എന്താണ് CIBIL സ്‌കോർ?

നിങ്ങളുടെ സിബില്‍ (CIBIL) (300 മുതല്‍ 900 വരെയുള്ള നമ്പരുകളില്‍ ഒന്ന്) സ്കോര്‍ ഒരു മൂന്നക്ക നമ്പര്‍ ആണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വായ്പ്പാ യോഗ്യത തീരുമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്കോര്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലോണ്‍ ലഭിക്കുന്നതും എളുപ്പമാകും.