ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬ:

  • ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು
  • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಾರದು
  • ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ('ಪಿಎಲ್ಐ') ಪಿಎಂಎವೈ ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಾರದು

ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇವುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾಗಿವೆ:

  • ಜನಗಣತಿ 2011 ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
  • ಲೋನ್ ಪಡೆದ ನಿರ್ಮಾಣ / ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ 1ನೇ ಕಂತುಗಳ ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 36 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
  • ಎಲ್‌ಐಜಿ/ಇಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ ಕೆಟಗರಿಗಾಗಿ: ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ/ಪಡೆಯಲಾದ ಮನೆಗಳು ಮನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಪುರುಷ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮನೆಯು ಮನೆಯ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬಹುದು.