പേഴ്സണൽ ലോൺ

പേഴ്സണൽ ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

പേഴ്സണൽ ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

ലോൺ തുക
രൂ
|
0
|
5L
|
10L
|
15L
|
20L
|
25L
കാലാവധി
|
24
|
36
|
48
|
60
പലിശ നിരക്ക്
%
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20

ലോണ്‍ EMI

Rs.66,429

അടയ്‌ക്കേണ്ട ആകെ പലിശ

രൂ. 10,15,990

മൊത്തം പേമെന്‍റ് (മുതൽ തുക + പലിശ)

രൂ. 50,51,552

 
 

മൊത്തം പലിശ

 

മുതല്‍ തുക

EMI തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ

 • വർഷം
 • മൂലധനം
 • പലിശ
 • മൊത്തം പേമെന്‍റ്
 • ബാലൻസ്
 • ലോണ്‍ അടച്ചതു വരെയുള്ള തീയതി

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ EMI കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ FAQകള്‍

എന്താണ് ഒരു EMI?

തുല്യമായി വിഭജിച്ച നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് തുകയുടെ ഭാഗവും ഒരു നിശ്ചിത പ്രതിമാസ പേമെന്റും ആണ് പ്രതിമാസ തവണ തുക (EMI). നിങ്ങളുടെ പേഴ്‌സണൽ ലോണിന്റെ EMI, ലോൺ തുക, പലിശ നിരക്ക്, ലോൺ കാലാവധി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്താണ് ഒരു EMI കാൽക്കുലേറ്റർ?

നിങ്ങളുടെ EMI കണക്കാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ വായ്പതുക, പലിശ നിരക്ക്, കാലയളവ് എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ടൂള്‍ ആണ് EMI കാൽക്കുലേറ്റർ.

ഒരു പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

നിങ്ങളുടെ EMI നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു ലളിതമായ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഫോർമുല ആണ്:
E = P * r * (1+r)^n / ((1+r)^n-1)
E എന്നത് EMI യും, P എന്നത് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ലോണ്‍ തുകയും, r എന്നത് പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കണക്കാക്കിയ പലിശ നിരക്കും, n എന്നത് പേഴ്സണല്‍ ലോണിന്‍റെ കാലയളവും ആണ്.

ഒരു EMI കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങള്‍ നൽകുക എന്നതാണ്: വായ്പ തുക, കാലയളവ് (മാസങ്ങളിൽ), പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ. നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയും, EMI കണക്കാക്കൽ ഫോർമുലയിൽ ചേർത്ത് എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട EMI തുകയെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും.

പേഴ്സണല്‍ ലോണുകള്‍ക്കുള്ള EMI എത്രയാണ് ?

EMI എന്നത് ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ലഭ്യമാക്കിയ പേഴ്സണൽ ലോൺ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ മറ്റേതെങ്കിലും കടത്തിന് നിങ്ങൾ‌ ലെൻഡറിന് തിരിച്ചടയ്‌ക്കേണ്ട തുക കൂടിയാണിത്.

ഒരു പേഴ്സണൽ ലോൺ EMI തുകയിൽ ലോൺ തുകയുടെ അടയ്ക്കേണ്ട പലിശനിരക്കും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് വെബ്‌സൈറ്റിലെ പേഴ്സണൽ ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ പേഴ്സണൽ ലോൺ EMI തുക നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി കണക്കാക്കാം.

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ EMI എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ? ?

ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ EMI കണക്കാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ആവശ്യമുള്ള ലോൺ തുകയ്ക്ക് മേൽ നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കുന്ന കൃത്യമായ EMI തുക അറിയാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഇത് അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവിലെ പേഴ്സണൽ ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. കൃത്യമായി നൽകേണ്ട EMI തുക ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ തുക, കാലാവധി, പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

പേഴ്സണല്‍ ലോണിലെ പലിശ നിരക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ?

പ്രതിമാസം EMI ക്ക് ഒപ്പം നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ട പേഴ്സണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് തുക ഓൺലൈനായി കണക്കാക്കാം. നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ലോൺ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ബാധകമായ പലിശ നിരക്കിനൊപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ലോൺ തുകയും തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ടൂൾ നൽകേണ്ട കൃത്യമായ പലിശ നിരക്ക് തുക നിർദ്ദേശിക്കും. ഒരു കാലയളവിൽ ആവശ്യമായ ലോൺ തുകയിൽ അടയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശ നിരക്ക് തുകയായിരിക്കും ഇത്.

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ EMI എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ?

നിങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതു വരെ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ചിലവുകളെ EMI ബാധിച്ചേക്കാം. ലോൺ EMI കുറയ്ക്കാനും മുതൽമുടക്കുകൾ എളുപ്പത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ചില ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ:
 • ഒരു നീണ്ട തിരിച്ചടവ് കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുക - ഇത് ലോൺ ചെലവ് ഒരു ദീർഘകാലത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും ചെറിയ ഇൻസ്റ്റാളിൽ പണമടയ്ക്കാനും സഹായിക്കും
 • കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിനായി ലോൺ ദാതാവുമായി കൂടിയാലോചിക്കുക
 • കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കും കുറഞ്ഞ EMIകളും ആസ്വദിക്കുന്നതിന് CIBIL സ്കോർ നിലനിർത്തുക
 • നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടവ് ശേഷിക്കും അനുസരിച്ച് മികച്ച ഡീലുകൾക്കായി ഷോപ്പ് ചെയ്യുക

ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൽകേണ്ട കൃത്യമായ EMI അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. തുടർന്നുള്ള EMIകൾ‌ക്കായി മുൻ‌കൂട്ടി ക്രമീകരണങ്ങൾ‌ ചെയ്യാൻ‌ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

പേഴ്സണൽ ലോണിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ എത്രയാണ് ?

മുതൽ തുക ആകെ ആവശ്യമുള്ള ലോൺ തുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇത് പലിശ നിരക്ക് കണക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നു. നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാ:

12.9% പലിശ നിരക്കിൽ 36 മാസത്തെ കാലാവധിക്കായി നിങ്ങൾ രൂ.5 ലക്ഷം പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, മുതൽ തുക രൂ.5 ലക്ഷം ആയിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട പലിശനിരക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു EMI അടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അതിനാൽ, ലോൺ EMI പ്രതിമാസം രൂ. 16, 823 ആയിരിക്കും. കാലാവധിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ആകെ തുക രൂ. 6, 05, 623.

ഇപ്രകാരം, നിങ്ങൾ രൂ. 5 ലക്ഷം ലോൺ തുക നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങൾ രൂ. 6, 05, 623 (മുതൽ + പലിശ) തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

APR എന്താണ് ?

ലോൺ പലിശ നിരക്കും വാർഷിക ശതമാനം നിരക്കും അല്ലെങ്കിൽ APR ഉം ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. ഇത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ലോണുകൾക്ക് അല്ല. പേഴ്സണൽ ലോണിലുള്ള വാർഷിക നിരക്ക് പോലെ വായ്പക്കാരന്‍റെ പലിശ നിരക്കാണ് APR അഥവാ വാർഷിക ശതമാനം നിരക്ക്.

ഒറിജിനേഷൻ ചാർജുകൾ പോലുള്ള നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഫീസ് ലോണിനുള്ള APR ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു പേഴ്സണൽ ലോണോ മറ്റേതെങ്കിലും ലോണോ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര തുക നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് അറിയുന്നതിന് APR കണക്കാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ലോണിലുള്ള APR എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ?

An annual percentage rate or APR amounts to charges that you need to pay annually over loans such as a personal loan. You can calculate APR by using an APR calculator.

APR കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ടൂൾ ആണ്, മാത്രമല്ല വായ്പക്കാരെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലോണുകളുടെ യഥാർത്ഥ നിരക്ക് കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതാ:

 1. ലോൺ ഫീസ് ഒഴികെയുള്ള പ്രതിവർഷമുള്ള ലോണിന്‍റെ പലിശ നിരക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുക.
 2. ലോൺ ഫീസ് കുടിശ്ശികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും മൊത്തം കണക്കിലെ പലിശ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുക.
 3. മുൻപെ നടത്തിയ പണമടവുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ലോൺ ഹ്രസ്വകാല ലോണായി അടച്ചുതീർക്കുക. ദീർഘകാല ലോൺ ആയി നിങ്ങളുടെ അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.