ഹോം ലോണിലെ പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ്

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

The home loan part pre-payment facility allows you to pay off a substantial portion of the principal outstanding before its due date. This helps you save on your overall interest payment and leads to an EMI reduction, a tenor reduction, or both.

There is no limit on the maximum amount, however, the minimum amount per pre-pay transaction cannot be less than 3 EMIs.

കൂടുതലായി വായിക്കുക: നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക