ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2023-24)

3 ನಿಮಿಷದ ಓದು

Income tax benefit on home loan is available under Section 80 EEA, which provides income tax benefits of up to Rs. 1.5 lakh on the home loan interests paid. These home loan tax benefits are available over and above the existing exemption of Rs. 2 lakh under Section 24(b).

You can get tax benefit on home loans under Section 24, 80C, and 80EE/ 80EEA only if you choose the old tax regime. The new tax regime (Budget 2023) does not include these provisions.

ರೂ. 45 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮನೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರು ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ರೂ. 3.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಂಎವೈ ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಇಇಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು, ಎಫ್‌ವೈ23-24 ನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಇಇಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿಭಾಗಗಳು

Here are some key sections of the Income Tax Act in India that provide tax benefits on home loans:

ವಿಭಾಗ

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ವಿವರಣೆ

Section 24(b)

Deduction on interest

Up to Rs. 2 lakh/yr on home loan interest for self-occupied property; no limit for non-self-occupied property

ಸೆಕ್ಷನ್ 80C

Deduction on principal

Up to Rs. 1.5 lakh/yr on principal repayment of home loan

Section 80EEA

Additional interest deduction

Up to Rs. 1.5 lakh/yr for interest on affordable housing loans

Section 80EEB

Electric vehicle loan deduction

Up to Rs. 1.5 lakh/yr for electric vehicle loan interest

ವಿಭಾಗ 54

Capital gains exemption

Exemption on property sale if reinvested in another property

Section 54F

Capital gains exemption

Exemption on non-property asset sale if invested in property

Section 24(b) & Section 56(2)(x)

Co-ownership benefit

Deductions for co-owned property with co-borrowers

ಸೆಕ್ಷನ್ 80EE

First-time homebuyer deduction

Up to Rs. 50,000/yr interest deduction for first-time homebuyers

Section 10(14)

HRA exemption

Exemption for HRA received while living in a rented house

Home loan tax benefits under Section 80C & Section 24

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನೀವು ಇಎಂಐ ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ - ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ. IT ಕಾಯ್ದೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

1 ಪರಿಚ್ಛೇದ 80C

ಇವುಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯ ಕಡಿತಗಳಾಗಿವೆ

 • ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದ, ₹ 1.5 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ
 • This may include deduction on stamp duty and registration charges but can be claimed only once and in the same year that they are incurred. Section 80C of the Income Tax Act in India provides deductions for certain specified investments and expenditures

2 ವಿಭಾಗ 24

Under Section 24 of the Income Tax Act, there are two types of deductions available for home loan interest:

 1. Deduction up to Rs. 2 lakh: Taxpayers can enjoy a maximum deduction of up to Rs. 2 lakh on the interest amount payable for a home loan. This deduction is applicable for properties whose construction is completed within five years.
 2. Limited deduction if construction not completed in 5 years: If the construction of the property is not finished within the specified five-year period, the maximum deduction reduces to Rs. 30,000 instead of Rs. 2 lakh.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತ

Section 80EE allows income tax benefits on the interest portion of the residential house property loan availed from any financial institution. You can claim a home loan interest deduction of up to Rs. 50,000 per financial year as per this section. You can continue to claim until you have fully repaid the loan. The deduction under 80EE is applicable only to individuals, which means that if you are a HUF, AOP, a company, or any other kind of taxpayer, you cannot claim the benefit under this section. To claim this deduction, you should not own any other house property on the date of the sanction of a loan. Use the home loan EMI calculator to estimate your home loan EMIs..

Tax deductions on the Principal Amount

Tax deductions are available on the principal amount of a home loan under certain conditions. These deductions can be claimed under Section 80C of the Income Tax Act, 1961.

Here are some key points to consider:

Maximum deduction: The maximum deduction allowed under Section 80C for the principal repayment of a home loan is capped at Rs. 1.5 lakh per financial year. This deduction is part of the overall limit of Rs. 1.5 lakh that includes other eligible investments and expenses.

Conditions for claiming deduction: To claim the deduction, the property should be in your name, and the construction should be completed. If you have taken a loan for renovation or repair work, the deduction can be claimed after completion of the renovation or repair.

Tax benefit on joint home loan: In case of a joint home loan with a co-applicant, each co-applicant is eligible for a separate deduction, provided they are also co-owners of the property.

Pre-construction period: For properties under construction, the principal repayment cannot be claimed as a deduction until the construction is completed. However, during the construction period, you can claim the interest paid as a deduction in five equal installments starting from the year of completion.

Home loan certificate: The lending institution provides a home loan certificate that states the principal and interest components of the repayment. This certificate is essential for claiming the deduction while filing your income tax return.

It is crucial to keep in mind that tax laws are subject to change, so it is advisable to consult a tax professional or refer to the latest tax regulations for accurate and up-to-date information regarding tax deductions on the principal amount of a home loan in India.

Tax Deduction for First-Time Buyers

First-time home buyers who opt for a home loan can avail of certain tax deductions to reduce their tax liability. Here are some important points to consider:

Section 80EEA: Under Section 80EEA of the Income Tax Act, 1961, first-time home buyers can claim an additional deduction of up to Rs. 1.5 lakh on the interest paid on home loans. This deduction is available over and above the existing deductions allowed under Section 24(b) for home loan interest.

Eligibility criteria: To be eligible for this deduction, the following conditions must be met:

 • The home loan must be taken from a financial institution between specific dates, as notified by the government
 • The stamp duty value of the property should not exceed Rs. 45 lakh
 • The buyer should not own any other residential property on the date of sanctioning the loan

Maximum deduction limit: The deduction under Section 80EEA is capped at Rs. 1.5 lakh per financial year and can be claimed until the repayment of the loan is completed or for a maximum of 7 years, whichever is earlier.

Joint ownership: In the case of joint ownership of the property, each co-owner who is a first-time home buyer can claim this deduction, provided they fulfill the eligibility criteria individually.

Documentation: It is essential to maintain all the necessary documents, such as loan sanction letter, loan repayment statements, and other supporting documents, to substantiate the claim while filing income tax returns.

Tax planning: It is advisable to consult a tax professional to understand the specific tax implications and benefits based on your individual circumstances and financial goals.

Remember to keep track of any changes in tax laws and consult a tax advisor to ensure accurate and up-to-date information regarding tax deductions for first-time home buyers in India who opt for a home loan.

Home loan tax benefits under Section 80EE and Section 80EEA

Both Section 80EE and Section 80EEA of the Income Tax Act provide additional tax benefits on home loan interest, specifically for first-time homebuyers.

ಸೆಕ್ಷನ್ 80EE

 • First-time homebuyer: To be eligible for the deduction under Section 80EE, the taxpayer must be a first-time homebuyer. It means the individual should not own any residential property on the date of the loan sanction.
 • Maximum deduction: Under Section 80EE, first-time homebuyers can claim an additional deduction of up to Rs. 50,000 on the interest paid on a home loan during a financial year. This deduction is over and above the deduction available under Section 24.
 • Property value and loan amount limit: The value of the property for which the loan is taken should not exceed Rs. 50 lakh. Additionally, the loan amount should not exceed Rs. 35 lakh.
 • Sanction period: The home loan should be sanctioned between specific financial years, as notified by the government. As of my last update, this period was from April 1, 2016, to March 31, 2017.

Section 80EEA

 • Affordable housing: Section 80EEA was introduced to provide additional tax benefits to individuals buying affordable housing properties.
 • First-time homebuyer: Similar to Section 80EE, the taxpayer must be a first-time homebuyer to claim the deduction under Section 80EEA.
 • Maximum deduction: Under Section 80EEA, first-time homebuyers can claim an additional deduction of up to Rs. 1.5 lakh on the interest paid on a home loan during a financial year. This deduction is over and above the deductions available under Section 24 and Section 80EE.
 • Property value and loan amount limit: The value of the property for which the loan is taken should not exceed Rs. 45 lakh. Additionally, the loan amount should not exceed Rs. 25 lakh.

ಗಮನಹರಿಸಲು ಕೆಲವು ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳು:

ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾಯಿಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

 • ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು
 • ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಿ
 • ನೀವು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
 • ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವಾಗ, ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ನೀವು ಎಚ್‍ಆರ್‌ಎ ಮೇಲೆಯೂ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು

Please note that tax laws and provisions may change over time due to budget announcements or amendments in tax regulations. Therefore, it is essential to verify the latest provisions and consult a tax professional to understand the most up-to-date tax benefits applicable to your specific circumstances.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: FAQ ಗಳು

ಜಂಟಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳೇನು?

ಜಂಟಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಲಗಾರರು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯು ಕೂಡ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ನಿಂದ ಜಂಟಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ನ ಸಹ-ಸಾಲಗಾರರಾಗಬಹುದು. ಕೇವಲ ಷರತ್ತು ಏನೆಂದರೆ ಹೌಸ್ ಲೋನಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಸಹ- ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿರಲೇಬೇಕು.

ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆಯೇ?

ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಎರಡನೇ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ವಯಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ (ಎಫ್‌ವೈ19-20) ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿದೆ.

 • ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಂಟಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮನೆಯ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ
 • ಟಿಡಿಎಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ
 • ನೀವು ಈ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ವಯಂ-ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಹೋಮ್ ಲೋನಿಗೆ ಕಡಿತವಾಗುವ ಗರಿಷ್ಠ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1961 ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 • ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ; ಸ್ವಯಂ ವಾಸಿಸದ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ
 • ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ
 • ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಇಇಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ
ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರು?

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ಸೆಕ್ಷನ್ 24, 80ಸಿ ಮತ್ತು 80ಇಇಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಹ-ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಾನು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೋರಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತಹ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

 • ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರ್ಮಾಣವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದ ಕಡಿತ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ
 • 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ, ಕೇವಲ ರೂ. 30,000 ವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಲಗಾರರು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಲದಾತರು ಅಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಗಳ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ.

ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಲೋನ್ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆಯೇ?

24(ಬಿ) ಮತ್ತು 80ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ:

 • ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ/ನಿರ್ಮಾಣ
 • ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಯ ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ

ಅಂತಹ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ, ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

2023- 24 ರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

Yes, in addition to the deductions of up to Rs. 1.5 lakh on principal repayments, homet buyers can get extra tax benefit on the interest payments.

ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು?

ಅಸಲು ಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

2022-23 ರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಸೆಕ್ಷನ್ 80, ಇಇಎ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ 'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ' ತೊಡಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2021 ಅಥವಾ ಎಫ್‌ವೈ 2021-22 ರಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಿಂದ, ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಎಫ್‌ವೈ 23 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹೊಸ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಇಇಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಜೆಟ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2022 ರಂದು ಮುಗಿದಿದೆ.

IT ಕಾಯ್ದೆಯ 80EE ಮತ್ತು 24 ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಅರ್ಜಿದಾರರು I-T ಕಾಯ್ದೆಯ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ 80EE ಮತ್ತು 24 ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಂತರ ಸೆಕ್ಷನ್ 80EE ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಜಂಟಿ ಹೋಮ್ ಲೋನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಜಂಟಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಸಾಲಗಾರರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಸಲಿನ ಮೇಲೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Are there any other tax deductions I can claim with respect to interest payment on the home other than the interest under Section 24(b)?

In India, taxpayers can claim tax deductions on home loan interest under Section 24(b) of the Income Tax Act. This deduction is available for self-occupied properties that are completed within five years and for which the loan was taken for acquisition or construction. The maximum deduction available under Section 24(b) is Rs. 2 lakh.

In addition to Section 24(b), there is a separate deduction available under Section 80EEA for interest paid on affordable housing loans. This deduction is available for properties with a stamp duty value of Rs. 45 lakh or less, and the loan must have been sanctioned before March 31, 2024 The maximum deduction available under Section 80EEA is Rs. 1.5 lakh.

It is important to note that the overall deductions on home loan interest, including both Section 24(b) and Section 80EEA, cannot exceed Rs. 2 lakh for a self-occupied property. However, for let-out or deemed to be let-out properties, there is no upper limit on the interest deduction. To ensure accurate information and proper tax planning, it is recommended to consult with a tax advisor or refer to the latest guidelines issued by the Income Tax Department.

Here is a table summarizing the tax deductions available for home loan interest in India:

ವಿಭಾಗ

Deduction available

ಅರ್ಹತೆ

ಷರತ್ತುಗಳು

24(b)

2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ

Self-occupied property

Property must be completed within 5 years and loan must be taken for acquisition or construction.

80EEA

1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ

Affordable housing property

Stamp duty value of the property must not exceed Rs. 45 lakh and loan must have been sanctioned before March 31, 2024.

Can I claim both Section 24 and 80EE?

You can claim both Section 24 and Section 80EE deductions simultaneously if you meet their eligibility criteria.

 1. Under Section 24, you can claim up to Rs. 2 lakh deduction on home loan interest for a self-occupied or rented property, subject to conditions.
 2. Under Section 80EE, first-time homebuyers can claim an extra deduction of up to Rs. 50,000 on home loan interest, over and above Section 24, with specific conditions:
  1. The homebuyer should be a first-time buyer
  2. Property value should not exceed Rs. 50 lakh
  3. Loan amount should not exceed Rs. 35 lakh
  4. The loan should be sanctioned between specific financial years notified by the government
ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ