പേഴ്സണല്‍ ലോണിലുള്ള വിവിധ തരം ഫീസുകളും ചാര്‍ജ്ജുകളും

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉള്ളതിനാൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പേഴ്സണൽ ലോൺ 100% സുതാര്യവും, രഹസ്യ ചാർജ്ജുകൾ ഇല്ലാത്തതുമാണ്.

ഒരു പേഴ്സണല്‍ ലോണില്‍ ഈടാക്കുന്ന നിരക്കുകളും ഫീസുകളും താഴെ പട്ടികയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു:

നിരക്കുകളുടെ തരങ്ങൾ

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

13% മുതല്‍

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ലോൺ തുകയുടെ 4.13% വരെ (നികുതികളും)

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 600 - രൂ. 1,200 ഓരോ ബൌൺസിനും (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ കുടിശ്ശികയിൽ പ്രതിമാസം 2% മുതൽ 4% വരെ.

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/EMI ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഈ പിഴ പലിശ വീഴ്ച വരുത്തിയ തീയതി മുതൽ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

ഡോക്യുമെന്‍റ്/സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ് ചാർജ്ജുകൾ

സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്കൌണ്ട്/റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ/ഫോർക്ലോഷർ ലെറ്റർ/നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഇന്‍ററസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/മറ്റ് ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ- എക്സ്പീരിയയിൽ നിന്ന് അധിക ചെലവ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/മറ്റ് ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റിന്‍റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിനും/ലെറ്റർ/സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ. 50 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) എടുക്കാം.

അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോണിന് ബാധകമായ ഫീസുകളും ചാർജുകളും സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇവിടെ വായിക്കുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക