ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿರುವ ಫೀಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು ಎಷ್ಟು?

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ಫೀ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್.
 

Types of Fees Charges Applicable
Personal Loan Interest Rates 12.99% onwards
Processing fees 2.25% - 3% of the loan amount
EMI bounce charges Rs. 1,200 per bounce
Penal interest 2.38 % default interest including taxes per month
Secure fee (only for online approvals) Rs. 4,499

ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳುಓದಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.