ഹോം ലോണ്‍ പ്രീപേമെന്‍റ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ലോണിന്‍റെ മുഴുവൻ കാലയളവും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാഗികമായി (അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി) ലോൺ തിരിച്ചടച്ച് നിങ്ങളുടെ കടം കുറയ്ക്കാനോ ഏകീകരിക്കാനോ കഴിയുന്ന ഏതാനും മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രീപേമെന്‍റ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കടം കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, പലിശയുടെ രൂപത്തിൽ അധിക പണം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രീപേമെന്‍റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുക നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രീപേമെന്‍റോടുകൂടിയ ഹോം ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോളങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകണം:

  • ബാക്കിയുള്ള തുക
  • കാലയളവ്
  • പലിശ നിരക്ക്
  • പ്രീപേമെന്‍റ് തുക

നിങ്ങൾ കോളങ്ങളിൽ നൽകുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രീപേമെന്‍റിന് ശേഷമുള്ള പുതിയ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ വലതുവശത്ത് കാണാൻ കഴിയും.

What is Home Loan Prepayment?

Home loan prepayment refers to the act of prepaying a part or all of the outstanding principal amount of a home loan before its scheduled due date. Essentially, it means making an early repayment of the loan amount either in part or in full before the tenure of the home loan comes to an end.

Prepayment can be done in two ways- full prepayment and partial prepayment. In full prepayment, the entire outstanding balance of the home loan is paid off in one go, while in partial prepayment, a certain amount is paid towards the principal outstanding.

There are several benefits of making prepayments on a home loan. Firstly, it reduces the overall interest burden as the outstanding principal amount reduces, which means lower interest on the remaining balance. Secondly, it helps in bringing down the total cost of the loan as the interest component decreases with the reduction of the principal amount. Finally, prepayment can help borrowers get out of debt faster, which can save them a lot of time and money.

However, before making prepayments on a home loan, borrowers should take into account the prepayment charges, if any, that may be applicable. Most banks and financial institutions charge a nominal fee for making prepayments on a home loan. These charges are typically specified in the loan agreement and may vary from one lender to another.

Overall, prepaying your home loan can have significant benefits in terms of saving on interest costs and reducing the loan tenure. However, borrowers should carefully consider the costs and charges involved before making a decision.

How does a Home Loan Prepayment Calculator work?

You can calculate your EMI amount after you do part-prepayment. You just need to enter your outstanding loan amount, Tenure, rate of interest, and your part-prepayment amount. Once you enter these details, you can then find your new EMI.

Things to Consider Before Making Home Loan Prepayment

Making prepayments on a home loan can be a financially smart decision. It helps in reducing the outstanding principal amount, interest burden, and the repayment tenure. However, before making any prepayment, there are a few things that the borrower should consider. These include:

1 Prepayment Charges: Before making a prepayment, borrowers need to check the prepayment charges mentioned in their home loan agreement. Banks and financial institutions typically charge a fee on prepayment. Therefore, borrowers should calculate if the cost of the prepayment fee outweighs the benefits of making the prepayment.

2 Tax Implications: Prepayments on home loans can also have tax implications. Under Section 24 of the Income Tax Act, the interest portion of the home loan EMI is eligible for tax deduction up to Rs 2 lakhs. If a borrower opts for prepayment of a significant portion of the outstanding home loan, it may reduce the tax deductions they are eligible for.

3 Future Expenses: If the borrower is likely to require funds for a significant expenditure in the near future, such as a child's education or marriage, they should plan their finances accordingly. If the funds utilized for prepayment of home loans are needed in the future, it may result in additional borrowing costs.

4 Home Loan Tenure: If the borrower has a long repayment tenure, making a prepayment may help them save on interest and reduce the tenure. Therefore, borrowers need to evaluate the impact of making prepayment on the loan tenure.

5 Availability of Liquid Assets: Before making a prepayment, borrowers should evaluate the liquidity of their assets. If the borrower has low liquidity, they may not have enough funds to cushion against future emergencies. Therefore, they should weigh the potential benefits of making a prepayment against the risk of future emergencies.

In conclusion, borrowers need to evaluate all these factors before deciding to make a prepayment on their home loan. While prepayment can help reduce the interest burden and loan tenure, there may be other costs and implications that need to be considered.

ഹോം ലോൺ പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

ഹോം ലോണ്‍ പാര്‍ട്ട്‌- പ്രീപേമെന്‍റ് എന്നാല്‍ എന്താണ്?

പ്രീപേമെന്‍റ് എന്നാൽ ലോണിന്‍റെ നേരത്തെയുള്ള തിരിച്ചടവ് എന്നാണ്. ഇത് നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇൻസ്‌റ്റാൾമെന്‍റ് പേമെന്‍റ് ആണ്, ഇത് സാധാരണയായി ഒറ്റത്തുകയാണ്. ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ പ്രീപേമെന്‍റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് ഇഎംഐകൾക്ക് തുല്യമാണ്. കാലയളവിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുടെ ഭാഗം അടയ്ക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു പ്രീപേമെന്‍റിന് കാലാവധി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ തുക കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.

Is Home loan EMI calculator and part prepayment calculator same?

No, Home loan part-prepayment calculator and Home loan EMI calculator both are used for different purpose. The part-prepayment calculator helps you to calculate your part-prepayment amount while the EMI calculator helps you to calculate your EMIs. This calculator can also be used for calculation of EMI with a prepayment option.

എന്താണ് ഹോം ലോണ്‍ പാര്‍ട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍?

നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ ആദ്യകാല റീപേമെന്‍റിന്‍റെ ഗുണഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഹോം ലോൺ പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് കാൽക്കുലേറ്റർ.

ഹോം ലോൺ പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാല്‍, നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക തുടർന്ന് പ്രീ-പേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുക നൽകുക. ഈ തുക കണക്കാക്കിയ ഇഎംഐയുടെ മൂന്നിരട്ടിയെങ്കിലും ആയിരിക്കണമെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക.

മൂല്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സ്ലൈഡർ നിങ്ങളുടെ ഇടത്തേക്കോ വലത്തേക്കോ നീക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നവയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് മൂല്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും:

  • ലോൺ തുകകൾ
  • കാലയളവ് (മാസത്തില്‍)
  • പലിശ നിരക്ക്
  • നിങ്ങള്‍ പേ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാര്‍ട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് തുക

നിങ്ങൾ ഈ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയതിനുശേഷം, ക്ലിക്ക് “ഡണ്‍”. നിങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാനാകും:

  • EMI സേവ് ചെയ്തു: നിങ്ങളുടെ EMIലെ കിഴിവും EMI പോസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റിലെ പ്രതിമാസ സമ്പാദ്യവും ഈ പട്ടിക കാണിക്കുന്നു
  • ടെനോർ സേവ് ചെയ്തു: നിങ്ങളുടെ ടെനോർ പോസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റിന്‍റെ കിഴിവ് ഈ പട്ടിക കാണിക്കുന്നു.
ഹോം ലോണിലെ പ്രീപേമെന്‍റിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

കുറഞ്ഞ കുടിശ്ശിക, കുറഞ്ഞ കാലയളവ്, ചെറിയ ഇഎംഐകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയാണ് ഹോം ലോൺ പ്രീപേമെന്‍റ് വരുന്നത്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രീപേമെന്‍റുകൾ നിങ്ങളെ നേരത്തെ കടത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് ആത്യന്തികമായി നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്‌കോറിനെ ഗുണപരമായി ബാധിക്കും.

പ്രീപേമെന്‍റ് EMI കുറയ്ക്കുമോ?

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം പ്രീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ലെൻഡർ കാലയളവ് കുറയ്ക്കാം, അതിൽ നിങ്ങൾ അതേ തുക ഇഎംഐ ആയി കൃത്യമായി അടയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേ കാലയളവുമായി തുടരാം.

ഹോം ലോണുകളിൽ പ്രീപേമെന്‍റ് പെനാല്‍റ്റി ഉണ്ടോ?

ഇത് ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക് തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് ഹോം ലോൺ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പ്രീപേമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ലോഷറിൽ അധിക നിരക്കുകളൊന്നുമില്ല. അതേസമയം, ഫിക്സഡ് പലിശ നിരക്ക് ഹോം ലോണുകൾ പ്രീപേമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ലോഷറിൽ നാമമാത്രമായ ഫീസ് ആകർഷിക്കുന്നു.

What is the difference between a home loan EMI calculator and a prepayment calculator?

The home loan EMI calculator will help you calculate your EMIs by entering your loan amount, rate of interest, and tenure. While the prepayment calculator will help you calculate your new EMI after you do a part-prepayment.

What is the difference between home loan repayment and prepayment?

Home loan repayment and prepayment refer to the same thing - payment of the outstanding principal amount of a home loan. However, the key difference between the two is the timing of the payment.

Home loan repayment refers to the payment of the EMI (Equated Monthly Installment) on the due date every month. The EMI consists of two components - principal and interest. The principal component repays the outstanding loan amount, while the interest component represents the cost of borrowing the loan. Every month, the outstanding principal amount reduces, and the interest component decreases based on the remaining principal amount.

On the other hand, home loan prepayment refers to the payment of the outstanding loan amount before the scheduled due date. Prepayment can be done in two ways - partial or full. In partial prepayment, a specific amount of the outstanding loan is paid before the scheduled date, while in full prepayment, the entire outstanding loan amount is paid off before the due date.

Prepayment helps in reducing the interest and principal component of the EMI in the ensuing months. When a borrower makes a prepayment, the outstanding principal amount reduces, and the interest due on the remaining balance decreases, which leads to lower EMIs or a shorter loan tenure.

In summary, while repayment is the scheduled payment of the principal and interest every month until the end of the loan tenure, prepayment is the early payment of a part or the entire outstanding loan amount before the scheduled due date.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക