தனிநபர் கடன்

தொடர்ச்சிக் கடிதம் என்றால் என்ன?

தொடர்ச்சிக் கடிதம் என்றால் என்ன?

தொடர்ச்சி கடிதம் என்பது கடன் தொகை கடனாளிக்கு அளிக்கப்படும் முன்பே கடன் பெறும் நபரால் கையொப்பமிடப்பட்ட சட்டபூர்வ ஆவணம் ஆகும்.
இது மீதமுள்ள கடன் தொகை முழுமையாக செலுத்தி முடிக்கும் வரை தொடரும் என்பதற்கான கடன் பெறுபவரின் ஒப்புதல் ஆகும்.