ലീസ് റെന്‍റല്‍ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങ് എഫ്എക്യുകള്‍: നിങ്ങളുടെ LRD സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നേടുക | ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ്

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും ഏറ്റവും കൂടിയതുമായ ലോൺ തുക എത്രയാണ്‌?

കോർപ്പറേറ്റ് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗിൽ രൂ. 10 കോടി മുതൽ രൂ. 50 കോടി വരെ ഞങ്ങൾ ലോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

എങ്ങനെയാണ്‌ നിങ്ങൾ ലോൺ യോഗ്യത തീരുമാനിക്കുന്നത്?

യോഗ്യത തീരുമാനിയ്ക്കുന്നതിന്‌ ഞങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിയ്ക്കുന്നു:
ആസ്തിയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം (ന്യായമായ വിപണിമൂല്യം) - കമേഴ്സ്യൽ ആസ്തിയുടെ മൂല്യത്തിന്‍റെ 55% വരെ
പണയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആസ്തിയുടെ നിലവിലുള്ള വാർഷികപാട്ടം - നെറ്റ് വാർഷികപാട്ട രസീതിന്‍റെ 90% വരെ

ഒരു ആസ്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെയും അവന്റെ/അവളുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും കൂട്ടുടമസ്ഥതയിലാണെങ്കിൽ, അവന്‌/അവൾക്ക് ഈ ആസ്തിയിന്മേൽ ലോൺ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ?

പരിഗണിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ആസ്തിയുടെ എല്ലാ കൂട്ടുടമസ്ഥരും ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സഹ-അപേക്ഷകരായി വരേണ്ടതാണ്‌.

എന്‍റെ കോർപ്പറേറ്റ് LRD ലോണിനുള്ള എന്‍റെ അംഗീകൃത കാലാവധി എന്തായിരിക്കും?

അവശേഷിക്കുന്ന ലീസ് കാലാവധിയ്ക്ക് വിധേയമായി പരമാവധി 11 വർഷ കാലാവധിയ്ക്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്‌.

എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാനാവും?

നിങ്ങളുടെ പാട്ടക്കാരൻ പാട്ടത്തുക ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ESCROW എക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ EMI കിഴിയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും.

എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ ഇന്‍റേണല്‍ FRR മാറുന്നത്?

അളവുകോൽ റഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന നിരക്കാണ്‌ ഇന്റേണൽ FRR. ഇത് വിപണി അവസ്ഥകളും കമ്പനിയ്ക്കുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ മൂല്യവും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഇത് വിവിധ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകളെയും ആശ്രയിച്ച് മാറുന്നു.

എത്ര തവണയാണ്‌ പലിശ നിരക്കുകൾ മാറുന്നത്?

ഞങ്ങളുടെ പുനർ-മൂല്യ പോളിസി പ്രകാരം, പലിശ നിരക്ക് എല്ലാ രണ്ട് മാസത്തിലും പുനഃപരിശോധിക്കുകയും പലിശ നിരക്കുകൾ മാറ്റണോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാതെ നിലനിർത്തണോ എന്ന തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വെറും ഒരു മാസം മുൻപ് ഞാൻ ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റം എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ്‌ പ്രാവർത്തികമാകുക?

ഞങ്ങളുടെ ഇന്റേണൽ മൂല്യ പോളിസി, പുനർ-മൂല്യ പോളിസി പ്രകാരം, കുറഞ്ഞത് 3 മാസം പ്രായമായ കേസുകൾക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുകകൾ മാറുകയുള്ളു. നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, FRR - ലെ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ലോണിന്റെ പലിശ നിരക്കിന്മേൽ ഉടൻ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുകയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ലോൺ 3 മാസം പ്രായമായാൽ, കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിൽ FRR -ലുണ്ടായ ഏതൊരു മാറ്റവും നിങ്ങളുടെ ലോണിന്മേലുള്ള മാർജിൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ നിരക്കിനെ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും.

എന്താണ്‌ ഫോർക്ലോഷർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനു വേണ്ട TAT (ടേൺ എറൗണ്ട് ടൈം)?

ഫോർക്ലോഷർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള TAT സാധാരണയായി 12 പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളാണ്‌.