എന്താണ് ഫോയിർ? ഇത് പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ അപ്രൂവലിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോണ്‍ അപേക്ഷകന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത വിലയിരുത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പോലെയുള്ള അണ്‍സെക്യുവേര്‍ഡ് ലോണുകള്‍ക്ക്. അത് ചെയ്യാന്‍ ബാങ്കുകളെയും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നത് എഫ്ഒഐആര്‍ എന്ന മെട്രിക് ആണ്. ഫിക്സഡ് ഒബ്ലിഗേഷന്‍ ടു ഇന്‍കം റേഷ്യോ എന്നാണ് എഫ്ഒഐആര്‍-ന്‍റെ പൂർണ്ണരൂപം, നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട റീപേമെന്‍റ് ശേഷി ഉണ്ടോയെന്ന് നിര്‍ണയിക്കാന്‍ എഫ്ഒഐആര്‍ ലെന്‍ഡറെയും സഹായിക്കുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിന്‍റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന നിലയിൽ എഫ്ഒഐആർ നിങ്ങളുടെ നിശ്ചിത പ്രതിമാസ പണച്ചെലവ് കണക്കാക്കും. ഫലം നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ വരുമാനവും ലോൺ തിരിച്ചടവിന് മതിയാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നും സൂചിപ്പിക്കും. അണ്‍സെക്യുവേര്‍ഡ് ലോണുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ലെന്‍ഡറിനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലായതിനാല്‍, ലെന്‍ഡര്‍ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ യോഗ്യത വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ എഫ്ഒഐആർ-ന് ഗണ്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകും. എഫ്ഒഐആർ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഒരു അപേക്ഷകൻ ലെൻഡറിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച വരാനിരിക്കുന്ന ലോണിലേക്ക് അടയ്‌ക്കേണ്ട ഇഎംഐകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് കടം-വരുമാന അനുപാതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങളുടെ എഫ്ഒഐആര്‍ 40% നും 50% നും ഇടയില്‍ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതായത് മാസം തോറുമുള്ള മൊത്തം ചെലവ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്‍റെ 50% ല്‍ കവിയാൻ പാടില്ല. ഉയർന്ന ആസ്തി മൂല്യം ഉള്ളവരുടെ കാര്യത്തില്‍, ചില ലെന്‍ഡര്‍മാര്‍ 65% അല്ലെങ്കിൽ 70% വരെ തോതില്‍ എഫ്ഒഐആര്‍ കണക്കാക്കാറുണ്ട്.

FOIR എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

FOIR കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം.

ഫിക്‌സഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഇൻകം റേഷിയോ = മൊത്തം നിശ്ചിത പ്രതിമാസ ബാധ്യതകൾ/ മൊത്തം പ്രതിമാസ ശമ്പളം x 100

താഴെപ്പറയുന്ന ഉദാഹരണത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക:

ഒരു വ്യക്തി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് രൂ. 5 ലക്ഷം പേഴ്സണൽ ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ മൊത്തം പ്രതിമാസ വരുമാനം രൂ. 80,000 ആണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിശ്ചിത ചെലവുകളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • കാർ ലോണിന്‍റെ ഇഎംഐ ആയി രൂ. 5,000
 • ഹോം ലോണിലേക്കുള്ള ഇഎംഐ ആയി രൂ. 7,000
 • പ്രതിമാസ വാടക രൂ. 8,000
 • മറ്റ് ഫിക്സഡ് പേമെന്‍റുകളിൽ രൂ. 8,000 ഉൾപ്പെടുന്നു

കൂടാതെ, ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാവി ലോണിന് കണക്കാക്കിയ ഇഎംഐ രൂ. 11,377 ആണ്.

ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ എഫ്ഒഐആർ = (5,000 + 7,000 + 8,000 + 8,000 + 11,377)/80,000 x100 = 49.2%.

ഇവിടെ, നിശ്ചിത പ്രതിമാസ ബാധ്യതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്:

 • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റുകൾ
 • നിലവിലുള്ള ഇഎംഐകൾ
 • റെന്‍റ് പേമെന്‍റ്
 • പ്രതിമാസ ജീവിത ചെലവുകൾ
 • നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന ലോണിന്‍റെ ഇഎംഐ
 • മറ്റ് കടം ബാധ്യതകൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ

എന്നിരുന്നാലും, ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിലേക്കും അടയ്‌ക്കേണ്ട നികുതികളിലേക്കുമുള്ള സംഭാവനകൾ നിശ്ചിത പ്രതിമാസ ബാധ്യതകളായി കണക്കാക്കില്ല.

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ അപ്രൂവലിനെ FOIR എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്?

കുറഞ്ഞ FOIR നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസുകളെ താഴെപ്പറയുന്ന രീതികളിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു:

 • മൊത്തം ബാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നു
 • ഡിസ്പോസബിൾ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു
 • റീപേമെന്‍റ് ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

അത്തരം ഘടകങ്ങൾ ഒരു അപേക്ഷകന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ്, അതിനാൽ ലോൺ അപ്രൂവൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവന്‍റെ/അവളുടെ സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

ഉയർന്ന എഫ്ഒഐആർ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ അപ്രൂവൽ സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും:

 • കുടിശ്ശികയുള്ള ലോണ്‍ ബാധ്യത അടച്ച് തീർക്കുക
 • കുറഞ്ഞ FOIR ഉള്ള കോ-സൈനറുമായി അപേക്ഷിക്കുക
 • തിരഞ്ഞെടുത്ത ലെന്‍ഡര്‍ നിശ്ചയിച്ച മറ്റ് എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിറവേറ്റുക
 • ലെൻഡറിന് മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥിര വരുമാന സ്രോതസ് വെളിപ്പെടുത്തുക

നിങ്ങളുടെ എഫ്ഒഐആര്‍ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കുറയ്ക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. സാധാരണഗതിയിൽ, ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോര്‍ ഉയര്‍ന്നതും, എഫ്ഒഐആര്‍ കുറവും ആണെങ്കില്‍, നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപൂര്‍വ്വം ഒരു പേഴ്സണല്‍ ലോണിലൂടെ വേണ്ടത്ര ഫണ്ട് നേടാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക