സ്ത്രീകൾക്കുള്ള മുദ്ര യോജന പദ്ധതി

3 മിനിട്ടുകള്‍

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് 2015 ൽ പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന (പിഎംഎംവൈ) ആരംഭിച്ചു. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബിസിനസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർക്ക് ഇത് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. സ്ത്രീ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള മുദ്ര ലോണുകളും ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

Types of Mudra Loans

The Mudra Loan scheme in India offers financial support to small and micro enterprises. There are three types of Mudra Loans:

 1. Shishu (up to Rs. 50,000): This category targets budding entrepreneurs or small business owners in their early stages. It provides a maximum loan amount of Rs. 50,000 to help them establish and grow.
 2. Kishor (Rs. 50,000 - Rs. 5 lakh): Kishor loans are for businesses looking to expand. They offer loans ranging from Rs. 50,000 to Rs. 5 lakh, aiding in scaling operations, purchasing equipment, or increasing working capital.
 3. Tarun (Rs. 5 lakh - Rs. 10 lakh): Tarun loans cater to established enterprises seeking substantial financial assistance. The loan amounts range from Rs. 5 lakh to Rs. 10 lakh. These loans facilitate further expansion, diversification, and business development.

Features of Mudra loan

A Mudra loan is a scheme offered by the micro units development and refinance agency (Mudra) under the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). It provides financial assistance to small and micro enterprises in the non-farm, non-corporate sector. Here are some of the features and benefits of a Mudra loan:

 • It covers loans up to Rs. 10 lakh under three categories: Shishu, Kishor, and Tarun. The category is based on the funding needs and stage of development of the enterprise.
 • It does not require any collateral or security from the borrowers.
 • It has a low interest rate that varies depending on the lender, loan amount, and repayment period.
 • It can be used for various purposes such as working capital, plant, and machinery, expansion, modernisation, renovation, etc.
 • It can be availed from various sources such as public sector banks, private sector banks, regional rural banks, and co-operative banks. Micro finance institutions, and non-banking finance companies also offer the loan.
 • It also offers a special scheme for women entrepreneurs called Mahila uddyami scheme.

Mudra Loan eligibility for Women

Mudra Loan eligibility for women in India is inclusive and encourages female entrepreneurship. To qualify, women must meet these basic criteria:

 1. Indian citizenship: Applicants must be Indian citizens to be eligible for Mudra Loans.
 2. Age: There is usually no specific age requirement, but applicants should be of legal age (18 or above).
 3. Business type: Women involved in various sectors, including manufacturing, trading, and services, can apply for Mudra Loans. This includes both new startups and existing businesses.
 4. Loan category: Eligibility depends on the type of Mudra Loan sought, whether Shishu, Kishor, or Tarun, with varying loan limits.
 5. Business plan: Having a well-documented business plan is often necessary to secure Mudra financing.

Women entrepreneurs can use Mudra Loans to fuel their business aspirations and contribute to economic growth.

Documents required to Apply for Mudra Loan.

To apply for a Mudra Loan in India, specific documents are typically required:

 1. Identity proof: Aadhaar Card, voter ID, passport, or any other government-issued ID.
 2. Address proof: Utility bills, Aadhaar Card, voter ID, passport, or rent agreement.
 3. Business plan: A detailed proposal outlining the nature of your business, project costs, and revenue projections.
 4. Quotation/Estimates: If applicable, estimates for machinery, equipment, or working capital requirements.
 5. Bank statement: The applicant's bank statements for the last six months to assess financial stability.
 6. Caste certificate: For borrowers under special categories.
 7. Ownership proof: Documents confirming ownership or legal occupation of business premises.
 8. Proof of category: SC/ST/OBC certificate, if applicable.

Exact requirements may vary by the lending institution and the type of Mudra Loan sought. It is advisable to check with the chosen bank or financial institution for precise documentation details.

Sectors covered under MUDRA loan

Mudra Loans in India cover a wide spectrum of sectors, facilitating financial assistance for entrepreneurs across various industries. These sectors include:

 1. Micro enterprises: Small manufacturing units like textiles, food processing, and handicrafts.
 2. Trading: Retailers, shopkeepers, and traders in both rural and urban areas.
 3. Services: Professionals such as doctors, lawyers, and small service providers.
 4. Agriculture: Farmers and agribusiness engaged in activities like poultry, dairy, and horticulture.
 5. Transport: Purchase of commercial vehicles like autos, taxis, and delivery vans.
 6. Food processing: Businesses involved in food manufacturing, packaging, and distribution.
 7. Textiles: Weavers, artisans, and small-scale textile producers.
 8. Other sectors: Various other activities, including beauty parlours, repair shops, and more.

Mudra Loans help many people and businesses start and grow, no matter what they do. This scheme boosts the economy by supporting a wide range of sectors and people's dreams.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള മുദ്ര ലോണിനെക്കുറിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

What is the aim of this loan scheme?

സ്വന്തം ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിന് പിഎംഎംവൈ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വിജയകരമായ ബിസിനസ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ സംരംഭകർക്ക് ഈ സ്കീം ലോൺ നൽകുന്നു.

What does the Mudra loan scheme for women comprise?

ഒരു ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ എന്‍റർപ്രൈസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ സംരംഭകർക്ക് രൂ. 10 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, ഒരു നോൺ-കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ-ഫാം ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ.

What are the key features of the loan scheme?

മുദ്ര ലോണിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിൽ താഴെപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • മുദ്ര ലോണുകൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ലഭ്യമാണ് - ശിശു, കിഷോർ, തരുൺ. യഥാക്രമം രൂ. 50,000, രൂ. 5 ലക്ഷം, രൂ. 10 ലക്ഷം വരെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു
 • സ്ത്രീ സംരംഭകർക്കുള്ള കാലയളവ് 36 മാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാം
 • ബിസിനസ്സ് വളർച്ചയ്ക്കും വിപുലീകരണത്തിനുമായി വനിതാ സംരംഭകർക്ക് ഈ വായ്പയെടുക്കാം
 • പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇത് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു

നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ലോൺ തുകയും സൗകര്യപ്രദമായ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവും അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ/a1> നേടാം. 96 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രൂ. 55 ലക്ഷം വരെയുള്ള കൊലാറ്ററൽ-ഫ്രീ ഫണ്ടുകൾ നേടുക.

How do financial institutions support the Pradhan Mantri Mudra Yojana implementation for ladies?

നഗര, ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സംരംഭകർക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ മുദ്ര ലോൺ സ്കീം ഉപയോഗിക്കാം.

How has the Pradhan Mantri loan scheme for ladies benefitted the women of India?

ഈ സ്കീം ഇതിനകം നിരവധി ബിസിനസുകൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരംഭിച്ചത് മുതൽ രൂ. 23 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ലോണുകൾക്ക് ഇത് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

നിരാകരണം:

ഞങ്ങൾ നിലവിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം (മുദ്ര ലോൺ) നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ദയവായി +91 8698010101 ൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.