സഹ അപേക്ഷകന്‍റെ അർത്ഥം

മറ്റൊരു വായ്പക്കാരനുമായി ജോയിന്‍റ് ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സഹ അപേക്ഷകൻ. സഹ-അപേക്ഷകൻ വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ അവകാശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോ-സൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരന്‍ററിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്.

Who can be a co-applicant for a home loan?

ഹോം ലോണിന് സഹ-ഉടമ സഹ-അപേക്ഷകനായിരിക്കണം. സൂചിപ്പിച്ച ഏതാനും ബന്ധങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സഹ-അപേക്ഷകരാകാൻ കഴിയൂ: മകനും അവിവാഹിതയായ മകൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ജോയിന്‍റ് ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും ഒരുമിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം. സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഹോം ലോൺ എടുക്കാം, എന്നാൽ സഹോദരൻ-സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി-സഹോദരി കോമ്പിനേഷൻ അനുവദനീയമല്ല. സുഹൃത്തിനൊപ്പം ജോയിന്‍റ് ഹോം ലോൺ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾക്ക് സഹ-അപേക്ഷകനാകാൻ കഴിയില്ല.

ജോയിന്‍റ് ഹോം ലോണുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, സഹ-അപേക്ഷകന്‍റെ വരുമാനം കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ശരിയായ ലോൺ തുകയും കാലയളവും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.

Co-applicant example

A co-applicant in a home loan is someone who applies for the loan alongside the primary applicant. For example, consider Mr. and Mrs. Smith, a married couple. To increase their loan eligibility and share the financial responsibility, they apply for the loan together. They both co-own the property, split the repayment burden, and enjoy potential tax benefits. This arrangement divides financial commitment and offers a safety net for both parties.

Co-Applicants vs. Co-Signers

Co-applicants and co-signers play distinct roles in a home loan application, each with its own level of financial responsibility and implications.

Co-applicants:

 • Share loan responsibility and ownership.
 • Both contribute to eligibility and credit assessment.
 • Can claim tax benefits and share risks.

Co-signers:

 • Provide loan repayment guarantee if primary borrower defaults.
 • Not co-owners, their credit assessment may not always be required.
 • Generally, do not receive tax benefits but carry higher repayment risk.

It is advised to choose carefully based on financial needs and understand implications before involving co-applicants or co-signers in a home loan application.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

What is the difference between a first applicant and a co-applicant?

The terms ‘first applicant’ and ‘co-applicant’ refer to individuals involved in a home loan application, each with distinct roles and responsibilities. Understanding the difference between them is crucial when applying for a home loan.

First applicant:

 • Main borrower with primary responsibility for the loan.
 • Credit assessment focuses mainly on their financial profile.
 • Owns the property and communicates with the lender.

Co-applicant:

 • Applies jointly, sharing loan responsibility and ownership.
 • Both applicants' credit histories and incomes are assessed.
 • Shares ownership rights and contacts the lender as needed.

Both play distinct roles, affecting loan eligibility, ownership, and financial obligations.

Can a co-applicant be removed?

Yes, it is often possible to remove a co-applicant from a home loan, but the process and requirements can vary depending on the lender and the specific terms of the loan agreement.