ഒരു ഭവന നിര്‍മ്മാണ ലോണ്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ഒരു ഹോം കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ലോണ്‍ എന്നത് ഇപ്പോഴും നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പര്‍ട്ടിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു തരം ഹോം ലോണ്‍ ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങി, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഹോം ലോൺ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. അത്തരം ഓഫർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അപ്രൂവൽ ലഭിച്ചാൽ മുഴുവൻ ലോൺ തുകയും വിതരണം ചെയ്യുന്നതല്ല.

പകരം, നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ ഘട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിംഗിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കാം. അതിന്‍റെ ഫലമായി, ഉപയോഗിച്ച തുകയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പലിശ അടയ്ക്കുകയും മുഴുവൻ അനുമതിയിലും അല്ല.

ഒരു വീടിന്‍റെ ബാഹ്യ നിർമ്മാണത്തിന് മാത്രമേ അത്തരം ലോണുകൾ നൽകുകയുള്ളൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനിംഗിന് കണക്കാക്കുന്നില്ല, അംഗീകൃത പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ നടത്തുകയുള്ളൂ.

ഇതും വായിക്കുക: ഒരു ഭവന നിര്‍മ്മാണ ലോണ്‍ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങള്‍ അറിയേണ്ടതെല്ലാം