2023 ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಸಂಬಂಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ, ವೆಚ್ಚಗಳು, ವಯಸ್ಸು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.. ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಉಚಿತ, ಬಳಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23 ಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಹಂತಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23 ಗಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ? (AY 2023-24)? (AY 2023-24)?((AY 2023-24)?(AY 2023-24)?)(AY 2023-24)??(AY 2023-24)?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

1. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
2. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
3. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ:

 • 80C (ELSS ಫಂಡ್‌ಗಳು, PPF, ಹೌಸ್ ಲೋನ್ ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ)
 • 80CCD(1B) (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)
 • 24B (ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿ)
 • 80E (ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿ)
 • 80G (ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಗಳು)

4. HRA, LTA ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀವು '0' ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, AY 2023-24 (FY 2022-23) ಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23 ಗಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ (ಸಂಬಳ, ಬಾಡಿಗೆ, ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ಆದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ TDS ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಹಂತಗಳು

ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಸರಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಹಂತಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ:

 1. ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
 2. ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಿಸಿ
 3. ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 4. ಐಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 5. ಐಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ (ಸಂಬಳ, ಬಾಡಿಗೆ, ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ಆದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಚ್ಆರ್‌ಎ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಚ್ಆರ್‌ಎ ಮೇಲೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮುಂಬೈನ ಎಂಎನ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ 30 ವರ್ಷದ ಸಮೈರಾ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12,50,000 ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 50,000 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು 12,00,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 1,50,000 ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 10,50,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23 ರಂತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ - ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸತು. ತೆರಿಗೆದಾರರಾಗಿ, ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:

ಸಮೈರಾ ಅವರಿಗೆ, ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವು 4% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ 1,27,500 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ 1,32,600 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:

ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶವು 4% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ 1,25,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವು 1,30,000 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

ನಮ್ಮ ಸರಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23 ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರ

ರೂ. 2,50,000 ವರೆಗೆ

ಇಲ್ಲ

ರೂ. 2,50,001 – ರೂ. 5,00,000

ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ 5% + ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 4% ಸೆಸ್

ರೂ. 5,00,001 – ರೂ. 7,50,000

ರೂ. 12,500 + ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 10% + 4% ಸೆಸ್

ರೂ. 7,50,001 – ರೂ. 10,00,000

ರೂ. 37,500 + ರೂ. 7.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 15% + 4% ಸೆಸ್

ರೂ. 10,00,001 – ರೂ. 12,50,000

ರೂ. 75,000 + ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 20% + 4% ಸೆಸ್

ರೂ. 12,50,001 – ರೂ. 15,00,000

ರೂ. 1,25,000 + ರೂ. 12.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 25% + 4% ಸೆಸ್

ರೂ. 15,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

ರೂ. 1,87,500 + ರೂ. 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 30% + 4% ಸೆಸ್


ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23 ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

1 60 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ

ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ

ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರ

ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ

ಇಲ್ಲ

ರೂ. 2,50,001 – ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಗಳು

ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ 5% + ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 4% ಸೆಸ್

ರೂ. 5,00,001 – ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಗಳು

ರೂ. 12,500 + ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ 20% + 4% ಸೆಸ್

ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

ರೂ. 1,12,500 + ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ 30% + 4% ಸೆಸ್


2 60 ಮತ್ತು 80 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು)

ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ

ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರ

ರೂ. 3 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ

ಇಲ್ಲ

ರೂ. 3,00,001 – ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಗಳು

ರೂ. 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ 5% + ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 4% ಸೆಸ್

ರೂ. 5,00,001 – ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಗಳು

ರೂ. 10,500 + ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ 20% + 4% ಸೆಸ್

ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

ರೂ. 1,10,000 + ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ 30% + 4% ಸೆಸ್


3 80 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (ಅತಿ-ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು)

ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ

ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರ

ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ

ಇಲ್ಲ

ರೂ. 5,00,001 – ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಗಳು

ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ 20% + ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 4% ಸೆಸ್

ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

ರೂ. 1,00,000 + ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ 30% + 4% ಸೆಸ್

ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು:

 • ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ
 • ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೆರಿಗೆ ರಿಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
 • ತ್ವರಿತ ದೃಢೀಕರಣ ರಸೀತಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
 • ಗೌಪ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ
 • ದೋಷ-ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ
 • ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
 • ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತದೆ
 • ತಡವಾದ ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ
 • ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಎಲ್ಲರೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕೇ?

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಾಗಿ, ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿ:

 • 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷ
 • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ (60 ಮತ್ತು 80 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ)
 • ಅತಿ-ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ (80 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು)

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ:

 • ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ
 • ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ
 • ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಆದಾಯ / ಸ್ವತ್ತುಗಳು
 • ಸಂಬಂಧಿತ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2021 ರ ಪ್ರಕಾರ, 75 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವುದು/ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ FY 2021-22 ಕ್ಕೆ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಿಕರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಶೂನ್ಯ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಇತರ ಘಟಕಗಳು:

 • ಹಿಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ (HUF)
 • ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ (AoPs)
 • ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 • ಚಾರಿಟೆಬಲ್/ ಧಾರ್ಮಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು
 • ಕಂಪನಿ
 • ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆರ್ಟಿಫೀಶಿಯಲ್ ಜ್ಯುಡೀಶಿಯಲ್
 • ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು (BOI)

ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರಿಯಾದ ITR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇ-ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳು ಯಾವುವು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇ-ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿ:

 • PAN, ಆಧಾರ್, ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
 • ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳು (ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಯಾವ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ)
 • ಫಾರ್ಮ್ 16 ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, FD ಗಳಿಂದ
 • ಅಧ್ಯಾಯ VI-A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C, 80D ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡಿತದ ವಿವರಗಳು
 • ಪಾವತಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ ಪುರಾವೆ (ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ, TDS, ಇತ್ಯಾದಿ)

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಯಾವುವು?

 • ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಡಿತ (ರೂ. 50,000)
 • ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು)
 • ರಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ)
 • ಕೆಲಸ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು (ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಮೀಲ್ ಕೂಪನ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ)
 • ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗಳು
 • 80C, 80CCC, 80CCD(1) (NPS, PPF, ELSS, ಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಲ್ಕ, ತೆರಿಗೆ-ಉಳಿತಾಯ FD)
 • 80D (ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು)
 • 80C, 24B, ಮತ್ತು 80EE/ 80EEA (ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ)
 • 80E (ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ)
 • 80G (ಅನುಮೋದಿತ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು)
 • 80TTA (ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ)
 • ಇತರೆ ಕಡಿತಗಳು

ಈ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು/ ಕಡಿತಗಳು ಹಳೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನನ್ನ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು?

ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಬರುವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ (ಹಳೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕಳೆದು) ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲದ ಆದಾಯ ಸೇರಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದೆ.

ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಂದು ಸರಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು:

 • ಲಿಂಗ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
 • ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 • ಪಾವತಿಸಿದ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 • ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಮರುಪಾವತಿಸಿದ ಅಸಲನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಆ ಕೂಡಲೇ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

80C ಕಡಿತದ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?

ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ. 50,000 ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಡಿತ ಇದೆ.

ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಕಡಿತಗಳು ಇಪಿಎಫ್, ಪಿಪಿಎಫ್, ಇಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಎಫ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಐಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು, ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ₹ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿ 80CCC, 80CCD(1), ಮತ್ತು 80CCD(2) ರೀತಿಯ ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಹೋಮ್ ಲೋನನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು:

 • ಪ್ರಧಾನ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ
 • ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 24B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ
 • ಸೆಕ್ಷನ್ 80EE ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ. 50,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತವಾಗಿ
 • ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಇಇಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತ

ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 80EE ಅಥವಾ 80EEA ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಕಡಿತವು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ (ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ + ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ + ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ). ಸಹ-ಮಾಲೀಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜಂಟಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲು ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?

ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 24B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ. ಈ ಕಡಿತವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು/ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ನೀವು ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಕಡಿತದ ಮಿತಿ ರೂ. 30,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು?

ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅತಿಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವು ₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 87ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹12,500 ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?

ಐಟಿಆರ್-ವಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ - ಪರಿಶೀಲನಾ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಸೇರಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿದೆ.. ನಿಮ್ಮ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್‌ನ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಿಆರ್-ವಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ 120 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಪಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ITR ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಲೋನ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಡೇಟಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನೀವು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ/ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೇಟಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಊಹೆಗಳು/ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.. ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ