പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യകതകൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യകതകൾ കണക്കാക്കാൻ, താഴെപ്പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം:
പ്രവർത്തന മൂലധനം (WC) = നിലവിലെ ആസ്തികൾ (CA) – നിലവിലെ ബാധ്യതകൾ (CL).
If the value of total current assets is Rs. 3,00,000 and current liabilities is Rs. 1,50,000, your company’s working capital will be 3,00,000 - 1,50,000, which equals to Rs. 1,50,000.

കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ ആസ്തിയുടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്:

 • കൈയിലുള്ള പണം
 • കമ്പനിയുടെ കൈവശമുള്ള ഓഹരികളോ വസ്തുവകകളോ
 • കമ്പനിയില്‍ നിന്നും ചരക്ക് വാങ്ങി ഇനിയും പണം നല്‍കുവാൻ ബാക്കിയുള്ള കടക്കാർ
 • മുൻകൂർ അടച്ചു തീർത്തിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ

നിലവിലെ ബാദ്ധ്യതകളിൽ താഴെപ്പറയുന്നവയും ഉൾപ്പെടാം:

 • കടം കൊടുത്തവർക്ക് നല്‍കുവാനുള്ള ശേഷിക്കുന്ന പേമെന്‍റുകൾ
 • മറ്റു അണ്‍ പെയ്ഡ് ചെലവുകള്‍
 • അടയ്ക്കേണ്ട മറ്റ് ഹ്രസ്വകാല കടങ്ങൾ

പ്രവർത്തന മൂലധന കണക്കുകൂട്ടൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തത ഇതാ:

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് താഴെപ്പറയുന്ന നിലവിലെ ആസ്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക:

 • ക്രെഡിറ്റിൽ വിൽക്കുന്ന ചരക്കുകൾ: രൂ. 2,00,000
 • അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ: രൂ. 2,00,000
 • കയ്യിലുള്ള പണം: രൂ. 1,50,000
 • അസാധാരണമായ ഇൻവെന്‍ററി: രൂ. 40,000
 • ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയ ലോണുകൾ: രൂ. 50,000

നിലവിലെ അസറ്റിന്‍റെ ആകെ മൂല്യം, കൈയിലുള്ള പണം ഒഴികെ മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ്, അതായത്, രൂപ. 4,90,000. ലഭ്യമായ പണമാണ് ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ ആത്യന്തിക അളവുകോൽ, രസീത് അല്ലെങ്കിൽ പേമെന്‍റ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം പതിവായി മാറും. നിലവിലെ അസറ്റുകളിലേക്ക് ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസിന്‍റെ ലിക്വിഡിറ്റി കൃത്യമായി ചിത്രീകരിക്കില്ല.

നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ബാധ്യതകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് കരുതുക:

 • ക്രെഡിറ്റർമാർക്ക് അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ: രൂ. 1,70,000
 • അടച്ചില്ലാത്ത ചെലവുകൾ: രൂ. 80,000

നിലവിലെ ബാദ്ധ്യതകളുടെ മൊത്തം മൂല്യം രൂ. 2,50,000 ആണ് (മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂല്യങ്ങളുടെ തുക).
പ്രവർത്തന മൂലധന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസിന്‍റെ ലിക്വിഡിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് കണക്കാക്കാം.
WC = CA – CL
= രൂ. 4,90,000 – രൂ. 2,50,000
= രൂ. 2,40,000

ഈ ഫോർമുലയുടെ സഹായത്തോടെ, ഒരു ബിസിനസിന് അതിന്‍റെ പ്രവർത്തന മൂലധനം കണക്കാക്കാം. കുറവ് ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, ചെലവ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ബിസിനസ് ഉടമയ്ക്ക് പ്രവർത്തന മൂലധന ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ബിസിനസ് അതിന്‍റെ പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നതിനും മികച്ച കാര്യക്ഷമതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും രൂ. 45 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോൺ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് നൽകുന്നു. ലോണ്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ഓഫറില്‍ മത്സരക്ഷമമായ പലിശ നിരക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് താങ്ങാനാവുന്ന രീതിയില്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക