వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్‍మెంట్ అంటే ఏమిటి?

3 నిమిషాలు

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ యొక్క సమర్థవంతమైన కార్యకలాపాల కోసం వ్యాపారం యొక్క ప్రస్తుత ఆస్తులు మరియు బాధ్యతల ఉత్తమ వినియోగాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నిర్వహించడం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే తగినంత నగదు ప్రవాహాన్ని నిర్వహించడానికి కంపెనీ యొక్క ఆస్తులు మరియు బాధ్యతలను పర్యవేక్షించడం. ఇది ప్లాన్ చేయబడిన మరియు ప్లాన్ చేయబడని ఖర్చులను పరిష్కరించడానికి సహాయపడుతుంది మరియు లిక్విడిటీని నిర్వహించడం ద్వారా వ్యాపారం యొక్క సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది.

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత

The importance of working capital management cannot be overstated when it comes to business success. Here are some key reasons why there is a real need of working capital management for SMEs and MSMEs:

1 Efficient working capital management ensures that businesses have enough cash to meet their day-to-day expenses and take advantage of growth opportunities.
2 It helps businesses control their inventory levels and reduce carrying costs, which can improve their bottom line.
3 Proper working capital management can help businesses avoid financial difficulties, which can lead to missed payments and damaged credit.
4 It allows businesses to manage their cash flow more effectively, leading to increased stability and confidence among stakeholders.

In short, the importance of working capital management lies in its ability to help businesses run smoothly and achieve their objectives while maintaining a healthy financial position.

Objectives of working capital management

Working capital management is a crucial aspect of financial management for any business. It involves the efficient management of current assets and liabilities to ensure sufficient liquidity for ongoing operations. The primary objectives of working capital management include the following:

1 Optimising cash flow and liquidity, which is essential for sustained business growth.
2 Reducing inventory costs by adopting lean inventory management practices.
3 Improving receivables collection and reducing the risk of bad debts.
4 Ensuring timely payment to suppliers, which helps to maintain good relations and By obtaining an unsecured business loan, businesses can achieve their objectives of working capital management and ensure long-term sustainability. With sufficient working capital, a business can manage its operations efficiently and achieve its growth targets.

Types of working capital management

Types of working capital management refer to the various approaches businesses use to manage their day-to-day expenses. There are two primary types of working capital management: aggressive and conservative.

Aggressive management involves holding low levels of inventory, collecting receivables quickly and paying vendors slowly. Conservative management involves holding high levels of inventory, paying vendors quickly and collecting receivables slowly.

Both approaches have their advantages and disadvantages and businesses need to choose the one that works best for their operations. Effective working capital management is essential for businesses to operate smoothly, maintain steady cash flow and avoid financial difficulties. Therefore, companies must carefully consider their options when it comes to types of working capital management.

Components of working capital management

Working capital management comprises of three main aspects:

1 Accounts receivable

Accounts receivable are the money that buyers and creditors owe a company for sales made in the past. A business has to collect its bills on time so that it can use the money to pay its own debts and operating costs. On a company's balance sheet, accounts receivable are listed as assets, but they are not assets until they are paid. Analysts look at how a company handles its accounts receivable by looking at the days sales remaining. Working capital management shows you the average number of days a company needs to make money from sales.

2 Bills to be paid

Accounts payable is the amount of money a business needs to pay out in the near future. It is a key part of managing current capital. Companies try to keep as much cash on hand as possible by keeping their payments and receipts in balance. Companies can put off payments for as long as is sensible so they can keep good relationships with suppliers and creditors and keep their credit ratings high. The average time it takes for a company to collect what it owes should be much less than the average time it takes to pay what it owes.

3 Inventories

Inventory is one of the most important aspects of working capital management. It is the main product that a business uses to make money from sales. The rate at which a company sells its stock and buys more is a good indicator of its success. Investors often look at the inventory turnover rate as a sign of how well the business sells and how well it buys and makes things. Low inventory levels mean that the company could lose sales, while very high inventory levels mean that the company has too much stock. Working cash management is made up of these three main parts.

మరింత చదవండి తక్కువ చదవండి

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

What are the major components of working capital management?

The major components of working capital management are cash, accounts receivable, inventory, and accounts payable. These are the current assets and liabilities that affect the liquidity and efficiency of a business.

What is the formula for working capital management?

The formula for working capital management is working capital = current assets - current liabilities. This measures the difference between the resources that a company can quickly convert into cash and the obligations that it must pay within a year.

What is the working capital life cycle?

The working capital life cycle is the time period between the acquisition of raw materials and the collection of cash from customers. It represents the stages of production, sales, and payment that affect the cash flow of a business.

How does working capital management help your business?

Working capital management helps your business by ensuring that you have enough cash to meet your short-term operating costs and debt obligations. It also helps you to use your resources efficiently and improve your profitability and creditworthiness.

How to improve working capital management?

Some ways to improve working capital management are reducing inventory levels, speeding up collection of receivables, negotiating better payment terms with suppliers, and optimising cash inflows and outflows. These strategies can help you to lower your working capital needs and increase your liquidity.

మరింత చూపండి తక్కువ చూపించండి