ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ അപേക്ഷകരുടെ സിബിൽ സ്കോര്‍ പരിശോധിക്കുമോ?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് വിശ്വാസ്യതയുടെ പ്രതിഫലനവും നിങ്ങളുടെ ലോൺ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാന മാനദണ്ഡവുമാണ് നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ. ഒരു പേഴ്സണല്‍ ലോണിന് വേഗത്തിലുള്ള അപ്രൂവല്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് മികച്ച സിബിൽ സ്കോര്‍ പ്രധാനമാണ്.

മറ്റ് പ്രമുഖ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളെപ്പോലെ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ ഒരു പ്രധാന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം ആയി പരിഗണിക്കുന്നു. ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പേഴ്സണല്‍ ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, നിങ്ങള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് 750 അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ കൂടുതല്‍ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

എന്നിരുന്നാലും, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ മറ്റ് എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിറവേറ്റിയെങ്കിലും സിബിൽ സ്കോർ അല്‍പ്പം കുറവാണെങ്കില്‍, ആഭ്യന്തര നയങ്ങള്‍ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിച്ചേക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക