എപി യിലെ എൻടിആർ റൂറൽ ഹൗസിംഗ് സ്കീം എന്താണ്?

എൻടിആർ ഹൗസിംഗ് സ്കീമിന് കീഴിൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഗ്രാമീണ ദരിദ്രർക്ക് ഏകദേശം 25 ലക്ഷം വീടുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ എപി ഹൗസിംഗ് സ്കീം മൊത്തം ചെലവ് രൂ. 31,000 കോടി ആയിരിക്കും. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ സൈറ്റിൽ നിലവിലെ എപി എൻടിആർ ഹൗസിംഗ് സ്കീം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ലഭ്യമാണ്. എൻടിആർ ഹൗസിംഗ് സ്കീം ഇതിനകം 2019 ആദ്യത്തെ നാല് ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടുകൾ കൈമാറി.

എപി എൻടിആർ ഹൗസിംഗ് സ്കീമിന്‍റെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എപി ഹൗസിംഗ് സ്കീമിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ജില്ല പ്രകാരം, ഡിവിഷൻ പ്രകാരം, ഘടന പ്രകാരം, മണ്ടൽ പ്രകാരം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് പ്രകാരം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.