നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്താം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

  • നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ സമയത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കുക. ഒരു EMI പോലും ഒഴിവാക്കരുത്
  • തിരക്കിനിടയിലും നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഡെബ്റ്റ് തീര്‍പ്പാക്കുക
  • നിങ്ങളുടെ ലോണുകളിലെ മൊത്തം റീപേമെന്‍റ് തുക നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്‍റെ 50% ൽ കുറവാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക

  • ഒരുപാട് ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ കൈവശം വെയ്ക്കരുത്
  • നിങ്ങൾ ഒരു ലോൺ ഗ്യാരണ്ടറാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ബാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ വായ്പ എടുത്ത വ്യക്തി കൃത്യസമയത്ത് റീപേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക

മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ലളിതവും എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ചില ഘട്ടങ്ങളാണിവ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക