നോയിഡയിലെ നിലവിലെ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ എത്രയാണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നോയിഡയിലെ രജിസ്ട്രാർ, സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുകൾ വഴിയാണ് യുപി സർക്കാർ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ അറിയിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂല്യമാണിത്. നോയിഡയിൽ, അപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റുകൾക്കും ഫ്ലാറ്റുകൾക്കുമുള്ള സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ വിവിധ മേഖലകളിലെ 5 പ്രധാന നിരക്കുകളിലായുണ്ട്. ഇവ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് രൂ. 32,000, രൂ. 35,000, രൂ. 40,000, രൂ. 50,000, രൂ. 55,000 ആണ്.

നോയിഡയിലെ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മോർഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണായകമാണ്. പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സർക്കിൾ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി പരിഗണിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത്. നോയിഡയിലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ നിരക്കുകളുടെ ധാരണ ലഭിക്കുന്നതിന്, താഴെപ്പറയുന്ന പട്ടികകൾ കാണുക.

ഫ്ലാറ്റുകൾക്കും അപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകൾക്കും നോയിഡയിലെ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ

നോയിഡയിലെ സാമ്പത്തികമായി ദുർബലമായ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ഫ്ലാറ്റുകൾക്കുള്ള സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ ഓരോ ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും രൂ. 28,000, ശ്രമിക് ഫ്ലാറ്റുകൾക്കുള്ള സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ ഓരോ ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും രൂ. 25,000 ആണ്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ, മറ്റ് ഫ്ലാറ്റുകൾക്കും അപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകൾക്കുമുള്ള സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

നോയിഡ റീജിയൻസ്

ഓരോ ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ (രൂപയിൽ)

സെക്ടർ 14, സെക്ടർ 14A, സെക്ടർ 15A, സെക്ടർ 17, സെക്ടർ 25A, സെക്ടർ 30,
സെക്ടർ 32, സെക്ടർ 35, സെക്ടർ 36, സെക്ടർ 38എ, സെക്ടർ 39, സെക്ടർ 44,
സെക്ടർ 50 – 52, സെക്ടർ 92, സെക്ടർ 93, സെക്ടർ 93A, സെക്ടർ 93B, സെക്ടർ 96 – 98

55,000

സെക്ടർ 15, സെക്ടർ 19, സെക്ടർ 20, സെക്ടർ 21, സെക്ടർ 23, സെക്ടർ 25 – 29,
സെക്ടർ 31, സെക്ടർ 33, സെക്ടർ 34, സെക്ടർ 37, സെക്ടർ 38, സെക്ടർ 40, സെക്ടർ 41,
സെക്ടർ 45 – 49, സെക്ടർ 53, സെക്ടർ 55, സെക്ടർ 56, സെക്ടർ 61, സെക്ടർ 62, സെക്ടർ 82,
സെക്ടർ 99, സെക്ടർ 100, സെക്ടർ 105, സെക്ടർ 108, സെക്ടർ 122, സെക്ടർ 128 – 131,
സെക്ടർ 134, സെക്ടർ 135, സെക്ടർ 137

50,000

സെക്ടർ 11, സെക്ടർ 12, സെക്ടർ 16, സെക്ടർ 16A, സെക്ടർ 16B, സെക്ടർ 11,
സെക്ടർ 12, സെക്ടർ 16, സെക്ടർ 16A, സെക്ടർ 16B, സെക്ടർ 22, സെക്ടർ 24,
സെക്ടർ 42, സെക്ടർ 43, സെക്ടർ 70 – 79, സെക്ടർ 104, 107, സെക്ടർ 110,
സെക്ടർ 115, സെക്ടർ 117, സെക്ടർ 118, സെക്ടർ 119, സെക്ടർ 120, സെക്ടർ 121, സെക്ടർ 130,
സെക്ടർ 133, സെക്ടർ 143, സെക്ടർ 143B, സെക്ടർ 144, സെക്ടർ 150, സെക്ടർ 151, സെക്ടർ 168

40,000

സെക്ടർ 63A, സെക്ടർ 86, സെക്ടർ 112, സെക്ടർ 113, സെക്ടർ 116

35,000

സെക്ടർ 102, സെക്ടർ 158, സെക്ടർ 162

32,000

നോയിഡയിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഫ്ലോറുകൾക്കുള്ള സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ

റെസിഡൻഷ്യൽ ഫ്ലോറുകൾക്കായുള്ള നോയിഡയിലെ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

സെക്ടറുകൾ

24 മീറ്റർ റോഡ് വരെയുള്ള സർക്കിൾ നിരക്ക് (ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന്)

24 മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള റോഡിനുള്ള സർക്കിൾ നിരക്ക് (ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന്)

നോയിഡ ഫേസ് 2, എൻഇപിസെഡ്, സെക്ടർ 66, സെക്ടർ 102, സെക്ടർ 138,

രൂ. 40,000 - രൂ. 44,000

രൂ. 46,000

സെക്ടർ 139, സെക്ടർ 140, സെക്ടർ 140A, സെക്ടർ 141, സെക്ടർ 145 – 150, സെക്ടർ 158, സെക്ടർ 159, സെക്ടർ 160 – 167

സെക്ടർ 115

രൂ. 44,000 - രൂ. 48,000

രൂ. 50,600

സെക്ടർ 54, സെക്ടർ 57 – 60, സെക്ടർ 63, സെക്ടർ 63A, സെക്ടർ 64 – 69, സെക്ടർ 80, സെക്ടർ 81, സെക്ടർ 83 – 91, സെക്ടർ 95, സെക്ടർ 101,

രൂ. 44,000 - രൂ. 48,400

രൂ. 50,600

സെക്ടർ 103, സെക്ടർ 106, സെക്ടർ 109, സെക്ടർ 111 – 114, സെക്ടർ 116 - 118

സെക്ടർ 104

രൂ. 44,000 - രൂ. 57,750

രൂ. 60,400

സെക്ടർ 168

രൂ. 52,500 - രൂ. 57,750

രൂ. 60,400

സെക്ടർ 1 – 12, സെക്ടർ 22, സെക്ടർ 42, സെക്ടർ 43, സെക്ടർ 45,

രൂ. 52,500 - രൂ. 57,750

രൂ. 60,400

സെക്ടർ 70 – 79, സെക്ടർ 107, സെക്ടർ 110, സെക്ടർ 119 – 121, സെക്ടർ 123, സെക്ടർ 125 – 137, സെക്ടർ 142, സെക്ടർ 143, സെക്ടർ 143B, സെക്ടർ 144, സെക്ടർ 151 - 157

സെക്ടർ 15, സെക്ടർ 19, സെക്ടർ 20, സെക്ടർ 21, സെക്ടർ 23 – 25,

രൂ. 72,000 - രൂ. 79,200

രൂ. 82,800

സെക്ടർ 25A, സെക്ടർ 26 – 29, സെക്ടർ 31 – 34, സെക്ടർ 37, സെക്ടർ 40, സെക്ടർ 41, സെക്ടർ 46 – 49, സെക്ടർ 53, സെക്ടർ 55, സെക്ടർ 56, സെക്ടർ 61, സെക്ടർ 62, സെക്ടർ 82, സെക്ടർ 92, സെക്ടർ 93,

സെക്ടർ 93A, സെക്ടർ 93B, സെക്ടർ 96 – 100, സെക്ടർ 105,

സെക്ടർ 108, സെക്ടർ 122

സെക്ടർ 14, സെക്ടർ 14A, സെക്ടർ 15A, സെക്ടർ 16, സെക്ടർ 16A, സെക്ടർ 16B, സെക്ടർ 17, സെക്ടർ 18, സെക്ടർ 30, സെക്ടർ 35,

രൂ. 1,03,000 - രൂ. 1,14,000

രൂ. 1,19,000

സെക്ടർ 36, സെക്ടർ 38, സെക്ടർ 38A, സെക്ടർ 39, സെക്ടർ 44,

സെക്ടർ 50, സെക്ടർ 51, സെക്ടർ 52, സെക്ടർ 94, സെക്ടർ 124

നോയിഡയിലെ സർക്കിൾ നിരക്കുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

നോയിഡ സർക്കിൾ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • ഒരു മേഖല അല്ലെങ്കില്‍ വസ്തുവിന്‍റെ വിപണി മൂല്യം
 • ഒരു ഏരിയയിലോ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോ ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ
 • പ്രോപ്പർട്ടി തരം - ഫ്ലാറ്റ്, അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ്, പ്ലോട്ട്, വ്യക്തിഗത ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ മുതലായവ

റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വാണിജ്യ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഉയർന്ന സർക്കിൾ നിരക്ക് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ നൽകുന്നു.

ലക്ഷ്വറി അപ്പാർട്ട്മെന്‍റിലെ വിശദാംശങ്ങൾ

പാർക്കിംഗ് ലോട്ട്, ലിഫ്റ്റ്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തുടങ്ങിയ സൌകര്യങ്ങളുള്ള ആഡംബര അപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകൾ വ്യക്തിഗത സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് അധിക നിരക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വ്യക്തിഗത സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള നിരക്കുകൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സൗകര്യങ്ങള്‍

ചാര്‍ജ്ജ്

ലിഫ്റ്റ്‌

3%

സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്

3%

കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്‍റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബ്

3%

സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ

3%

ജിം

3%

പവർ ബാക്കപ്പ്

3%

ഓപ്പൺ പാർക്കിംഗ്

രൂ. 1.5 ലക്ഷം

കവർ ചെയ്ത പാർക്കിംഗ്

രൂ. 3 ലക്ഷം

അധിക നിരക്കുകൾക്കുള്ള പരമാവധി പരിധി 15% ആണ്.

സർക്കിൾ നിരക്കുകളെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ

വ്യക്തിഗത പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കുള്ള സർക്കിൾ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇവയാണ്:

 • 4 നിലകളിലധികം ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഓരോ നിലയിലും 2% ഫ്ലോർ റിലീഫ് (20% പരിധിയിൽ)
 • പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പഴക്കം (നിർമ്മിച്ച യൂണിറ്റുകൾക്ക്)
 • രണ്ടാമത്തെ നിലവാരമുള്ള ആർസിസി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നിരക്ക് സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് രൂ. 14,000 ആണ്, ആദ്യ ക്ലാസ് ആർസിസി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നിരക്ക് സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് രൂ. 15,000 ആണ്

നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ മൂല്യം = നിർമ്മാണ നിരക്ക് * നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ പഴക്കം* 0.9

നോയിഡയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ

സെക്ടർ 1

സെക്ടർ 85

സെക്ടർ 2

സെക്ടർ 86

സെക്ടർ 3

സെക്ടർ 87

സെക്ടർ 4

സെക്ടർ 88

സെക്ടർ 5

സെക്ടർ 89

സെക്ടർ 6

സെക്ടർ 90

സെക്ടർ 7

സെക്ടർ 91

സെക്ടർ 8

സെക്ടർ 92

സെക്ടർ 9

സെക്ടർ 93

സെക്ടർ 10

സെക്ടർ 93A

സെക്ടർ 11

സെക്ടർ 93B

സെക്ടർ 12

സെക്ടർ 94

സെക്ടർ 13

സെക്ടർ 95

സെക്ടർ 14

സെക്ടർ 96

സെക്ടർ 14A

സെക്ടർ 97

സെക്ടർ 15

സെക്ടർ 98

സെക്ടർ 15A

സെക്ടർ 99

സെക്ടർ 16

സെക്ടർ 100

സെക്ടർ 16A

സെക്ടർ 101

സെക്ടർ 16B

സെക്ടർ 102

സെക്ടർ 17

സെക്ടർ 103

സെക്ടർ 18

സെക്ടർ 104

സെക്ടർ 19

സെക്ടർ 105

സെക്ടർ 20

സെക്ടർ 106

സെക്ടർ 21

സെക്ടർ 107

സെക്ടർ 22

സെക്ടർ 108

സെക്ടർ 23

സെക്ടർ 109

സെക്ടർ 24

സെക്ടർ 110

സെക്ടർ 25

സെക്ടർ 111

സെക്ടർ 25A

സെക്ടർ 112

സെക്ടർ 26

സെക്ടർ 113

സെക്ടർ 27

സെക്ടർ 114

സെക്ടർ 28

സെക്ടർ 115

സെക്ടർ 29

സെക്ടർ 116

സെക്ടർ 30

സെക്ടർ 117

സെക്ടർ 31

സെക്ടർ 118

സെക്ടർ 32

സെക്ടർ 119

സെക്ടർ 33

സെക്ടർ 120

സെക്ടർ 34

സെക്ടർ 121

സെക്ടർ 35

സെക്ടർ 122

സെക്ടർ 36

സെക്ടർ 123

സെക്ടർ 37

സെക്ടർ 124

സെക്ടർ 38

സെക്ടർ 125

സെക്ടർ 38A

സെക്ടർ 126

സെക്ടർ 39

സെക്ടർ 127

സെക്ടർ 40

സെക്ടർ 128

സെക്ടർ 41

സെക്ടർ 129

സെക്ടർ 42

സെക്ടർ 130

സെക്ടർ 43

സെക്ടർ 131

സെക്ടർ 44

സെക്ടർ 132

സെക്ടർ 45

സെക്ടർ 133

സെക്ടർ 46

സെക്ടർ 134

സെക്ടർ 47

സെക്ടർ 135

സെക്ടർ 48

സെക്ടർ 136

സെക്ടർ 49

സെക്ടർ 137

സെക്ടർ 50

സെക്ടർ 138

സെക്ടർ 51

സെക്ടർ 139

സെക്ടർ 52

സെക്ടർ 140

സെക്ടർ 53

സെക്ടർ 140A

സെക്ടർ 54

സെക്ടർ 141

സെക്ടർ 55

സെക്ടർ 142

സെക്ടർ 55

സെക്ടർ 142

സെക്ടർ 56

സെക്ടർ 143

സെക്ടർ 56

സെക്ടർ 143

സെക്ടർ 57

സെക്ടർ 143B

സെക്ടർ 58

സെക്ടർ 144

സെക്ടർ 59

സെക്ടർ 145

സെക്ടർ 60

സെക്ടർ 146

സെക്ടർ 61

സെക്ടർ 147

സെക്ടർ 62

സെക്ടർ 148

സെക്ടർ 63

സെക്ടർ 149

സെക്ടർ 64

സെക്ടർ 150

സെക്ടർ 65

സെക്ടർ 151

സെക്ടർ 66

സെക്ടർ 152

സെക്ടർ 67

സെക്ടർ 153

സെക്ടർ 68

സെക്ടർ 154

സെക്ടർ 69

സെക്ടർ 155

സെക്ടർ 70

സെക്ടർ 156

സെക്ടർ 71

സെക്ടർ 157

സെക്ടർ 72

സെക്ടർ 158

സെക്ടർ 73

സെക്ടർ 159

സെക്ടർ 74

സെക്ടർ 160

സെക്ടർ 75

സെക്ടർ 161

സെക്ടർ 76

സെക്ടർ 162

സെക്ടർ 77

സെക്ടർ 163

സെക്ടർ 78

സെക്ടർ 164

സെക്ടർ 79

സെക്ടർ 165

സെക്ടർ 80

സെക്ടർ 166

സെക്ടർ 81

സെക്ടർ 167

സെക്ടർ 82

സെക്ടർ 168

സെക്ടർ 83

സെക്ടർ എൻഇപിസെഡ്

സെക്ടർ 84

സെക്ടർ നോയിഡ ഫേസ് 2

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

നോയിഡയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്ക്?
ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയ്ക്കോ ഭവന യൂണിറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിനോ സർക്കിൾ നിരക്കിന്‍റെ ഉയർന്ന തുകയാണ് സ്റ്റാമ്പ് മൂല്യം. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാമ്പ് മൂല്യത്തിന്‍റെ ശതമാനമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരുമായി പർച്ചേസ് ഔദ്യോഗികമാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്നയാൾ നൽകേണ്ട നികുതിയാണിത്.

നോയിഡയിലെ നിലവിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകൾ എത്രയാണ്?
നോയിഡയിലെ നിലവിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്ക് എല്ലാത്തരം ഉടമകൾക്കും പുരുഷൻ, സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത ഉടമകൾക്ക് 7% ആണ്.

നോയിഡയിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് എന്തൊക്കെയാണ്?
ഒരു വീട്ടുടമ തന്‍റെ പ്രോപ്പർട്ടി ലോക്കൽ മുനിസിപ്പൽ ബോഡിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നോയിഡയിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നികുതി ഒഴികെ രൂ. 10,000 ആണ്.

നോയിഡയിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി പേമെന്‍റിനായി സർക്കിൾ റേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യം എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം?
സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നടത്തുന്നു.

 • സ്വതന്ത്ര പ്ലോട്ടുകളിലെ ബിൽഡർ ഫ്ലോറുകൾ:
  [Area of the plot (sq. metre) x applicable circle rate (per sq. metre)] + [built-up area x minimum cost of construction]
 • റെസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകൾ (നോയിഡ അതോറിറ്റി ഫ്ലാറ്റുകൾ, ശ്രമിക് ഫ്ലാറ്റുകൾ, ഇഡബ്ല്യൂഎസ് ഫ്ലാറ്റുകൾ):
  ബിൽറ്റ്-അപ്പ് ഏരിയ (ചതുരശ്ര മീറ്റർ) x ബാധകമായ സർക്കിൾ നിരക്ക് (ഓരോ ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും) x (1 + സൗകര്യ നിരക്ക്) x (1 – ഫ്ലോർ റിലീഫ്)] + [ഓപ്പൺ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടുകളുടെ എണ്ണം x 150000] + [ക്ലോസ്ഡ് പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് എണ്ണം x 300000]
 • പ്ലോട്ട്:
  പ്ലോട്ട് ഏരിയ (ച.മീ) x ബാധകമായ സർക്കിൾ നിരക്ക് (ഓരോ ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും)
 • ഇൻഡിപെൻഡന്‍റ് ഹൗസ്:
  [പ്ലോട്ട് ഏരിയ x ബാധകമായ സർക്കിൾ നിരക്ക് (ഓരോ ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും)] + [ബിൽറ്റ്-അപ്പ് ഏരിയ (ചതുരശ്ര മീറ്റർ) x പ്രായത്തിനുള്ള ക്രമീകരിച്ച ചെലവ്] പ്രായത്തിനുള്ള ക്രമീകരിച്ച ചെലവ് = നിർമ്മാണ നിരക്ക് (ഓരോ ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും) x 0.9 x നിർമ്മാണ പഴക്കം

നോയിഡയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് അടയ്‌ക്കേണ്ട ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസ്
പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ വിൽപ്പനക്കാരൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസ് നൽകേണ്ടതാണ്. നോയിഡയിലെ വസ്‌തുക്കൾ പാട്ടത്തിനെടുത്തതാണ്. നോയിഡ അതോറിറ്റി 90 വർഷത്തേക്ക് പ്ലോട്ടുകൾ ലീസിന് നൽകുന്നു. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ, വിൽപ്പനക്കാരൻ അംഗീകാര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ അനുമതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം നേടേണ്ടതുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസ് ഒരു പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

ട്രാൻസ്ഫർ അനുമതിക്കുള്ള അപേക്ഷ
വിൽപ്പനക്കാരൻ ട്രാൻസ്ഫർ അപേക്ഷാ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നോയിഡ അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യണം. ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസിനൊപ്പം ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു അപേക്ഷാ ഗ്രാന്‍റ് 6 മാസത്തേക്ക് നിയമപരമാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക