സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

 • No additional paperwork
  No additional paperwork

  Borrow from your sanction multiple times without repeat applications

 • Zero part-prepayment fee
  Zero part-prepayment fee

  Part-prepay your loan whenever you can, without incurring additional costs.

 • Repay affordably
  Repay affordably

  Choose to pay interest-only EMIs to reduce your monthly outgo by up to 45%*.

 • Withdraw freely
  Withdraw freely

  Withdraw freely from your approved sanction without the worry of fees or charges.

 • Online customer portal
  ഓൺലൈൻ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ

  Use the online customer portal, Experia, to handle your loan payments digitally and conveniently

 • Cost-effective
  Cost-effective

  Pay interest only on the amount you utilise and not on the sanction as a whole.

Converting your existing loan into a Flexi business loan is a smart way of managing your finances. When used wisely, you can use the facility to reduce your EMI outgo by up 45%* and free up your finances for other obligations. The conversion process is 100% hassle-free as it takes just a few simple steps. In fact, a quick comparison between a term and Flexi loan indicates that the latter can be a superior option. Here is the Flexi business loan explained in depth.

 

ടേം ലോൺ

ഫ്ലെക്സി ലോൺ

വിതരണം

Full sanction disbursed to your bank account

Loan sanction is made available in the loan account for flexible withdrawal.

ഫീസും നിരക്കുകളും

Interest is charged on the entire sanction

Interest is charged daily, only on the amount you withdraw from the loan account. Moreover, your Flexi loan interest rate will be the same as that of your existing loan.

EMI-കൾ

EMIs consist of both principal and interest components

Choose to pay interest-only EMIs and repay the principal at a later part of the tenor.

To further highlight the value of this facility, consider a loan with sanction Rs. 10 lakh, a tenor of 5 years, and an interest rate of 17% The amount used is Rs. 5 lakh

 

ടേം ലോൺ

ഫ്ലെക്സി ലോൺ

EMI

രൂ. 23,790

രൂ. 13,550

Annual outgo

രൂ. 2,85,480

രൂ. 1,62,600

വാർഷിക സമ്പാദ്യം

0

രൂ. 1,22,880

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും

To avail of the benefits of this facility, all you have to do is meet the relaxed loan eligibility criteria mentioned below:

 • Age
  വയസ്

  24മുതൽ 70 വർഷം വരെ
  *Age should be 70 year at the time of loan maturity

 • Nationality
  പൌരത്വം

  ഇന്ത്യൻ

 • CIBIL score
  സിബിൽ സ്കോർ സൌജന്യമായി നിങ്ങളുടെ CIBIL സ്കോർ പരിശോധിക്കുക

  685 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ

 • Work status
  വർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ്

  സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാൾ

 • Business vintage
  ബിസിനസ് വിന്റേജ്

  ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

This feature is available to those with an existing business loan and doesn’t require documentation as it is completely digital. However, to apply for a business loan, these are the documents required**.

 • കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
 • ആവശ്യമായ ബിസിനസ് ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ രേഖകള്‍
 • ബിസിനസ് പ്രൂഫ്: സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് എക്‌സിസ്റ്റൻസ്
 • കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകള്‍

അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം

The process to convert and avail funding is simple. Here are the steps you should follow during processing.

 1. 1 Fill the form with the required information and submit it
 2. 2 Await contact with loan instructions from an authorised representative
 3. 3 Benefit from having your loan converted to a Flexi loan
 4. 4 Withdraw as per your needs and transfer funds to your account within 2 hours

*വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

**ഡോക്യുമെന്‍റ് ലിസ്റ്റ് സൂചകമാണ്