान ऍप्लिकेशन डावनलोड करप हें ऍक्सॅस करूंक जायना;
III. तुमी अज्ञात / वळख नासपी स्त्रोताच्यो खंयच्योय जेनेरीक ईमेली वा खंयचोय वॅब / bitly / chatbot लिकां, इलॅक्ट्रोनीक स्वरूपातलें हेर खंयचेंय लिंक इ.क प्रतिसाद दिवंक जायना.

28. सामान्य

(क) तुमी आनी बीएफएल हांच्या मजगतीं खंयचेंच जोड आस्थापन, भागीदारी, रोजगार वा संस्थात्मक नातें ना.

(ख) ह्या वापर अटींची खंयचीय तरतूद खंयच्याय लागू आशिल्ल्या कायद्या खाला, पुरायपणान वा अंशतः, बेकायदेशीर, अवैध वा अंमलबजावणी करपाक शकना अशें मानल्यार, अशी तरतूद वा तिचो भाग त्या प्रमाणांत ह्या वापर अटींचो भाग न्हय अशें मानतले पूण ह्या वापर अटींतल्या हेर तरतुदींच्या कायदेशीरपण, वैधताय आनी अंमलबजावणीचेर परिणाम जावचो ना. त्या घडणुकेंत, बीएफएल बेकायदेशीर, अवैध वा अंमलबजावणी करूंक शकना अशी तरतूद वा तिचो भाग बदलून ते सुवातेर कायदेशीर, वैध आनी अंमलबजावणी करपाक येवपी आनी तुमकां बंधनकारक आसतली अशी तरतूद वा ताचो भाग वापरपाचो यत्न करतले.

(ग) हे वापराचे नेम ताच्या विशयाच्या संदर्भांत पक्षांची पुराय करार आनी समजूत घडयतात आनी अशा विशय संबंदीत सगळ्या आदल्या वा समकालीन करारांक वा उपक्रमांक बदलतात आनी ताचे सुवातेर येतात.

(घ) बीएफएल, आपल्या एकमेव निर्णया प्रमाणें, तुमकां, वा खंयच्याय तिसऱ्या पक्षाक कसलीच सुचोवणी दिनासतना, हांगा सांगिल्ले आपले हक्क आनी कर्तव्यां हस्तांतरीत वा नेमणूक करूंक शकता.

(ङ) तुमच्या सहकार्या खातीर, उत्पाद आनी सेवां संबंदीत सातत्यान विचारिल्ले प्रस्न वा हुस्को हांचे विशीं सामान्य म्हायती दिवपा खातीर बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म चेर सातत्यान विचारिल्ले प्रस्न (एफएक्युएस) दिल्ले आसात; पूण, गोंदळ / डिसकनॅक्ट / वाद आसल्यार, विशिश्ट उत्पादन / सेवा अटी प्रबल आसतल्यो.

29. बीएफएल फिनसर्व प्लॅटफॉर्मत फेरफार आनी अपडेटी

(क) खंयच्याय वेळार आनी कसल्याय कारणांक लागून बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म ऍप्लिकेशनां बदलपाचो वा अपडेट करपाचो, आनी/वा ताच्या बजाज फिनसर्व सेवांखातीर शुल्क लावपाचो अधिकार बीएफएलान आपल्याकडेन दवरला. तुमकां बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरप चालू दवरचें आसल्यार तुमकां अपडेटी डावनलोड करच्यो पडटल्यो. पूण, बीएफएल हें बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मची सतत उपलब्धताय आनी / वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म सदांच अपडेट करतले अशें उतर / हमी दिना तशेंच तेंच तुमकां वास्तवीक / सुलभ आसतले वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मची अपडेट केल्ली आवृत्ती तुमच्या मोबायल डिव्हायसां / संगणक /इलॅक्ट्रॉनीक ऑपरेटिंग प्रणालीं कडेन सदांच सुसंगत आसतली अशेंय म्हणना.

(ख) खंयच्याय वेळार बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचेर अपडेट केल्लें वर्जन पोस्ट करून ह्यो अटी बदलपाचो वा नाजाल्यार फेरफा करपाचो अधिकार बीएफएलाक आसा. ह्या अटींचें अपडेट केल्लें वर्जन आदल्या अटींच्या वर्जनाची सुवात घेतलें आनी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म चेर पोस्ट केले उपरांत तत्काळ परिणामकारक जातलें आनी तुमकां बंधनकारक आसतलें.

30. कागाळी

बजाज फिनसर्व सेवांच्यो कागाळी

(क) बजाज फिनसर्व सेवां संबंदीं तुमकां किदेंय हुस्को आसल्यार, उपकार करून संपर्क करचो:

पातळी1

आमी तुमच्यो क्वॅरी/समस्या सोडोवंक वचनबद्द आसात, तुमची विनंती दवरूंक तुमकां सकयल्या पांवड्यांचें अनुसरण करचें पडटलें:

क. बजाज फिनसर्व ऍप / बजाज फिनसर्व वॅबसायट > मेनू> आदार आनी समर्थन > विनंती दवरची
ख. बजाज फिनसर्व ऍप / बजाज फिनसर्व वॅबसायट > मेनू > आदार आनी तेंको > विनंती इतिहास घेवप > प्रतिसादान समाधानी नासल्यार विनंती परत उगडप, तशेंच गिरायकाक केस फुडें व्हरची आसल्यार

पातळी2

आमी तुमच्यो क्वॅरी/समस्या 7 कामकाजाच्या दिसांभितर सोडोवंक वचनबद्द आसात. ह्या वेळात आमकां तुमचे कडल्यान कांयच आयकूंक मेळ्ळें ना जाल्यार, वा तुमच्या कागाळीचेर आमच्या प्रतिसादाक तुमी समाधानी नासल्यार, गिरायक सकयल्या पांवड्यांचें अनुसरण करूंक शकतात:

बजाज फिनसर्व ऍप / बजाज फिनसर्व वॅबसायट > मेनू > आदार आनी तेंको > विनंती इतिहास घेवप > प्रतिसादान समाधानी नासल्यार विनंती परत उगडप, तशेंच गिरायकाक केस फुडें व्हरची आसल्यार.

तुमी आमकां बरोवंन लेगीत कळोवंक शकतात हाचेर grievanceredressalteam@bajajfinserv.in

पातळी3

गिरायक 2 पातळेचेर पुरवण केल्ले प्रतिसादाचेर समाधानी नासल्यार, गिरायक उल्लेख केल्ल्या प्रांता प्रमाणें नोडल अधिकारी/मुखेल नोडल अधिकारी हांकां ताची/तिची कागाळ/क्वॅरी पोस्ट करूंक शकतात.

तुमकां हांगासावंन नोडल अधिकारी/मुखेल नोडल अधिकारी हांचो तपशील मेळूंक शकता https://www.bajajfinserv.in/finance-corporate-ombudsman.

पातळी4

जर गिरायक पुरवण केल्ल्या उपायांचेर समाधानी नासल्यार वा ताका ताणे बीएफएल वांगडा नोंद केल्ल्या कागाळीच्या 30 (तीस) दीसांभितर कसलोच प्रतिसाद आयलो ना जाल्यार, गिरायक कागाळ निवारणा खातीर नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यो (एनबीएफसी-ओ) ऑफीस, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडेन संपर्क करूंक शकतात

ह्या येवजणीचो तपशील हांगा उपलब्ध आसा https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3631


बजाज पे युपीआय सेवां संबंदीत कागाळी:

कागाळी आनी किजील

बजाज फायनान्स लिमिमटेड (“बीएफएल”)चो पुरस्कृत पीएसपी बँक (“Axis bank”) आनी एनपीसीआय कडेन त्रिपक्षीय कंत्राटी करार आसात आनी आमच्या युपीआय ऍप्लिकेशनाचेर दिल्ल्या आसपी कागाळी / किजीलांचेर समाधान काडूंक आमी वचनबद्द आसात.

बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा वयल्या युपीआय वेव्हाराच्या संबंदान दरेक गिरायक आपली कागाळ मांडूक शकता. तुमी संबंदीत युपीआय वेव्हार वेंचूक शकतात आनी ताचे संबंदीत कागाळ नोंद करूंक शकतात.

पातळी1

आमी तुमच्यो समस्या/कागाळी सोडोवंक वचनबद्द आसात, बजाज फिनसर्व ऍप वरवीं बजाज पे UPI वेव्हारा जाल्लो आसल्यार तुमकां सकयल दिल्ल्या पांवड्यांचें अनुसरण करचें पडटलें:

क. बजाज फिनसर्व ऍप > पासबूक > वेव्हार > स्थिती तपासची > कागाळ मांडची

ख. बजाज फिनसर्व ऍप > मेनू> आदार आनी तेंको > विनंती दवरची

For any queries you can also contact on toll-free number 1800 2100 270

पातळी2

आमी तुमच्यो क्वॅरी/समस्या 7 कामकाजाच्या दिसांभितर सोडोवंक वचनबद्द आसात. जर कागळ फुडले पांवड्यार व्हरची पडल्यार, एनपीसीआयच्या मार्गदर्शना खाला निराकरणाक वेळ लागूंक शकता.

ह्या वेळात आमकां तुमचे कडल्यान कांयच आयकूंक मेळ्ळें ना जाल्यार, वा तुमच्या कागाळीचेर आमच्या प्रतिसादाक तुमी समाधानी नासल्यार, गिरायक सकयल्या पांवड्यांचें अनुसरण करूंक शकतात:

बजाज फिनसर्व ऍप > मेनू > आदार आनी तेंको > विनंतीचो इतिहास मागप > विनंती परत उगडप जर प्रतिसादाचेर समाधानी नासल्यार, गिरायकाक प्रकरण फुडें व्हरचें आसल्यार पर्याय लेगीत आसा.

तुमी आमकां बरोवंन लेगीत कळोवंक शकतात हाचेर grievanceredressalteam@bajajfinserv.in

पातळी3

गिरायक 2 पातळेचेर पुरवण केल्ले प्रतिसादाचेर समाधानी नासल्यार, गिरायक उल्लेख केल्ल्या प्रांता प्रमाणें नोडल अधिकारी/मुखेल नोडल अधिकारी हांकां ताची/तिची कागाळ/क्वॅरी पोस्ट करूंक शकतात.

तुमकां हांगासावंन नोडल अधिकारी/मुखेल नोडल अधिकारी हांचो तपशील मेळूंक शकता https://www.bajajfinserv.in/finance-corporate-ombudsman

पातळी4

जर गिरायक पुरवण केल्ल्या उपायांचेर समाधानी नासल्यार वा ताका ताणे बीएफएल वांगडा नोंद केल्ल्या कागाळीच्या 30 (तीस) दीसांभितर कसलोच प्रतिसाद आयलो ना जाल्यार, गिरायक कागाळ निवारणा खातीर नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यो (एनबीएफसी-ओ) ऑफीस, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडेन संपर्क करूंक शकतात

ह्या येवजणीचो तपशील हांगा उपलब्ध आसा https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3631

  नोंद घेवची: अपेस आयिल्ल्या वेव्हाराच्या बाबतींत, जंय गिरायक जारी करपी बँके कडेन वता आनी जारी करपी बँकेन अशा वेव्हारा खातीर चार्जबॅक विनंती केल्या, थंय वेव्हाराचो परतावो/ परतावणी अशी चार्जबॅक विनंती बंद केल्या उपरांतच पुराय जातली. चार्जबॅक टर्न अराउंड वेळ (टॅट) NPCI न जारी केल्ल्या लागू आशिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण आसतलो. अपेस आयिल्ल्या UPI वेव्हारांचेर परतावो/ परतावणेचेर आपोआप प्रक्रिया जाता अशें गिरायक नोंद करता.


बीबीपीएस सेवां खातीर कागाळी:

पातळी1

आमी तुमच्यो क्वॅरी/समस्या सोडोवंक वचनबद्द आसात, तुमची विनंती दवरूंक तुमकां सकयल्या पांवड्यांचें अनुसरण करचें पडटलें:

(क) बजाज फिनसर्व ऍप / बजाज फिनसर्व वॅबसायट > मेनू> आदार आनी समर्थन > विनंती दवरची
(ख) बजाज फिनसर्व ऍप / बजाज फिनसर्व वॅबसायट > मेनू > आदार आनी तेंको > विनंती इतिहास घेवप > प्रतिसादान समाधानी नासल्यार विनंती परत उगडप, तशेंच गिरायकाक केस फुडें व्हरची आसल्यार.

For any queries you can also contact on toll-free number 1800 2100 270

पातळी2

आमी तुमच्यो क्वॅरी/समस्या 7 कामकाजाच्या दिसांभितर सोडोवंक वचनबद्द आसात. ह्या वेळात आमकां तुमचे कडल्यान कांयच आयकूंक मेळ्ळें ना जाल्यार, वा तुमच्या कागाळीचेर आमच्या प्रतिसादाक तुमी समाधानी नासल्यार, गिरायक सकयल्या पांवड्यांचें अनुसरण करूंक शकतात:

बजाज फिनसर्व ऍप / बजाज फिनसर्व वॅबसायट > मेनू > आदार आनी तेंको > विनंती इतिहास घेवप > प्रतिसादान समाधानी नासल्यार विनंती परत उगडप, तशेंच गिरायकाक केस फुडें व्हरची आसल्यार.

आमचे कडेन कागाळ निवारण अधिकारी आसात:

सुखींदर सिंह थापर
कागाळ अधिकारी
PayU Payments Private Limited
[9वो मजलो, बेस्टेक बिझनेस टॉवर, सोहना रोड, सॅक्टर 48, गुडगांव -122002, हरयाणा, भारत]
ईमेल id: [carehead@payu.in]


बील पेयमँट सेवां खातीर कागाळी:

पातळी1

आमी तुमच्यो क्वॅरी/समस्या सोडोवंक वचनबद्द आसात, तुमची विनंती दवरूंक तुमकां सकयल्या पांवड्यांचें अनुसरण करचें पडटलें:

(क) बजाज फिनसर्व ऍप / बजाज फिनसर्व वॅबसायट > मेनू> आदार आनी समर्थन > विनंती दवरची
(ख) बजाज फिनसर्व ऍप / बजाज फिनसर्व वॅबसायट > मेनू > आदार आनी तेंको > विनंती इतिहास घेवप > प्रतिसादान समाधानी नासल्यार विनंती परत उगडप, तशेंच गिरायकाक केस फुडें व्हरची आसल्यार.
For any queries you can also contact on toll-free number 1800 2100 270

पातळी2

आमी तुमच्यो क्वॅरी/समस्या 7 कामकाजाच्या दिसांभितर सोडोवंक वचनबद्द आसात. ह्या वेळात आमकां तुमचे कडल्यान कांयच आयकूंक मेळ्ळें ना जाल्यार, वा तुमच्या कागाळीचेर आमच्या प्रतिसादाक तुमी समाधानी नासल्यार, गिरायक सकयल्या पांवड्यांचें अनुसरण करूंक शकतात:

बजाज फिनसर्व ऍप / बजाज फिनसर्व वॅबसायट > मेनू > आदार आनी तेंको > विनंती इतिहास घेवप > प्रतिसादान समाधानी नासल्यार विनंती परत उगडप, तशेंच गिरायकाक केस फुडें व्हरची आसल्यार.

आमचे कडेन कागाळ निवारण अधिकारी आसात:
1. PayU Payments Private Limited
सुखींदर सिंह थापर
कागाळ अधिकारी
PayU Payments Private Limited
[9वो मजलो, बेस्टेक बिझनेस टॉवर, सोहना रोड, सॅक्टर 48, गुडगांव -122002, हरयाणा, भारत]
ईमेल id: [carehead@payu.in]

2. IndiaIdeas.Com Limited
नाव: नोडल अधिकारी
कागाळ अधिकारी
IndiaIdeas.Com Limited
नामो: IndiaIdeas.com Limited, 8वो मजलो, सुप्रिम चेम्बर, विरा देसाई रोड, अंधेरी (अस्तंत), मुंबय 400 053
ईमेल आयडी: bbpssupport@billdesk.com


तिसरो पक्ष इन्श्युरन्स उत्पादनां खातीर कागाळी:

पातळी1

बजाज फायनान्स लि. वरवीं खरेदी केल्ल्या सगल्या विम्याच्या सुरक्षे संबंदीत तुमच्या सगल्या कागाळी वा सेवां खातीर, उपकार करून हाचेर तुमची विनंती सुवादीन करची https://bfin.in/contactus_new.aspx

पातळी2

तुमकां 14 दिसां भितर समाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो ना वा मेळिल्लें समाधानान तुमी संतुष्ट नासल्यार, उपकार करून हाका बरोवचें grievanceredressalteam@bajajfinserv.in

पातळी3

तुमची कागाळ/गाराणे अजुनूय सोडोवंक ना जाल्यार, तुमी ती सोडोवंक इन्श्युरन्स लोकपालांकडेन थेट संपर्क करूं येता. तुमचें लागसरचें लोकपाल ऑफीस हांगा सोदचें @ https://www.policyholder.gov.in/addresses_of_ombudsmen.aspx.

पातळी4

दिल्लो निर्णय/समाधानाचेर तुमी समाधानी नासत जाल्यार, तुमी तांच्या वॅबसायट वरवीं इन्श्युरन्स नियामक आनी उदरगत प्राधिकरण भारत कडेन संपर्क करूं येता www.irdai.gov.in


31. नियंत्रीत करपी कायदो आनी अधिकारक्षेत्र

बजाज फिनसर्व सेवां संबंदान बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचेर जावपी सगले वेव्हार आनी हांगा स्पश्ट केल्लें पुराय हितसंबंद हांचेर भारताच्या कायद्यांचो शेक आसतलो. आमचे कडेन आसूं येतात ते सगळे दावे, मतभेद आनी वाद पुणे, महाराष्ट्रांत आशिल्ल्या सक्षम न्यायालयांच्या एकमेव अधिकारक्षेत्रा खाला आसतले अशें तुमी मान्य करतात.

32. इनामां कार्यावळ येवजण(णी)

तुमी वेव्हार पुराय जाले उपरांत आनी कॅशबॅक, बीएफएल रिवॉर्ड पॉयण्ट्स, प्रोमो पॉयण्ट्स आनी व्हाऊचर मेळोवपा खातीर कांय पूर्वनिर्धारीत कार्यावळी पुराय केले उपरांत बीएफएल इनाम येवजणे खाला वेगवेगळ्या इनामां खातीर पात्र थारूंक शकतात आनी ताका परिशिश्ट II च्या तपशीलवार कलम (I) प्रमाण बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मच्या वापराच्यो अटी लागू जातल्यो. बीएफएल आपल्या एकमेव विवेकबुद्दीन इनाम कार्यावळी येवजणेचे निकश, पात्रताय आनी फायदे आपल्या एकमेव निर्णया प्रमाण बदलूंक शकता आनी/वा दुरुस्ती करूंक शकता आनी दरेक इनाम कार्यावळी येवजणेचीय स्वताची मर्यादीत वेळ आसूंक शकता.

परिशिश्ट – I

बजाज फिनसर्व पेयमँट सेवा:

क. बजाज पे वॉलेट अटी आनी नेम

वयर दिल्ल्या वापराच्या नेमां भायर हे नेम आनी अटी प्रीपेड फारीकसाण साधनां (पाकीट) वा अशा हेर सेवांचो वापर नियंत्रीत करतात जीं “बाजाज पे वॉलेट” ह्या ब्रँड नांवान वेळावेळार जोडूंक शकतात ” (बजाज फायनान्स लिमिटेड (बीएफएल) कडल्यान दिल्लें “बजाज पे वॉलेट” वा “वॉलेट” अशें म्हण्टात). बीएफएलाक हे संबंदी रिझर्व्ह बँकेन (“RBI”) फारीकसाण आनी निवाडो प्रणाली कायदो, 2007 च्या तरतुदी प्रमाण आनी RBIन वेळावेळार जारी केल्ल्या नेम आनी निर्देशां प्रमाण अधिकृत केला वेळ. बजाज पे वॉलेट वापरपाक फुडें वचून, तुमी वयर सांगिल्ल्या वापराच्या नेमांक मान्यताय दिवपा वांगडाच ह्या अटींनी (हाचे फुडें “वॉलेट नेम आनी अटी”) बंधनकारक जावपाक मान्यताय दितात.

बजाज पे वॉलेट वापरपाक फुडें वचून, तुमी हाचे वरवीं मास्टर डायरेक्शन-तुमचो गिरायक जाणून घेयात (केव्हायसी) दिग्दर्शन, 2016 त आरबीआयन व्याख्या केल्ल्या प्रमाणें सध्या राजकी उक्ती व्यक्ती (“पीईपी”) ना अशें प्रतिनिधित्व करतात. पूण, लागू आशिल्ल्या कायद्यां प्रमाणें आनी बीएफएल अंतर्गत धोरण/चौकटी प्रमाणें योग्य पावलां उबारल्यांत हाची खात्री करपा खातीर, हे संबंदी तुमची स्थिती पीईपी म्हूण बदलपी परिस्थितींत बीएफएलाक बेगोबेग बरयल्ली म्हायती दिवन बीएफएलाक रोखडीच कळोवपाचेंय तुमी मान्य करतात आनी हातांत घेतात. तुमकां फुडें समजता की पीईपी म्हूण, तुमकां आरबीआयन थारायिल्ल्या प्रमाण अतिरिक्त योग्य परिश्रमाची गरज तशेंच बजाज पे वॉलेट आनी बीएफएलान दिल्ल्या हेर उत्पाद/सेवांचो अखंड वापर सुनिश्चीत करपा खातीर वेव्हार निरिक्षण आनी अहवालाची गरज आसतले.

फकत बजाज पे वॉलेट वापरल्यार, तुमी बीएफएल कडेन करार करतले आनी हांगा संदर्भ दिल्ल्या सगळ्या धोरणां सयत हे वॉलेट नेम आनी अटी तुमकां बंधनकारक आसतल्यो.

जेन्ना तुमी बजाज फिनसर्व ऍप वरवीं वा खंयच्याय वेपाऱ्याचेर बजाज पे वॉलेट वापरून वेव्हार करतात, तेन्ना वापराच्या नेमां भायर हे वॉलेट नेम आनी अटी तुमकां लागू जातल्यो. तुमकां कसलीच आदीं बरयल्ली कळोवणी दिनासतना, खंयच्याय वेळार, ह्या अटींचे कांय भाग बदलपाचो, फेरफार करपाचो, जोडपाचो वा काडून उडोवपाचो अधिकार बीएफएल राखून दवरता. खंयचेंय बदल / अपडेटीं खातीर ह्यो अटी नेमान नियाळपाची जापसालदारकी तुमची आसा. वयर उल्लेख केल्ल्यो ह्यो वॉलेट अटी आनी नेम आनी वापराच्यो अटी हांकां तुमी पाळो दितामेरेन, बीएफएल तुमकां व्यक्तिगत, नॉन-एक्सक्लुसिव, नॉन-ट्रांसफरेबल, मर्यादीत तजविजेचें बजाज पे वॉलेट आनी बजाज पे वॉलेट वरवीं वेळा वेळार उपलब्ध जावपी हेर सेवा वापरूंक मंजुरी दिता.

(क) व्याख्या:

हेर तरेन सुचीत केल्या शिवाय, सकयल सुचीबद्द केल्ल्या व्हड (कॅपिटल) शब्दांचो अर्थ सकयल दिल्ल्या प्रमाणें आसतलो:

"बाजाज पे वॉलेट" वा “वॉलेट” म्हणल्यार बीएफएलान, प्रकरणां प्रमाणें, एक तर ल्हान वॉलेट वा पुराय केवायसी वॉलेट, प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्साचेर RBI मास्टर डायरेक्शना वांगडा, वेळावेळार गिरायकांक जारी केल्लीं प्रीपेड फारीकसाण साधनां (वॉलेट).

बजाज पे सब वॉलेट“ वा “सब वॉलेट“ म्हणल्यार सगळे कॅशबॅक, बजाज कॉयन्स, बीएफएल इनाम कार्यावळी येवजण्यांनी गणीत केल्ल्या प्रमाणें प्रोमो पॉयण्ट्स आनी व्हाऊचर आदी (वापराच्या अटींचो संदर्भ कलम 32). बजाज पे सब वॉलेट हो बजाज पे वॉलेटाचो एक भाग आसतलो. बजाज पे वॉलेट आनी बजाज पे सब वॉलेट हांची एकत्रीत मर्यादा RBIन वेळावेळार दुरुस्ती केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांत थारायिल्ले चडांत चड अर्थीक मर्यादे प्रमाण आसतली आनी ताचे प्रमाण आसतली.

“बजाज पे वॉलेट युपीआय नामो” वा “बजाज पे वॉलेट व्हीपीए” म्हणल्यार युपीआय वरवीं पीपीआय इंटरोपेराबिलिटी सक्षम करूंक बजाज पे वॉलेटा वांगडा संलग्न आसपी व्हर्च्युअल फारीकसाण नामो असो अर्थ आसतलो.

"शुल्क(ल्कां)" वा "सेवा शुल्क" म्हणल्यार बजाज पे वॉलेट सेवा मेळोवंक बीएफएल गिरायकांक लायता ते शुल्क आसात.

"गिरायक" म्हणल्यार बजाज पे वॉलेट / उप वॉलेट सेवांचो लाव घेवपा खातीर बजाज फिनसर्व ऍप कडेन नोंदणी केल्ली आनी इंटरनॅट सुसंगत डिव्हायसाची मालकी, संचालन वा ऍक्सॅस आशिल्ल्यान वापराचे नेम सयत सगळे लागू आशिल्ले नेम आनी अटी मान्य केल्ली व्यक्ती वा व्यक्ती जी बीएफएल आनी ताच्या संबंदीतांनी दिल्ल्या सेवांक आदार दिता.

पूर्ण केवायसी वॉलेट” म्हणल्यार बीएफएलान जारी केल्लें गिरायकाचें वॉलेट जें 27 ऑगस्ट 2021 दिसा जारी केल्ल्या प्रीपेड फारीकसाण साधनां विशीं RBI मास्टर डायरेक्शनाच्या परि 9.2 प्रमाणें खासा करून सकयल दिल्ल्या कलम (ड) त वर्णीत केल्लें, तातूंत वेळावेळार केल्ल्या दुरुस्तीं सयत पुरायपणान केवायसी प्रमाणें आसा.

"वेपारी" म्हणल्यार भौतिक वेपारी, ऑनलायन वेपारी आनी हेर खंयचोय आउटलेट जाका बजाज पे वॉलेट वापरून फारीकसाण स्वीकारपाक बीएफएल कडल्यान अधिकृत केला.

"व्यक्ती-ते-बंँक हस्तांतरण" म्हणल्यार गिरायकाच्या बजाज पे वॉलेटातल्यान खंयच्याय बँक खात्यांत निधी हस्तांतरीत करपाची सुविधा.

"मनीस-ते-वेपारी हस्तांतरण" म्हणल्यार गिरायकाच्या बजाज पे वॉलेटांतल्यान माल आनी सेवा खरेदी करपा कडेन बजाज पे वॉलेट फारीकसाण स्वीकारपा खातीर गरजेची वेवस्था आशिल्ल्या खंयच्याय वेपाऱ्याक निधी हस्तांतरीत करपाची सुविधा.

"व्यक्ती-ते-व्यक्ती हस्तांतरण" म्हणल्यार गिरायकाच्या बजाज पे वॉलेटातल्यान बीएफएल वा हेर तिसरे पक्षान जारी केल्ल्या हेर प्रीपेड साधनात निधी हस्तांतरीत करपाची सुविधा.

"RBI" म्हणल्यार रिझर्व बँक ऑफ इंडिया.

"वेव्हार" हातूंत सकयल दिल्ले वेव्हार व्यक्ती-व्यक्ति हस्तांतरण वा व्यक्ती-वेपारी हस्तांतरण वा व्यक्ती-बँक हस्तांतरण वा RBIन परवानगी दिल्ली हस्तांतरण पद्दत, वेळा प्रमाण आसपावीत करतले.

"10,000/- रुपया मेरेनचें पाकीट (रोख लोडिंग सुविधा सयत)" म्हणल्यार RBI मास्टर डायरेक्शनाच्या पॅरा 9.1 उप पॅरा (i) प्रमाण जारी केल्लें गिरायकाचें पाकीट जारी केल्लीं प्रीपेड फारीकसाण साधनां आनी ताका लागून गिरायकाचें नांव, वन टाईम पिन (ओटीपी) वरवीं सत्यापीत केल्लो मोबायल क्रमांक आनी खंयच्याय ‘सक्तीच्या दस्तावेजाचो’ वा 'नांवाची स्वताची घोशणा आनी खाशेली वळख/ओळख क्रमांक मान्य करप अधिकृतपणान वैध दस्तावेज'(ओव्हीडी) वा वेळावेळार दुरुस्त केल्ल्या प्रमाणें केवायसीचेर मास्टर दिग्दर्शनांत ह्या हेतून दिल्लें खंयचेंय नांव आशिल्लो असो खंयचोय दस्तावेज.

रु. 10,000/- मेरेन वॉलेट (नकद घालपाची सुविदा ना)” म्हणल्यार प्रीपेड पेयमँट इन्स्ट्रुमेंटच्या संबंदान आरबीआयच्या मुखेल दिशानिर्देशांच्या परिच्छेद 9.1 उप परिच्छेद (ii) प्रमाणें गिरायकाक जारी केल्लें वॉलेट आनी ते वरवीं गिरायकाचें नांव, एक वेळच्या पीन (ओटीपी) वरवीं प्रमाणीत केल्लो मोबायल नंबर आनी नांवांची स्व-घोशणा आनी खंयच्याय ‘सक्तीच्या दस्तावेज’ वा ‘अधिकृत वैध दस्तावेज’ (ओव्हीडी) ची अद्वितीय वळख/वळख क्रमांक वा आरबीआय हाणीं जारी केल्ल्या आनी वेळच्या वेळार, बदल केल्ल्या प्रमाणें , केवायसीच्या मुखेल दिशानिर्देशांनी सुचीबद्द आसपी खंयच्याय नांवाचो तत्सम खंयचोय दस्तावेज हे सारकी किमान गिरायक म्हायती स्विकारप असो अर्थ आसतलो.

(ख) पात्रताय

 1. बजाज पे वॉलेट फकत 18वर्सां आनी ताचे वयले पिरायेच्या भारतीय नागरीकां खातीर उपलब्ध आसा आनी लागू जावपी कायद्याखाला योग्य करारावरवीं मेळटली.
 2. वॉलेट सेवा 18 पिराये सकयल्या व्यक्तींक वा बीएफएल वरवीं आदीं वॉलेट सेवा मेळोवपा पसून निलंबीत केल्ल्या वा काडिल्ल्या कोणाकूय उपलब्ध आसची ना.
 3. गिरायक हांगासर प्रतिनिधित्व करता आनी हमी दिता की:
  (क) गिरायकाक वॉलेट सेवांचो लाव घेवन बीएफएल कडेन ही वेवस्था करपाची आनी हांगा आशिल्ल्या सगळ्या अटींक आनी/वा बीएफएल कडल्यान वेळावेळार कळयल्ल्या प्रमाणें पाळो दिवपाची कायदेशीर आनी/वा योग्य क्षमता आसा.
  (ख) गिरायकाक वॉलेट सेवांचो लाव घेवपाक वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म सेवांचो वापर करपाक आदीं बीएफएल कडल्यान निलंबीत वा काडून उडयल्लो ना वा हेर खंयच्याय कारणाक लागून अपात्र थारिल्लो ना.
  (ग) गिरायकान खंयच्याय व्यक्तीची वा घटकाची तोखणाय करूंक जायना वा खंयच्याय व्यक्ती वा घटका कडेन आपली वळख, पिराय वा संबंदीतताय खोटी सांगूंक जायना वा हेर तरेन चुकीचें वर्णन करूंक जायना. ह्या वॉलेट अटींचें खंयचेंय उल्लंघन जाल्यार, गिरायकाक वॉलेट सेवांचो लाव घेवपाक वा बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म सेवांचो वापर करपाक स्थगीत करपाचो वा कायमचे आडावपाचो अधिकार बीएफएल राखून दवरता.
  (घ) गिरायक बीएफएल कडेन एके वेळार फकत एक वॉलेट दवरूंक शकता. गिरायकाक बीएफएल कडल्यान आदींच वॉलेट सेवा मेळ्ळ्यात जाल्यार, हे संबंदान ताणे/तिणे बीएफएलाक कळीत करूंक जाय. गिरायक हाचे वरवीं मान्य करता आनी समजता की बीएफएल गिरायकाक सुचोवणी दिवन ताच्या एकमेव विवेकबुद्दीन खंयचेंय वॉलेट (वॉलेट्स) रोखडेंच बंद करपाचो अधिकार राखून दवरता, जर तेंच बीएफएल च्या लक्षांत आयलें आनी/वा खबरेंत येतकच आनी/वा गिरायकाचो संवाद मेळ्ळ्या उपरांत ह्या अर्थान. बीएफएल वांगडा वॉलेट चालू दवरूंक बीएफएल वरवीं लागपी सगल्यो औपचारिकता पुराय करपाचें गिरायक हातांत घेता.

(ग) दस्तावेजीकरण

 1. गिरायक समजता आनी मान्य करता की योग्य आनी अपडेट केल्ली गिरायक म्हायती एकठांय करप, सत्यापन, ऑडिट आनी देखरेख ही बीएफएलच्या निमाणें एक सतत प्रक्रिया आसा आनी बीएफएल खंयच्याय वेळार, सगळ्या संबंदीत आनी लागू आशिल्ल्या केवायसी चें पालन सुनिश्चीत करपाक गरजेचीं पावलां उबारपाचो अधिकार राखून दवरता. गिरायकान दिल्ले म्हायतींत आनी/वा गिरायकान दिल्ल्या दस्तावेजांत फरक आसल्यार खंयच्याय वेळार बजाज पे वॉलेट सेवा बंद करपाचो वा बजाज पे वॉलेट जारी करपा खातीर अर्ज न्हयकारपाचो अधिकार बीएफएल राखून दवरता.
 2. गिरायकान बजाज पे वॉलेट सेवांचो लाव घेवपाच्या आनी/वा वापरपाच्या हेतान बीएफएल कडेन दिल्ली खंयचीय म्हायती बीएफएल कडेन निहित आसतली आनी वापराच्यो अटी/वॉलेट अटी आनी नेम खाला अंतर्भूत उद्देशां अतिरिक्त खंयच्याय उद्देशां खातीर आनी खंयचोच लागू जावपी कायदो वा नियमनाक पाळो दिवंन, ताच्या पुराय विवेकबुद्दीन बीएफएल ती वापरूंक शकता.

(घ) बजाज पे वॉलेटाच्या प्रकारां संबंदीत अटी

1. प्रचलीत नियमनाच्या अधीन, गिरायक मुखावयल्याचो लाव घेवंक शकता:

(क) ल्हान वॉलेट
i. वॉलेट रु. 10,000/- मेरेन (रोख लोडिंग सुविधा नासतना)
(ख) पूर्ण केवायसी वॉलेट

वॉलेट रु. 10,000/- मेरेन (रोख लोड करपाच्या सुविधेसयत): गिरायक हाचे वरवीं मान्य करता आनी पुष्टी करता की सकयल दिल्ल्या नेम आनी अटींक पाळो दितलो जो अशा वॉलेटाच्या देखरेखीक आनी कार्यावळींक लागू जातलो.

(क) अशें पाकीट परत लोड करूंक मेळपाच्या स्वरुपाचें आसतलें आनी कार्ड वा इलॅक्ट्रॉनीक स्वरुपांत जारी आसतलें. लोडींग/रिलोडींग फकत बँक खातें आनी/वा क्रेडिट कार्ड/पूर्ण केव्हायसी पीपीआय हातूंतल्यान जातलें.
(ख) तश्या वॉलेटांत खंयच्याय म्हयन्याक लोड जावपी रक्कम रु. 10,000 परस चड आसूंक जायना आनी अर्थिक वर्साक लोड जावपी एकूण रक्कम रु. 1,20,000 परस चड आसूंक जायना.
(ग) तश्या वॉलेटात खंयच्याय वेळार थकीत रक्कम रु. 10,000 परस चड आसूंक जायना.
(घ) ह्या वॉलेटीचो वापर फकत व्यक्ती-ते-वेपार हस्तांतरणा खातीर करूंक मेळटलो.
(ङ) अशा वॉलेटा वयल्यान बँक खात्यांत आनी बीएफएल आनी/वा हेर खंयच्याय प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट जारी करप्याच्या हेर वॉलेटाक रोख काडप वा पयशेंचें खंयचेंय हस्तांतरण करपाक परवानगी ना.
(च) गिरायक आपल्या पर्याया प्रमाण बजाज फिनसर्व्ह ऍपा वरवीं हे संबंदी बीएफएलाक विनंती करून खंयच्याय वेळार सांगिल्लें लॉकेट बंद करूंक शकता आनी गरजेच्यो केवायसी गरजो पुराय केल्यार बंद करतना उरिल्ली शिल्लक ‘बॅक टू सोर्स खात्यांत’ हस्तांतरीत करूंक शकता (जंयच्यान फारीकसाण स्रोत... म्हणिल्लें वॉलेट लोड जाल्लें). गिरायक हाचे वरवीं मान्य करता आनी समजता की बीएफएल ‘बॅक टू पेमेंट स्रोत’ संबंदीत म्हायती/दस्तावेजांक फोन करपाचो अधिकार आसतलो जंय वॉलेट बंद केल्या उपरांत निधी हस्तांतरीत करचो पडटलो.

पूर्ण केवायसी वॉलेट
1. गिरायकान सगळे संबंदीत केवायसी दस्तावेज सादर केल्या उपरांत आनी आनी तेखातीर बीएफएलान सत्यापीत आनी मान्यताय दिल्या उपरांत गिरायकाचें सद्याचें ल्हान वॉलेट/केवायसी वॉलेट पुराय केवायसी वॉलेटात अपग्रेड करतले.

2. गिरायक हाचे वरवीं सकयल दिल्ल्या नेम आनी अटींक पाळो दिवपाक आनी पुराय करपाक मान्यताय दिता आनी पुष्टी करता जे अशा पुराय केवायसी वॉलेटाच्या देखरेखीक आनी कार्यावळींक लागू जातलें:

क. पूर्ण केवायसी वॉलेट पुराय केवायसी प्रमाणीत आसपी गिरायकाकूच जारी करतले.
ख. पूर्ण केवायसी वॉलेट परत लोड करपाच्या स्वरूपाचें आसतलें आनी फकत इलॅक्ट्रोनीक स्वरूपांत जारी करूंक मेळटलें.
ग. खंयच्याय वेळार तश्या पूर्ण केवायसी वॉलेटांतली थकीत रक्कम रु. 2,00,000/- परस चड आसूंक जायना.
घ. गिरायक बजाज पे वॉलेटाचेर ‘लाभार्थी‘ म्हूण व्यक्ती/स्वतंत्र मनीस म्हूण नोंदणी करूंक शकता (तांच्या बँक खात्याचो तपशील आनी तत्सम हेर तपशील जो बीएफएल संबंदीत लाभार्थ्यांक व्यक्ती-ते-व्यक्ती आनी व्यक्ती ते बँक हस्तांतरण करपाच्या उद्देश्याखातीर मागता.
ङ. गिरायक तांची स्वताची लाभार्थी मर्यादा मांडूक शकता.
च. तश्या पूर्व-नोंदणीकृत लाभार्थीं संदर्भात, निधी हस्तांतरण मर्यादा दर लाभार्थ्या फाटल्यान दर म्हयन्याक रु. 2,00,000/- परस चड आसूंक जायना आनी हेर सगल्या प्रकरणां खातीर निधी हस्तांतरण मर्यादा दर म्हयन्याक रु. 10,000/- मेरेन मर्यादीत आसतलो.
छ. गिरायक बजाज फिनसर्व ऍप वरवीं बीएफएलाक विनंती करूंन खंयच्याय वेळार पूर्ण केवायसी वॉलेट तांच्या पर्याया प्रमाणें बंद करूंक शकता आनी बंद केले उपरांत उरपी शिल्लक रक्कम गिरायकाच्या बँक खात्यांत स्थलांतरीत करतले आनी/वा ‘स्त्रोतांत परतितले‘ (पूर्ण केवायसी पीपीआय लोड केल्लो त्या पेयमँट स्त्रोतातल्यान). गिरायक हांगासर मान्य करता आनी समजता की बीएफएलाक गिरायकाच्या बंँक खातें आनी/वा ‘पेयमँट स्त्रोतांत परतुवप‘ जंय पूर्ण केवायसी वॉलेट बंद केले उपरांत निधी हस्तांतरीत करचो आसता हे संबंदान संबंदीत म्हायती/दस्तावेजांखातीर कॉल करपाचो अधिकार आसा.
ज. गिरायकाक मरण आयलें जाल्यार, बजाज पे वॉलेटांतले शिल्लकीचो बीएफएलाच्या मृत दावो निवाडो धोरणा प्रमाणें निवाडो जातलो.
i. नॉन-बँक जारी केल्लें वॉलेट आसल्यार, रोख रक्कम काडपाची मर्यादा सगल्या चॅनलां (एजंट, एटीएमएस, पीओएस डिव्हायसां इ.) सयत दरेक पीपीआय चे रु. 2,000/- च्या एकंदरीत मासीक मर्यादेसयत दरेक वेव्हाराचेर चडांत चड रु. 10,000/- मेरेन आसतली; आनी

3. गिरायक हाचे वरवीं मान्य करता आनी कबुल करता की, खात्याचेर आदारीत संबंद सयत खंयच्याय संबंदांत प्रवेश करचे पयलीं बीएफएल, निर्देशा प्रमाणें बीएफएल च्या तुमच्या गिरायकाक जाणून घेयात ("केवायसी") गरजे प्रमाण आरबीआयन जारी केल्लें मार्गदर्शक तत्वां खाला योग्य परिश्रम करतलो. गिरायकान केवायसी, अँटी मनी लांड्रिंग ("एएमएल") वा हेर वैधानीक/नियामक गरजांक पाळो दिवपा खातीर गरजेचे दस्तावेज वा पुरावे सादर करतले, जशे की वळख, नामो, फोटो आनी अशी खंयचीय म्हायती. फुडें, खातें उगडल्या उपरांत/अशे संबंद स्थापन केल्या उपरांत, सद्याच्या नियामक मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन, गिरायक वयले दस्तावेज परतून नियतकालिक अंतरान सादर करपाक मान्यताय दिता, जशें बीएफएल कडल्यान गरज आसूं येता. गिरायकान लागू आशिल्ल्या कायदो, नियमन वा मार्गदर्शक तत्वांचें उल्लंघन केल्यार बीएफएल जापसालदार वा जापसालदार आसचो ना.

4. गिरायक हांगासर जाहीर करता की ताचें/तिचें नांव, खंयच्याच वेळार, वैधानीक, नियामक आनी सरकारी अधिका-यांनी जाहीर केल्ल्या आंतकवादी व्यक्ती/संस्थांचे एकवटीत सुचयेंत, आरबीआयन मंजुरी दिल्ल्या/नकारात्मक सूची आनी फटींगपण सुचयेंत येवंक ना.

5. गिरायक हांगासर बीएफएलाक ताचो/तिचो अस्तित्वांत आसपी तपशील आनी केवायसी दस्तावेज/केवायसी अनुपालनाखातीर त्या गिरायकाचो डेटा किदेंय जाय आसल्यार, वापरूंक अधिकार दितात आनी नोंदणी केल्ल्या केवायसी तपशील/दस्तावेजांनी वा बँक खातें तपशीलांत किदेंय बदल जाय आसल्यार, तश्या गिरायकांनी ते अपडेट करूंक जाय आनी अपडेट केल्लो केवायसी तपशील बीएफएलाक, वेळच्या वेळार सुवादीन करूंक जाय.

डिजिलॉकर मंजुरी:

गिरायक अधिकृतपणान वैध दस्तावेजांची प्रमाणीत प्रत (ओव्हीडी) वा ओव्हीडी ची समतुल्य ई-दस्तावेज मेळोवपाक, वांटपाक आनी सांठोवपाक बीएफएल हांकां अधिकृत करता आनी ताची/तिची संमती दिता, तातूंत MeIT च्या सुरक्षीत क्लाउड आदारीत डीजीलॉकर प्लॅटफॉर्म वरवीं जारी केल्ल्या दस्तावेजां सयत केवायसी उद्देशा खातीर आनी ताचे खातीर बजाज पे वॉलेट सयत बीएफएल उत्पादांचो फायदो घेवप हांचो समावेश जाता.

प्रोटीयन ईगव टॅक्नोलॉजीस लिमिटेड (आदलें NSDL ई-गवर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) वरवीं पॅन वैधतायेखातीर संमती:

गिरायक Protean eGov Technologies Limited (आदलें NSDL e-Governance Infrastructure Limited) कडल्यान/ कडेन पॅन तपशील सत्यापीत करपाक/ तपासपाक/ मेळोवपाक/ डावनलोड करपाक/ अपलोड करपाक/ अपडेट करपाक बीएफएलाक अधिकृत करता आनी संमती दिता.

(ङ) सामान्य अटी आनी नेम:

i. बजाज पे वॉलेटातल्यान रोख रक्कम काडपाक मान्यताय आसची ना. बजाज पे वॉलेटांत खंयचीय शिल्लक रक्कम हेर पीपीआयएस, बँक खातीं, डॅबीट कार्डां इ. हस्तांतरणा सयत वैध वेव्हारां खातीर फारीकसाण करूंक वापरूंक फावो.

ii. बजाज पे वॉलेटांतली शिल्लक क्रेडीट कार्ड कडेन हस्तांतरीत करूंक मेळची ना.

iii बजाज पे वॉलेटांतली शिल्लक क्रेडीट कार्ड बिलां, रीणाची परतफेड आनी फास्टटॅग रिचार्जां हांच्या खातीर फारीकसाण करूंक वापरूंक मेळची ना.

iv. बजाज पे वॉलेट स्थलांतरीत करूंक मेळना.

v. बीएफएल खंयच्याय वेळार, खंयच्याय कारणाक लागून, सकयल दिल्ल्या कारणांचो समावेश आसा पूण इतलेच पुरतें मर्यादीत ना, गिरायकाची बजाज पे वॉलेट सेवा निलंबीत/खंडीत करपाचो अधिकार बाळगिता:

(क) RBI हाणी वेळच्या वेळार जारी केल्ले नेम, आदेश, सुचोवण्यो, अधिसुचोवणी हांचें उल्लंघन जाल्ल्याचो कसलोय दुबाव आयल्यार वा ह्या वॉलेट अटी आनी नेमांचें कसलेंय उल्लंघन जाल्यार;
(ख) नोंदणी करतना वा हेर तरेन गिरायकान दिल्ल्या विशिश्ट (विशिश्टां) दस्तावेजीकरण वा नोंदणी तपशीलांत खंयच्याय दुबावीत विसंगती खातीर;
(ग) संभाव्य फटवणूक, तोडफोड, जाणूनबुजून हानी करप, राष्ट्रीय सुरक्षेक धोको वा हेर खंयच्याय अप्रत्याशित घडणूकीखातीर आडावप;
(घ) जर तें खंयच्याय आपात्काळ वा खंयच्याय तांत्रीक कारणाक लागून दुरुस्ती आनी/वा देखरेख, तांत्रीक बिघाड, फेरफार, अपग्रेडेशन, स्थलांतर, दुरुस्ती खातीर आसल्यार;
(ङ) जर तें भूंयवर्णनात्मक आनी भौगोलिक मर्यादा/बंधनांक लागून जावपी खंयच्याय प्रसारण उणावांक लागून आसल्यार;
(च) जर तें गिरायकाच्या बजाज पे वॉलेटाकडेन नोंदणीकृत मोबायल नंबर कार्यक्षमताय बंद जाल्यार वा तो गिरायकाच्या ताब्यांत वा नियंत्रणात नासल्यार;
(छ) जर बीएफएल आपल्या वाजवी मतान, हेर खंयच्याय कायदेशीर उद्देशांखातीर बंद करप/निलंबीत करप गरजेचें अशें मानता जाल्यार.
(ज) बजाज पे वॉलेटात आसपी उपलब्ध शिल्लकीचेर बीएफएल कांयच कळंतर फारीक करचो ना;
(झ) बजाज पे वॉलेटांच्या संदर्भांत खंयच्याय सुविधाचें खंयचेंय संचालन वा उपलब्धताय वेळावेळार लागू आशिल्ल्या कायद्या खाला खंयच्याय गरजांक, आनी भारतांतल्या खंयच्याय नियामक प्राधिकरणां कडल्यान खंयच्याय नव्या नेमांक वा निर्देशांक अधीन आसतले.
(ञ) जर एका वर्सा परस चड तेप बजाज पे वॉलेटांत कसलोच वेव्हार जालो ना/जाले ना जाल्यार, ह्या एका मार्गान नोटीस/सुचोवणी धाडून बजाज पे वॉलेट निश्क्रीय करतलो (क) नोंदणीकृत मोबायल नंबराक एसएमएस/पूश अधिसुचोवणी धाडप; वा (ii) नोंदणीकृत ईमेल नाम्याचेर ईमेल धाडून वा (iii) संबंदीत गिरायकान पुरवण केल्ल्या वॉलेटाचेर अधिसुचोवणे वरवीं. वैधताये उपरांत आनी बीएफएल वतीन योग्य कारवाये उपरांत वॉलेट परत सक्रीय करतले आनी ताचो तपशील आरबीआयक धाडटले.

vi गिरायक मान्य करता आनी समजता की बीएफएल ताच्या पूर्ण विवेकबुद्दीन वेव्हार(रां) संबंदान वेगवेगळ्या पेयमँट माध्यमांतल्यान बजाज पे वॉलेटाक पयशे लोड करपाखातीर मर्यादा आनी/वा शउल्क लावंक शकता, जे लागू जावपी कायद्याच्या अधीन आसतले आनी मर्यादा आनी/वा शुल्कांनी बदल फरक आसूं येता. गिरायक बजाज फिनसर्व ऍपचेर उपलब्ध आसपी एफएक्यु विभागांत अपडेट केल्ल्यो वेव्हार मर्यदा दृश्य करूंक शकतात. एफएक्यु दृश्य करूंक, उपकार करून सकयल्या पांवड्यांचें अनुसरण करचें:

 • मुखेल स्क्रिनीच्या वयर दाव्यान 'मुखेल मेनू (तीन रेगो) हातूंत वचात
 • 'आदार आनी तेंको' वेंचात'
 • तुमकां आदार जाय आसपी वर्ग वेंचात” खाला वॉलेट्स वेंचात
 • वॉलेट सेवां”चेर क्लिक करात:

VII. बीएफएल लागू जावपी कायद्याप्रमाणे गिरायकाच्या बजाज पे वॉलेटांत वेव्हार अपेशी / परतिलो / न्हयकारलो / रद्द जालो जाल्यार सगळो परतावो परिणामकारक करतलो.

VIII. गिरायक मान्य करता की बजाज पे वॉलेटांत डॅबिट आशिल्ल्या सगळ्या वॉलेट वेव्हारां खातीर, गिरायकांक बीएफएलान आपणायिल्ल्या प्रमाणें दोन घटक प्रमाणीकरण (2एफए) वरवीं अशे वेव्हार प्रमाणीत आनी सत्यापित करचे पडटले.

IX गिरायकाक समजता की ताका/तिका वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेव्हार/लाभार्थ्यां खातीर वेव्हारांच्या संख्येचेर आनी वेव्हार मोलाचेर कॅप घालपाचो पर्याय आसा आनी ताका अतिरिक्त प्रमाणीकरण आनी प्रमाणीकरणा सयत, कॅप्स बदलपाचो अधिकार आसा.

(च) बजाज पे वॉलेट शुल्कां आनी वैधताय

i. गिरायक बीएफएलान वेळा-वेळार उल्लेख केल्ले सेवा शुल्क तत्सम फारीकसाणीखातीर स्पश्ट केल्ल्या पद्दत आनी स्वरूपांत फारीक करतलो. बीएफएल ताच्या विवेकबुद्दीन गिरायकाक पूर्व कल्पना दिवंन सेवा शुल्कांनी बदल, दुरुस्ती, वाड वा कमी करूंक शकता.

ii. गिरायकाच्या बजाज पे वॉलेटांतलें खंयचेंय मोल जें खंयच्याय वेव्हाराखातीर फारीक करूंक वापरतात तें संबंदीत बजाज पे वॉलेटातल्यान स्वयंचलीतपणान डॅबिट जातली. बजाज पे वॉलेट डॅबिट करप आनी गिरायक वेव्हार करता त्या वेपारी/व्यक्तीकडेन संबंदीत फारीकसाण दिवप इतले पुरतीच बीएफएलाची जापसालदारकी मर्यादीत आसतली. बीएफएल बजाज पे वॉलेट वापरून विकत घेवपाक/मेळोवपाक विकत घेवपाच्या/मेळोवपाच्या प्रस्ताव तशेंच खंयच्याच उत्पादनां आनी/वा सेवांची प्रसिद्दी, तुस्त, चेम्पियन वा हमी दिना.

iii. चालंत शुल्कां (जीं आमच्या पूर्ण विवेकबुद्दीन आनी नोटीस दिल्या उपरांत बदलूंक शकतात ) जीं तुमी https://www.bajajfinserv.in/all-fees-and-charges चेर दृश्य करूंक शकतात आनी हांगा परिशिश्ट I त तीं स्पश्ट केल्यांत.

iv. गिरायकाच्या विनंती प्रमाणें प्रक्रिया केल्ल्या वेव्हारा खातीर निधी वसूल करपा खातीर बजाज पे वॉलेटांतली खंयचीय शिल्लक योग्य करपाचो आनी/वा सेट ऑफ करपाचो अधिकार बीएफएल राखून दवरता.

(छ) वॉलेट समाप्ती आनी शिल्लक जप्त करप

i. प्रीपेड पेयमँट इन्स्ट्रुमेंट्सच्या RBI च्या मुखेल निर्देशांच्या अधीन, बजाज पे वॉलेट ची एक सासणाची वैधताय आसता आनी कालबाह्य जायना.

i. बजाज पे वॉलेटाक संबंदीत वॉलेट निमाणें लोड केल्ल्या/परत लोड केल्ल्या तारखेसावंन किमान एक वर्साचो वैधताय कालावधी आसतलो आनी बीएफएल संबंदीत कालावधीची वैधताय बीएफएलाक ताच्या पूर्ण विवेकबुद्दीन निश्चीत करता तितले कालावधी मेरेन वाडोवंक शकता. तशेंच बीएफएल आपल्या एकमेव आनी पूर्ण विवेकबुद्दीन एक तर कारणां दिनासतना वा गिरायकान ह्या अटींचो भंग केल्ल्यान वा RBI/हेर खंयच्याय नियामक/ वैधानीक / कायदेशीर / तपास प्राधिकरणां कडल्यान तशेंच न्यायालय/लागू कायदो/कायदो अंमलबजावणी संस्था (एलईए) हांच्या कडल्यान मेळिल्ल्या आदेशा प्रमाणें बजाज पे वॉलेट बंदी घालूंक शकता. वयर सांगिल्लें आसून लेगीत, वयर सांगिल्ल्या खंयच्याय धोरणाचें वा वापर अटीचें वा बीएफएलान जारी करूंक शकता अशा हेर अटींचो वा RBI वा भारत सरकारान जारी केल्ल्या खंयच्याय नेम/धोरणाचें उल्लंघन केल्यार बीएफएल गिरायकाचें बजाज पे वॉलेट सोंपोवपाचो अधिकार राखून दवरता वा हेर खंयच्याय संबंदीत संस्था आनी अशे घडणुकेंत, खंयचीय शिल्लक अशें पाकीट परतून बजाज पे वॉलेटाक जोडिल्ल्या गिरायकाच्या बँक खात्यांत जमा करतले. अशे घडणुकेंत, बीएफएल संबंदीत नियामक/वैधानीक/कायदेशीर/तपास संस्थेक प्रकरणाची म्हायती दितले आनी अशे संबंदीत नियामक/वैधानीक/कायदेशीर/तपास संस्था कडल्यान मंजुरी मेळटा तो मेरेन गिरायकाचें बजाज पे वॉलेट गोठेवूं शकता.

ii. हांगा दिल्ल्या प्रमाणें निश्क्रीयतायेक लागून बजाज पे वॉलेट बंद जावपाचें आसल्यार, बीएफएल हे संबंदी एसएमएस/ई-मेल/पुश अधिसुचोवणी अशा खंयच्याय माध्यमां वरवीं वा गिरायकान बीएफएलाक दिल्ल्या नोंदणीकृत संपर्क तपशीलांचेर पीपीआय जारी करतना धारकाक पसंत केल्ले भाशेंतल्यान गिरायकाक अशा बंद करपाच्या तारखे आदीं उण्यांत उणें 45 (पंचाळीस) दिसां आदीं संवाद धाडून तेविशीं कळयतले. बजाज पे वॉलेटांत शिल्लक आसल्यार, गिरायक उल्लेख केल्ल्या वॉलेटाची मुजत सोंपतकच खंयच्याय वेळार बीएफएलाक विनंती करूंक शकता की उरिल्ली बजाज पे वॉलेट शिल्लक परत करपाक सुरवात करची आनी गिरायकान एक तर आदीं वॉलेटा कडेन जोडिल्ल्या बँक खात्याक वा परताव्या खातीर अशी विनंती उबारतना गिरायकान बीएफएलाक दिल्ल्या बँक खात्याचे तपशीला वरवीं सांगिल्ली शिल्लक हस्तांतरीत जातली. बीएफएलाक गिरायकाचें बजाज पे वॉलेट आडावपाचो अधिकार आसा, जर गिरायक खंयच्याय दुबावीत वेव्हारांत घुस्पला आनी/वा अशा खंयच्याय वेव्हारांत आसत जाल्यार जे आरबीआयन जारी केल्ल्या प्रीपेड फारीकसाण साधनांचो वापर नियंत्रीत करपी पूण मर्यादीत न्हय, पयशे लुटप आडावप कायदो, 2002 खाला नेम आनी कायदे आनी तातूंत खंयचीय दुरुस्ती खाला, नेम आनी कायद्यांचें प्रत्यक्ष उल्लंघन करता, बीएफएल ताची म्हायती आरबीआयक दितलो आनी गिरायकाचें बजाज पे वॉलेट तपास पुराय जाता मेरेन आनी RBI कडल्यान स्पश्ट अहवाल येना तोमेरेन ती गोठेयतलो.

(ज) बजाज पे सब वॉलेट आसपी गिरायकांक लागू जावपी सामान्य अटी आनी नेम

हे अटी वापराचे नेम, बजाज पे वॉलेट नेम आनी अटी, बीएफएल इनामां खातीर नेम आनी अटी हांचे वांगडा वाचतले आनी हांगा सकयल दिल्या वापराचे नेम आनी वॉलेट अटीं कडेन संघर्श करिना जाल्यार बजाज पे सब वॉलेट कडेन लागू जातले:

i. बजाज पे वॉलेट हें बजाज पे वॉलेट आसपी गिरायकां खातीर उपलब्ध आसतलें.

ii. बजाज पे सब वॉलेटाक पूर्व-निश्चीत दुडवांची मर्यादा आसतली आनी परत-घालूंक शकतले.

iii. बजाज पे सब वॉलेट दवरपी गिरायक समजता आनी मान्य करता की बीएफएल इनाम कार्यावळी येवजण्यांनी (वापराच्या अटींचो संदर्भ कलम 32) गणीत केल्ल्या प्रमाणे सगळे कॅशबॅक, बजाज कॉयन्स, प्रोमो पॉयण्ट्स आनी व्हाऊचर आदी फकत बजाज पे सब वॉलेटांत जमा जातले आनी गिरायक खंयच्याच प्रकारान प्राथमीक पाकीटांतल्या रोख परत, बजाज कॉयन्स, प्रोमो पॉयण्ट्स, व्हाऊचर आदींचो दावो करचो ना.

iv. बजाज पे सब वॉलेट प्राथमिक वॉलेटाचो एक भाग आसतलो. बजाज पे वॉलेट आनी बजाज पे सब वॉलेटाची एकवटीत मर्यादा RBIन वेळा-वेळार तांच्या मार्गदर्शक तत्वांनी उल्लेख केल्ल्या कमाल अर्थिक मर्यादेप्रमाणें आनी च्या अनुशंगान आसतली.

v. बीएफएलान उल्लेख केल्ली फी आनी सेवा शुल्क गिरायकाक फारीक करचे पडटले. बीएफएल ताच्या विवेकबुद्दीन, सेवा शुल्कां बदलूंक, दुरुस्ती करूंक, वाडोवंक वा कमी करूंक शकतात. बीएफएल वॅबसायट आनी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म चेर फी आनी शुल्कां उपलब्ध आसतलीं.

vi. गिरायक मान्य करता की बजाज पे सब वॉलेट फकत बीएफएलान थारायिल्ल्या उद्देशां खातीर वापरतले आनी खंयच्याय बजाज पे वॉलेट वेव्हारा खातीर रक्कम कपात करपाचो तर्क फकत बीएफएल नियंत्रीत आसतलो आनी वेळावेळार तातूंत दुरुस्ती जावं येता. गिरायक फुडें अशें मान्य करता की तो/ती बजाज पे वॉलेट वा सब वॉलेटाचो वापर अनिधिकृत वा बेकायदेशीर उद्देश्यां खातीर करचो ना.
गिरायक मान्य करता आनी पुश्टी करता की P2B (व्यक्ती ते बँक) हस्तांतरण, P2P (व्यक्ती ते व्यक्ती) हस्तांतरण जावचें ना आनी बजाज पे सब वॉलेट शिल्लकीतल्यान रोख रक्कम काडपाक मान्यताय आसची ना. वैध वेव्हारा कडेन फारीकणी करपा खातीर आनी बजाज फिनसर्व्ह प्लॅटफॉर्म वा बीएफएल अधिकृत चॅनलांचेर निर्दिश्ट सेवांचो लाव घेवपा खातीर बजाज पे सब वॉलेट शिल्लक वापरपाक जाय.

VII. गिरायकान, बीएफएल कडल्यान बजाज पे सब वॉलेट सेवा मेळोवच्या आदीं, बजाज पे वॉलेट आनी सब वॉलेट सेवेच्या वापरा संबंदीत अटी आनी नेम आनी ताचे संबंदीत जोखमी बद्दल म्हायती मेळोवंक जाय आनी योग्य तो सल्लो घेवंक जाय.

viii. गिरायक मान्य करता की तो/ती खंयच्याय बेकायदेशीर/बेकायदेशीर खरेदी/उद्देश्यांच्या फारीकसाणी खातीर बजाज पे सब वॉलेट वापरचो ना, नातर, बजाज पे सब वॉलेटाच्या चुकीच्या वापराक, जर आसल्यार, गिरायक पुरायपणान जापसालदार आसतलो.

ix. गिरायक RBIन जारी केल्ल्या दिशानिर्देशां प्रमाणें केवायसी आदेशांची पुर्तताय जावंक वेळा-वेळार आदेश दिल्ले सगले दस्तावेज बीएफएलाच्या सुवादीन करतलो.

x. गिरायक बजाज पे सब वॉलेट आनी बीएफएल वांगडा वेव्हार करतना सदांच विस्वासपूर्ण कृती करतलो.

xi. गिरायकाक बजाज पे सब वॉलेट सेवेच्या चुकीच्या वापराक लागून आनी/वा ह्या अटी आनी नेम, वापराच्यो अटी आनी बजाज पे वॉलेट अटी आनी नेमांच्या गिरायका कडल्यान जाल्ल्या उल्लंघनातल्यान उप्रासपी खंयच्याय/सगल्या कारवायो, खटले, दावे, लागणूको (कायदेशीर लागणूकी सयत), दंड, मागण्यो आनी खर्च, पुरस्कार, हानी आनी लुकसाणी खातीर बीएफएलाक जापसालदार धरूंक मेळचें ना.

युपीआय वरवीं बजाज पे वॉलेट परस्पर संचालनक्षमताय खातीर सामान्य नेम आनी अटी

ह्यो अटी वापराच्यो अटी आनी बजाज पे वॉलेट नेम आनी अटीं संदर्भात वाचतले:

i. UPI वरवीं (हांगा सावंन “वॉलेट UPI” अशें संबोधतले) बजाज पे वॉलेट परस्पर संचालनक्षमताय फकत वैध बजाज पे पूर्ण केवायसी वॉलेट आसपी गिरायकांखातीर उपलब्ध आसा.

ii. गिरायका कडेन ताच्या/तिच्या बजाज पे वॉलेट कडेन संबंदीत वैध मोबायल नंबर आसूंक फावो.

iii. वॉलेट UPI वैशिश्ट्याचो लाव घेवन, गिरायक खंयच्याय UPI क्यूआर कोडाचेर आनी/वा हेर PPI जारीकर्त्यांनी जारी केल्ल्या वॉलेटांचेर UPI वरवीं फारीकणी करपा खातीर तांच्या बजाज पे फुल केवायसी वॉलेट शिल्लकाचो वापर करूंक शकतात.

iv. तुमी हाचे वरवीं तुमची स्पश्ट आनी निर्विवाद संमती दितात आनी तुमचो बजाज पे वॉलेट तपशील सत्यापीत/प्रमाणीत करूंक मोबायल डिव्हायस वळख क्रमांक आनी सिम वळख क्रमांक सयत तुमच्या मोबायल डिव्हायस प्रमाणपत्रांत प्रवेश करपाक बीएफएलाक अधिकृत करतात.

v. नेम आनी अटीं प्रमाणें वॉलेट UPI वैशिश्ट्याचो लाव घेवपा खातीर तुमी तुमचें बजाज पे वॉलेट UPI कडेन जोडल्या उपरांत तुमकां एक आगळोच बजाज पे वॉलेट व्हीपीए/ बजाज पे वॉलेट UPI वाटप करतले.

vi. तुमी फकत एकदांच बजाज पे वॉलेट व्हीपीए तयार करूंक शकतात आनी फुडल्या संदर्भा खातीर बीएफएल तुमचो बजाज पे वॉलेट व्हीपीए जतनाय घेवंक शकता हें तुमी मान्य करतात आनी समजतात.

vii. वेव्हार करचे पयलीं वेव्हार / फारीक करपी / फारीक करपी तपशील तपासपाक तुमी पुरायपणान जापसालदार आसतले हें तुमकां समजता. तुमी अधिकृत केल्लो खंयचोय वेव्हार करतना तुमी दिल्ल्या म्हायतीच्या अचूकताये खातीर वेव्हार परतुवपाक वा खंयच्याय तरेन लागणूकीखातीर बीएफएल जापसालदार आसचो ना.

viii. बजाज पे व्हीपीए, पासवर्ड, पिन, ओटीपी, लॉगइन तपशील इ (“क्रेडॅन्शिअल्स“) आनी तुमच्या बजाज पे वॉलेट वरवीं वा तातूंत घडपी कृतीं हे सारके तुमचे बजाज पे वॉलेट क्रेडॅन्शिअल्सांची गुप्तताय आनी सुरक्षा राखपाची जापसालदारकी पुरायेन तुमची आसतली. तशेंच, तुमचे क्रेडॅन्शिअल्साचो गैरवापर जाल्ल्यान, तुमच्या ज्ञानान वा अज्ञानान, खंयच्या पद्दतीन जाल्ल्या तुमच्या दुलर्क्षतायेखातीर जाल्ल्या खंयच्याय हानी/ नुकसाणी खातीर बीएफएल जापसालदार आसचो ना.

ix. बजाज पे वॉलेट व्हीपीए वापरून वेव्हार करतना वेव्हार मर्यादा बाजाज पे वॉलेटाच्या वेव्हार मर्यादा सारकीच आसतली, जी एफएक्युएसातल्यान ऍक्सॅस करूं येता.

x. तुमी खंयच्याय वेळार तुमचो बजाज पे वॉलेट व्हीपीए नोंदणी रद्द करूंक शकतात. पूण, नोंदणी काडून उडयल्या उपरांत, तुमकां बजाज पे वॉलेट व्हीपीए वापरून खंयचेय बजाज पे वॉलेट परस्पर संचालन करपाक मेळचे नात.

xi. तुमचो बजाज पे वॉलेट व्हीपीए दुबावीत वा असामान्य कार्यावळीं खातीर, वा सुचोवण्यां प्रमाणें वापरतात अशें बीएफएल कडेन मानपाक कारणां आसल्यार बीएफएल तुमचो प्रवेश तात्पुरतो वा कायमचो बजाज पे वॉलेट व्हीपीए सेवा आनी / वा तुमच्या बजाज पे वॉलेट खात्यांत स्थगीत करपाचे हक्क राखून दवरता जशें खंयच्याय नियामक, न्यायीक, अर्द न्यायालयीन प्राधिकरण वा खंयच्याय कायद्याची अंमलबजावणी एजन्सी कडल्यान मेळूं येता.

(झ) पासबूक

i. बजाज पे वॉलेटाचेर उपलब्ध आसपी गिरायकाच्या पासबूकाचेर संबंदीत वॉलेटावरवीं जावपी सगल्या वेव्हारांची नोंद आसतली.

ii. बजाज पे वॉलेटांतल्या वेव्हारांची नोंद दाखोवपी पासबूक गिरायकाक उपलब्ध करतले.

(ञ) गिरायकाच्यो लागणूको

i. बजाज पे वॉलेट / सब वॉलेट / बजाज पे वॉलेट व्हीपीए उपलब्धताय सक्रिय मोबायल फोन आनी इंटरनॅट जोडणीची देखरेख करपाक आदारीत आसा. बजाज पे वॉलेट उपलब्धताय मोबायल फोन हँडसेट आनी हेर ऍप्लिकेशनाची देखरेख करपाक आदारीत आसता, जाचेर सेवा/ऍप्लिकेशन/प्लॅटफॉर्म चलूंक शकता आनी उणावाक लागून सेवा/ऍप्लिकेशन/प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नाशिल्ल्यान निर्माण जावपी सगळ्या जापसालदारकेक गिरायक एकमेव जापसालदार आसतलो वा दोशी मोबायल हँडसेट वा इंटरनॅट सेवा पुरवणदार खंयच्याय बजाज पे वॉलेट चॅनल वा ऍप्लिकेशनाक आदार दिवंक शकना.

ii. गिरायकाच्या बजाज पे वॉलेट/ उप वॉलेटांतल्यान खंयचोय वेव्हार करचे पयलीं गिरायकाच्या बजाज पे वॉलेटांत फावो तो निधी उपलब्ध आसा हाची खात्री करची पडटली.

iii. बजाज पे वॉलेट वापरपा खातीर लॉगीन प्रमाणपत्रांची गुप्तताय, सुरक्षीतताय आनी सुरक्षे खातीर गिरायक एकमेव जापसालदार आसतलो. गिरायक पासवर्डचो एकमेव मालकी हक्कदार आसतलो आनी क्रेडॅन्शिअल्स उघड केल्ल्यान आनी/वा बजाज पे वॉलेट च्या अनधिकृत वापराक लागून जावपी परिणामांक जापसालदार आसतलो. गिरायकाच्या बजाज पे वॉलेटा कडेन संबंदीत मोबायल फोन/सिम कार्ड/मोबायल क्रमांक गमाल्ल्या/चोरलो/चुकीच्या सुवातेर/आतां गिरायक नियंत्रणांत ना जाल्यार, गिरायकान बेगोबेग बीएफएल कडेन कळोवचो. अशी म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत बीएफएल संबंदीत खातें आडायतले वा संबंदीत खातें सुरक्षीत दवरपा खातीर अंतर्गत धोरणां प्रमाण गरजेचीं कृती करतले.

iv. गिरायक आपल्या नाम्यात जाल्ल्या बदला विशीं, जर जाला आसल्यार, केवायसी दस्तावेजां प्रमाण नाम्याच्या पुराव्या सयत बीएफएलाक म्हायती दितलो.

v. गिरायक खंयच्याय लागू आशिल्ल्या कायद्या, नियमन, मार्गदर्शक तत्वां, न्यायालयीन हुकूम, बीएफएल धोरण वा भौशीक धोरणाच्या विरुद्ध वा तिरस्कार करपा सारको अर्थ लावंक शकता अशा खंयच्याय उद्देशा खातीर वा खंयच्याय उद्देशा खातीर वापरचो ना बीएफएल च्या सद्भावनेक नकारात्मक रितीन पूर्वग्रहीत करप वा हांगा दिल्ल्या बजाज पे वॉलेट / उप वॉलेट / बजाज पे वॉलेट व्हीपीए अटी सयत वापर अटींचो भंग करप.

vi. गिरायक मान्य करता आनी समजता की बजाज पे वॉलेट गिरायकाच्या मोबायल फोन क्रमांकाक जोडिल्लो आसा आनी संबंदीत मोबायल फोन क्रमांकाचे लुकसाण/चोरी/दुरुपयोग वा दूरसंचार सेवा पुरवणदारा कडल्यान मोबायल जोडणी निश्क्रीय केल्ल्यान निर्माण जावपी खंयच्याय जापसालदारकेक गिरायक एकमेव जापसालदार आसतलो.

vii. बीएफएल बजाज पे वॉलेट तजवीज पुरवण करूंक वा वापराच्यो अटी आनी बजाज पे वॉलेट अटी आनी नेमांनी उल्लेख केल्ल्या उद्देश्यांखातीर बजाज पे वॉलेट मेळोवंक गिरायकान सुवादीन केल्ली म्हायती आनी/वा बजाज पे वॉलेट वापरतना सुवादिन केल्ली म्हायती बीएफएलाच्या खंयच्याय शाखा वा खंयच्याय तिसरे पक्षाक वांटूक शकता.

VIII. गिरायक निश्चीत करताकी बजाज पे वॉेट सेवा विदेशी चलनांत वेव्हाराखातीर वापरूंक शकनात. बजाज पे वॉलेट भारतात जारी करतात आनी फकत भारतात वैध आसतें आनी फकत भारतातल्या वेपा-यांक वापरूंक मेळटलें.

IX. वयल्यान मर्यादा घालिनासतना, गिरायक मान्य करता की गिरायक सकयल दिल्ल्या खंयचीय कृती करपाक वा खंयचीय म्हायती दाखोवपाक, अपलोड करपाक, सुदारपाक, प्रकाशीत करपाक, वितरीत करपाक, प्रसारीत करपाक, प्रसारीत करपाक, अद्ययावत करपाक वा वांटपाक बजाज पे वॉलेट वापरचो ना:

(क) खर हानीकारक, त्रास दिवपी, निंदा करपी बदनामी करपी, अश्लील, अश्लील, बालशोषण करपी, बदनामी करपी, दुसऱ्याच्या गुप्ततायेचेर आक्रमक, दुस्वास करपी वा वंशीक, वंशीक आक्षेपार्ह, तुच्छ, पयशे लुटप वा जुगार खेळपाक संबंदीत वा प्रोत्साहन दिवपी वा हेर खंयच्याय तरेन बेकायदेशीर आसता;
(ख) खंयच्याय पेटंट, वेपारी चिन्न, कॉपीराइट वा हेर मालकी हक्कांचें उल्लंघन करता;
(ग) व्हायरस, भ्रश्ट फायली, वा हेर खंयचेय तत्सम सॉफ्टवॅर वा प्रोग्राम आसतात जे खंडीत करपाक, नश्ट करपाक वा खंयच्याय संगणक स्त्रोताची कार्यक्षमताय मर्यादीत करपाक तयार केल्ले वा दुसऱ्या व्यक्तीच्या संगणकाच्या, ताच्या वॅब-सायटीच्या, खंयच्याय कार्यावळीक नुकसान वा वायट परिणाम करपाक शकतात सॉफ्टवॅर वा हार्डवेअर, वा दूरसंचार उपकरणां;
(घ) खंयच्याय वेवसायीक उद्देशा खातीर खंयचोय माल वा सेवा विकपाची जायरात वा ऑफर दिता;
(ङ) प्रचार सेवा, उत्पाद, सर्वेक्षण, सर्ती, पिरामिड येवजण्यो, स्पॅम, मागणी नाशिल्ली जायरात वा प्रचार साहित्य, वा साखळी पत्रांच्या स्वरुपांत आसता;
(च) खंयचेय लेखक गुणधर्म, कायदेशीर वा हेर योग्य सुचोवण्यो वा सॉफ्टवॅर वा हेर साहित्याच्या मूळ वा स्रोताचे मालकीचे नांव वा लेबल खोटे वा काडून उडयता;
(छ) सध्या खातीर लागू आशिल्ल्या खंयच्याय कायद्याचें उल्लंघन करता;
(ज) दुस-या व्यक्तीच्या मालकीचें आसप जाचो अधिकार गिरायकाक ना;
(झ) बजाज पे वॉलेट वा हेर बिएफएल वॅबसायटी, सर्वर वा नॅटवर्क्स वांगडा लुडबूड करप वा व्यत्यय हाडप;
(ञ) हेर खंयच्याय मनश्याचो भेस घेवप;
(ट) आपल्या वॅबसायटी वरवीं प्रसारीत केल्ल्या खंयच्याय सामुग्रीची उत्पत्तीची नक्कल करपा खातीर वा आपल्या वॅबसायटीचेर गिरायक हाजीरी हाताळपा खातीर वळखपी वा हेर डेटा हाताळपाचो येत्न करप;
(ठ) कसलेय बेकायदेशीर कृतींनी घुस्पप;
(ड) भारताचो एकचार, प्रामाणीकपण, संरक्षण, सुरक्षा वा सार्वभौमत्व, परकी राष्ट्रांकडेन इश्टागत संबंद वा भौशीक सुवेवस्थेक धोको निर्माण करता वा खंयचोय वळखूंक येवपी गुन्यांव करपाक प्रोत्साहीत करता वा खंयच्याय गुन्यांवाची चवकशी करपाक आडखळ हाडटा वा हेर खंयच्याय राश्ट्राचो अपमान करता.

(ठ) अतिरिक्त अटी आनी नेम:

(i) जेन्ना गिरायक बजाज पे वॉलेट सेवे वरवीं वेपाऱ्या कडल्यान माल, सॉफ्टवॅर वा हेर खंयचीय उत्पाद/सेवा मेळयता, तेन्ना गिरायक समजता आनी मान्य करता की बीएफएल गिरायक आनी वेपारी हांच्या मजगतीं जाल्ल्या कराराचो पक्ष न्हय. बीएफएल बजाज पे वॉलेटाकडेन लिंक आसपी खंयचोय जायरातदार वा वेपा-याचें समर्थन करिना. तशेंच, बीएफएल गिरायक वापरता त्या वेपा-याची सेवा/उत्पादनांची टेळणी करूंक बांधील नासतलो. वेपारी हमी वा गॅरॅण्टीं सयत (मर्यादे शिवाय) करारा अंतर्गत सगल्या लागणूकांखातीर जापसालदार आसतलो. खंयच्याय वेपा-या वांगडा उप्राशिल्लो वाद वा कागाळ गिरायकान त्या वेपा-या वांगडा प्रत्यक्ष सुटावी करची पडटली. बजाज पे वॉलेटा वरवीं खरेदी केल्लें उत्पादन आनी/वा सेवांनी आसपी कसलेय उणावा खातीर बीएफएलची लागणूक वा जापसालदार आसचो ना हें आदींच स्पश्ट करता. खंयचेंय उत्पादन आनी/वा सेवा खरेदी करच्या आदीं गिरायकांनी ताचो दर्जो, प्रमाण आनी तंदुरुस्ती हे संबंदान स्वताचें समाधान करूंक घेवचें असो सल्लो दितात.

(ii) गिरायकान खंयच्याय वेपा-याक बजाज पे वॉलेटावरवीं केल्ली खंयचीय सदोश फारीकसाण वा खंयच्याय व्यक्तीक चुकून हस्तांतरण जाल्यार खंयच्याय परिस्थितींत बीएफएल ती रक्कम गिरायकाक परत मेळोवंन दिवची ना.

(iii) तिसरे पक्षाच्या सायटीचें खंयचेंय बजाज पे वॉलेट वयलें वॅब-लिंक त्या वॅब लिंकाचें पुश्ठांकन न्हय. हेर तत्सम वॅब लिंकां वापरून वा ब्रावज करून, गिरायकाक त्या वॅब-लिंकाच्या संंबंदीत अटी आनी नेमाच्या अधीन आसतलो.

(iv) बजाज पे वॉलेट वापरांच्या संबंदान खंयचेंय किजील उप्रासल्यार बीएफएल नोंदी ह्यो बजाज पे वॉलेट वेव्हाराचो निश्कर्शात्मक पुरावो म्हूण मानतले.

(v) बीएफएल एकतर वॉलेटाचेर अधिसुचोवण्यो धाडूंन सगल्या गिरायकांकडेन संवाद सादतलो वा एसएमएस आनी/वा ईमेल धाडटलो आनी तत्सम एसएमएस मोबायल फोन ऑपरेटराक तांणी डिलिवरी सुवादीन केल्या उपरांत तो गिरायकाक पावलो अशें गृहीत धरतले. गिरायकान पुरवण केल्ल्या दळणवळण नामो/नंबरात किदेंय चुको वा समस्या आसल्यार बीएफएल ताचे खातीर जापसालदार आसचो ना आनी ती पुरायेन गिरायकाची जापसालदारकी आसतली.

(vi) गिरायक बीएफएल कडल्यान वेव्हाराच्या संदेशांसयत सगळे वेवसायीक संदेश मेळोवंक मान्यताय दिता.

(vii) वॉलेट सेवा मेळोवपी आनी वॉलेट सेवा पुरवणदार हांचे संबंद सोडल्यार, ह्या वॉलेट / उप वॉलेट अटींतल्या खंयच्याच गजालींतल्यान गिरायक आनी बीएफएल हांचे मदीं खंयचीय संस्था वा रोजगार संबंद, फ्रॅंचायजर-फ्रॅंचायजी संबंद, संयुक्त उद्यम वा भागीदारी निर्माण अशें मानचें ना.

(ज) गिरायक संरक्षण– पीपीआय हातूंत अनधिकृत इलॅक्ट्रोनीक फारीकसाणची गिरायकाक मर्यादीत लागणूक

बजाज पे वॉलेटा वयल्यान जाल्ल्या अनधिकृत फारीकसाण वेव्हारातल्यान गिरायकाक उप्रासपी लागणूकीक मुखावयल्या तालिकेचें नियंत्रण आसतलें आनी इतले मेरेन मर्यादीत आसतली:

पीपीआय वरवीं अनधिकृत इलॅक्ट्रोनीक वेव्हारांत गिरायकाची लागणूक

क्र. मांक.

विवरण

गिरायकाची कमाल लागणूक

(क)

पीपीआय जारी करप्याच्या वटेन सहयोगी फंटीगपण/दुर्लक्ष/उणाव, हातूंत पीपीआय-एमटीएस जारी करप्या सयत (कस्टमरान वेव्हाराची कागाळ केल्ली आसत वा नासत)

शून्य

(ख)

तिसऱ्या पक्षाचे उल्लंघन जंय उणाव पीपीआय जारी करप्या कडेन वा गिरायका कडेन ना पूण प्रणालींत हेर कडेन आसता, आनी गिरायक अनधिकृत फारीकसाण वेव्हारा संबंदी पीपीआय जारी करप्याक कळयता. अशा प्रकरणांत दर वेव्हाराक गिरायकाची जापसालदारकी गिरायकाक पीपीआय जारी करप्या कडल्यान वेव्हार संवाद मेळ्ळ्या उपरांत आनी गिरायकान पीपीआय जारीकर्त्याक अनधिकृत वेव्हाराचो अहवाल दिवपा मदीं कितल्या दिसांच्या संख्येचेर आदारीत आसतली -

i. तीन दिसांभितर# शून्य
ii. चार ते सात दिसां भितर# वेव्हाराचें मोल ₹ 10,000/- प्रति खंयचो वेव्हार कमी आसा तसो
iii. सात दिसां भायर#
100%

(ग)

कस्टमराच्या हलगर्जीपणाक लागून हानी जावप जशे की ताणे/तिणे फारीकसाण क्रेडॅन्शियल्स वांटप, अशा हानीखातीर पीपीआय जारीकर्त्याक अनधिकृत वेव्हारा विशीं कळयनात तोमेरेन ताका/तिका ती हानी सोसची पडटली. अनधिकृत वेव्हाराच्या कळोवणे उपरांत जावपी खंयच्याय हानी खातीर पीपीआय जारीकर्तो जापसालदार आसतलो.

# पीपीआय जारीकर्त्याकडल्यान जावपी संवाद प्राप्त जाल्ल्याची तारीख वगळावंन वयर उल्लेख केल्ले दीस मेजतले.


(ढ) बजाज पे वॉलेट सेवांच्यो कागाळी

बजाज पे वॉलेट सेवां संबंदीं तुमकां किदेंय हुस्को आसल्यार, उपकार करून संपर्क करचो:

पातळी1

आमी तुमच्यो क्वॅरी/समस्या सोडोवंक वचनबद्द आसात, तुमची विनंती दवरूंक तुमकां सकयल्या पांवड्यांचें अनुसरण करचें पडटलें:

क. बजाज फिनसर्व ऍप > मेनू> आदार आनी समर्थन > विनंती दवरची

ख.बजाज फिनसर्व ऍप > मेनू > आदार आनी तेंको > विनंतीचो इतिहास मागप > विनंती परत उगडप जर प्रतिसादाचेर समाधानी नासल्यार, गिरायकाक प्रकरण फुडें व्हरचें आसल्यार पर्याय लेगीत आसा
For any queries you can also contact on toll-free number 1800 2100 270

पातळी2

आमी तुमच्यो क्वॅरी/समस्या कामकाजाच्या 7 दिसांभितर सोडोवंक वचनबद्द आसात. ह्या वेळात आमकां तुमचे कडल्यान कांयच आयकूंक मेळ्ळें ना जाल्यार, वा तुमच्या कागाळीचेर आमच्या प्रतिसादाक तुमी समाधानी नासल्यार, गिरायक सकयल्या पांवड्यांचें अनुसरण करूंक शकतात:

बजाज फिनसर्व ऍप > मेनू > आदार आनी तेंको > विनंतीचो इतिहास मागप > विनंती परत उगडप जर प्रतिसादाचेर समाधानी नासल्यार, गिरायकाक प्रकरण फुडें व्हरचें आसल्यार पर्याय लेगीत आसा.

गिरायक हांगाय बरोवंक शकता grievanceredressalteam@bajajfinserv.in

पातळी3

गिरायक 2 पातळेचेर पुरवण केल्ले प्रतिसादाचेर समाधानी नासल्यार, गिरायक उल्लेख केल्ल्या प्रांता प्रमाणें नोडल अधिकारी/मुखेल नोडल अधिकारी हांकां ताची/तिची कागाळ/क्वॅरी पोस्ट करूंक शकतात.

तुमकां हांगासावंन नोडल अधिकारी/मुखेल नोडल अधिकारी हांचो तपशील मेळूंक शकता https://www.bajajfinserv.in/finance-corporate-ombudsman

पातळी4

जर गिरायक पुरवण केल्ल्या उपायांचेर समाधानी नासल्यार वा ताका ताणे बीएफएल वांगडा नोंद केल्ल्या कागाळीच्या 30 (तीस) दीसांभितर कसलोच प्रतिसाद आयलो ना जाल्यार, गिरायक कागाळ निवारणा खातीर नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यो (एनबीएफसी-ओ) ऑफीस, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडेन संपर्क करूंक शकतात

ह्या येवजणीचो तपशील हांगा उपलब्ध आसा https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3631


(ण) बजाज पे वॉलेट युपीआय सेवांच्यो कागाळी

तुमकां बजाज पे वॉलेट युपीआय सेवां संबंदीत किदेंय हुस्को आसल्यार, उपकार करून संपर्क करचो:

पातळी1

आमी तुमच्यो समस्या/कागाळी सोडोवंक वचनबद्द आसात, बजाज फिनसर्व ऍप वरवीं बजाज पे युपीआय वेव्हारा जाल्लो आसल्यार तुमकां सकयल दिल्ल्या पांवड्यांचें अनुसरण करचें पडटलें:

क. बजाज फिनसर्व ऍप > पासबूक > वेव्हार > स्थिती तपासची > कागाळ मांडची 

ख. बजाज फिनसर्व ऍप > मेनू> आदार आनी तेंको > विनंती दवरची

For any queries you can also contact on toll-free number 1800 2100 270

पातळी2

आमी तुमच्यो क्वॅरी/समस्या 7 कामकाजाच्या दिसांभितर सोडोवंक वचनबद्द आसात. जर कागळ फुडले पांवड्यार व्हरची पडल्यार, एनपीसीआयच्या मार्गदर्शना खाला निराकरणाक वेळ लागूंक शकता.

ह्या वेळात आमकां तुमचे कडल्यान कांयच आयकूंक मेळ्ळें ना जाल्यार, वा तुमच्या कागाळीचेर आमच्या प्रतिसादाक तुमी समाधानी नासल्यार, गिरायक सकयल्या पांवड्यांचें अनुसरण करूंक शकतात:

बजाज फिनसर्व ऍप > मेनू > आदार आनी तेंको > विनंतीचो इतिहास मागप > विनंती परत उगडप जर प्रतिसादाचेर समाधानी नासल्यार, गिरायकाक प्रकरण फुडें व्हरचें आसल्यार पर्याय लेगीत आसा.

गिरायक हांगाय बरोवंक शकता grievanceredressalteam@bajajfinserv.in

पातळी3

गिरायक 2 पातळेचेर पुरवण केल्ले प्रतिसादाचेर समाधानी नासल्यार, गिरायक उल्लेख केल्ल्या प्रांता प्रमाणें नोडल अधिकारी/मुखेल नोडल अधिकारी हांकां ताची/तिची कागाळ/क्वॅरी पोस्ट करूंक शकतात.

तुमकां हांगासावंन नोडल अधिकारी/मुखेल नोडल अधिकारी हांचो तपशील मेळूंक शकता https://www.bajajfinserv.in/finance-corporate-ombudsman

पातळी4

जर गिरायक पुरवण केल्ल्या उपायांचेर समाधानी नासल्यार वा ताका ताणे बीएफएल वांगडा नोंद केल्ल्या कागाळीच्या 30 (तीस) दीसांभितर कसलोच प्रतिसाद आयलो ना जाल्यार, गिरायक कागाळ निवारणा खातीर नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यो (एनबीएफसी-ओ) ऑफीस, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडेन संपर्क करूंक शकतात

ह्या येवजणीचो तपशील हांगा उपलब्ध आसा https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3631


ख. बजाज पे युपीआय सेवांचे नेम आनी अटी

बजाज फायनान्स लिमिटेड (“बीएफएल”) वरवीं ताच्या पीएसपी बँक (सकयल स्पश्ट केल्ले प्रमाणे) टीपीएपी (सकयल स्पश्ट केल्ले प्रमाणे) च्या क्षमतेंत वावुरतना सुविधा दिल्ल्या युपीआय निधी हस्तांतरण आनी निधी एकठांवणी कृती खातीर मुखावयल्यो अटी आनी नेम (“युपीआय अटी”) लागू जातल्यो. बीएफएल गिरायकांक रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (“आरबीआय”) आनी/वा नॅशनल पेयमँट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (“एनपीसीआय”) न आनी/वा हेर कार्यक्षम प्राधिकरणान, वेळा वेळार (एकठांय “मार्गदर्शक तत्वां अशें म्हण्टात”) हांगासर स्पश्ट केल्ल्या नेम आनी अटींच्या अधीन जारी केल्ल्या युपीआय मार्गदर्शक तत्वां, सर्क्युलर आनी/वा नियमनां प्रमाणें युपीआय सुविधा (सकयल स्पश्ट केल्ले प्रमाणे) दिवपाचो येत्न करतलो.

1. व्याख्या

ह्या दस्तावेजांत संदर्भांत हेर तरेन सांगले बगर सकयल दिल्ल्या उतरांचो आनी वाक्यांचो अर्थ तांच्या उरफाटें दवरला:

"बँक खातें(तीं)" म्हणल्यार गिरायका कडेन खंयच्याय भारतीय बँकेत आसपी बचत आनी / वा चालू खातें, जाचो वापर युपीआय सुविधे वरवीं कृती खातीर वापरतले.

"गिरायक" म्हणल्यार ताच्या/तिच्या खातें(त्यां) वरवीं युपीआय सुविधेचो लाव घेवपी अर्जदार / रिमिटर.

npci युपीआय प्रणाली ” म्हणल्यार npci कडेन आसपी स्विच आनी संबदीत उपकरण आनी सॉफ्टवॅर जाचो वापर पूर्व-मंजूरी प्राप्त वेव्हार कृती वा अन्यथा मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें युपीआय आदारीत निधी हस्तांतरण आनी निधी एकठांवणी सुविधे खातीर जाता;

"फारीकसाण सुचोवणी" म्हणल्यार युपीआय सुविधा वापरून गिरायकान गिरायकाचें खातें(तीं) तल्यान डेबिट करून नियुक्त लाभार्थ्याच्या नियुक्त खात्यांत भारतीय रुपयांच्या स्वरूपांत निधी हस्तांतरण करपाक जारी केल्ली बिनशर्त सुचोवणी.

पीएसपी बँक” म्हणल्यार npci युपीआय प्रणाली कडेन कनॅक्ट आसपी युपीआयची वांगडी बँक जी बीएफएलाक ताच्या गिरायकांक युपीआय सुविधा दिवंक सक्षम करता.

टीपीएपी” म्हणल्यार बीएफएल सेवा पुरवणदार हे नात्यान, पीएसपी बँके वरवीं युपीआयत सहभागी जातलो असो अर्थ

युपीआय” म्हणल्यार ताच्या वांगडी बँकांच्या पालवान एनपीसीाय पुरवण करता ती युनिफायड पेयमँट इंटरफेस सेवा.

"युपीआय खातें” वा “युपीआय सुविधा” वा “युपीआय आयडी" म्हणल्यार युनिफायड पेयमँट इंटरफेस सेवा आदारीत इलॅक्ट्रोनीक निधी हस्तांतरण आनी निधी एकठांवणी सुविधा जी बीएफएल एनपीसीआय युपीआय प्रणाली वरवीं मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें ताच्या गिरायकांक पुरवण करता / मेळोवंन दिता.

(ह्या फॉर्मांत वापरिल्ले शब्द वा हावभाव, पूण हांगासर स्पश्ट केल्ले नात तांकां मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें नेमून दिल्ले प्रमाणे योग्य अर्थ आसतलो.)

2. सामान्य अटी आनी नेम

(क) गिरायक हाचे वरवीं मान्य करता आनी मान्य करता की युपीआय सुविधांचो लाव घेवपा खातीर गिरायक एकदां नोंदणी मार्गान, बीएफएल कडल्यान आनी बीएफएलान थारायिल्ल्या पद्दतीन आनी स्वरुपान, अशी विनंती मान्य करपाक वा न्हयकारपाक शकता. गिरायकाक आभासी फारीकसाण नामो (“युपीआय व्हीपीए”) सेट करपाचो पर्याय दितले. गिरायक npciन व्याख्या केल्ल्या आनी प्रमाणीत केल्ल्या एकाच वेळार नोंदणी प्रक्रिया वरवीं हेर बँक खातीं जोडूंक शकता आनी मागीर ताचेर वेव्हार करपाक सुरवात करूं शकता. युपीआय सुविधांत प्रवेश करून, गिरायक ह्यो युपीआय अटी मान्य करता, तशेंच ह्यो अटी वेळावेळार जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां भायर आसात आनी तांकां अपवाद करपाक न्हय.

(ख) गिरायक खात्या वरवीं युपीआय सुविधा मेळोवपा खातीर संबंदीत तयार केल्ले युपीआय व्हीपीए ऍक्सॅस करूंक समर्थ आसतलो. गिरायक हांगासर मान्यताय दिता आनी कबूल करता की युपीआय सुविधेची पूर्ण क्रियाशीलताय सक्रीय करपा खातीर आनी वापरपा खातीर पुराय डिव्हायस नोंदणी प्रक्रिया आनी पीन / पासवर्ड मांडणी प्रक्रिया पुराय करप गरजेचें आसतलें. गिरायक NPCI वरवीं निश्चीत आनी प्रमाणित एक-वेळच्या नोंदणी प्रक्रिये वरवीं युपीआय वरवीं वेव्हार सक्षम करूंक हेर बँक खातीं लिंक करूंक शकता.

(ग) गिरायक हांगासर कबूल करता की गिरायकान मार्गदर्शक तत्वां वाचल्यांत आनी समजून घेतल्यांत आनी थंय आनी ह्या युपीआय अटीनीं पुरवण केल्ले अधिकार आनी लागणूको जे गिरायकाकडेन संबंदीत आसात ते npci युपीआय प्रणालीच्या अंमलबजावणे खातीर ताणे जारी केल्ल्या दरेक फारीकसाण सुचोवणे खातीर आनी ताचे संबंदान गिरायकाक सगल्यो अटी बंधनकारक आसतल्यो. गिरायक समजता आनी मान्य करता की युपीआय सुविधा वापरा संबंदीं कांय युपीआय अटीं प्रमाणें npci वा बीएफएल सोडून हेर npci युपीआय प्रणालींतल्या खंयच्याय भाग घेवप्या आड खंयचेय कंत्राटी वा हेर हक्क निर्माण करपी असो अर्थ लावचो ना. यूपीआय सुविधा संबंदीत वेव्हार मर्यादा मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण आसतली, जी वेळावेळार अपडेट करूं येता.

3. युपीआय सुविधेचो आंवाठ

यूपीआय सुविधा गिरायकांक झटपट, आंतरबँक इलॅक्ट्रॉनीक निधी हस्तांतरण, निधी एकठांय करपाची सेवा, यूपीआय क्रमांक, यूपीआय- एकदां आनी परत-परत आदेश संबंदीत सेवा दिता. गिरायक निधी हस्तांतरण वा निधी एकठांय करपाची विनंती करूंक शकतात वा तांचो अद्वितीय रितीन तयार केल्लो यूपीआय व्हीपीए वापरून तांच्या खंयच्याय दुवो केल्ल्या खात्या खातीर सुरक्षीत पद्दतीन टीपीएपी अर्जांतल्यान निधी एकठांय करपाक जाप दिवंक शकतात.

4. फी आनी शुल्क

(क) युपीआय सुविधांचो लाव घेवपा खातीर लागू आशिल्ल्यो फी आनी शुल्कां नियामकांन थारायिल्ल्या दरां प्रमाण आसतलीं. मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन, बीएफएल ताच्या एकमेव विवेकबुद्दीन गिरायकाक पूर्व कल्पना दिना आस्तना तश्यो फी आनी शुल्कां अपडेट करूंक शकता.

(ख) खंयचींय सरकारी शुल्कां, ड्युटी वा डॅबिट्स वा युपीआय सुविधा वापरून केल्ल्या खंयच्याय फारीकसाण निकालांखातीर भरूंक लागपी कर ही गिरायकाची जापसालदारकी आसतली आनी तशें लागू केल्यार बीएफएल गिरायकाकडल्यान तशें शुल्क, ड्युटी वा कर डॅबिट करतलो.

5. गिरायकाचे अधिकार आनी लागणूको

(a) गिरायकाक सेवेच्या अटी आनी नेमांच्या अधीन, बीएफएल वरवीं अंमलबजावणी करूंक फारीकसाण सुचोवण्यो जारी करपाचो अधिकार आसतलो. फारीकसाण साधन बीएफएलान उल्लेख केल्ले स्वरूपांत, गिरायक जारी करतलो, जातूंत निर्दोश सगली म्हायती आसतली. युपीआय सुविधेखातीर फारीकसाणीच्या साधनात म्हायतींच्या अचुकताये खातीर गिरायक जापसालदार आसतलो आनी फारीकसाण साधनातल्या खंयच्याय चुकीक लागून खात्यांत जावपी खंयच्याय लुकसाणीची भरपाय तो बीएफएलाक करपाक जापसालदार आसतलो.

(ख) जर बीएफएलान फारीकसाण सुचोवण्यो बरे विस्वासान आनी गिरायकान दिल्ल्या सुचोवण्यांक पाळो दिवंन चालीक लायिल्ली आसल्यार बीएफएला वरवीं अंमलबजावणी केल्ल्या खंयच्याय फारीकसाण सुचोवणेखातीर गिरायक जापसालदार आसतलो.

(ग) फारीकसाण सुचोवणे वरवीं प्राप्त सुचोवण्यां प्रमाणें गिरायक बीएफएलाक खातें(तीं) डॅबिट करपाचो अधिकार दिता. गिरायक समजता की युपीआय सुविधे वरवीं साबार बँक खातीं लिंक करूंक मेळटा आसलीं तरी, डॅबिट/क्रेडिट वेव्हार डिफॉल्ट खात्यांतल्यान करूंक मेळटलो. वेगळ्या खात्यातल्यान संबंदीत डॅबिट/क्रेडिट वेव्हार सुरू करच्या आदीं गिरायक डिफॉल्ट खातें बदलूंक शकता.

(घ) गिरायक बीएफएलान फारीकसाण सुचोवणी चालीक लावचे पयलीं/वेळार फारीकसाण सुचोवणी पुराय करपा वेळार आपल्या खात्यांत (खात्यांनी) निधी उपलब्ध आसा हाची खात्री करतलो. गिरायकान जारी केल्ली सुचोवणी चालीक लावपा खातीर गिरायका वतीन बीएफएल कडल्यान जाल्ली खंयचीय जापसालदारकी गिरायकाच्या खात्यांतल्यान (खात्यांक) डॅबिट करपाक गिरायक हाचे वरवीं बीएफएलाक अधिकृत करता. गिरायक समजता आनी मान्य करता की एकदां निधी एकठांय करपाची विनंती मान्य जाल्या उपरांत, डिफॉल्ट खात्यांत आपोआप निधी एकठांय करपाचे विनंतींत सांगिल्ल्या प्रमाण रक्कम जमा जातली. गिरायक समजता आनी मान्य करता की अशी रक्कम डिफॉल्ट खात्यांत जमा केल्या उपरांत, गिरायक परतावंक शकना

(ङ) गिरायक मान्य करता की फारीकसाण सुचोवणी बीएफएला वरवीं चालीक लायल्या उपरांत ती परतावंक मेळची ना.

(च) गिरायक मान्य करता की ताका युपीआय सुविधेच्या अनुशंगान आरबीआय/वा एनपीसीआय आड दावो करपाचो अधिकार ना.

(छ) निधी हस्तांतरण चालीक लायतना उप्राशिल्ल्या चुकीक लागून निधी हस्तांतरण पुराय जावंक कळाव लागल्यार वा खात्यांतल्यान कसलीय हानी जाल्यार ते खातीर बीएफएल जापसालदार आसचो ना हें गिरायक मान्य करता.

(ज) युपीआय सुविधा मेळोवच्या वेळार गिरायक बीएफएलाक लाभार्थ्याची अचूक म्हायती पुरवण करतलो. चुकीच्या वर्च्युअल फारीकसाण नामो वा चुकीच्या मोबायल नंबर वा बंँक खातें क्रमांक वा आयएफएससी कोड हे सारकी लाभार्थ्याची म्हायती चुकीची दिवंन, दुस-याच लाभार्थ्याक निधी हस्तांतरीत जाल्यार ताची जापसालदारकी पुरायेन गिरायकाची आसतली.

(झ) गिरायक मान्य करता की युपीआय सुविधा RBIच्या वेळा वेळार बदलांच्या अधीन आसपी मोबायल बँकिंग खातीरच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणें पुरवण करतले.

(ञ) खंयचेंय कायदेशीर प्राधिकरण वा अधिका-यान पूण इतलेच पुरतें मर्यादीत ना खंयच्या प्राधिकरणान केल्ली कसलीय चवकशी, प्रस्न वा मुद्दो उखलून धरिल्लो आसल्यार गिरायक ताची म्हायती तत्काळ बीएफएलाक दितलो, तशेंच कसलेय कारण दाखय नोटीसो, जप्ती वा तत्सम कारवायेची लेगीत म्हायती दितलो आनी तत्सम प्राधिकरणाकडल्यान आयिल्ल्यो खंयच्योय नोटीसी, मेमो, पत्रवेव्हारांच्यो प्रती लेगीत पुरवण करतलो. बीएफएल कडल्यान खंयचीच पूर्व मंजुरी मेळ्ळे बगर गिरायक एकतर्फी संबंदीत प्राधिकरणाक खंयचोच प्रतिसाद/जाप दिवचो ना.

(ट) UPI सुविधा मेळोवपाच्या उद्देश्यान सदांच फावो तितलो निधी खातें(त्यांनी) दवरपाची जापसालदारकी गिरायकाची आसतली. खात्यांत फावोसो निधी नासल्यार, बीएफएल गिरायकान केल्ले वेव्हार आदेशाचे विनंतीक न्हयकार दितलो हें गिरायक मान्य करता. खात्यांत फावोसो निधी नासल्यार, बीएफएल गिरायकान केल्ले वेव्हार आदेशाचे विनंतीक न्हयकार दितलो हें गिरायक मान्य करता.

(ठ) गिरायकाक व्याख्या केल्लो यूपीआय क्रमांक (जो तुमचो मोबायल आसतलो) वापरून पयशे धाडपाक वा मेळोवपाक सक्षम करपा खातीर बीएफएल गिरायकाक ‘संख्यात्मक यूपीआय आयडी मॅपर’ सारकिल्या एनपीसीआय संचालित केंद्रीकृत मॅपर (मॅपर)चेर ऑनबोर्ड करतले अशें गिरायक मान्य करता आनी समजता क्रमांक डिफॉल्ट रितीन) आनी गिरायक मान्य करता आनी अशें ऑनबोर्डिंग एनपीसीआयच्या व्याख्या केल्ल्या आनी परवानगी दिल्ल्या संरचने भितर गिरायका वतीन बीएफएलान करतले अशें संमती दिता. ही प्रक्रिया एनपीसीआयच्या निर्देशा प्रमाण आसतली आनी गिरायकाचो यूपीआय तपशील (यूपीआय सेवा दिवपाक बीएफएलान एकठांय केल्लो आनी सांबाळिल्लो) एएनपीसीआय वांगडा वांटप आनी डिफॉल्ट बँक खातें / व्हीपीए गिरायकाच्या यूपीआय क्रमांकाक जोडप हांचो आस्पाव आसतलो पूण ताचे पुरतेंच मर्यादीत ना. हाका लागून गिरायकाक गिरायकाच्या यूपीआय क्रमांकाचेर फारीकणी स्वीकारपाक मेळटली. बीएफएल गिरायकाक बीएफएल मोबायल ऍप्लिकेशनाचेर प्रक्रिया केल्ल्या यूपीआय क्रमांकाच्या मुलभूत मॅपिंगाची डि-लिंक करपाचो पर्याय दितलो. गिरायक फुडें बीएफएल चेर नोंदणी केल्ल्या हेर वापरप्यां कडल्यान निधी मेळोवपाक मान्यताय दिता आनी बीएफएल एनपीसीआय मॅपर कडेन तपासले बगर गिरायकाच्या लिंक केल्ल्या डिफॉल्ट बँक खात्यांत अशे वेव्हार प्रक्रिया करतलो हाची संमती दिता.

(m) एकवेळचो आदेश: युपीाय आदेश सद्या वचनबद्धताय दिवन फुडें पयशे हस्तांतरीत करपाचे आशिल्ल्या परिस्थितींत वापरूं येता. वेव्हारां खातीर एक वेळ ब्लॉक कार्यक्षमताय सयत युपीाय 2.0 आदेश तयार केल्यात. गिरायक वेव्हाराक पूर्व-अधिकृत करूंक शकतात आनी फुडल्या तारखेक फारीक करूंक शकतात. युपीआय आदेश तत्काळ तयार करूं येतात आनी चालीक लावंक मेळटात. प्रत्यक्ष खरेदीच्या तारखेक, रक्कम काडटले आनी लावार्थ्याक मेळटली, ती वेपारी आसूं वा व्यक्ती आसूं, प्रकरण आसूं येता. आदेश कार्यान्वयन फकत सुरवातीची तारखे आनी निमाणे तारखे मदीं जातली. युपीआय आयडी आड खंयचोय आदेश सक्रिय आनी उरिल्लें आसल्यार गिरायकान युपीआय आयडी नोंदणी रद्द करपाक परवानगी दिवंक शकना. दर आदेशाची मर्यादा 1,00,000/- फक्त. आदेशाच्या पुनरावृत्ती पद्दतीचेर वा वेळावेळार अशे तरेन थारायिल्ल्या हेर खंयच्याय काळा खातीर आदारून चडांत चड काळा खातीर आदेश वैध आसूं येता.

(n) पुनरावृत्ती आदेश:

i. आदेश नोंदणी: पुनरावर्ती आदेशात, गिरायक पूर्वनिवड केल्ल्या वैधताय काळा खातीर आनी व्याख्या केल्ल्या वारंवारते खातीर एकदां अधिकृतताये वरवीं आदेश वेळापत्रक करूंक शकतलो. हाका लागून गिरायकाच्या UPI लिंक केल्ल्या खात्यांतल्यान परत परत डॅबिट करपाक मेळटले. आज्ञापत्र फारीक करप्यान सुरू केल्लें आनी फारीक करप्यान सुरू केल्लें आसूं येता. गिरायकाच्या संमती प्रमाण आदेश नोंद करतले.

ii. आदेशात फेरफार: आदेशात बदल करपाची विनंती आदेश सुरू केल्ल्या फारीकदारान धाडूंक शकता. बदलाक मान्यताय दिवपाचो निमाणो अधिकार गिरायकाचेर आसा. बदल फकत गिरायकाच्या संमतीनूच प्रभावी जातले.

iii. आदेश थांबवप आनी परतून सुरू करप: फारीक करप्याक आदेश कांय काळा खातीर थांबवपाचो पर्याय आसतलो आनी अशा काळा खातीर, आदेश निश्क्रीय उरतलो. स्थगीत आदेशाचेर फारीकसाण करप्दायान सुरू केल्लो खंयचोय वेव्हार नाका म्हणटले. तशेंच फारीक करप्याक आदेशाच्या वैधतेच्या काळांत थांबयल्लें आदेश परतून सुरू करपाचो पर्याय आसतलो. गिरायकान ताचो/तिचो युपीआय पिन वापरून अधिकृत केल्यारच आदेश थांबवंक वा परतून सुरू करूंक शकता.

iv. आदेश रद्द करप: रीण आनी ईएमआय आदारीत आदेश सोडल्यार खंयचेंय यूपीआय आदेश खंयच्याय एका पक्षान रद्द/रद्द करूं येता. फारीक करप्याक आदेश रद्द करपा खातीर यूपीआय पिन गरजेचें आसता. जेन्ना फारीक करपी आदेश रद्द करपाक सुरवात करता तेन्ना यूपीआय पिनाची गरज ना.

v. Additional terms relating to mandates: (a) If the first execution date is same as mandate creation date, the customer will need to authorize the mandate creation and no separate authorization for immediate execution would be required. (b) If the first execution date is a future date, then the customer will be required to authorize the execution with requisite information including UPI PIN. (c) Ten re-attempts shall be allowed in case any execution fails due to any reasons. On failure of tenth attempt, the respective mandate execution for processing of the transaction on that particular date shall fail, however, the mandate shall be valid and active for future executions. (d) However, if the first execution of the mandate fails (inclusive of the ten re-attempts), the entire mandate will stand cancelled. (e) The upper limit for execution of the recurring mandate is Rs.15,000/-. (f) Express authentication using UPI PIN shall not be required in case the transaction value for the mandate is less than Rs. 15000/- in first 5 minutes of mandate transaction. (g) If any mandate execution/ transaction amount is for more than Rs. 15,000/-, then the customer will be required to provide express authorization, every time before execution. (h) UPI ID de-registration shall not be allowed if any mandate is active and outstanding against the UPI ID. (i) A decline of AutoPay transaction initiated for loan payments, EMI collection and to make payment of money for discharge of any legally enforceable debt or other liability, due to insufficiency of funds in customer’s bank account as outlined under Section 25 of the Payments and Settlement Systems Act will be dishonor of electronic fund transfer as per the said section and shall be deemed to be an offence under law committed by the Customer that may involve penal consequences.

6. बीएफएल चे अधिकार आनी लागणूको

(क) बीएफएल गिरायकान अधिकार दिल्ल्या आनी जारी केल्ल्या फारीकसाण सुचोवण्यांची अंमलबजावणी करतलो, जोमेरेन:

(i) गिरायकाच्या खातें(त्यांनी) उपलब्ध आसपी निधी फावोसो ना वा फारीकसाण सुचोवणेक पाळो दिवंक निधी सारको लागू जायना/उपलब्ध ना
(ii) फारीकसाण सुचोवणी अपूर्ण आसा, वा बीएफएल (मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें) न पूर्वनिश्चीत केल्ल्या मान्य केल्ल्या स्वरूप आनी पद्दतींत ती जारी केल्ली ना,
(iii) फारीकसाण सुचोवणी बेकायदेशीर वेव्हार करपाखातीर केल्ली आसा असो बीएफएलाक विस्वास दवरूंक कारण आसल्यार वा
(iv) npci युपीआय प्रणाली खाला फारीकसाण सुचोवणी चालीक लावंक मेळना.

(ख) बीएफएलान ताचो स्विकार केले शिवाय गिरायकान केल्ली खंयचीच फारीकसाण सुचोवणी बीएफएलाक बंधनकारक आसची ना.

(ग) बीएफएल दरेक फारीकसाण सुचोवणी चालीक लावपा खातीर, गिरायकाचें नियोजीत बँक खातें(खातीं) डॅबिट करपाचो अधिकार बाळगिता, हातूंत तसो किदेंय उल्लेख आसल्यार, फारीक करपाक लागपी शुल्कां सयत हस्तांतरीत करपाच्या निधीचे रकमेचो समावेश आसतलो.

(घ) निधी हस्तांतरण वा निधी एकठांय करप वा निधी एकठांय करपाचे विनंतीक प्रतिसाद पुराय जाले उपरांत वेव्हाराचो वेवस्थीत प्रमाणीत नोंद बीएफएलच्या मोबायल ऍप्लिकेशनांत खात्याच्या विवरणांत नोंद जातली. तशेंच ज्या बँकेंत खातें सांबाळटा, त्या बँकेन गिरायकाक दिल्ल्या खात्याच्या विवरणांत वेव्हार नोंद जातलो. गिरायकान, बँके कडल्यान म्हयन्याळें विवरण मेळिल्ल्या तारखे सावन धा (10) दिसां भितर, फारीकसाण सुचोवणी चालीक लावपाक खंयचोय भेद आसल्यार ताणी तो बीएफएल कडेन कळोवचो. गिरायक मान्य करता की उल्लेख केल्ल्या थारायिल्ल्या काळा भितर विसंगती कळोवंक अपेस आयल्यार फारीकसाण सुचोवणी वा ताच्या खात्यांतल्यान (खात्यांक) डॅबिट केल्ल्या रक्कमेची अंमलबजावणी योग्यतायेचेर ताका वाद घालपाचो अधिकार आसचो ना.

(ङ) बीएफएल गिरायकाक युपीआय सुविधा पुरवण करपा खातीर npciन ह्या संबंदान स्पश्ट केल्ले प्रक्रियेचें अनुसरण करतली हातूंत इतले पुरतेंच मर्यादीत ना मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें npciन स्पश्ट केल्ल्या वेळ मर्यादेभितर वेळ समाप्त जाल्या वेव्हारांच्या निवाड्याची प्रक्रिया समाविश्ट आसतली.

(च) बीएफएल ताच्या गिरायकाक ताचे/तिचे निवडीची युपीआय व्हीपीए हँडल उपलब्ध करपाचो पुराय येत्न करतलो, पूण विनंती केल्ली युपीआय व्हीपीए वांटणी करची काय ना ताचो निर्णय बीएफएल घेतलो हें अंतिम आनी बंधनकारक आसतलें. जर स्पश्ट केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आवश्यकते प्रमाण नासल्यार युपीआय व्हीपीए खंयच्याय वेळार फाटीं घेवपाचो अधिकार बीएफएलाकडेन आसतलो. ते भायर, खंयच्याय फटीच्या कार्यावळी खातीर, चुकीच्या कामां खातीर, गैरवापर खातीर वापरिल्लो खंयचोय युपीआय व्हीपीए, जर तो खंयच्याय तिसऱ्या पक्षाच्या बौध्दिक मालमत्तेच्या हक्कांचो भंग करता वा अशी हमी दिवंक शकता अशा खंयच्याय अदमासा भायर परिस्थितींत दवरपाचो, थांबवपाचो, काडून उडोवपाचो, रीसेट करपाचो अधिकार बीएफएल राखून दवरता.

6क. npciच्यो भूमिका आनी जापसालदारक्यो

(क) npci कडेन युनिफायड पेयमँट इंटरफेस (युपीआय) प्लॅटफॉर्म ची मालकी आसा आनी कार्यान्वीत करता.

(ख) npci हे युपीआय संबंदीत, सहभाग्यांच्यो भूमिको, जापसालदारक्यो आनी लागणूको तशेंच नेम, नियमनां, मार्गदर्शक तत्वां स्पश्ट करता. हातूंत वेव्हार प्रक्रिया आनी निवाडो, वाद वेवस्थापन आनी निवाड्या खातीर कट-ऑफ क्लियरिंगचो समावेश लेगीत आसा.

(ग) npci जारी करपी बँको, पीएसपी बँको, तिसरो पक्ष ऍप्लिकेशन पुरवणदार (टीपीएपी) आनी युपीआय हातूंत प्रीपेड पेयमँट इन्स्ट्रुमेंट इश्युअर्स (पीपीआय) हांचो सहभाग निश्चीत करता.

(घ) npci सुरक्षीत, खात्रीशीर आनी कार्यक्षम युपीआय प्रणाली आनी नॅटवर्क पुरवण करता.

(ङ) npci युपीआय त सहभागी जावपी वांगड्यांक ऑनलायन वेव्हार मार्ग, प्रक्रिया आनी निवाडो सेवा पुरवण करता.

(च) npci, एकतर प्रत्यक्ष वा तिसरे पक्षा वरवीं, युपीआय वांगड्यांचेर ऑडिट तपास करता आनी युपीआयात तांच्या सहभागाखातीर डेटा, म्हायती आनी नोंदीं खातीर कॉल करता.

(छ) npci युपीआय हातूंत सहभागी जावपी बँकांक प्रणालीचो ऍक्सॅस पुरवण करता जंय त्यो युपीआय वेव्हार इ. ची स्थिती अपडेट करूंक, अहवाल डावनलोड करूंक, चार्जबॅक्स उखलून धरूंक शकतात.

6B. पीएसपी बँकेच्यो भुमिका आनी जापसालदारक्यो

(क) पीएसपी बँक हो युपीआयचो वांगडी आसा आनी युपीआय फारीकसाण सुविधा मेळोवपा खातीर युपीआय प्लॅटफॉर्माक कनॅक्ट आसता आनी तें टीपीएपी क पुरवण करता जें ते उपरांत एँड-युजर गिरायकां / वेपा-यांक युपीआय फारीकसाणी करूंक आनी स्विकारूंक सक्षम करता

(ख) पीएसपी बँक, एकतर ताच्या स्वताचें ऍप वा टीपीएपी च्या ऍप वरवीं घेता आनी युपीआयचेर एँड-यूजर गिरायकांक नोंदणी करता तांच्या संबंदीत युपीआय आयडी कडेन तांचीं बँक खातीं लिंक करता.

(ग) पीएसपी बँक तश्या गिरायकाक नोंदणे वेळार एंँड-यूजर गिरायकाक, एकतर ताच्या स्वताच्या ऍप वा टीपीएपीच्या ऍप वरवीं सत्यापित करूंक जापसालदार आसा

(घ) पीएसपी बँक टीपीएपी चे युपीआय ऍप एँड-यूजर गिरायकांक उपलब्ध करपाखातीर टीपीएपी क गूंतयता आनी ऑन-बोर्ड घेता

(ङ) पीएसपी बँक टीपीएपी आनी तांच्यो प्रणाली युपीआय प्लॅटफॉर्माचेर चलूंक फावोश्यो सुरक्षीत आसात हाची खात्री करता

(च) युपीआय ऍप आनी टीपीएपीच्यो प्रणाल्यो एँड-यूजर गिरायकाच्या डेटा आनी म्हायतीच्या सुरक्षा आनी अखंडतायेच्या सुरक्षेची खात्री करपाखातीर तपासल्यात हें निश्चीत करपाची जापसालदारकी पीएसपी बँकेची आसता

(छ) पीएसपी बँक फकत भारतांत युपीआय वेव्हार चालीक लावपा खातीर युपीआय वेव्हार डेटा एकठांवणे सयत सगले फारीकसाण डेटा सांठयता

(ज) गिरायकाच्या यूपीआय आयडी कडेन जोडपा खातीर यूपीआय प्लॅटफॉर्माचेर उपलब्ध आशिल्ल्या बँकांच्या वळेरेंतल्यान खंयचेंय बँक खातें वेंचपाचो पर्याय सगळ्या यूपीआय गिरायकांक दिवपाची जापसालदारकी पीएसपी बँकेची आसा.

(i) निमाण्या वापरपी गिरायकान केल्ल्यो कागाळीं आनी वाद सोडोवपा खातीर कागाळी निवारण यंत्रणा चालीक लावपाची जापसालदारकी पीएसपी बँकेचेर आसा.

6ग. टीपीएपी च्यो भूमिका आनी जापसालदारक्यो

(क) टीपीएपी हो सेवा पुरवणदार आसा आनी पीएसपी बँके वरवीं युपीआयात सहभागी जाता

(ख) यूपीआय हातूंत टीपीएपीच्या सहभागाच्या संदर्भांत पीएसपी बँक आनी npci हांणी थारायिल्ल्या सगळ्या गरजांक पाळो दिवपाची जापसालदारकी टीपीएपीचेर आसा

(ग) युपीआय प्लॅटफॉर्माचेर कार्य करूंक तांच्यो प्रणाली योग्यरितीन सुरक्षीत आसा हें सुनिश्चीत करपाची जापसालदारकी टीपीएपीची आसा

(घ) यूपीआय आनी यूपीआय प्लॅटफॉर्माचेर टीपीएपीच्या सहभागाच्या संदर्भांत खंयच्याय वैधानीक वा नियामक प्राधिकरणान थारायिल्ले सगळे लागू आशिल्ले कायदे, नेम, नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां आदी पाळपाची जापसालदारकी टीपीएपीचेर आसा, तातूंत npciन हे संबंदी जारी केल्लीं सगळीं परिपत्रकां आनी मार्गदर्शक तत्वां आसपावीत आसात

(ङ) टीपीएपीन यूपीआय वेव्हार सुलभ करपाच्या उद्देशान, फकत भारतांत, टीपीएपीन एकठांय केल्लो यूपीआय वेव्हार डेटा सयत सगळो फारीकसाण डेटा सांठोवचो पडटा

(च) RBI/npciन नामांकीत केल्ल्या RBI, npci आनी हेर एजन्सींक, यूपीआय संबंदीत टीपीएपीचो डेटा, म्हायती, प्रणालींचो वापर करपाक आनी टीपीएपीचें ऑडिट करपाक, RBI आनी npci कडल्यान गरज पडल्यार आनी गरज पडटा तेन्ना, सुलभताय दिवपाची जापसालदारकी टीपीएपीचेर आसा

(छ) टीपीएपी च्या युपीआय ऍप्लिकेशन वा वॅबसायटीं वरवीं उपलब्ध केल्ल्या टीपीएपी च्या कागाळ निवारण सुविधे वरवीं आनी ईमेल, संदेश प्लॅटफॉर्म, आयव्हीआर इ टीपीएपी कडल्यान योग्य दिसपी हेर चॅनलांतल्यान टीपीएपीच्या निमाण्या वापरप्याक कागाळ वयर व्हरपाचो पर्याय सुविधा दितले.

6घ. कागाळ निवारण यंत्रणा

(क) पीएसपी ऍप / टीपीएपी ऍपचेर दरेक एँड-युजर गिरायक युपीआय वेव्हारा संबंदीं कागाळ नोंद करूंक शकता.

(ख) उपेगकर्तो वास्तवीक वेव्हार वेंचूक शकता आनी ते संबंदातली कागाळ वयर व्हरूंक शकता.

(ग) उपेगकर्त्याच्या सगल्या युपीआय संबंदीत कागाळी/तक्रारीच्या संबंदान पयलीं संबंदीत टीपीएपी कडेन कागाळ व्हरतले. कागाळ/कागाळसोडयली ना जाल्यार, ती पीएसपी कडेन व्हरतले, ते उपरांत गिरायकाची बँक आनी एनपीसीआय अशे, तेच क्रमान. हे पर्याय आपणायल्या उपरांत, उपेगकर्तो बँकिंग लोकपाल आनी/वा डिजिटल कागाळीं खातीर लोकपालाकडेन कागाळ करूंक शकता.

(घ) दोनूय प्रकारच्या वेव्हाराखातीर म्हणल्यार निधी हस्तांतरण आनी वेपारी वेव्हार अशे दोगांय खातीर कागाळ करूंक शकतात.

(ङ) उपेगकर्तो आपल्या कागाळीच्या स्थितीची म्हायती संबंदीत ऍपचेर मेळोवपाखातीर पीएसपी/टीपीएपी वरवीं दळणवळण करीत रावतलो.

7. फारीकसाणीच्यो सुचोवण्यो

(क) गिरायक बीएफएलाक पुरवण केल्ल्या फारीकसाणीच्या सुचोवण्यांच्या अचूकताय, खरेपण आनी योग्यताये खातीर पुरायेन जापसालदार आसतलो आनी तें बीएफएलान स्पश्ट केल्ल्या स्वरूप आनी पद्दतीन जातलें. ती फारीकसाण सुचोवणी युपीआय सुविधा कार्यान्वीत करूंक बीएफएलाक फावोशी आसतली.

(ख) संबंदीत फारीकसाण सुचोवण्यांची स्वतंत्रपणान खात्री करपाची गरज बीएफएलाक आसची ना. गिरायकान जारी केल्ल्या खंयच्याय फारीकसाण सुचोवण्यांची अंमलबजावणी जावपा पसून थांबोवंक वा आडावंक असमर्थ आसलो वा जालें ना जाल्यार बीएफएल जापसालदार आसचो ना. गिरायकान एकदां फारीकसाण सुचोवणी दिल्या उपरांत गिरायक ती फाटीं घेवंक शकना आनी बीएफएल ते संबंदांन उप्रासपी कित्याय खातीर जापसालदार आसचो ना.

(ग) गिरायकाक म्हायती पुरवण करूंक वा संबंदीत फारीकसाण सुचोवण्यांची पडताळणी करूंक फारीकसाण सुचोवण्यांची नोंद दवरपाची लागणूक वा जापसालदारकी घेना हें बीएफएल स्पश्ट करता. बीएफएल कसलेंच कारण दिनाआस्तना फारीकसाण सुचोवण्यांक पाळो दिवंक न्हयकार दिवंक शकता आनी अस्सलपणाचें वा अन्यथा तश्या सुचोवण्यांचें मूल्यांकन करपाक बांधील ना. गिरायकाच्यो सुचोवण्यो बीएफएलाचें प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रितीन लुकसाण करतात वा करतल्यो असो विस्वास दवरूंक कारण मेळत जाल्यार बीएफएल युपीआय सुविधा संबंदीत वेव्हार निलंबीत करपाचो अधिकार बाळगिता वा युपीआय सुविधा परत सुरू करच्या आदीं गिरायकाक दंड फारीक करचो पडूं येता.

(घ) गिरायका वरवीं आयिल्ल्यो सगल्यो सुचोवण्यो, विनंत्यो, आदेश, मार्गदर्शन, हुकूम, ही गिरायकाची एकमेव आनी निव्वळ जापसालदारकी आसतली.

8. अस्विकार

(क) बीएफएल कसलीच हमी घेना आनी युपीआय सुविधेच्या दर्जा संबंदीं कसलेंच प्रतिनिधित्व करिना. गिरायकान प्रस्तावीत केल्ल्या प्रमाणें वेव्हार बेगोबेग चालीक लावपाचो आनी प्रक्रिया करपाचो बीएफएल सगळ्यांत बरो येत्न करतलो, पूण खंयच्याय कारणाक लागून प्रतिसाद दिवंक जालो ना वा प्रतिसाद दिवपाक कळाव जाल्यार, हातूंत कृती प्रणालीचें अपेश वा खंयच्याय कायद्याची गरज हाचेसयत कार्यकारी अपेसाक लागून बीएफएल जापसालदार आसचो ना.

(ख) वेळ सोंपिल्ल्यान वेव्हाराक लागून युपीआय वेव्हाराच्या अपेशातल्यान वा ताका लागून म्हणल्यार एनपीसीआय कडल्यान किदेंच प्रतिसाद आयलो ना जाल्यार वा वेव्हार विनंतीक लाभार्थ्याच्या बँकेन प्रतिसाद दिलो ना जाल्यार आनी/वा लाभार्थ्याच्यो मोबायल नंबर वा खातें क्रमांक अस्तित्वांत नासत जाल्यार ताका लागून गिरायक आनी/वा हेर तिसरे पक्षाक जावपी खंयचेंय लुकसाण, दावो वा हानीखातीर बीएफएल जापसालदार आसचो ना. तशेंच, गिरायकान पुरवण केल्ल्या चुकीचो लाभार्थीचो तपशील, मोबायल नंबर आनी/वा खात्याच्या तपशीलाक लागून उप्रासपी खंयचेंय लुकसाण, हानी आनी/वा दाव्या खातीर बीएफएल जापसालदार आसचो ना. बीएफएलाच्या नियंत्रणा भायर आसपी सैमीक संकश्टां, कायदेशीर संयम, दूरसंचार नेटवर्कांतल्यो दोश वा नेटवर्क अपयशी जावप, वा हेर खंयच्याय कारणांक लागून पूण ताचे पुरतेंच मर्यादीत नाशिल्ल्या कारणांक लागून, खंयचेच परिस्थितींत, युपीआय सुविधा ऍक्सॅस उपलब्ध जालो ना जाल्यार बीएफएल गिरायकाक जापसालदार आसचो ना. युपीआय सुविधेचो बेकायदेशीर वा अयोग्य वापर जाल्यार अर्थिक शुल्कांच्या (बीएफएल थारायता ते प्रमाणें) फारीकसाणी खातीर गिरायक जापसालदार आसतलो वा गिरायकाची युपीआय सुविधा निलंबीत लेगीत जावंक शकता.

(ग) यूपीआय सुविधा वापरांतल्यान निर्माण जाल्ल्या वेव्हारांक लागून तयार जाल्लीं बीएफएलचीं सगळीं नोंदी, वेव्हार नोंद केल्ल्या वेळा सयत वेव्हाराच्या खऱ्यापणाचो आनी अचूकतेचो निश्कर्शात्मक पुरावो आसतलो. दोनूय पक्षांच्या संरक्षणाखातीर, आनी गैरसमजूती बरोबर करूंक साधन म्हूण, गिरायक समजता, मान्य करता आनी बीएफएलाक, ताच्या पूर्ण विवेकबुद्दीन आनी गिरायकाक कसलीच पूर्व नोटीस धाडिनास्तना, टेळणी करूंक आनी गिरायक आनी बीएफएल आनी ताचे खंयचेय कर्मचारी वा एजंट हांच्या मजगतीं खंयचींय वा सगळीं दूरध्वनी संभाशणां रिकॉर्ड करपाचो अधिकार दिता. बीएफएल खंयच्याय प्रकारच्यो सगल्यो हमी स्पश्टपणान न्हयकारता, त्यो मागीर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा वैधानीक आसूं, हे सयत, पूण इतले पुरत्योच मर्यादीत नात, वेपा-याची हमी, विशिश्ट उद्देशाखातीर तंदुरुस्ती, डेटा अचूकताय आनी पूर्णत्व, आनी युपीआय सुविधेत उल्लंघन नाशिल्ल्या बद्दल कसलीय हमी.

9. लुकसाण भरपाय

गिरायक हाचे वरवीं सगळ्या वेळार क्षतिपूर्ति करपाचें हातांत घेता आनी मान्य करता आनी आनी खर्च, पुरस्कार, नुकसान, हानी आनी/वा खर्च मात ताचो परिणाम म्हणून निर्माण जाल्ले सगळ्या कृतीं आड, कार्यवाही, दावे, देयदारी (वैधानीक जापसालदारके सयत), दंड, मागणी हांचे आड बीएफएल, एनपीसीआय आनी बीएफएल वा एनपीसीआय योग्य समजता अशा हेर तिसऱ्या पक्षाक निरुपद्रवी दवरता:

i. खंयच्याय लागू जावपी कायदो, नेम आनी नियमनां, मार्गदर्शक तत्वांच्या खंयच्याय उल्लंघन वा फटवणूक;
ii. गिरायका वरवीं अटींचो भंग वा युपीआय सुविधेचो अनधिकृत वापर;
iii. खंयचेंय चुकीचें प्रतिनिधित्व वा प्रतिनिधित्वाचें उल्लंघन वा गिरायकान हांगासर उल्लेख आसपी चुकीची हमी;
iv. गिरायका कडल्यान खंयचेंय कृत्य, दुर्लक्ष वा फटोवप.
गिरायकान युपीआय सुविधा वापरपा संबंदीत तिसऱ्या पक्षान केल्ल्या दाव्याक लागून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आसूं, खंयच्याय लुकसाण, खर्च, देसपेस, मागणी वा जापसालदारकेची गिरायक पुरायपणान क्षतिपूर्ति करतलो आनी बीएफएल आनी npci हांकां ताचे भायर दवरतलो.

10. समाप्ती

नियामक/ npci मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणें बीएफएलान घालून दिल्ल्या प्रक्रियेचें अनुसरण करून गिरायक खंयच्याय वेळार युपीआय खातें बंद करूंक शकता. युपीआय सुविधे वरवीं ती समाप्त जाता मेरेन जाल्ल्या सगल्या वेव्हारांखातीर गिरायक जापसालदार आसतलो. बीएफएल कसलेंच कारण दिनाआस्तना खंयच्याय वेळार विशिशअट युपीआय सुविधे संबंदीत वा पुराय युपीआय सुविधा फाटीं घेवंक वा समाप्त करूंक शकता. गिरायकान ह्या खंयच्याय अटींचें उल्लंघन केलें जाल्यार, 30 दिसांची पूर्व सूचोवणी दिवंन बीएफएल युपीआय सुविधा निलंबीत वा समाप्त करूंक शकता.

ग. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचेर बिल फारीकसाण सेवांच्यो अटी आनी नेम.

अधिकृत भारत बिल पेयमँट ऑपरेटिंग युनिट म्हणल्यार पेयू पेयमँट प्रायवेट लिमिटेड (“पेयू”) वरवीं जांकां नॅशनल पेयमँट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (“NPCI”) आनी RBIन पुराय अधिकार दिल्ल्यात ताचे वरवीं बिलराक फारीक करपाखातीर बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचेर बिल फारीकसाण सेवा उपलब्ध केल्ल्या आनी वापरिल्ल्या खातीर वापराच्या अटीसयत गिरायकाक हे मुखावयल्यो अटी आनी नेम लागू जातात.

बीएफएल npciच्या बीबीपीएस प्रणाली खाला कवर जायनाशिल्ल्या साबार आस्थापनांच्या संबंदान बिल फारीकसाण सुविधा चालू करूंक कितल्योश्योच बिल फारीकसाण सेवा (“बिल फारीकसाण सेवा”) लेगीत पुरवण करता ज्यो बिलर एग्रीगेटर जशे इंडियाआयडीया कॉम लिमिटेड (हाच्या फुडें उपरांत “बिलडेस्क” म्हणटले) आनी पेयू पेयमँट लिमिटेड (हाच्या फुडें “पेयू” म्हणटले) हांचो तेंको आसा.

व्याख्या

बजाज फिनसर्व खातें” म्हणल्यार वयर वापराच्या अटींनी कलम 1(अ) खाला स्पश्ट केल्लो अर्थ आसतलो.

एजंट संस्था” म्हणल्यार बीबीपीएस सेवांच्या तरतुदी खातीर BBPOU वरवीं गिरायक सेवा पॉयण्ट्स म्हूण नेमून दिल्ले एजंट आसतले. BFL is facilitating the Bill Payment Services in the capacity of an Agent Institution after being duly onboarded by PayU (BBPOU).

bbpcu” म्हणल्यार भारत बील पेयमँट सँट्रल युनिट म्हणल्यार npci एक एकोडी अधिकृत संस्था जी बीबीपीएस कार्यान्वीत करता (सकयल व्याख्या दिल्या).

"बीबीपीएस" म्हणल्यार एनपीसीआय / आरबीआय.च्या पर्यवेक्षणा खाला कार्यान्वीत भारत बील पेयमँट सेवा.

BBPOU” म्हणल्यार bharat bill payment operating units जी bbpcuन घालून दिल्ल्या मानकांप्रमाणें कार्य करता.

बिल दिवपी” म्हणल्यार npci च्या प्रक्रिया मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणें अर्थ जातलो.

बिलर संग्राहक” म्हणल्यार आनी तातूंत IndiaIdeas.Com Limited आनी पेयू पेयमँट लमिटेड हांचो आस्पाव आसतलो, जांकां, बीएफएल कडेन npciच्या बीबीपीएस चौकटी खाला आस्पाव नाशिल्ल्या बिलरांच्या संदर्भांत बिल फारीकसाण सेवा सुलभ करपाची थेट वेवस्था आसता.

"बिल" म्हणल्यार गिरायक वेपा-याक एजंट संस्थे वरवी बिल फारीकसाण (सकयल व्याख्या केल्या) करूंक फारीक करता ती रक्कम हातूंत सोयी/सेवा शुल्क (किदेंय आसल्यार) आनी हेर सगले कर, शुल्क, खर्च आनी देसपेस (किदेंय आसल्यार) समाविश्ट आसतले.

बिल फारीकसाण” म्हणल्यार गिरायकान वेपा-यान पुरवण केल्ली उपयुक्तताय/हेर सेवा हाचेखातीर पूर्ण वा अर्द फारीक केल्लें बील असो अर्थ जातलो.

बिल फारीकसाण सेवा” म्हणल्यार npciच्या बीबीपीएस चौकटी खाला वेवस्थीतपणान आस्पाव केल्ल्या BBPOU वरवीं बिल फारीकसाण सेवा आनी तशेंच बिल फारीकसाण सेवा जंय बीएफएल इंडिया आयडियाज आनी पेयू पेमेंट्स लिमिटेड सारकिल्या बिल फारीकसाण एकठांय करप्यां कडेन थेट वेवस्था करता.

गिरायक” म्हणल्यार वळख पटिल्ल्या बिलरांक फारीकसाण करपाखातीर बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचेर बिल फारीकसाण सेवेचो लाव घेवंक सोदपी मनीस असो अर्थ आसतलो.

वेपारी” म्हणल्यार गिरायकाक उत्पादन/सेवा पुरवण करपी वेपारी असो अर्थ जातलो

ऑफ अज" म्हणल्यार एनसीपीआयच्या कार्यपध्दत मार्गदर्शनातल्या अटींत स्पश्ट केल्ले प्रमाणें, जंय बिल दिवपी आनी फारीकसाण एकठांय करपी एजंट पेयू सोडल्यार वेगवेगळ्या BBPOU चो आसतलो

ऑन-अज” म्हणल्यार एनसीपीआयच्या कार्यपध्दत मार्गदर्शक तत्वांनी स्पश्ट केल्लो अर्थ आसतलो, जंय बिल दिवपी आनी फारीकसाण एकठांय करपी संस्था पेयू चे संबंदीत आसतले.

मार्गदर्शक तत्वां” हांगासर म्हणल्यार भारत बिल पेयमँट प्रणालीची अंमलबजावणी – मार्गदर्शक तत्वां जीं 28 नोव्हेंबर, 2014 उजवाडायल्यांत आनी /वा एनपीसीआय वरवीं जारी केल्ल्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो वा खंयच्याय योग्य प्राधिकरणान वेळा वेळार पुरवण केल्ल्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो हातूंत खंयच्याय/सगळ्या दुरुस्त्यो, अतिरिक्त सर्क्युलरां, जशें प्रकरण आसा तशें समावेश जाता.

पुरस्कृत बँक" हांगासर म्हणल्यार वेळच्या वेळार पेयू वरवीं नेमून दिल्ली बँक जी ऑफ-अज बिलाचेर प्रक्रिया आनी निवाडो करूंक जापसालदार आसतली.

"वेव्हार" म्हणल्यार गिरायकान एकतर बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचेर भारत बील पेयमँट सेवा सेवे वरवीं बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरतना आनी ऍक्सॅस करून वेपारी वा एजंट संस्थांक बिल फारीक करूंक ऑन-अज वेव्हार वा ऑफ-अज वेव्हार करपाखातीर केल्ली दरेक विनंती वा आदेश.

(क) बीएफएल BBPOU वरवीं एजंट संस्थांच्या क्षमतेन वेव्हाराक सुविधा दिता, जी मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन काम करपाक RBI आनी npci कडल्यान वेवस्थीत अधिकृत केल्ली संस्था आसा.

(ब) गिरायक मान्य करता की बीएफएल फकत एक सुलभताय दिवपी आसा आनी तो फारीकसाणीच्या प्रत्यक्ष निवाड्याकडेन संबंदीत ना, ताचे संबंदीत खंयचेय हुस्के वा वाद संबंदीत BBPOU आनी वा बिलर संगिरायकाकडेन व्हरचे पडटले.

(ग) गिरायक बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वरवीं बील पेयमँट सेवांचो लाव घेवपाक मान्यताय दिता आनी पुश्टी करता:

(i) BBPOU आनी/वा प्रायोजक बँक वा हेर खंयचोय इंटरनॅट गेटवे फारीकसाण प्लॅटफॉर्म बील पेयमँट सेवांचो लाव घेवपा खातीर तांच्या वापराच्यो अटी सयत तांच्या धोरणां प्रमाणें शुल्क घेवंक शकतात. गिरायक बील पेयमँट सेवांचो वापर करच्या आदीं वा त्यो मेळोवच्या आदीं ताचे संबंदीत अटी वाचूंक आनी समजून घेवंक पुरायेन जापसालदार आसा;

(ii) गिरायकान दिल्ली म्हायती वापराचे वा हांगा दिल्ल्या अटींचो वा खंयच्याय मार्गदर्शक तत्वांचो उल्लंघन करपी वा तुमच्या बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मांतल्यान खंयच्याय दुबावीत वा फटीच्या कार्यावळीच्या बाबतींत असत्य, सदोश, अपूर्ण वा अटीं प्रमाणें ना अशें दिसून येवंक बीएफएल कडेन दुबाव येवपाक वाजवी कारणां आसल्यार बजाज फिनसर्व खात्या खातीर गिरायकाचो बील पेयमँट सेवां कडेन प्रवेश स्थगीत वा सोंपोवंक वा कायमचे आडावंक वा अक्षम करूं येता.
गिरायक ताचो/तिचो ओटीपी, पीन, डॅबिट तपशील, क्रेडिट कार्डाचो तपशील आनी बँक खात्याचो तपशील खंयच्याय अनधिकृत वापरापसून सुरक्षीत आनी गुपीत दवरूंक पुरायेन जापसालदार आसतलो. गिरायक मान्य करता आनी मान्य करता की अशे तपशील हेर कडेन गुप्तताये कडेन तडजोड करून उक्ते केल्यार बीएफएल खंयच्याय तरेन जापसालदार आसचो ना जाका लागून अनधिकृत वापर वा प्रवेश जावंक शकता आनी गिरायकाक लुकसाण / नुकसान जावंक शकता.

(iii) गिरायकाच्यो कागाळी, बिल फारीकसाण सेवा आनी/वा अपेशी फारीकसाणी,परतावे, चार्जबॅक्स, अनिर्णित फारीकसाणी तशेंच चुकीच्या बँक खात्यांत वा युपीआय आयडीक फारीकसाण धाडप अश्यो कागाळी, जर किदेंय आसल्यार, त्यो संबंधीत BBPOU कडेन व्हरच्यो जांचो संपर्काचो तपशील वापराच्या अटींच्या कलम 30 त वा बिलर संगिरायका कडेन, जशें प्रकरण आसा तशें आसा आनी लागू जावपी कायद्या प्रमाणे तो हाताळटले.

(iv) बीएफएल ताच्या विवेकबुद्दीन गिरायकाक वेळच्या वेळार कळीत करून BBPOU आनी बिलर संगिरायक हांच्या कडचो आपलो संबंद बदलूंक वा खंडित करूंक शकता आनी आनीक खंयच्याय BBPOU आस्थापन वा बिलर संगिरायकाक अधिकृत करूंक शकता.

(v) गिरायक हाचो स्विकार करता की खंयचोय जाल्लो वा करपाच्या वेव्हाराका हाचो शेक आसतलो (क) बीबीपीओयूचीं धोरणां, (ख) वेपारी / बिलरांचीं धोरणां आनी उपयुक्त मार्गदर्शना आनी ह्यो वापराच्यो अटी.

(घ) तुमच्या कडेन नाशिल्ल्या बिलांची फारीकसाण करपा खातीर तुमकां वेवसायीक रितीन बिल फारीकाणीचो पर्याय दुस-याक दिवपाची परवानगी ना हें तुमी मान्य करतात.

(च) तुमी बीएफएलाक पुरवण केल्ल्या खंयच्याय चुकीच्या म्हायतीक पुरायेन तुमी स्वता जापसालदार आसतले हें तुमी मान्य करतात. बीएफएल तुमी पुरवण केल्ल्या म्हायतीची अचूकताय वा प्रमाणित करपाखातीर खंयच्याच पद्दतीन जापसालदार आसचो ना. एकदां तुमी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचेर बिलरा संबंदी खंयचोय तपशील दिल्या उपरांत, तुमी दिल्ले म्हायतीचो वापर करून, तुमी बीएफएल कडेन बिलाचो तपशील हाडपाक अधिकृत करतात. जसो आनी जेन्ना उपलब्ध आसता तेन्ना तुमी तुमच्या चालंत आनी फुडारच्या बिलांचो तपशी दृश्य करूंक शकतात.

(छ) खंयचोय वेव्हार करच्या आदीं बिलाच्या तपशीलाची खात्री करप ही तुमची जापसालदारकी आसतली हें तुमी मान्य करतात. बीएफए बिलाच्या तपशीलांत किदेंय गडबड जाली जाल्यार तेखातीर जापसालदार आसचो ना आनी तश्या प्रसंगात, तुमकां बिलराकडेन संपर्क करचो पडटलो.

(छ) तुमच्या बिलरां खातीर याद करून दिवपाची सुविधा स्थापन करून बीएफएल तुमकां अधिसुचोवण्यो धाडूंक शकता हें तुमी मान्य करतात. तुमी तीच स्पश्टपणान संमती दिवन स्वयंचलीत फारीकसाण सुविधाय सक्षम करूंक शकतात. एकदां केल्ले वेव्हार आनी बिल फारीकसाण सेवां खातीर बिलरांक एकदां केल्लीं फारीकपणां - परत करपाक मेळनात हें तुमी जाणांत.

(ज) संबंदीत बिलरांची वळख जातकच बीएफएल वा बजाज फिनसर्व ऍप वेळावेळार संबंदीत बिलरां कडल्यान वा बीबीपीएस फारीकसाण प्रणाली वरवीं, संबंदीत बिलरां कडेन तुमच्या खात्या संबंदीत बिलाचो तपशील आनी फारीकसाण स्थिती हाडटलो, आनी बीएफएल वा बजाज फिनसर्व ऍप तुमकां अशी म्हायती बजाज फिनसर्व ऍप चेर दाखोवंक शकता आनी/वा अशा संबंदीत बिलरां कडेन तुमच्या उरिल्ल्या देयांचें तुमकां स्मरण करून दिवंक शकता.

(झ) बिलरां कडेन खंयच्याय डुप्लीकेट स्टँडींग सुचोवण्यांक वा कळाव जाल्ल्या फारीकसाणींक, वा बिलरान तुमचेर घाल्ल्या खंयच्याय दंडाक / व्याजाक बीएफएल जापसालदार आसचो ना.

(ञ) तुमच्या नियमीत बिलांचो, सदस्यताय शुल्क आनी रिचार्ज कालबाह्यतायेचो आनी वा तुमी वापरिल्ल्या खंयच्याय उपयुक्तताय/ सेवांचो वा परत परत शुल्क सेवांचो नियत तारखो दवरपाक तुमी जापसालदार आसतले आनी बिलर्स कडल्यान बिलां वा विधेयकांतली खंयचीय चूक / विसंगती सारक्या नियमीत पुनर्प्राप्ती संबंदीत खंयच्याय तंत्रीक प्रस्नाक बीएफएल जापसालदार आसचो ना.

(ट) बीएफएल हो फकत फारीकसाण सुलभ करपी आसा आनी फारीकसाणीचो पक्ष न्हय हें तुमी समजतात आनी मान्य करतात. बीएफएल म्हायतीचो उपेग करूंक शकता हातूंत पूण इतले पुरतेंच मर्यादीत ना गिरायकाचो नंबर, वर्गणेचो आयडी, बिलाचो क्रमांक वा नोंदणीकृत मोबायल नंबर, नोंदणीकृत टेलिफोन नंबर, खात्याचो आयडी / गिरायक आयडी वा तत्सम हेर वळखुपी जी थकीत फारीकसाण(णी) देयां / वर्मेगण्ळोयो वा बिलाचें मोल मेळोवंक, वर्गणीचो प्लान, देय तारीख, आनी तत्सम हेर म्हायती जी बिल फारीकसाण फुडें व्हरूंक गरजेची आसा हांचो समावेश जाता.

(ड) वेव्हार प्रक्रिया करपा खातीर तुमच्या खात्याची म्हायती सयत बिलर, तिसऱ्या पक्षाचो सेवा पुरवणदार, एकठांय करपी हांचे कडेन संवाद सादपाक तुमी बीएफएल क मान्यताय दितात आनी अधिकृत करतात.

(m) BFL may levy service charges, Customer Convenience Fees (“CCF”) for any Bill Payment transaction on the Bajaj Finserv Platform and Platform fee for prepaid mobile recharge(s). Service charges or CCF, if any, shall be displayed on the transaction screen prior to the payment being initiated. The Service Charges or CCF and Platform Fee can also be viewed under Schedule 1 herein. The Platform Fee is a nominal fee charged to Customers for using Bajaj Finserv Platform while making recharges and bill payments. This fee applies regardless of the mode of payment. Whereas the CCF is charged to cover the costs associated with the transactions. The Platform fee and CCF amount may vary basis the payable amount.

(n) It is clarified the term “Convenience Fee” mentioned in Bajaj Finserv Android App versions 9.0.5 and 10.0.0, mean, imply and should be read as “Platform Fee” alone.

(o) There may be charges for access, third party payment or such other data fees from third party payment participants and/ or Billers which you expressly agree and shall not hold BFL liable for the same.

(p) The payment realization varies from Biller to Biller and You understand that BFL shall process the bill payments only upon receiving valid instructions from you. BFL shall not be in any manner responsible for the delays/ reversals or failure of transaction.

क्रेडिट कार्ड बिल फारीकसाण करतना बजाजा फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरतना लागू जावपी अटी आनी नेम

i. बजाज फिनसर्व वापराचे नेम आनी क्रेडीट कार्ड बिल फारीकसाण संबंदीत वेव्हार नियंत्रीत करपी ह्या नेम आनी अटींक बांदून रावपाक मान्यताय दिल्या उपरांत बजाज फिनसर्व्ह प्लॅटफॉर्मचेर तुमी तुमच्या क्रेडीट कार्डां संबंदीत फारीकसाण करपा खातीर बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माचेर क्रेडीट कार्ड बिल फारीकसाण खाशेलपण वापरूं येता.

ii. तुमच्या कडेन नाशिल्ल्या क्रेडीट कार्ड बिलां कडेन फारीकसाण करपा खातीर तुमकां वेवसायीक रितीन क्रेडीट कार्ड बिल फारीकसाण पर्याय दिवपाक परवानगी ना हें तुमी मान्य करतात.

iii. क्रेडीट कार्ड बिल फारीकसाण खाशेलपणा सयत बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वापरतना तुमी दिल्ल्या आनी इनपुट केल्ल्या सगळे म्हायती खातीर तुमी जापसालदार आसतले.

iv. खास करून तुमी जापसालदार आसात आनी हाची योग्यताय सुनिश्चीत करपाक मान्यताय दितात

अ) फारीकसाण करपाच्या आसपी क्रेडिट कार्डाचो तपशील;
ब) फारीकसाण करपाच्या आसपी फारीकसाण साधनाचो तपशील;
ग) वेव्हाराची रक्कम.

v. वेव्हार फुडें व्हरचे आदीं वेव्हार / क्रेडिट कार्डाचो तपशील/ लाभार्थीचो तपशील / फारीकसाण पद्दत हांची खात्री करपाची जापसालदारकी तुमची आसतली हें तुमी जाणात. तुमी अधिकृत केल्लो खंयचोय वेव्हार करतना तुमी दिल्ल्या म्हायतीच्या अचूकताये खातीर वेव्हार परतुवपाक वा खंयच्याय तरेन लागणूकीखातीर बीएफएल जापसालदार आसचो ना. तुमी खंयचोय तपशील चुकीचो इनपुट केल्ल्या घडणुकेंत, परिणामी वेव्हाराक आनी ताचेपसून जावपी सगळ्या शुल्कांक तुमी जापसालदार आसतले.

vi. परतावो: जर, स्त्रोत खात्यांतल्यान पयशे डेबिट केल्यात मात, वेव्हार वेळा सावन 5 ते 7 दिसां भितर तुमच्या क्रेडिट कार्डाचेर जमा करूंक नात, अशे घडणुकेंत तुमी ते प्रमाणें बीएफएलच्या गिरायक आदार विभागा कडेन वयर कलम 30 (कागाळी) सयत विनंती करूं येता.. पूण, लागू आशिल्ल्या बँक, कार्ड नेटवर्क वा हेर खंयच्याय मध्यस्थ क्रेडिट कार्ड सेवा पुरवणदाराच्या प्रणालींत वा नेटवर्कांत अपेस आयल्यार, परताव्या सयत खंयचीय आनी सगळी जापसालदारकी बीएफएल न्हयकारता.

घ. तत्काळ फारीकसाण सेवा (“ imps”) आदारीत इलॅक्ट्रोनीक निधी हस्तांतरणाच्यो अटी आनी नेम

बीएफएल भारतीय रिझर्व्ह बँक आनी/वा भारतीय राष्ट्रीय फारीकसाण म्हामंडळान जारी केल्ल्या लागू आशिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां, परिपत्रकां, नेम आनी निर्देशां प्रमाणें खातें धारकाक सगळ्यांत बऱ्या येत्नाच्या आदाराचेर आयएसपीएस दितले (एकठांय “आयएसपीएस नियमन”) ह्यो अटी वेळावेळार जारी केल्ल्या वयर सांगिल्ल्या लागू आशिल्ल्या आयएसपीएस कायद्यां भायर आनी अपवादांत न्हय. हांगा खंयचीय गजाल आसली तरी, बजाज फिनसर्व सेवांचेर नियंत्रण दवरपी सगळ्यो वापर अटी लागू उरतल्यो आनी सकयल दिल्ल्या अटीं वांगडा वाचतले:

(क) तत्काळ फारीकसाण सेवा (“ imps”):

“तत्काळ फारीकसाण सेवा” (हाचे फुडें "आयएसपीएस” / “निधी हस्तांतरण प्रणाली” अशें म्हण्टात), ही भारतीय राष्ट्रीय फारीकसाण म्हामंडळान (एनपीसीआय) पुरवण केल्ली एक तत्काळ, 24*7, आंतरबँक, इलॅक्ट्रॉनीक निधी हस्तांतरण सेवा आसा.

(ख) निधी हस्तांतरण प्रणाली वरवीं निधी भितर आनी भायर धाडप

(i) बीएफएल च्या बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म सेवा धारक (“खातें धारक”) हाचे वरवीं भितरल्यान आनी भायल्यान निधी हस्तांतरण सुविधा आसपाक मान्यताय दिता.

(ii) निधी हस्तांतरण प्रणाली वरवीं निधी धाडप वेळावेळार लागू आशिल्ल्या imps नेमांच्या अधीन आसतले.

(iii) यशस्वी वेव्हार पुराय जातकच, निधी हस्तांतरण प्रणालीन प्रभावीत केल्ल्या वेव्हाराच्या रक्कमे प्रमाण रोखडेंच, बाबती प्रमाण, खातें धारकाच्या खात्यांतल्यान डेबिट वा जमा जातलो.

(ग) खातें धारकाचे अधिकार आनी लागणूको

(i) खातें धारक imps वरवीं पूर्ण आनी अचूक फॉर्म आनी पद्दतीन फारीकसाण सुचोवण्यो जारी करूंक जापसालदार आसतलो आनी खात्याक लागून उप्रासपी खंयच्याय हानी खातीर बीएफएलाक लुकसाण भरपाय दिवंक जापसालदार आसतलो.

(ii) बीएफएलान ताची ब-या विस्वासांत आनी खातें धारकाच्या आदेशा प्रमाण अंमलबजावणी केल्ली आसल्यार, खातें धारक imps वरवीं ताच्या सगल्या फारीकसाणीच्या आदेशांक बांदून आसतलो.

(iii) खातें धारकान imps वरवीं खंयच्याय फारीकसाण आदेशाची सुरवात करच्या आदीं सदांच ताच्या खात्यांत फावोसो निधी आसा हाची खात्री करची.

(iv) खातें धारक मान्य करता की impsच्या वास्तवीक वेळच्या स्वरुपाक लागून, imps वरवीं फारीकसाण आदेश बदलूंक मेळचे नात.

(v) खातें धारकान जारी केल्ल्या imps वरवीं फारीकसाण आदेशांचेर प्रक्रिया करूंक सकयल दिल्ल्या घडणूकांखातीर बीएफएल जापसालदार आसचो ना:

क) खातें धारका वांगडा उपलब्ध निधी फावोसो आसचो ना.
ख) imps वरवीं केल्ले फारीकसाणीचे आदेश अपूर्ण वा खंयच्याय पद्दतीन सदोश आसात.
ग) जर बीएफएलचें अशें मत आसा कीं आयएसपीएस वरवीं केल्ले फारीकसाणीचे आदेश बेकायदेशीर आनी/ वा दुबावीत वेव्हार करपा खातीर जारी केल्यात.

(घ) फी आनी शुल्क

(i) निधी हस्तांतरण प्रणाली सुविधांचो लाव घेवपाखातीर लागू आसपी फियो आनी शुल्कां बीएफएलच्या वॅबसायटीचेर आनी बजाज फिनसर्व ऍप चेर निधी हस्तांतरण सुरू करच्या आदीं प्रदर्शित केल्ल्या दरांप्रमाणे आसतले. बीएफएल खातें धारकाक कसलीच पूर्व सुचोवणी दिनाआस्तना ताच्या एकमेव आनी पूर्ण विवेकबुद्दीन तश्यो फी आनी शुल्कां अपडेट करूंक शकता.

ii. निधी हस्तांतरण प्रणाली वरवीं निधी भितर वा भायर हस्तांतरीत करतना लागपी खंयचेय सरकारी शुल्क, कर वा डेबिट्स, वा फारीक करपाचे कर भरपाची जापसालदारकी ही खातें धारकाची आसतली आनी, लागू जाले जाल्यार, बीएफएल तशे शुल्क, कर वा दंड खातें धारकाच्या खात्यांतल्यान डेबिट करतलो.

(iii) लाभार्थीच्या बँकेन निधी भायर हस्तांतरण करपाखातीर आनी रेमिटराच्या बँकेन निधी भितर हस्तांतरण करपाखातीर किदेंय फी लागू केल्ली आसल्यार बीएफएल ती भरपाक जापसालदार आसचो ना.

(ङ) वेव्हाराचो तपशील

(i) निधी हस्तांतरण प्रणाली वरवीं जावपी सगल्या वेव्हारांची नोंद खातें धारकाच्या पासबूक/स्टेटमँटांत जातली.

(ii) बीएफएलच्या नेमांन प्रमाणें, जाल्ल्या imps वेव्हारा संबंदीं खातें धारकाक एसएमएस आलेट धाडटले.

(च) वेव्हार किजिलां

(i) स्टेटमँटांत सुचीबद्द केल्ल्या वेव्हारां संबंदीं किदेंय किजील आसल्यार, तुमी पासबूक/स्टेटमँटाचेर तो वेव्हार प्रदर्शित जाल्ल्या 60 दिसांभितर बीएफएलाक ताचे विशीं कळीत करूंक जाय.. बीएफएल चवकशेक सुरवात करतली आनो तत्सम वेव्हार परतितलो.

(ii) खातें धारका आड किजील सुटावें जालें जाल्यार, बीएफएल ते प्रमाणे वॉलेट खात्यातल्यान रक्कम डॅबिट करतलो. खातें धारकाच्या बाजून किजील सुटावें जालें जाल्यार, बीएफएल ते प्रमाणें रक्कम परत क्रेडिट करतलो.

(iii) खातें धारकान अयोग्य वा चुकीच्या खात्यांत निधी हस्तांतरण केलो जाल्यार बीएफएल ते पयशे परत करपाक जापसालदार आसचो ना.

(छ) समाप्ती

बीएफएल वांगडा खातें धारकाचें खातें आसता तोमेरेन निधी हस्तांतरण प्रणाली अस्तित्वांत आसतली. बीएफएलाक मुखावयल्या खंयच्या प्रसंगाक लागून 30 दिसांच्या पूर्व कळोवणे सयत निधी हस्तांतरण प्रणाली सुविधा समाप्त करपाचो अधिकार आसतलो:

(i) हांगा दिल्ल्या नेम आनी अटींक (वापराच्या अटीं सयत) पाळो दिवंक ना वा पाळूंक नात, वा

(ii) खातें धारकान बीएफएल वांगडचें ताचें/तिचें खातें बंद करपाचो निर्णय घेतल्यार;

(iii) खातें धारकाच्या मरणाची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत.

परिशिश्ट-II

बजाज फायनॅन्स उत्पाद आनी सेवा

क. बीएफएल रीण उत्पादां खातीर नेम आनी अटी:

1. बीएफएल ह्या बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वरवीं, ताच्या अंतर्गत धोरणांच्या अधीन रावंन आनी तांच्या एकमेव आनी निरपेक्ष विवेकबुद्दीन, वेगवेगळ्या रिणांच्या संदर्भात प्रस्ताव पुरवण करूंक शकता, हातूंत समावेश आसा पूण तितलेच पुरतो मर्यादीत ना, खाजगी रीण, वेवसायीक रीण, धंद्याखातीर रीण, भांगराच्यो वस्ती दवरून रीण, सॅक्युरिटीस चेर रीण, सुरक्षीत रीण, असुरक्षीत रीण, बीएफएल नॅटवर्क भागीदार/सहाय्यक सेवां कडल्यान उत्पादना/सेवा घेवंक ईएमआय नॅटवर्क कार्ड/भलायकी ईएमआय नॅटवर्क (एकठांय “बीएफएल रीण उत्पादनां” म्हण्टात).

2. तुमकां बीएफएल रीण उत्पादनां मेळोवपाचीं आसल्यार, तुमी मुखावयल्या हाका मान्यताय आनी कबुली दिवंक फावो:

(क) खंयचेय/सगले दस्तावेज सादर करप आनी कार्यान्वीत करप, तातूंत अर्ज फॉर्म, रिणाच्यो अटी, रीण करार आनी एनएसीएच आज्ञापत्र आनी/वा केव्हायसी पालन (“बीएफएल रिणाच्यो अटी”) संबंदीत हेर दस्तावेज/तपशील आसपावीत आसात पूण ताचे पुरतेंच मर्यादीत ना, बीएफएलाक जाय आशिल्ल्या स्वरुपांत आनी पद्दतीन, बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा वरवीं वा हेर तरेन.
(ख) बीएफएलान उल्लेख केल्ल्या प्रमाणें तुमकां बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वरवीं वा अन्यथा बीएफएल रीण उत्पादनाच्या अटीं खातीर/लागू करूंक तपशीलवार प्रक्रियेचें पालन करचें पडटलें.
(ग) बीएफएल आपल्या एकमेव आनी पूर्ण विवेकबुद्दीन बीएफएल रीण उत्पादनाचो तुमचो अर्ज/विनंती, जशें ताका योग्य दिसता तशें स्विकारूंक वा न्हयकारूंक शकता.
(घ) बीएफएल रीण उत्पादन, बीएफएल रीणाच्यो अटी आनी नेम हातूंत उल्लेख केल्ले प्रमाणें वा वेळच्या वेळार बीएफएलान उल्लेख केल्ले प्रमाणें सगळ्यो फी / शुल्कांच्या अधीन आसतलें.
(ङ) ह्यो अटी बीएफएल उत्पादन रिणाच्या अटीं भायर आसात आनी अपवाद न्हय, जर दोगांय भितर तफावत दिसून आयल्यार बीएफएल उत्पादन रीणाच्यो अटी प्रबल आसतल्यो.

ख. को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डां खातीर अटी आनी नेम:

1. को-ब्रांड क्रेडिट कार्ड वेवस्थेंत प्रवेश करपाखातीर आरबीआयच्या संमती प्रमाणें, बीएफएलान तश्या को-ब्रांड क्रेडिट कार्ड वेवस्थेत भागिदार बँकां वांगडा करार केला. तशेंच बीएफएल ह्या बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वरवीं हेर उत्पाद आनी सेवांच्या अतिरिक्त को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डांच्या संलग्न सोरींग/मार्केटिंग/सहाय्यक सेवा उपलब्ध केल्यात.

2. तुमकां बीएफएल को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सुविधा मेळोवची आसल्यार, तुमी हांगासर मुखावयल्याक मान्यताय आनी पावती दिवंक जाय:

(क) को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डां भागिदार बँको जारी करतात आनी तत्सम जारी करपी बँकां वरवीं उल्लेख केल्ले प्रमाणे, तांचेर वेगळे नेम आनी अटींचो शेक आसतलो.
(ख) तुमकां को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डां खातीर अर्ज करूंक/सेवा मेळोवंक बीएफएलान आनी/वा भागीदार बँकां वरवीं बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म मार्फत उल्लेख केल्ले प्रमाणे तपशीलवार प्रक्रियेचें अनुसरण करचें पडटलें.
(ग) भागीदार बँक आपल्या एकमेव आनी पूर्ण विवेकबुद्दीन को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डांचो तुमचो अर्ज/विनवणी जशें तांकां योग्य दिसता तेप्रमाणे, स्विकारूंक वा न्हयकारूंक शकता.
(घ) जारी करपा उपरांतच्यो सगल्यो को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सेवा भागीदार बँकेकडल्यान मेळटल्यो. गिरायकाक भागीदार बँकेच्या माचयेचेर व्हरतले/पुनर्निदेशीत करतले आनी तश्या भागीदार बँकेच्या माचये वयल्या गिरायकाच्या प्रवासाचेर भागीदार बँकेच्या अटी आनी नेमांचो शेक आसतलो. मुळाव्या साधनसुविधां खातीर सुलभताय सोडल्यार, को-ब्रांड क्रेडिट कार्डा संबंदीत सगल्यो सेवा फकत जारी करपी बँक दिता आनी तातूंन बीएफएलची कसलीच भुमिका आसचीना
(ङ) ह्यो अटी को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डांच्या अटींच्या भायर आसात आनी तांकां अपवाद न्हय, तांचे मदीं विसंगती आसल्यार को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डां खातीर विशिश्ट अटी प्रबल आसतल्यो.

ग. बीएफएलच्या थीर ठेव उत्पादनां खातीर अटी आनी नेम:

1. ह्या बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वरवीं, ताच्या अंतर्गत धोरणांच्या अधीन रावंन आनी ताच्या एकमेव आनी निरपेक्ष विवेकबुद्दीन, त्याच संदर्भात थीर ठेवी/वेवस्थीत ठेवी येवजण/सहाय्यक सेवा दिवंक शकता (“बीएफएल थीर ठेव उत्पादनां”).

2. तुमकां बीएफएल थीर ठेव उत्पादनांचो लाव घेवचो आसल्यार, तुमी हांगासर सकयलें मान्य करतात आनी कबूल करतात:

क) खंयचेय/सगले दस्तावेज सादर करप आनी कार्यान्वीत करप, तातूंत अर्ज फॉर्म, थीर ठेवी अटी, पद्दतशीर थारावीक ठेवी अटी आनी एनएसीएच आज्ञापत्र आनी/वा केव्हायसी पालनाच्या संबंदीत हेर दस्तावेज/तपशील (“थीर ठेव अटी”), बीएफएलाक जाय आशिल्ल्या स्वरूपान आनी पद्दतीन, बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा वरवीं वा अन्यथा.
ख) बीएफएल वेळावेळार बीएफएलान थारायिल्ल्या उण्यात उण्या ठेवी रकमेप्रमाणे ठेवी स्विकारतलो.
ग) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वरवींवा अन्यथा बीएफएल थीर ठेव उत्पादनां मेळोवंक/अर्ज करूंक बीएफएलान उल्लेख केल्ले प्रमाणें तुमकां तपशीलवार प्रक्रियेचें अनुसरण करचें पडटलें.
घ) ह्यो अटी थीर ठेव अटीं भायर आसात आनी अपवाद न्हय, तांच्या मजगतीं तफावत आसल्यार, विशिश्ट थीर ठेव अटी प्रबल आसतल्यो.

घ. तिसरो - पक्ष इन्श्युरन्स उत्पादनां खातीर अस्विकृती आनी अटी आनी नेम:

1. बजाज फायनान्स लिमिटेड (बीएफएल) ही बजाज अलायन्स लायफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड,hdfc life insurance company limited,Future Genelli Life Insurance Company Limited, बजाज आलियांज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, tata aig general insurance company limited, oriental insurance company limited, max bupa health insurance company limited, aditya birla health insurance company limited आनी manipal cigna health insurance company limited च्या IRDAI संमिश्र सीए नोंदणी क्रमांक CA0101 खाला नोंदणीकृत तिसरो पक्ष उत्पादनांचो कॉर्पोरेट एजंट आसा.

2. तुमकां बीएफएल इन्श्युरन्स उत्पादनांचो लाव घेवपाचो आसल्यार, तुमी हागांसर मुखावयलें मान्य करतात आनी कबुली दितात:

(क) तिसरो-पक्ष इन्श्युरन्स उत्पादनां भागीदार इन्श्युरन्स कंपनी(न्यो) जारी करतात/पुरवण करतात आनी तांकां संबंदीत इन्श्युरन्स कंपनीन उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे, अटी आनी नेमांचो वेगळो संच लागू जातलो.
(ख) इनश्युरन्स कंपनी (“इन्श्युरन्स अटी”) वरवीं बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वा हेर माध्यमातल्यान स्पश्ट केल्ले प्रमाणे पूण हाचे पुरतेंच मर्यादीत ना, अर्ज फॉर्म, इन्श्युरन्स अटी आनी ते संबंदीत हेर दस्तावेज/तपशील, जांची गरज आसा ते पद्दतीन आनी स्वरुपान सुवादीन करप आनी अंमलबजावणी करप.
(ग) ह्यो अटी इन्श्युरन्स अटींच्या भायर आसात आनी तांचो अपवाद न्हय.
(घ) इन्श्युरन्स हो विनवणेचो विशय आसा. उपकार करून नोंद घेवची की, बीएफएल विमो कंपनी म्हूण वावुरना वा जोखमीची हमी दिना. खंयच्याय इन्श्युरन्स उत्पादनाची योग्यताय, कार्यक्षमताय हांचेर तुमी स्वतंत्र योग्य परिश्रम घेतले उपरांत इन्श्युरन्स उत्पादन घेवपाचो तुमचो निर्णय पुरायेन स्वेच्छिक आसतलो. विमो उत्पादन खरेदी करपाचो खंयचोय निर्णय फकत तुमच्या स्वताच्या जोखमीचेर आनी जापसालदारकेचेर आसता आनी खंयच्याय व्यक्तीक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणान जावंक शकता अशा खंयच्याय लुकसाणाक वा हानीक बीएफएल जापसालदार आसचो ना.
(ङ) जोखीम घटक, नेम आनी अटी आनी वगडावपा विशीं चड तपशीलां खातीर उपकार करून खरेदी सोंपचे पयलीं उत्पादन विक्री पुस्तिका आनी विमो अटी बारीकसाणेन वाचात.
(च) कर किदेंय लागता जाल्यार, तो प्रचलित कर कायद्यांप्रमाणे लागू जातलो. कर कायदे बदलांच्या अधीन आसात. बीएफएल कर/गुंतवणूक सल्लागार सेवा दिना. उपकार करून विम्याचें उत्पादन खरेदी करच्या आदीं तुमच्या सल्लागाराचो सल्लो घेवचो.
(छ) बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म चेर दाखयल्ली इन्श्युरन्स उत्पादनाची म्हायती त्या त्या इन्श्युरन्स कंपनीची आसता, जांचो बीएफएल कडेन कॉर्पोरेट संस्था वा गट इन्श्युरन्स येवजणीचो करार जाल्लो आसता. ह्या बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचेर पुरवण केल्ली म्हायती आनी डेटा, आमच्या क्षमतेप्रमाणे, अचूक आसा. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मचेर उजवाडाक आयिल्ले म्हायती संबंदीं सगली वाजवी जतनाय घेतल्या, तरी बीएफएल बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म चुको वा विसंगती मुक्त असो दावो करीना आनी ताचे खातीर कसलीच कायदेशीर जापसालदारकी स्विकारना.
(ज) उपकार करून मतींत दवरचें, की विभिन्न गट विमो येवजण्यां अंतर्गत बीएफएल लेगीत मास्टर पॉलिसीधारक आसा. हीं गट विमो संरक्षणां फकत आमच्या वेंचीक विद्यमान गिरायकां खातीर उपलब्ध आसात. हीं समूह विमो संरक्षणां विमो कम्पनीन जारी केल्ल्या विम्याच्या प्रमाणपत्राचेर ("सीओआय") नमूद केल्ल्या नेम आनी अटी अतिरिक्त मास्टर पॉलिसी नेम आनी अटी वरवीं लेगीत नियंत्रीत करतात. उपकार करून आपली खरेदी सोंपयतना सगळे नेम आनी अटीं वाचच्यो.
(झ) बजाज फिनसर्व ऍपा वरवीं वा हेर प्रकारान तुमी दिल्ली म्हायती विमो पॉलिसीचो आदार थारतली आनी संबंदीत विमो कम्पनीन प्रिमियमाची पुराय पूर्तता केल्या उपरांतूच ही पॉलिसी अंमलांत येतली.
(ञ) तुमी घोशीत करतात की प्रस्ताव सादर केल्या उपरांत पूण विमो कम्पनी वरवीं जोखीम स्विकृतीच्या संप्रेषणा पयलीं विमो / प्रस्तावक म्हणून वेवसाय वा जिविताच्या वेव्हारांत जावपी कसल्याय बदला विशीं तुमी लेखी स्वरुपांत सूचीत करतले. तुमी बीएफएल/विमो कम्पनीक प्रस्ताव आनी / वा दावे निकालांत काडपाच्या एकमेव उद्देशान विमो कम्पनी कडेन वा खंयच्याय सरकारी आनी /वा नियमक प्राधिकरणाक, जेन्ना गरज पडटा तेन्ना, जातूंत विमोधारक / प्रस्तावकाच्या वैजकीय नोंदींचो आसपाव आसा अशी आपल्या प्रस्तावाची म्हायती वांटणी करूंक अधिकृत करता.
(ट) इन्श्युरन्स पॉलिसींखातीर तिसरे पक्षाच्यो फारीकसाणी स्विकारनात हें तुमकां हांगासर कळीत करतात. तुमी मान्य करतात आनी समजतात की इन्श्युरन्स हप्त्याचे दिकेन खंयचीय फारीकसाण फकत तुमच्या बँक खात्या वरवीं वा तुमी संयुक्त बँक खात्यांतल्यान वा तुमच्या मालकीच्या हेर साधनां वयल्यान धाडटात हाची खात्री करतले. अशे प्रकरणांत जंय, इन्श्युरन्स हप्त्याची फारीकसाण तिसऱ्या पक्षाच्या नांवान उगडल्ल्या बँक खात्या वरवीं (वा हेर साधनां वरवीं) धाडटात (म्हळ्यार तुमच्या नांवान नाशिल्ल्यान), तुमी मान्य करतात आनी कबुल करतात की आमची कंपनी गिरायक योग्य दक्षतेच्या गरजां, स्वताक समाधान दिवपा खातीर वाडयल्ले योग्य सतर्कतायेचे उपाय संबंदीत (खंयच्याय दस्तावेजीकरणा सयत) करूंक शकता. तुमी फुडें मान्य करतात आनी कबुल करतात की, पीएमएलए कायदो आनी नेमा खाला गरजां आनी बंधनां प्रमाणें, सगळ्या परताव्यांचेर इन्श्युरन्स कंपनी (कंपनी) आमचे वरवीं इनश्युरन्स हप्ते फारीकसाण धाडपाक वापरिल्ल्या साधनाक/माध्यमाचेर प्रक्रिया करतली.
(ठ) रद्दीकरण आनी परतफेड / चार्जबॅक नेम आनी अटी

फ्री लूक कालावधी रद्दीकरण करप आनी परतफेड

IRDAI चे नेम आनी विनियमां प्रमाणें, तुमकां विमो पॉलिसी (ऑनलायन) प्राप्त जाल्ल्याचे तारखे सावन (ऑनलायन) 30 (तीस) दिसां भितर आपली विमो पॉलिसी रद्द करपाचो अधिकार आसा (जाका "फ्री लूक पिरियड" म्हण्टात) आनी आपल्या प्रिमियम रकमेचे परतफेडीचेर विमो कम्पनी वरवीं लागू प्रक्रिया आनी प्रक्रिये प्रमाणें प्रक्रिया करतले. IRDAI न निर्दिश्ट केल्ल्या हेर कांय नेम आनी अटींचे अधीन रावून ही फ्री लूक सुविधा फकत जिवीत आनी भलायकी विमो पॉलिसी खातीरूच मेळूंक शकता. आमच्या सगळ्या गिरायकांक विमो पॉलिसी दस्तावेज जतनायेन वाचूंक आनी विमो पॉलिसी दस्तावेजाचे नेम आनी अटी तुमच्या विमो गरजां कडेन जुळना जाल्यार फ्री लूक सुविधेचो लाभ घेवंक प्रोत्साहीत करतात. फुडें, तुमी समजून घेयात, एकदां तुमी फ्री लूक कालावधींत रद्दीकरण करपाची विनंती केल्या उपरांत, पॉलिसी रद्द करतात आनी (i) आयोजीत केल्ल्या वैजकी तपासण्यां कडेन संबंदीत शुल्क वजा करून पुराय प्रिमियम तुमकां परत करतले. (ii) प्रशासकीय आनी सेवा खर्च जशें की मुद्रांक शुल्क आनी हेर. आनी; (iii) धोरण लागू आशिल्ल्या काळा खातीर मरणाचे शुल्क. उपकार करून मतींत दवरात, अशे तरेची वजावट विमो कम्पनीचे विवेक बुद्धीचेर निंबून आसतली.
वयर नमूद केल्ल्या प्रमाणें परतफेडाच्या संदर्भांत सगळ्यो फारीकसाण IRDAI न नेमून दिल्ले नेम आनी विनियमां प्रमाणें विमो कम्पनीची पुराय जापसालदारकी आसतली. तुमकां हें समजलां बीएफएलान तुमच्या विमो प्रिमियमाचे रकमे खातीर तुमकां ऑनलायन फारीकसाण करपाची परवानगी दिवपा खातीर RBI अधिकृत पेमॅण्ट गेटवे कडेन करार केला आनी फकत एक सुविधाकर्तो म्हणून काम करीत आसा आनी जलद परतफेडी खातीर ताच्या गिरायकांक ताची मजत प्रदान करीत आसा.
विमो पॉलिसी / मूल्यवर्धीत सेवा / विस्तारीत वॉरण्टी रद्दीकरण करप आनी/वा गिरायकाचे मरणाचे बाबतींत, बीएफएललाक ते अंतर्गत वा रद्दीकरण करपाच्या संबंदान वा विमो पॉलिसी / मूल्यवर्धीत सेवा / विस्तारीत वॉरण्टीचे बीएफएला कडल्यान घेतिल्ल्या खंयच्याय रिणाच्या थकबाकीच्या संदर्भांत योग्य विमो दावे करपाचो अधिकार आसतलो. जरी तातूंतल्या कांय शिल्लक उरली जाल्यार ती गिरायकाक परत दितले. जरी कांय तूट आसल्यार गिरायक ती पुराय तूट ताबडतोब भरूंक जापसालदार आसतलो.

(ड) प्रस्ताव फॉर्माचे अतिरिक्त नेम आनी अटी (फकत भलायकी विमो उत्पादनां खातीर लागू):

1. तुमी हे वरवीं, तुमचे वतीन आनी विमो उतरावपाचो प्रस्ताव आशिल्ल्या सगळ्या व्यक्तींचे वतीन अशें घोशीत करतात, तुमी दिल्लीं विधानां, उत्तरां आनी / वा तपशील तुमच्या ज्ञानाच्या सगळ्या बाबतींनी सत्य आनी पुराय आसात आनी हेर व्यक्तींचे वतीन तुमकां प्रस्ताव दिवंक अधिकृत केल्यात.
2. तुमकां समाजलां तुमी दिल्ली म्हायती विमो पॉलिसीचो आदार आसतली, ती विमो कम्पनीच्या बोर्ड मंजुरी अंडररायटिंग पॉलिसीचे अधीन आसतली आनी फारीक करपाची प्रिमियमाची पुराय फारीकसाण दिल्या उपरांतूच पॉलिसी अंमलांत येतली.
3. तुमी अशेंय घोशीत करतात की प्रस्ताव सादर जाल्या उपरांत पूण विमो कम्पनी वरवीं जोखीम स्विकृतीच्या संप्रेषणा पयलीं विमो धारक/ प्रस्तावक हांच्या वेवसायांत वा सामान्य भलायकेंत जावपी खंयच्याय बदला विशीं तुमी लेखी स्वरुपांत कळयतले.
4. तुमी घोशीत करतात की तुमी खंयचोय दोतोर वा हॉस्पिटला कडल्यान वैजकी म्हायती मागपी विमो कम्पनीक संमती दितात जाणीं खंयच्याय वेळार विमो धारक / प्रस्तावक आशिल्ले व्यक्ती कडेन वा खंयच्याय भूतकाळांतल्या वा सध्याच्या नियोक्त्या कडल्यान विमो धारक / प्रस्तावक म्हणून ते व्यक्तीच्या शारिरीक वा मानसीक भलायकेचेर परिणाम करपी खंयचेय गजाली कडेन संबंदीत खंयच्याय भूतकाळांतल्या वा सध्याच्या नियोक्त्या कडेन हाजीर रावून विमो धारक / प्रस्तावक म्हणून संमती दिल्या आनी खंयचेय विमो कम्पनी कडल्यान म्हायती मेळोवप जाका विमो धारक/ प्रस्तावक आशिल्ले व्यक्ती वयल्या विम्या खातीर अर्ज केला, तो प्रस्ताव अंडररायटिंग आनी / वा दावो निपटावणी करपाच्या उद्देशान केला.
5. तुमी बीएफएल/विमो कम्पनीक तुमच्या प्रस्तावा कडेन संबंदीत म्हायती वांटणी करूंक अधिकृत करता जातूंत विमोधारक / प्रस्तावकाचे वैजकी नोंदीं सयत प्रस्ताव आनी/वा दाव्यांची फेड करप आनी खंयच्याय सरकारी आनी / वा नियामक प्राधिकरणा सयत अंडररायटिंगाच्या एकमेव उद्देशान आनी खंयच्याय सरकारी आनी/वा नियामक प्राधिकरणा सयत वांटणी करप हांचो आसपाव आसा.
6. तुमी कम्पनीचे थेट कर्मचारी नाशिल्ल्या खंयच्याय विमो कम्पनीच्या अधिकृत प्रतिनिधींक तुमी वा विमोधारक जावपी/ विमोधारक म्हणून प्रस्तावीत केल्ली खंयचीय व्यक्ती खंयचोय रोग वा दुयेंस वा दुखापती कडेन संबंदीत गजाली खातीर उपस्थीत रावल्यात वा फुडारांत उपस्थीत रावूंक शकता अशा खंयच्याय रुग्णालय / वैजकी वेवसायिका कडल्यान पॉलिसी जारी करप वा हे पॉलिसी अंतर्गत पॉलिसी जारी करप वा दावो निपटावणीच्या उद्देशान गरजेची वैजकी म्हायती मेळोवंक अधिकृत करता.

(ढ) तुमी समजतात आनी हे वरवीं सहमत आसात की (विमो कायदो, 41 च्या कलम 1938 - सूट प्रतिबंध):

1. खंयचीच व्यक्ती प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणान, खंयचेय व्यक्तीक भारतांत जीव वा मालमत्ते कडेन संबंदीत खंयच्याय प्रकाराचे जोखमीच्या संदर्भांत विमो काडपा खातीर वा नूतनीकरण करपा खातीर वा सुरू दवरूंक प्रवृत्त करपा खातीर संमती दिवची ना वा दिवपाची ऑफर दिवची ना, देय कमिशनाच्या पुराय वा भागाची खंयचीच सूट वा पॉलिसीचेर दाखयिल्ल्या प्रिमियमाची कसलीच सूट, वा पॉलिसी भायर काडपी वा नुतनीकरण करपी वा चालू दवरपी खंयचीय व्यक्ती खंयचीच सूट स्विकारची ना, ते भायर विमो कम्पन्यांच्या प्रकाशीत प्रॉस्पॅक्टस वा तक्ट्यां प्रमाणें परवानगी दिवं येता अशे सवलती शिवाय खंयचीच सूट स्विकारचे नात.
2. ह्या कलमाचे तरतुदीचें पालन करतना चूक करपी खंयचीय व्यक्ती दंडाक पात्र आसतली जी धा लाख रुपया मेरेन वाडूंक शकता.

(ण) युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स ("युलिप") अस्विकरण:

 1. ULIP त , गुंतवणूक पोर्टफोलीओंतले गुंतवणुकीची जोखीम पॉलिसी धारकान सोंसचें पडटा.
 2. पारंपारीक उत्पादनां परस वेगळे, युनिटाक जोडिल्लीं विमो उत्पादनां मार्केट जोखमींचे अधीन आसतात, जीं एकूण संपत्ती मान (नॅट एसॅट वॅल्यूजांचेर) परिणाम करतात आनी गिरायक/पॉलिसी धारक ताच्या/तिच्या निर्णया खातीर जापसालदार आसतलो. युलिप पारंपारीक उत्पादनां परस वेगळीं आसतात.
 3. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मांतल्यान गुंतवणूक करपाची निवड करून, तुमकां तांचे फायदे समजल्यात आनी तुमी निवड केल्ल्या उत्पादन/धोरणाचे नेम आनी अटी तुमकां मान्य आसात हें तुमी हांगा स्वेच्छेन जाहीर करतात. तुमी निवड केल्लें उत्पादन/धोरण तुमच्या गरजां प्रमाणें आसा हेंवूय तुमी फुडें जाहीर करतात.
 4. विमो कम्पनीचें नांव/उत्पादनां/धोरणां/फण्ड गुणवत्ता आनी तिचे फुडाराची प्रगती वा परतफेड दाखयनात. तशीच, फाटली कामगिरी फुडल्या निकालांची हमी आसना आनी ती फकत सूचक स्वरुपाची आसता.
 5. ULIP कराराच्या पयल्या पांच वर्सांनी लिक्विडीटीचो प्रस्ताव दिना. पांच वर्सां पूर्ण जायत मेरेन पॉलिसी धारकाक युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्सांत गुंतवणूक केल्ले दुडू पुरायपणान वा अर्दे स्वाधीन करूंक वा काडूंक मेळना.

(त) विमो उत्पादनांचेर प्रस्ताव केल्ल्यो ऑनलायन सूट, जरी आसल्यार, संबंदीत कम्पनी वरवीं IRDAI न मंजूर केल्ले प्रमाणें दितल्यो.

(थ) माजाळ्या वयले वेव्हार आडमेळीं, प्रेशण ब्लॅकआवट, प्रलंबीत प्रेशण आनी चुकीचें डेटा प्रेशणाचें आसूं येता, बीएफएल ताच्या नियंत्रणा खाला नाशिल्ल्या संप्रेशण सुविधां मदल्या गैर-प्रकारां खातीर जापसालदार ना जे संदेश आनी वापरकर्त्यान सुरू केल्ल्या वेवहारांचे अचुकतायेचेर वा टायमलायनीचेर परिणाम करूंक शकतात.

(द) विम्याचें अस्विकरण, नेम आनी अटी, सेवा टिएटी आनी सर्व्हिसिंग प्रक्रिये विशीं चड तपशिलां खातीर उपकार करून हांगा वच्चें - https://www.bajajfinserv.in/insurance/insurance-terms-and-conditions-legal-and-compliance

ङ. तिसऱ्या पक्षाच्या उत्पादां खातीर नेम आनी अटी.:

 1. बीएफएल ताच्या गिरायकांक बजाज फिनसर्व ऍपांत/प्लॅटफॉर्मांत इन-ऍप प्रोग्राम म्हणून "बजाज मॉल" वा "ईएमआय स्टोर" वा "ईस्टोर" वा "ब्रॅण्ड स्टोर" ची सुविधा दिता, जे बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड (बीएफडीएला) वरवीं संचालीत आनी मालकीचे तिसरो पक्ष डिजिटल प्लॅटफॉर्म/सॉफ्टवॅर सोल्यूशन आसा आनी अशा ईएमआय स्टोर/ईस्टोर/ब्रॅण्ड स्टोराचेर होस्ट केल्लीं तिसऱ्या-पक्षाचीं उत्पादनां आनी सेवा खरेदी/उपलब्ध करपा खातीर गिरायकांक विविध रिणां/ वित्त सुविधांचो लाभ घेवंक सक्षम करूंक मजत करता. बजाज मॉल/ ईएमआय स्टोर वा उत्पादनां/ सेवांचेर क्लिक करून, ह्या विभागांत, गिरायकाक बीएफडीएलाच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर पुनर्निर्देशीत करतले आनी त्या ईएमआय स्टोर ई-स्टोर/ब्रॅण्ड स्टोराचो वापर पुरायपणान बीएफडीएला वरवीं प्रदान केल्ल्या अटी आनी नियमां वरवीं नियंत्रीत करतले.
 2. बीएफएल आपल्या ग्राहकांक बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा वयल्या गुंतवणूक बाजार विभागा वरवीं म्युच्युअल फण्डांत गुंतवणूक करपा खातीर तिसऱ्या पक्षाची सुविधा लेगीत प्रदान करता. म्युच्युअल फण्डांतले गुंतवणुकी खातीर डिजिटल प्लॅटफॉर्म/सोल्यूशन बीएफडीएला वरवीं चलता आनी ताच्याच मालकीचें आसा. गुंतवणूक बाजार विभागांतल्या "म्युच्युअल फण्ड" टॅबाचेर क्लिक केल्या उपरांत, गिरायकाक बीएफडीएलाच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर पुनर्निर्देशीत करतले आनी त्या सुविधेचो वापर पुरायपणान बीएफडीएलाचे नेम आनी अटी प्रमाणें नियंत्रीत करतले.
 3. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान बीएफएल थोड्या तिसऱ्या पक्षाचीं अर्थीक उत्पादनां आनी सेवा पासून अशा तिसऱ्या पक्ष उत्पादनां आनी सेवांच्या अशा पुरवणकर्त्या कडेन करार करून उपलब्ध करून दितलें. अशीं उत्पादनां आनी सेवा बीएफएला वरवीं फकत एक वितरक म्हणून उपलब्ध करून दितात आनी अशा उत्पादनांचो आनी सेवांचो लाभ अशा तिसरें पक्ष उत्पादनां आनी सेवांच्या प्रदात्याच्या अटीं वरवीं नियंत्रीत करतात, ज्यो ह्यो नेम/अटी बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्माच्या वापराचे अतिरिक्त आसतल्यो.
 4. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा वरवीं बीएफएलान तिसऱ्या-पक्षाच्या ऍप्लिकेशना पासून उपलब्ध करून दिल्यात, अशा तिसऱ्या पक्ष ऍप्लिकेशनांचेर क्लिक करून, तुमकां विविध उत्पादनां आनी सेवा (देखीक: बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, ऍपांत–कार्यावळी आनी हेर.) मेळोवपा खातीर तिसऱ्या-पक्षाचे अनुप्रयोग/ वॅबसायटीचेर पुनर्निर्देशीत करतले. (एकठांय "तिसरो पक्ष ऍप"):
  तुमकां जरी तिसऱ्या-पक्षाच्या ऍप्लिकेशनांचो लाभ घेवपाचो आसल्यार तुमी हे वरवीं सकयल्या गजालींक संमती दितात आनी मान्य करतात:
  (क) तिसऱ्या पक्षाचे नेम आनी अटी हें नियंत्रीत करतल्यो: तिसऱ्या पक्षाचो ऍपाचो वापर, तशेंच तिसऱ्या पक्ष ऍपा वयलीं उत्पादनां आनी सेवांची खरेदी बीएफएलाच्या नियंत्रणा भायर आसा आनी अशा तिसऱ्या पक्ष ऍपाचो वापर पुरायपणान तिसऱ्या पक्षाचे नेम आनी अटी वरवीं नियंत्रीत करतले.
  (ख) बीएफएल तपशिलांची तिसऱ्या पक्षा वांगडा वांटणी: तिसऱ्या पक्षाच्या ऍपाचेर फुडें वचून तुमी हे वरवीं सहमत आसात आनी कबूल करतात की बीएफएल तुमचे तपशील (म्हणजे मोबायल नंबर, नांव आनी डिव्हायस आयडी) तिसऱ्या पक्षाचें ऍप आनी/वा तिसऱ्या पक्ष ऍपाचेर वेव्हार सक्षम करपा खातीर तिसऱ्या पक्षाच्या वांगडा वांटणी करता.
 5. तिसऱ्या पक्षाचें उत्पादन/सेवां वयले तंटे: बीएफएल अचूकताय, वास्तविकता, विश्वासार्हता, सत्यता, शुद्धता, पुरेशीताय, कार्यक्षमता, समयसूचकता, स्पर्धात्मकता, गुणवत्ता, वेपारीता वा खंयचेय हेतू खातीर योग्यता आनी हेर संदर्भांत ऑफर/ उत्पादनां आनी सेवांचें जी तिसऱ्या पक्षा वरवीं उपलब्ध करूंक शकता, कसलेंच प्रतिनिधित्व वा हमी दिना. उत्पादनां, सेवा हांचे संदर्भांतले कसलेय तंटे वा कागाळ अशा तिसऱ्या पक्षा वरवीं सोडयतले. उत्पादनां, सेवा हांचे संदर्भांतले कसलेय तंटे वा कागाळ अशा तिसऱ्या पक्षा वरवीं सोडयतले.
 6. तिसऱ्या पक्षाचे म्हायतीची वांटणीः तिसरो पक्ष बीएफएलाक तुमचें अपडेट पुरवण करूंक सक्षम करूंक, तुमच्या वेव्हाराचे तपशील घडये बीएफएला कडेन वांटणी करूंक शकतात. फुडें गेल्ल्यान, बीएफएला कडेन तिसऱ्या पक्षा वरवीं वेव्हार तपशील वांटणी करूंक ही तुमची समंती अशें समजतले.
 7. बीएफएल ही सीसीपी असिस्टन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, बजाज फिनसर्व हॅल्थ लिमिटेड, अलियान्ज पार्टर्न्स आनी हेर सारक्या संस्थां कडल्यान विविध तिसऱ्या पक्षाच्या उत्पादनांच्यो वितरण सेवा प्रदान करूंक शकता. हे उत्पाद जारीकर्ते / व्हीएएस पुरवणकर्त्या संबंदीत नेम आनी अटी वरवीं नियंत्रीत करतात आनी बीएफएल ही जारी करूंक, गुणवत्ता, सेवाक्षमता, देखरेख आनी कसल्याच दाव्यां खातीर जबाबदार आसची ना. असल्या उत्पादांची खरेदी ही पुरायपणान ऐच्छिक आसतली आनी बीएफएल आपल्या गिरायकांक खंयच्याच तिसऱ्या पक्षाचीं उत्पादनां अनिवार्यपणान खरेदी करूंक फोर्सार करिना.

च. खर्च वेवस्थापका खातीर नेम आनी अटी:

1. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा वरवीं बीएफएलान ऍक्सपॅन्स मॅनेजर फिचर लेगीत उपलब्ध करून दिलां.

2. तुमकां जरी खर्च वेवस्थापक खाशेलपणाचो लाभ घेवपाचो आसल्यार, तुमी हाचे वरवीं सहमत आसात आनी सकयल्यो गजाली मान्य करतात:

(क) बीएफएल ही तुमचें एसएमएस बॉक्स ऍक्सॅस करूंक तुमची संमती मेळयल्या उपरांत, एसएमएसांत आसपाविल्ली तुमची फारीकसाण/ वित्तीय डेटा, डॅबिट कार्डां, क्रॅडीट कार्डां, बँक खातें तपशील, रीण खातें तपशील, प्रीपेड दस्तावेज (“वित्तीय म्हायती”) सारकी वित्तीय म्हायती एकठांय करता.
(ख) वापरप्या वरवीं सोयीस्कर प्रदर्शन आनी ताच्या वापरा खातीर स्वयंचलीत आयोजनाच्या उद्देशान, बीएफएल ही वित्तीय म्हायती एकठांय करता. खर्च वेवस्थापक विभागांत दाखयल्ली रक्कम/ आंकडे हे सूचक स्वरुपाचे आसात, कारण ते एसएमएस आनी/वा रक्कम/ आंकडे हे “जशे आसात, ते आसात ह्या आदाराचेर” ऍक्सॅस करतात, जे वापरप्या मार्फत रिगोवं येतात.
(ग) उपकार करून नोंद घेवची (i) बीएफएल फकत सर्वोत्तम प्रयत्नांच्या आदाराचेर ही सेवा सुलभ करता आनी स्पश्टपणान आपली जबाबदारी न्हयकारता; (ii) ते म्हायतीची अचूकताय, पूर्णताय वा पर्याप्ततायेची हमी दिना, कारण खर्च वेवस्थापक सेवा ही कांय तांत्रीक घटाकांचेर / कार्यक्षमतेचेर अवलंबून आसता, जे बीएफएलाच्या नियंत्रणा भायर आसात, आनी (iii) खर्च वेवस्थापकाचेर प्रदर्शीत म्हायती/परिणामाचेर प्रदर्शीत केल्ले म्हायतीचेर उचीत स्वतंत्र उपयोग करूंक सल्लो दितात, आनी/वा तुमच्या वेवसायीक सल्लागार/परामर्शाचो सल्लो घेवंक सांगतात.
(घ) वापरपी इलॅक्ट्रॉनीक डिव्हायसांतल्यान बीएफएलान एकठांय केल्ली वित्तीय म्हायती आनी हेर वळखीचे तपशील सांठयतले आनी विश्लेशणा खातीर आनी/वा तांचे उत्पाद/सेवा सुदारूंक घडये लागू करतले

छ. सोदपी (लोकेटर) खातीर नेम आनी अटी:

1. बीएफएल हें बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्म वरवीं “दर्शक” खाशेलपण लेगीत उपलब्ध केलां.

2. तुमकां “लोकेटर” चो लाभ घेवपाचो आसल्यार, तुमी हाचे वरवीं सकयल दिल्ल्या गजालीं कडेन सहमत आसात कबूल करतात:

(क) बीएफएल तुमच्या सद्याच्या ठिकाणाचो आदार घेवन, बीएफएलाच्या पॅनलांतले लागसारचे सेवा पुरवणकर्ते/विक्रेते/वेपारी हांचे संबंदांतली म्हायती/तपशील, बीएफएल विमो भागिदारांच्या संबंदांतली म्हायती आनी बीएफएल फांट्या कडेन संबंदीत तपशील/म्हायती पुरवण करूंक शकता (“बीएफएल पॅनल केल्लें) संस्था”), ईएमआय भरपा खातीर, तुमचीं कागदपत्रां पूर्ण करपा खातीर आनी बीएफएल आनी/वा ताच्या भागिदारां वरवीं पुरवण केल्ल्या अशा हेर सुविधा/सेवांचो लाभ घेवंक (वित्त सुविधा आनी ठेवी सेवां सयत पूण मर्यादित ना).
(ख) उपकार करून हें मतींत घेवचें (i) बीएफएल हे वरवीं सर्वोत्तम येत्नांच्या आदाराचेर ही सेवा सुलभ करता आनी स्पश्टपणान तिची जापसालदारकी न्हयकारता; (ii) ते म्हायतीची अचूकताय, पूर्णताय वा पर्याप्ततायेची हमी दिना, कारण लोकेटर सेवा ही कांय तांत्रीक घटाकांचेर/ कार्यक्षमतेचेर अवलंबून आसता, जे बीएफएलाच्या नियंत्रणा भायर आसात, आनी (iii) स्टोर ठिकाण विभागाचेर प्रदर्शीत म्हायती/परिणामाचेर प्रदर्शीत केल्ले म्हायतीचेर उचीत स्वतंत्र उपयोग करूंक सल्लो दितात, आनी/वा तुमच्या वेवसायीक सल्लागार/परामर्शाचो सल्लो घेवंक सांगतात.
(ग) तुमच्या इलॅक्ट्रॉनीक डिव्हायसांतल्यान बीएफएला वरवीं एकठांय केल्ली ठिकाणा संबंदीत म्हायती आनी हेर तपशील संग्रहीत करतले आनी विश्लेशणा खातीर आनी/वा ताची उत्पादनां/ सेवा सुदारपा खातीर आनी/वा तुमकां वैयक्तीकृत ऑफर आनी सेवा पुरवण करूंक वापरूं येता.
(घ) लोकेटरा वयली म्हायती/तपशिलांच्या वापरान उप्रासपी खंयचेय आनी सगळे धोके तुमकां सोंसचे पडटले आनी ते खातीर तुमी बीएफएलाक खंयचेच तरेन जापसालदार धरूंक जायना.
(ङ) लोकेटर विभागा वरवीं पुरवण केल्ल्या बीएपएल पॅनल घटकांची सुची बीएपएलाचे विवेकबुद्धी प्रमाणें बदलूंक शकता, तशेंच लोकेटर विभागा वरवीं बीएफएल पॅनल केल्ल्या घटकांचें प्रदर्शन हें खंयच्याच प्रकारान सेवांच्या तरतुदीचें प्रतिनिधित्व करचें ना.
(च) खंयच्याय सेवा पुरवणकर्त्या कडल्यान/ विक्रेते / वेपारी/विमो भागिदारा कडल्यान घेतिल्ल्या सेवां कडेन संबंदीत गुणवत्ता, वेपारीता, उणाव, वितरण करप ना, उत्पादन/ सेवा) हांच्या वितरणांतलो कळाव ह्या संबंदांतले सगळे वाद तुमच्या आनी अशा तिसर्या पक्षा मजगतीं थेट सोडोवंक जाय.

ज. ईएमआय वॉल्टा खातीर नेम आनी अटी.

1. बजाज फिनसर्व प्लॅटफॉर्मा वरवीं बीएफएलान ईएमआय वॉल्ट खाशेलपणा लेगीत उपलब्ध केलां.

2. तुमकां ईएमआय वॉलटाचो लाभ घेवपाचो आसल्यार तुमी हे वरवीं सकयल दिल्ल्या गजालीं कडेन सहमत आसात आनी कबूल करता:

(क) ईएमआय वॉल्ट तुमकां तुमच्या म्हयनाळ्या हप्त्यांचें (“ईएमआय”) मुद्दल आनी कळंतर घटक भरूंक सक्षम करता. ईएमआय वॉल्टा वरवीं, तुमी तुमच्या रिणाचे खंयचेय अतिदेय (थकीत) ईएमआय भरूंक शकतात. तुमी तुमच्या प्राधान्य आवश्यकताये प्रमाणें तुमच्या रिणाच्या आगामी ईएमआयां खातीर आगाऊ फारीकसाण लेगीत करूंक शकतात (सविस्तार समजुपा खातीर तुमी ह्या नेमांचो मुद्दो 8 खाला नमूद केल्ल्या देखींचो संदर्भ घेवंक शकतात).
(ख) ईएमआय वॉल्टा वरवीं तुमी भरिल्ल्या आगाऊ ईएमआयाचेर कसलेंच कळंतर मेळचें ना. तेच प्रमाणें, आगाऊ ईएमआय रकमेचेर बीएफएला वरवीं कसलेंच कळंतर दिवचे नात.
(ग) तुमी केल्ली आगाऊ फारीकसाण, जरी आसल्यार, रिणाची अर्द-पूर्वफारीकसाण वा पुरोबन्ध म्हूण मानचे नात.
(घ) सकयल दिल्लीं रिणां ईएमआय वॉल्टा वरवीं आगाऊ ईएमआय/ अतिदेय ईएमआय फारीकसाण करूंक पात्र नात:
1. मुदत ठेवींचेर रीण.
2. सॅक्युरिटी/शॅरांचेर रीण.
3. मालमत्ते आड रीण
4. घर रीण.
5. फ्लॅक्सी मुदत रीण आनी हायब्रिड फ्लॅक्सी रीण
(ङ) तुमी भरिल्ली आगाऊ ईऍमआय रक्कम, ही:
1. फकत तुमच्या अतिदेय (थकीत) थकबाकी ईऍमआय आनी/वा आगामी ईऍमआय च्या परतफेडी खातीर लागू जातली
2. पयली थकबाकी ईएमआयांत जुळयतले आनी ते उपरांत, उरिल्ली रक्कम, जरी आसल्यार, तुमी निवड केल्ल्या रिणाच्या प्राधान्य सूची प्रमाणें रिणाच्या ईएमआयंत जुळयतले. (ह्या नेमां मदलो मुद्दो 8 खाला दिल्ली "अतिदेय" माथाळ्याची देख-सी पळोवची).
(च) तुमी जरी भरिल्ली आगाऊ रक्कम थकबाकी ईऍमआय परसा आनी/वा चालू म्हयन्याच्या ईऍमआय परस चड आसा, जाल्यार, तुमी निवड केल्ले रिणाचे प्राधान्य सुचये प्रमाणें ती फुडल्या म्हयन्याच्या ईऍमआयांत जुळयतले. हे भायर, रिणाची एकूण थकबाकी ईएमआय म्हणजे मुद्दल आनी कळंतर घटक वसूल जाल्या उपरांत खंयचीय अतिरीक्त (मायझ) रक्कम तुमकां परत दितले.
(छ) तुमच्या थकबाकी ईऍमआया आड तुमी भरिल्ली रक्कम रोखडीच जुळयतले आमी यंत्न करीत आसतना, तंत्रज्ञानाच्या समस्यांक लागून नदर चुकीन कळाव जावंक शकता वा बजाज फायनॅन्स लिमिटेड (बँक/ तिसरो पक्ष तंत्रज्ञान पुरवणकर्ते) च्या नियंत्रणा भायल्या कारणांक लागून वेव्हारांत अपेश येवंक शकता.

(ज) देखी:

प्राधान्य सॅटींग करप:
उत्पादनां, सेवा हांचे संदर्भांतले कसलेय कागाळी वा कागाळ अशा तिसऱ्या पक्षा वरवीं सोडयतले. प्राधान्य सॅटअपाच्या आदाराचेर, तुमी ईऍमआय वॉल्टांत जोडिल्ली रक्कम म्हयन्याच्या 26 चेर समायोजीत जातली.

देखीक – राजा कडेन सकयल्या प्राधान्य क्रमां सयत 3 रिणां (थकीत नाशिल्लीं) आसात:

 • वैयक्तीक रीण - प्राधान्य 1
 • गिरायक उपेगी डिजिटल - प्राधान्य 2
 • गिरायक उपेगी रीण 2 - प्राधान्य 3

राजान प्राधान्याची पुश्टी केली आनी सॅटअप पूर्ण केलां. जेन्ना राज ईएमआय वॉल्टांत दुडू जोडटा, तेन्ना पयलीं प्राधान्य 1 चेर रिणाच्या आड दुडू जोडटले. जेन्ना रीण 1 खातीर म्हन्याचो ईएमआय कव्हर जाता, तेन्ना प्राधान्य 2 चेर रिणाचे आड दुडू जोडटले आनी अशेंच.

तुमी म्हयन्याचे 26 आदीं खंयच्याय वेळार प्राधान्य संपादीत करूं येता.

देखीक – राज आपल्या रिणाचें प्राधान्य म्हयन्याचे 26 आदीं बदलता, नवें प्राधान्य सकयल दिल्ले वरी आसतलें -

 1. ग्राहक उपेगी रीण 2 - ईएमआ रू. 1,000 - प्राधान्य 1
 2. गिरायक उपेगी डिजिटल - ईएमआय रू. 2,000 - प्राधान्य 2
 3. वैयक्तीक रीण - ईएमआय रू. 3,000 - प्राधान्य 3

राजान सॅट केल्ल्या नव्या प्राधान्या प्रमाणें, LANs आड, दुडू जमा जातले. राज ईएमआय वॉल्टांत दुडू जोडटा. गिरायकान जोडिल्ले दुडू अग्रक्रम 1 चेर रिणा आड आगाऊ रक्कम म्हणून राखून दवरतले – गिरायक उपेगी रीण 2. जेन्ना म्हयन्याची पुराय ईएमआय रक्कम रिणा खातीर समाविश्ट जाता 1 तेन्ना फुडें जोडपाचे दुडू प्राधान्यक्रम रिणा आड आगाऊ म्हणून राखून दवरतले 2 गिरायक उपेगी डिजिटल आनी मागीर रीण हें प्राधान्याचेर आसतलें 3 - वैयक्तीक रीण.

आगाऊ फारीकसाण:
तुमी ईएमआय वॉल्टांत दुडू जोडून तुमच्या फुडल्या ईएमआय खातीर आगाऊ रक्कम (अंशीक / पूर्ण) फारीक करूंक शकतात. आगाऊ रक्कम म्हणून जोडपा खातीर, तुमचीं सगळीं रिणां अतिदेय (थकीत) आसूंक जायनात.

देखीक 1 - राजा कडेन सकयल्या प्राधान्य क्रमां सयत 3 रिणां (थकीत नाशिल्लीं) आसात:

 • वैयक्तीक रीण - ईएमआय रू. 3,000 - प्राधान्य 1
 • गिरायक उपेगी डिजिटल - ईएमआय रू. 2,000 - प्राधान्य 2
 • गिरायक उपेगी रीण 2 ईएमआय रू. 1,000 - प्राधान्य 3
  दुडू जोडल्या उपरांत ईएमआय वॉल्टाची स्थिती -
 • वैयक्तीक रीण - ईएमआय रू. 3,000 - तारखे मेरेन आगाऊ दुडू जोडल्यात = रू. 500 - प्राधान्य 1
 • गिरायक उपेगी डिजिटल - ईएमआय रू. 2,000 - प्राधान्य 2
 • गिरायक उपेगी रीण 2 ईएमआय रू. 1,000 - प्राधान्य 3
  राज ईएमआय वॉल्टांत रू. 500 जोडटा. राज हांणें जोडिल्लें रू. 500 प्राधान्यक्रम 1 वैयक्तीक रिणाचेर रिणा आड आगाऊ म्हणून राखून दवरता, जें ईएमआय वॉल्टांतल्यान जुळयल्या उपरांत ताच्या फुडल्या म्हयन्याच्या ईएमआयच्या फारीकसाण खातीर वापरतले. जेन्ना म्हयन्याची पुराय ईएमआय रक्कम रीण 1 खातीर कव्हर करतात तेन्ना फुडें जोडपी दुडू प्राधान्यक्रम 2 चेर रिणा आड आगाऊ म्हणून राखून दवरतले आनी अशेंच.
  देखीक 2 - राजा कडेन सकयल्या प्राधान्य क्रमां सयत 3 रिणां (थकीत नाशिल्लीं) आसात:
 • वैयक्तीक रीण - ईएमआय रू. 3,000 - तारखे मेरेन आगाऊ दुडू जोडल्यात = रू. 3,000 - प्राधान्य 1
 • गिरायक उपेगी डिजिटल - ईएमआय रू. 2,000 - तारखे मेरेन आगाऊ दुडू जोडल्यात = रू. 500 - प्राधान्य 2
 • गिरायक उपेगी रीण 2 ईएमआय रू. 1,000 - प्राधान्य 3

राज ईएमआय वॉल्टांत रू. 3,500 जोडटा. रू. 3,000 जोडल्यात जे प्राधान्याचेर रिणा आड आगाऊ दुडू म्हूण दवरल्यात 1 - वैयक्तीक रीण, शेष रू. 500 हे प्राधान्याचेर रिणा आड आगाऊ दुडू म्हूण दवरल्यात 2 - गिरायक उपेगी डिजिटल. हे आगाऊ दुडू, ईएमआय वॉल्टांतल्यान जुळोवणी केल्या उपरांत, फुडल्या म्हयन्याच्या ईएमआयचे फारीकसाण खातीर वापरतले.

जरी राज म्हयन्याचे 26 चे पयलीं केन्नाय आपल्या रिणाच्या प्राधान्य क्रमांत बदल करता, जाल्यार थंय सावन फुडें नव्यान थारायल्ल्या प्राधान्य क्रमा प्रमाणें रिणाचे तुळणेंत आगाऊ रक्कम म्हणून राखून दवरतले.

देय ईएमआय फारीकसाण:

तुमी EMI Vault मार्फत तुमच्या देय ईएमआय फारीकसाण (अर्दी/पूर्ण) फारीकसाण खातीर फारीकसाण करूंक शकतात. तुमचे कडेन जरी कसलेंय रीण/रिणांचो ईएमआय देय आसल्यार, तुमी EMI Vault त जोडिल्ली रक्कम ही तुमच्या देय ईएमआय रक्कमेची (कळंतर आनी मुदल दुडू) फारीक करूंक वापरतले. बीएफएल खात्यांत येसस्वीपणान जमा केल्ले देय (ईएमआय चीं रक्कम संबंदीत रीण खात्यांतल्यान वास्तवीक वेळांत कमी करतले आनी तुमकां दाखयतले.

देखीक 1 - राजा कडेन सकयल्या प्राधान्या वरवीं 3 रिणां आसात:

 • वैयक्तीक रीण - ईएमआय रू. 3,000 – अतिदेय ईएमआय = रू. 1,200 - प्राधान्य 1
 • गिरायक उपेगी डिजिटल - ईएमआय रू. 2,000 - प्राधान्य 2
 • गिरायक उपेगी रीण 2 ईएमआय रू. 1,000 - अतिदेय ईएमआय= रू. 560 - प्राधान्य 3
  राज ईएमआय वॉल्टांत रू. 1,200 जोडटा. जोडिल्ली रक्कम ही अतिदेय ईएमआय खातीर वापरिल्या उपरांत ईएमआय वॉल्टाची स्थिती -
 • वैयक्तीक रीण - ईएमआय रू. 3,000 – देय ईएमआय = रू. 0 - प्राथमिकताय 1
 • गिरायक उपेगी डिजिटल - ईएमआय रू. 2,000 - प्राधान्य 2
 • उपभोगक्ता टिकाऊ रीण 2 ईएमआय रू. 1,000 - देय ईएमआ = रू. 560 - प्राथमिकताय 3
  देखीक 2 - राजा कडेन सकयल्या प्राधान्या वरवीं 3 रिणां आसात:
 • वैयक्तीक रीण - ईएमआय रू. 3,000 – अतिदेय ईएमआय = रू. 1,200 - प्राधान्य 1
 • गिरायक उपेगी डिजिटल - ईएमआय रू. 2,000 - प्राधान्य 2
 • उपभोगक्ता टिकाऊ रीण 2 ईएमआय रू. 1,000 - देय ईएमआ = रू. 560 - प्राथमिकताय 3
  राज ईएमआय वॉल्टांत रू. 1,500 जोडटा. जोडिल्ली रक्कम ही अतिदेय ईएमआय खातीर वापरिल्या उपरांत ईएमआय वॉल्टाची स्थिती -
 • वैयक्तीक रीण - ईएमआय रू. 3,000- देय ईएमआय = रू. 0 - प्राथमिकताय 1
 • गिरायक उपेगी डिजिटल - ईएमआय रू. 2,000 - प्राधान्य 2
 • उपभोगक्ता टिकाऊ रीण 2 ईएमआय रू. 1,000 - देय ईएमआ = रू. 260 - प्राथमिकताय 3
  देखीक 3 - राजा कडेन सकयल्या प्राधान्या वरवीं 3 रिणां आसात:
 • वैयक्तीक रीण - ईएमआय रू. 3,000 - देय ईएमआय = रू. 1,200 - प्राथमिकताय 1
 • गिरायक उपेगी डिजिटल - ईएमआय रू. 2,000 - प्राधान्य 2
 • उपभोगक्ता टिकाऊ रीण 2 ईएमआय रू. 1,000 - देय ईएमआ = रू. 560 - प्राथमिकताय 3
  राज ईएमआय वॉल्टांत रू. 2,000 जोडटा. जोडिल्ली रक्कम ही अतिदेय ईएमआय खातीर वापरिल्या उपरांत ईएमआय वॉल्टाची स्थिती -
 • वैयक्तीक रीण - ईएमआय रू. 3,000 - देय ईएमआय = रू. 0 - आतां मेरेन जोडिल्ले अग्रीम दुडू = रू. 240 - प्राथमिकताय 1
 • गिरायक उपेगी डिजिटल - ईएमआय रू. 2,000 - प्राधान्य 2
 • उपभोगक्ता टिकाऊ रीण 2 ईएमआय रू. 1,000 - देय ईएमआ = रू. 0 - प्राथमिकताय 3

जेन्ना सगळे थकीत ईएमआय फारीक करतात, तेन्ना राजान परिभाशीत केल्ल्या प्राधान्या प्रमाणें रिणा आड दुडू आगाउ म्हणून राखून दवरतले.

I. बीएफएल रिवॉर्ड्सांचे नेम आनी अटी:

हे नेम आनी अटी (“रिवॉर्ड्स नेम”) विविध रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजण्यां (वापराच्या नेमांचें कलम 32 पळोवचें) चेर लागू जातात आनी तांचें नियमन करतात आनी बजाज फायनॅन्स लिमिटेडाचे ‘रिवॉर्ड प्रोग्राम्स’ नियंत्रीत करपी वापराच्यो अटीं अतिरिक्त आसात, आनी तिसऱ्या पक्षाचे विमो उत्पाद सोडून, बजाज फिनसर्व ऍप आनी/वा बीएफएल नॅटवर्क वापरतना उपलब्ध आसतात. हे रिवॉर्ड नेम आनी वापराच्या नेमांनी, कसलीय विसंगतीचे मर्यादी मेरेन, हे नेम रिवॉर्ड प्रोग्राम्सां संबंदीत विशयांचेर प्रचलीत आसतले. कॅपिटलायज्ड फॉर्मांनी वापरिल्ल्या आनी हांगासर परिभाशीत करूंक नाशिल्ल्या नेमांचो वापर हो नेमां प्रमाणें तांकां नेमून दिल्लीच अर्थावणी आसतली. बीएफएल रिवॉर्ड्स ऍक्सॅस करपी सगळ्या गिरायकांनी ह्या रिवॉर्ड नेमांचें वाचन, समजूंक आनी तांकां बंधनकारक आसात अशें मानतले.

1. वाव:

(क) तुमी/गिरायक (वापराच्या अटीनी व्याख्या केल्लो) साबार इनामा कार्यावळ येवजण(णी) खातीर हकदार आसूंक शकता पूण ते खातीर तुमी बीएफएल/ताचो गट/शाखा/उपशाखा/धारक कंपनी/भागीदार उत्पादनां/सेवा, जशें योग्य आसता तशें, बजाज फिनसर्व ऍप/बीएफएल नॅटवर्कांत प्रदर्शीत/उपलब्ध वेगवेगळ्या इनामा कार्यावळ येवजणींच्या पात्रतायेच्या निकशांची पूर्ति करूंक फावो.
(ख) रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजण ही प्रभावीत तारखे सावन लागू जातली आनी प्रभावी तारखेक आनी उपरांत फकत बजाज फिनसर्व ऍप गिरायकां खातीरूच उपलब्ध आसतलें.
(ग) वापराचे नेम आनी पात्रताय ही विशिश्ट वा संबंदीत बीएफएलउत्पाद/ सेवेच्या दरेकी रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणे सयत स्पश्टपणान तपशिलवार आसतले आनी ते तुमचेर बंधनकारक आसतले. बीएफएल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम हो एक मल्टी-मोड लॉयल्टी प्रोग्राम आसा, जातूंत गिरायकाक विशिश्ट कार्यावळी पूर्ण केल्या उपरांत पूर्व-नियुक्त केल्ले संख्येचे लॉयल्टी पॉयण्ट्स पुरस्कृत करतात, जशे विशिश्ट वेव्हार करप वा कॅशबॅक, बजाज कॉयन्स, प्रोमो पॉयण्ट्स आनी वावचर मेळोवंक रिवॉर्ड संबंदीत विशिश्ट पूर्व-निर्धारीत कार्यक्रम पूर्ण करप.
(घ) कॅशबॅक, बजाज कॉयन्स, प्रोमो पॉयण्ट्स आनी वावचर हे बीएफएलाचे विवेकाधिकारा प्रमाणें गिरायकाक दितले.
(ङ) खंयचेच रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणेंत सट्टेबाजी आनी जुगारांचो आसपाव ना.
(च) कसलेय रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणेंत, गिरायकाचो वांटो हो पूर्णपणान ऐच्छिक आसतलो. रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणेंत वांटेकार जावप ना हें गिरायक निवडूंक शकता. बीएफएल खंयच्याच गिरायकाक रिवॉर्ड पॉयण्ट्स, कॅशबॅक, प्रोमो पॉयण्ट्स आनी वावचराची हमी दिना.
(छ) संबंदीत राज्य, महानगरपालिका वा हेर थळाव्या वाठारांतल्या संस्थेच्या कायद्यां प्रमाणें असले जायरातींत वांटो घेवंक प्रतिबंधीत केल्यात वा असल्या रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणेंत अशा अधिकारक्षेत्रांत ऑफर करपाची परवानगी नासल्यार, गिरायकांनी रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणेंत वांटो घेवंक जायना.

2. बीएफएल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम:

बीएफएल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम हो पात्र बजाज फिनसर्व ऍप गिरायकांक बजाज फिनसर्व ऍप आनी बीएफएल नॅटवर्क चेर वेव्हार करून इनामां जमा करूंक दिता आनी बीएफएला कडेन वैध ऑपरेटिव्ह खातें आशिल्ल्या पात्र नोंदणीकृत बजाज फिनसर्व ऍप गिरायकां खातीर उकतें आसा. सकयल उल्लेख केल्ल्या प्रमाणें, बीएफएल रिवॉर्ड्स प्रोग्रामाचे विविध प्रकार/ श्रेणी:

(क) रिवॉर्ड्स कॅशबॅक:

 • रिवॉर्ड्स कॅशबॅक हें बजाज पे सब वॉलेटांत दुडू धाडपाच्या स्वरुपांत वा स्क्रॅच कार्डाच्या स्वरुपांत आसूंक शकतात.
 • कॅशबॅक फकत गिरायकांच्या बजाज पे सब वॉलेटांत जमा जाता (जे गिरायकांच्या बजाज पे वॉलेटाचो भाग आसतलो) आनी बजाज पे वॉलेट/बजाज पे सब-वॉलेट शिवाय गिरायक घडये संबंदीत कॅशबॅक वा हेर समतुल्य रिवॉर्ड्स, बीएफएलाच्या विवेकधिकारान प्राप्त करूंक शकतात वा करूंक शकनात.
 • बजाज फिनसर्व ऍपाचेर घडये कांय कार्यावळी आसूंक शकतात ज्यो खात्रीशीर कॅशबॅक रिवॉर्ड्सांक संबंदीत आसात आनी कांय कार्यावळी जातूंत दरेकी गिरायकाक दर वर्सा चडात चड कमाईची क्षमता घेता, निश्पक्षपाती स्वयंचलीत अल्गोरिद्माच्या आदाराचेर मांडणी विरयत कॅशबॅक रिवॉर्ड्स करतात.
 • गिरायकाच्या बजाज पे वॉलेट वा बजाज पे सब-वॉलेटाची मुजत सोंपल्यार, संबंदीत कॅशबॅक स्वयंचलीतपणान संपुश्टांत येतलो आनी वापरूंक/ रिडीम करूंक सक्षम आसचें ना.. जंय रिवॉर्ड्स कॅशबॅक हें स्क्रॅच कार्डाच्या स्वरुपांत आसल्यार, स्क्रॅच कार्ड जारी केल्ल्या दिसा सावन 30 दीस सोंपल्या उपरांत, स्क्रॅच कार्ड स्वयंचलीतपणान सोंपतलें.
 • कमयल्ले कॅशबॅक बीएफएला कडेन तुमचे उत्पाद/सेवा खरेदी करूंक, बजाज पे सब-वॉलेटाचेर वेळच्या वेळार रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजण आनी नेम आनी अटीं प्रमाणें निर्दिश्ट केल्ल्या प्रमाणें, बजाज फिनसर्व ऍपांत रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणेंत नमूद केल्ले पद्धतीन बिल फारीकसाण/ रिचार्ज करून तुमच्या उत्पादनांचे/ सेवेचे खरेदी खातीर अर्द/पूर्ण फारीकसाण करतना वापरूंक/रिडीम करूंक शकतात.
 • एकदां रिडीम करतकूच, कॅशबॅक रिडॅम्प्शन वेव्हार रद्द करूंक जायना, बदलूंक वा उलटप शक्य ना.
 • गिरायकांनी कमयल्ले कॅशबॅक हे खंयच्याच बँक खात्यांत वा हेर खंयच्याच बजाज पे वॉलेट/ सब वॉलेटांत हस्तांतरीत करूंक जायना वा नकद काडूंक शकनात हें गिरायक मान्य करता.
 • कॅशबॅकाचो वापर रिणाची परतफेड करूंक वा क्रॅडीट कार्डाची थकबाकी भरपा खातीर करूंक शकनात हें गिरायकांक खबर आसा.

(ख) बजाज कॉयन्स:

 • एकठांय केल्ले बजाज कॉयन्स, गिरायकांक बीएफएला मार्फत ऑफर केल्ल्या आनी निर्दिश्ट केल्ल्या प्रमाणें, विविध प्रकाराचे फारीकसाण वेव्हारा खातीर रिडीम/वापरूंक जातात.
 • एकदां रिडीम केल्या उपरांत, रिडॅम्प्शन रद्द करूंक जायना, बदलूंक वा उलटप शक्य ना.
 • रिडीम करतकूच, रिडीम केल्ले रिवॉर्ड पॉयण्ट्स बीएफएल गिरायकांच्या खात्यांत जमा जाल्ल्या बीएफएल कॉयन्सांतल्यान स्वयंचलीतपणान वजा करतले.
 • वेळच्या वेळार घडये उपलब्ध करून दिल्ल्या वळखीच्या तिसऱ्या पक्षाच्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान, वावचर खरेदी करूंक गिरायक ह्या एकठांय केल्ल्या बजाज कॉयन्सांचो वापर करूंक शकतात.
 • गिरायक हे बजाज कॉयन्स, बजाज पे सब-वॉलेट नकदांत रुपांतरीत करूंक शकतात.
 • रुपांतरण परिमाण आनी रिडॅम्प्शना खातीर आवश्यक आशिल्ले किमान रिवॉर्ड पॉयण्ट्स हे बजाज फिनसर्व ऍपाचेर निर्दिश्ट केल्ले आसात आनी घडणुके प्रमाणें घडये बदलूंक शकतात.
 • जमा जाल्ल्या बजाज कॉयन्सांची रुपांतरण दर, ही कमाईच्या स्वरुपाची पर्वा करिनासतना, फकत बीएफएलाच्या विवेकधिकारान आनी गिरायकाक कसलीच पूर्व म्हायती दिनासतना बदलूंक शकतात.
 • बीएफएल हे सगळे नेम आनी अटी जोडपाचे / बदल घडोवपाचे / सुदारपाचे / बदलपाचे वा बदली करपाचे वा हेर ऑफरी मार्फत ऑफर पूर्णपणान बदलपाचो वा अंशतः हेर ऑफरी बदलपाचो अधिकार राखून दवरता, मागीर त्यो ऑफरी सारक्यो आसूं वा नासूं, तशेंच पूर्व कळोवणी दिल्या बगर, खंयच्याय वेळार ती पुरायपणान फाटीं घेवपाचो अधिकार राखून दवरता,.
 • हो प्रोग्राम वाडोवपाचो वा रद्द करपाचो अधिकार, बीएफएल आपल्या विवेकाधिकारान राखून दवरता.
 • रिवॉर्ड्स कमाई प्रणालीन रिवॉर्ड मेळोवपाचो वर्धापन दिसाचें (365 दिवस) पालन करूंक जाय, पूण कांय रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजण्यांनी घडये रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजण्यांच्यो नेम आनी अटी प्रमाणें बजाज कॉयन्सांचो मुजत काळ सोंपपाची अट घालूंक शकता.

(ग) वावचर:

 • बीएफएल रिवॉर्ड्स प्रोग्रांतल्यान कमयल्ल्या/ खरेदी केल्ल्या वावचराचो वापर हो वावचर्स जारी करपी वेपारी/ ब्रॅण्ड/ विक्रेतो/ वेवसायीक भागीदाराच्या नेम आनी अटीं प्रमाणें नियंत्रीत करतले.
 • वावचर ऑफर ही फकत तुमचे खातीर वांटेकारी वेपारी/ ब्रॅण्ड/ विक्रेतो/ वेवसायीक भागीदार हाडिल्ली आसा आनी बीएफएलाची कसलीच वॉरण्टी ना आनी हे ऑफरी खाला तुमचे खातीर वेपारी/ ब्रॅण्ड/ विक्रेतो/ वेवसायीक भागिदारान उपलब्ध करून दिल्लें वावचर वा उत्पाद / सेवा हाची डिलिवरी, सेवा, सुयोग्यताय, वेपारिता, उपलब्धताय वा गुणवत्तेचें प्रतिनिधीत्व करिना.
 • मेळयिल्ल्या उत्पादनांचे/ सेवेचे गुणवत्ते विशीं वा मेळयल्ल्या वावचरा खातीर कसल्याय उद्देशा खातीर तांचे योग्यताये विशीं बीएफएल कडेन कसलीच वॉरण्टी ना. वावचरा खाला उत्पाद/ सेवेची डिलिवरी, सेवा, सुयोग्यताय, वेपारिता, उपलब्धताय वा गुणवत्ते विशीं संबंदीत कसलेय कागाळी आसल्यार, गिरायकान थेट वेपारी/ ब्रॅण्ड / वावचर/ वेवसायीक भागिदारा कडेन सोडोवंक जाय आनी बीएफएल ह्या संदर्भांत कसलोच वेव्हार करचो ना.
 • बजाज फिनसर्व ऍपाचेर, वावचरा खातीर प्रदर्शीत केल्ल्यो कसल्योय प्रतिमा फकत स्पश्टीकरणा खातीरूच आसात. वास्तवीक उत्पाद/ सेवांचीं वैशिश्ट्यां घडये वेगळीं आसूं येतात.
 • वावचरा खाला उत्पाद/ सेवांचो वापर करून वा करूंक नाशिल्ल्यान, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणान गिरायकाक जाल्लें कसलेंय लुकसाण वा हानी वा कसलेय वैयक्तीक दुखापतीक, बीएफएल जबाबदार आसचो ना.

(घ) बीएफएल प्रोमो पॉयण्ट्स:

प्रोमो पॉयण्ट्स म्हणजे बीएफएल आनी/ वा वेंचीक बीएफएल नॅटवर्क भागिदारां मार्फत चलयल्ल्या प्रोमोशनल मोहिमे प्रमाणें, गिरायकांक दिल्ले क्लोज लूप रिवॉर्ड पॉयण्ट्स आसात, जे मर्यादीत कालावधींत फकत बीएफएल वेंचीक नॅटवर्क भागीदार स्टोरांनीच रिडीम करूं येतात. गिरायक घडये बजाज फिनसर्व ऍपांत खंयच्याय वेळार, विशिश्ट बीएफएल नॅटवर्क भागिदारां कडेन संबंदीत चडांत चड प्रोमो पॉयण्ट्स पळोवंक शकतात.

देखीक:

नॅटवर्क भागीदार A = 150 प्रोमो पॉयण्ट्स
नॅटवर्क भागीदार B = 1,000 प्रोमो पॉयण्ट्स
नॅटवर्क भागीदार C = 780 प्रोमो पॉयण्ट्स

वयले देखी संदर्भांत, गिरायक “1,000 मेरेन प्रोमो पॉयण्ट्स” बजाज फिनसर्व ऍपांत वांटेकारी वेपारी आनी तांचे प्रोमो पॉयण्ट्स प्रोग्रामा सयत तांचे उपलब्ध प्रोमो पॉयण्ट्स म्हूण पळोवंक शकतात. पूण, गिरायक त्या नॅटवर्क भागीदारा खातीर उपलब्ध आशिल्ले मर्यादी मेरेन प्रोमो पॉयण्ट्स रिडीम करूंक शकतलो.

3. बीएफएल रिवॉर्ड प्रोग्रामाचो उपेग:

(क) बीएफएल कॉयन्सांच्या रिडॅम्प्शनाचो निकश:

 • बीएफएला कडेन संबंद आशिल्ल्या आनी बजाज पे वॉलेट आशिल्ल्या गिरायकां खातीर, उपलब्ध बजाज कॉयन्स गिरायकांक तांच्या बजाज पे सब-वॉलेटांत आयएनआर त (बीएफएलान थारायिल्ल्या प्रमाणें रुपांतरण दरेच्या आदाराचेर) दाखयतले.
 • वेव्हारा वेळार जरी ताचे/तिचे उपलब्ध बजाज कॉयन्स 200 युनिटाच्या बरोबरी वा ताचे परस चड आसल्यार, गिरायक फकत बजाज कॉयन्स रिडीम करूंक पात्र आसतलो. बीएफएल कडेन संबंद आशिल्ल्या गिरायकां खातीर मात बजाज पे वॉलेट नाशिल्ल्या गिरायकां खातीर, वेंचून काडिल्ल्या वेव्हारां आड बीएफएल इनाम पॉयंटांची सोडवणूक फकत घडटली, जर अशा गिरायका कडेन उण्यांत उणी 200 बजाज नाणीं आसात आनी वेव्हार करचे पयलीं आपलें बजाज पे वॉलेट तयार करता. बीएफएला कडेन कसलोच संबंद नाशिल्लो पूण बजाज पे वॉलेट आशिल्ल्या गिरायकां खातीर, उपलब्ध बजाज कॉयन्स, गिरायकांक ताच्या बजाज पे सब वॉलेटांत आयएनआर त (रुपांतरण दरेचेर आदारीत) दाखयतले. असो गिरायक जर ताची/तिची उपलब्ध बजाज नाणी 200 युनिटां इतली वा ताचे परस चड आसत जाल्यारूच तो वेव्हारा खातीर बीएफएल इनाम पॉयंट रिडीम करूंक पात्र थारतलो. बीएफएला कडेन कसलोच संबंद नाशिल्लो वा बजाज पे वॉलेट नाशिल्ल्या गिरायकां खातीर, वेंचीक वेव्हारा आड, बजाज कॉयन्स रिडीम करप फकत तेन्नाच जातलें, जेन्ना गिरायकां कडेन उण्यांत 200 बजाज कॉयन्स आसतले आनी वेव्हार पूर्ण करचे आदीं, ताचें/तिचें बजाज पे वॉलेट निर्माण केल्लें आसतले. जरी खंयच्याय गिरायकाक आपले बजाज कॉयन्स वापरून वावचर/ईगिफ्ट कार्डां/ डिल्स खरेदी करपाचे आसल्यार, गिरायकां कडेन उण्यांत 100 बजाज कॉयन्स आसप आवश्यक आसा.

टीप: गिरायकाक कसलोच रिवॉर्ड (जरी लागू आसता थंय) वा बीएफएल रिवॉर्ड रिडॅम्प्शन (समान खात्या खातीर कमोवप/रिडॅम्प्शन जावंक शकना) जाका वांगडा वेव्हार मेळोवपाचो अधिकार आसचो ना

(ख) बजाज कॉयन्स फकत हाचेच आड रिडीम करूं येतात:

 • कसलीय बीबीपीएस, मोबायल प्रीपेड वेव्हार, गिरायक पात्रताय निकश पूर्ण करता हाचे अधीन आसता.
  वेंचीक बीएफएल नॅटवर्क वेपाऱ्यां कडेनूच ऑफलायन फारीकसाण
 • बजाज डील्ज कडल्यान ई-भेट कार्डां/ वावचर/ डिलांची खरेदी.

(ग) बजाज कॉयन्स हाचे खातीर वापरूंक शकनात:

 • गुंतवणुकीची फारीकसाण (थीर ठेव आनी हेर)
 • रिणाची फारीकसाण (ईएमआय)
 • रीण प्रॉसॅसिंगशुल्काची फारीकसाण.
 • देय रिणाची परतफेड
 • विम्या खातीर फारीकसाण
 • पॉकीट विम्या खातीर फारीकसाण
 • बजाज फिनसर्व ऍपांत, ऍड-ऑन्स/ सौद्यांचे खरेदी खातीर फारीकसाण

(घ) बजाज पे वॉलेटा सयत आनी विणें, गिरायकांक बजाज कॉयन्स जारी करप:

 • गिरायका कडेन जरी बजाज पे वॉलेट नासल्यार, ताका कसल्याय वेव्हारा खातीर मेळिल्ल्या कॅशबॅका खातीर घडये समतुल्य बजाज कॉयन्स मेळूंक शकतात.
 • गिरायका कडेन जरी मीन केव्हायसी सयत बजाज पे वॉलेट आसा आनी ताची सध्याची शिल्लक 10,000 आयएनआर च्या समान वा ताचे परस चड आसल्यार, मागीर गिरायकाक घडये कसल्याय वेव्हारा खातीर ताणें/तिणें मेळयल्ल्या कॅशबॅका खातीर समतुल्य बजाज कॉयन्स मेळूंक शकतात.
 • गिरायका कडेन जरी बजाज पे वॉलेट आसा आनी ताचें मीन केव्हायसीचो मुजत काळ सोंपला, जाल्यार मागीर ताणें/तिणें कसल्याय वेव्हारा खातीर मेळयल्ल्या कॅशबॅका खातीर समतुल्य बजाज कॉयन्स मेळूंक शकतात.
 • गिरायकाचें बजाज पे वॉलेट बंद/ समाप्त केल्लें आसल्यार, मागीर खंयच्याय वेव्हारा खातीर ताणें/तिणें मेळयल्ल्या कॅशबॅका खातीर ताका/तिका समतुल्य बजाज नाणीं इनामां मेळूं येतात.
 • बीएफएल रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजण्यांच्या संदर्भांत कसलोय निर्णय घेवपाचो पुराय अधिकार बीएफएला कडेन आसतलो. गिरायक समजता आनी मान्य करता की ताका/तिका BFLच्या निर्णया आड आव्हान दिवपाचो वा कागाळ करपाचो कसलोच अधिकार आसचो ना.

(ङ) अपराधी आनी फटोवणूक करपी गिरायकां खातीर बीएफएल रिवॉर्ड प्रोग्रामाचे निकश:

 • बीएफएलाक जरी दुबाव आयलो वा म्हायती आसा की खंयचोय गिरायक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणान कसलेय फटोवणूक वा बेकायदेशीर कृतींत गुंतिल्लो आसा आनी/वा बजाज कॉयन्स वा प्रोमो पॉयण्ट्सांचे नकारात्मक शिल्लक आसल्यार, बीएफएल असल्या गिरायकांक अपात्र थारावपाचो वा तसलें खातें दुबावीत फटोवणूक अशी खूण करपाचो अधिकार राखून दवरता.
 • असले गिरायक असले अपात्रतायेचे कालावधींत कसलेच रिवॉर्ड मेळोवंक वा रिडीम करूंक शकचे नात.
 • अश्या गिरायकांनी अपात्रताये आदीं कमयल्ले कसलेय रिवॉर्ड गमोवंक, बीएफएल घडये आपल्या विवेकाचो वापर करूंक शकतात.
 • बीएफएलान बजाज कॉयन्स/ कॅशबॅक कमाई आनी रिडॅम्प्शनाची चडावत मर्यादा निश्चीत करपाचो अधिकार राखून दवरिल्लो आसा.
 • बीएफएल धोरणांत गिरायक दोशी आसा अशें मेळ्ळ्यार, ताका/ तिका अपात्र थारावपाचो अधिकार बीएफएलान राखून दवरला. असले तरेचे ग्राहक रिवॉर्ड्स प्रोग्रामा खातीर पात्र आसचे नात.

4) पात्रताय:

लॉयल्टी प्रोग्राम/ रिवॉर्ड प्रोग्रामाचो लाभ घेवपाचो तुमचो हक्क हो पात्रताय निकशांचे पुर्ततायेचे अधीन आसतलो, जो तुमकां पुरवण केल्ल्या दरेकी बीएफएल उत्पाद/ सेवां वांगडा उपलब्ध आनी प्रदर्शीत करतले:

(क) तुमी येसस्वीपणान बजाज फिनसर्व ऍप डावनलोड आनी स्थापीत केलां
(ख) तुमी बजाज फिनसर्व ऍप वापरूंक तुमी येसस्वीपणान नोंदणी केल्या आनी तुमचे प्रोफायल तपशील पूर्ण केल्यात
(ग) बीएफएल धोरणा प्रमाणें तुमी अपराधी गिरायक न्हय
(घ) तुमकां रिवॉर्ड्स प्रोग्रामा खाला फटोवणूक गिरायक म्हूण ध्वजांकीत केल्ले ना

बीएफएल स्वताच्या विवेकाधिकारान, जरी असल्या गिरायकान बीएफएल पंगडान घातिल्ल्या निकशांची पुर्तताय केली जाल्यार, गिरायकाक घडये गूडवील (सद्भावना) पॉयण्ट्स दिवंक शकतात. सकयल दिल्ले परिस्थितींत गूडवील पॉयण्ट्स दिवंक शकतात:

 • गिरायकाक हो रिवॉर्ड मेळ्ळो ना;
 • रिवॉर्ड्स जारी करतना जुळनात;

5) दाव्याची प्रक्रिया/ वापर इनाम कार्यावळ येवजण्यो:

तुमी जरी रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणे प्रमाणें लॉयल्टी प्रोग्राम लाभांचेर दावो करूंक मुखार सरतात जाल्यार, दाव्याची प्रक्रिया ऑफर केल्ल्या विविध रिवॉर्ड प्रोग्रामांच्या वापराचे अटीं सयत उपलब्ध आसतलो आनी ह्या नेमांचे अतिरिक्त, हेंवूय तुमचेर बंधनकारक आसतलें.

6) कागाळ निवारण:

तुमच्या तक्रारींचें प्रभावीपणान निवारण करूंक, जरी आसल्यार तुमी संबंदीत रिवॉर्ड प्रोग्रामाचे येवजणेंत नमूद केल्ल्या प्रमाणें कागाळ वा कागाळ निवारण प्रक्रियेचे अवलंब करतले.

7) ऍक्सचेंज ना:

बीएफएल रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजण्यांचे ऍक्सचेंजाची कसलीच मागणी स्विकार करची ना.

8) रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजण प्रगतीचेर आसा:

अश्यो कांय घडणुको आसतल्यो जंय गिरायकान कमयल्ले रिवॉर्ड्स लॉक स्थितींत आसतले आनी रिवॉर्ड अनलॉक करप विशिश्ट घडणुकांचे पूर्ततेचेर अवलंबून आसता. अशे परिस्थितींत, रिवॉर्ड अनलॉक जातलो आनी निर्धारीत घडणूक येशस्वीपणान पूर्ण जातकूच, रिडॅम्प्शना खातीर उपलब्ध आसतली. देखीक: बजाज पे वॉलेटाचे निर्मिती खातीर गिरायकान रिवॉर्ड मेळयल्लो आसा, पूण ते रिवॉर्ड लॉक केल्ले आसता कारण अश्या रिवॉर्डाची पूर्तताय गिरायका वरवीं बजाज पे वॉलेटांत दुडू लोड करपा सारक्या उपरांतच्या कार्यावळींचेर अवलंबून आसता. गिरायक बजाज फिनसर्व ऍपांत, ‘रिवॉर्ड्स इन प्रॉसॅस’ विभागा वरवीं लॉक केल्ले रिवॉर्ड्स ऍक्सॅस करूंक शकतात.

9) रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणेचो विस्तार/ रद्दीकरण/ फाटीं घेवप:

तुमकां कसलीच पूर्व कळोवणी दिनासतना, रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणेचो विस्तार वा रद्द करप, फाटीं घेवप वा समाप्त करपाचो अधिकार बीएफएल आपल्या कडेन राखून दवरता.

10) हे नेम आनी अटी जोडपाचो / बदल घडोवप / फेरबदल करप/ बदलप वा दुरुस्त करपाचो वा पूर्ण वा अर्द रुपान, ऑफरीक समान आसूं वा नासूं, हेर ऑफरी वरवीं रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणे खाला, खंयच्याय वेळार, कसलीच पूर्व कळोवणी दिल्या शिवाय बदलपाचो अधिकार बीएफएल राखून दवरता.

11) खासा उल्लेख केल्या शिवाय, रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणे खाला ऑफर ही रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणे खाला हेर खंयचेच ऑफरी कडेन एकत्रीत करूंक शकनात.

12) सगळे लागू कर, शुल्क आनी आकारणी ('भेटवस्तू' कर सोडून वा स्रोताचेर कापिल्लो कर, जंय लागू आसतलो) फकत गिरायकानूच भरचो पडटलो हाची जाणीव गिरायकाक आसा.

13) गिरायकान रिवॉर्ड येवजण्यांचो लाभ घेवंक नोंदणीकरणा वेळार आनी/वा ताची/तिची लॉयल्टी प्रोग्राम लाभ एकठांय करपाच्या वेळार, कसलीय चुकीची/फटीची/ दिशाभूल करपी म्हायती पुरवण केल्या, जाल्यार ताचे/तिचे हक्क/ नोंदणीकरण रद्द करपाचो अधिकार बीएफएल आपल्या कडेन दवरता.

14) गिरायकान रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजण्यो मेळोवंक खरेदी केल्ल्या उत्पादांचे बीएफएल हे पुरवठादार/ निर्माते/जारी करपी नात आनी तिसऱ्या पक्षान पुरवण केल्ले लॉयल्टी प्रोग्राम्स वा उत्पादाचो कसलोय हेर पैलू वा गुणवत्ता, वेपारिता वा कसल्याय उद्देशाच्या फिटनॅसाचें दायित्व स्विकारचें ना, हें गिरायकाक मान्य आसा.

15) बीएफएल, ताच्यो समूह संस्था/कम्पनी वा तांचे संबंदीत संचालक, अधिकारी, कर्मचारी, एजण्ट्स, विक्रेते आनी हेर, कसलेंय लुकसाण वा हानी जाल्यार, जी गिरायकाक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जाल्ली कसलीय वैयक्तीक दुखापत, जी उत्पाद/सेवा वापरिल्ल्यान वा वापरूंक नाशिल्ल्यान उद्भविल्ल्या कारणांक वा कसल्याय आनी कशेंय, खंयचेय रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणेचो लाभ मेळोवंक वांटो घेतिल्ल्यान जाल्या, ताका बीएफएल जबाबदार आसचो ना.

16) कसल्याय अप्रत्याशीत घडणुकांक लागून (म्हामारीची स्थिती/यंत्रणाचें अपेस) लागून कसल्याय रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजण्यांच्या लाभांची समाप्ती वा कळाव वा अनुपलब्धताय खातीर बीएफएल जबाबदार आसचो ना आनी ताका लागून निर्माण जावपी परिणामांकूय जबाबदार आसचो ना.

17) ह्या रिवॉर्ड्सांच्या नेमांचे अतिरिक्त, संबंदीत रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणे खाला संबंदीत ऑफरीचे वापराचे नेम आनी नेम आनी अटी लागू आसतले आनी तुमकां लागू जातल्यो तशेच तुमचेर बंधनकारक आसतल्यो. रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणेंत वांटो घेतिल्ल्यान, तुमी हे नेम आनी अटी वाचल्यात, समजून घेतल्यात आनी कसलेच अटी विणें स्विकारल्यात अशें मानतात.

18) रिवॉर्ड प्रोग्राम येवजणेच्या संदर्भांत वा परिणामी कागाळी उद्भवल्यार, जरी किदेंय आसल्यार, ते फकत पुणेच्या सक्षम न्यायालयाच्या अनन्य अधिकारक्षेत्राचे अधीन आसतले.

19) ह्या रिवॉर्डाचे नेम हे भारताच्या कायद्यां प्रमाणें चलतले.

परिशिश्ट I

(फी आनी शुल्कां)

बजाज फिनसर्व सेवा – शुल्कां आनी फी आनी गिरायक सोयी शुल्क

सेवा

शुल्कां (रु.)

बजाज पे वॉलेट खातें उगडप

रु. 0/-

पयशे लोड करप

शुल्कां (रु.)

क्रेडिट कार्ड वरवीं

दर वेव्हारात 5% मेरेन (लागू जावपी करां सयत)

डॅबिट कार्डा वरवीं

दर वेव्हारात 2% मेरेन (लागू जावपी करां सयत)

युपीआय वरवीं

दर वेव्हारात 2% मेरेन (लागू जावपी करां सयत)

नॅट बँकिंग वरवीं

दर वेव्हारात 2% मेरेन (लागू जावपी करां सयत)

*वेंचीक फारीकसाण साधनाचेर आदारून, वेपारी आनी एकठांवणी करपी हांचे वांगडा शुल्क थारावपी करार आनी तो वेळा वेळार बदलांच्या अधीन आसतलो

फारीकसाण

शुल्कां (रु.)

वेपा-या कडेन फारीकसाण

रु. 0/-

बील फारीकसाणी आनी रिचार्ज फारीकसाण

दर वेव्हारात 2% मेरेन (लागू जावपी करां सयत)

पेयमँट मोड म्हूण क्रेडिट कार्ड वापरून भाड्याची फारीकसाण दर वेव्हारा चेर 2% (सगल्या लागू जावपी करां सयत)
प्लॅटफॉर्म फी दरेक प्रीपेड मोबायल रिचार्जाचेर 5/- रु. मेरेन

*वेंचीक फारीकसाण साधनाचेर आदारून, वेपारी आनी एकठांवणी करपी हांचे वांगडा शुल्क थारावपी करार आनी तो वेळा वेळार बदलांच्या अधीन आसतलो

हस्तांतरण

शुल्कां (रु.)

बजाज पे वॉलेट ते वॉलेट

रु. 0/-

बँके कडेन बजाज पे वॉलेट (पूर्ण केवायसी फकत)

दर वेव्हारात 5% मेरेन (लागू जावपी करां सयत)

*अपेशी वेव्हारा खातीर, कर सोडून शुल्कां सयत एकूण रक्कम आरक्षीत आसा.

*सगळ्या उत्पादांक केरळ राज्या खातीर अतिरिक्त उप-कर लागू जातलो


उ: निधी लोड करप

तुमी तुमच्या वॉलेटांत रु 1,000 लोड करतात जाल्यार त्या वेळार अशा प्रकरणात शुल्कां सयत फारीक करपाची रक्कम आसतली:

क्रमांक

माध्यम

जीएसटी सयत शुल्कां

फारीक करपाची रक्कम*

1.

क्रेडिट कार्ड

2%

1,020

2.

डॅबिट कार्ड

1%

1,010

3.

युपीआय

0%

1,000

4.

नॅट बँकिंग

1.5%

1,015


*निवड केल्ल्या फारीकसाण इन्स्ट्रूमॅण्टाचेर आदारीत आनी वेळच्या वेळार पुनरावृत्तीचे अधीन आशिल्ले वेपारी आनी संगिरायक सयत हे शुल्क आदारीत करार आसात आनी वेव्हार सुरू करचे आदीं, ताची पडताळणी करप ही गिरायकाची जापसालदारकी आसा.

बील पेयमँट सेवां

तुमी ऍपाचेर बिलराक 1,000 दुडू फारीक करतात जाल्यार, त्या वेळार आकारिल्लें शुल्क ही फारीक करपाची रक्कम आसतली:

क्रमांक

माध्यम

जीएसटी सयत शुल्कां

फारीक करपाची रक्कम*

1.

क्रेडिट कार्ड

2%

1,020

2.

डॅबिट कार्ड

0%

1,000

3.

युपीआय

0%

1,000

4.

नॅट बँकिंग

0%

1,000

5.

बजाज पे वॉलेट

0%

1,000

6. पेयमँट मोड म्हूण क्रेडिट कार्ड वापरून भाड्याची फारीकसाण 2% 1,020
7. प्रीपेड मोबायल रिचार्जां रु. 5/-
1,005


*निवड केल्ल्या फारीकसाण इन्स्ट्रूमॅण्टाचेर आदारीत आनी वेळच्या वेळार पुनरावृत्तीचे अधीन आशिल्ले वेपारी आनी संगिरायक सयत हे शुल्क आदारीत करार आसात आनी वेव्हार सुरू करचे आदीं, ताची पडताळणी करप ही गिरायकाची जापसालदारकी आसा.

बजाज पे वॉलेट

तुमच्या वॉलेटांतल्यान तुमी जरी रू. 1,000 हस्तांतरीत करतात जाल्यार, त्या वेळार आकारिल्लें शुल्क ही फारीक करपाची रक्कम आसतली:

क्रमांक

माध्यम

जीएसटी सयत शुल्कां

फारीक करपाची रक्कम*

1.

बजाज पे वॉलेट ते वॉलेट

0%

1,000

2.

बजाज पे वॉलेट तें बँक खातें

5%मेरेन

1,050


*निवड केल्ल्या फारीकसाण इन्स्ट्रूमॅण्टाचेर आदारीत आनी वेळच्या वेळार पुनरावृत्तीचे अधीन आशिल्ले वेपारी आनी संगिरायकां सयत हे शुल्क आदारीत करार आसात आनी वेव्हार सुरू करचे आदीं, ताची पडताळणी करप ही गिरायकाची जापसालदारकी आसा. वॉलेट ते बँक खातें हस्तांतरीत फकत पूर्ण केव्हायसी गिरायकांचे बाबतींतूच जावंक शकता. अपेशी वेव्हारा खातीर, शुल्का सयत एकूण रक्कम उलट करूंक जाता, पूण कर न्हय.