தனிநபர் கடனை முன்கூட்டியே அடைப்பதற்கான கட்டணங்கள் யாவை?

உங்கள் தனிநபர் கடனை முன்கூட்டியே அடைத்தல் என்பது மீதமிருக்கும் உங்கள் கடனை மாத தவணைகளுக்கு பதில் முழுமையாக ஒரே முழு தொகை மூலம் திரும்பச் செலுத்துதல் ஆகும். பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் 4% மற்றும் மீதமிருக்கும் கடன் தொகையின் மீதான வரிகள் ஆகியவைகளின் கூட்டு தொகையை முன்கூட்டியே அடைத்தல் கட்டணமாக வசூலிக்கிறது.
உங்களது தனிநபர் கடனுக்கு பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகதங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் பற்றி இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.