ഗുഡ്ഗാവിലെ നിലവിലെ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ എത്രയാണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുമ്പോഴോ വിൽക്കുമ്പോഴോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോഴോ പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യം കണക്കാക്കുമ്പോൾ സർക്കിൾ നിരക്ക് ഒരു പ്രധാന നിർണ്ണായകമാണ്. ഗുഡ്ഗാവിൽ, 6 വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളിലായി നിരവധി ഹുഡ മേഖലകളിൽ നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയാണ് രൂ. 25,000, രൂ. 30,000, രൂ. 35,000, രൂ. 45,000, ഒരു സ്ക്വയർ യാർഡിന് രൂ. 50,000. ഗുഡ്ഗാവിലെ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ ലൈസൻസ് ചെയ്ത കോളനികൾക്കും ഫ്ലാറ്റുകൾക്കും അപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകൾക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സർക്കിൾ റേറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ്?

സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രദേശങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പ്രോപ്പർട്ടികൾ വാങ്ങുന്നതിനായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. ഹരിയാന സർക്കാർ ഗുഡ്ഗാവ് രജിസ്ട്രാർ, സബ്-രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് മുഖേന ഗുഡ്ഗാവിലെ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ അറിയിക്കുന്നു.

ഗുഡ്ഗാവിൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ പ്രത്യേക മേഖലയുടെ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ കണക്കിലെടുക്കണം.

ഗുഡ്ഗാവിലെ പുതുക്കിയ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ

ഹരിയാന സർക്കാർ അടുത്തിടെ ഗുഡ്ഗാവിലെ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. രജിസ്ട്രേഷൻ, സ്റ്റാമ്പ് മൂല്യനിർണ്ണയം, പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ എന്നിവയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം പുതുക്കിയ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും.

ഗുഡ്ഗാവിലെ ഹുഡ സെക്ടർ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ

ഗുഡ്ഗാവിലെ ഹുഡ മേഖലകളിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള പുതുക്കിയ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹുഡ സെക്ടറുകൾ

ഒരു ചതുരശ്ര യാർഡിന് സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ (രൂ.)

സെക്ടർ 27, സെക്ടർ 28, സെക്ടർ 42, സെക്ടർ 43

50,000

സെക്ടർ 14 – 17, സെക്ടർ 30, സെക്ടർ 31, സെക്ടർ 40

45,000

സെക്ടർ 38, 41

40,000

സെക്ടർ 1 – 3, സെക്ടർ 3A, സെക്ടർ 4 – 7, സെക്ടർ 12, സെക്ടർ 12A,
സെക്ടർ 13, സെക്ടർ 21, സെക്ടർ 22, സെക്ടർ 22A, സെക്ടർ 23, സെക്ടർ 23A

35,000

സെക്ടർ 104 – 106, സെക്ടർ 109, സെക്ടർ 110, സെക്ടർ 110A, സെക്ടർ 111 – 115

30,000

സെക്ടർ 58 - 66, സെക്ടർ 67, സെക്ടർ 68 – 113, സെക്ടർ 37, സെക്ടർ 37D

25,000

ലൈസൻസ്ഡ് കോളനികൾ ഗുഡ്ഗാവ് സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ

താഴെയുള്ള പട്ടിക ഗുഡ്ഗാവിലെ ലൈസൻസ് ചെയ്ത കോളനികളുടെ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഗുഡ്ഗാവിലെ ലൈസൻസ് ചെയ്ത കോളനികൾ

ഓരോ സ്ക്വയർ യാർഡിനും സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ (രൂ.)

സുശാന്ത് ലോക്ക് 1, ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 1

77,000

സൌത്ത് സിറ്റി 1, ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 2, ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 4

72,000

നാഷണൽ മീഡിയ സെന്‍റർ, ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 3

66,000

ഗ്രീൻവുഡ് സിറ്റി, നിർവാണ കൺട്രി 1, ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 5

61,000

ഗാർഡൻ എസ്റ്റേറ്റ്

60,000

സൺസിറ്റി, സൌത്ത് സിറ്റി 2, റോസ് വുഡ്

51,000

യൂണിവേൾഡ് റിസോർട്ട്സ്, പാലം വിഹാർ

50,000

വാടിക സിറ്റി, ജൽവായു വിഹാർ, മലിബു ടൌൺ, ഉപ്പൽ സൌത്തെൻഡ്, ആർഡി സിറ്റി, സുശാന്ത് ലോക്ക് 2, സുശാന്ത് ലോക്ക് 3, മെയ്ഫീൽഡ് ഗാർഡൻ

42,500

അൻസൽ എസ്സെൻഷ്യ

28,100

സെക്ടർ 67

28,050

സെക്ടർ 37, സെക്ടർ 37D, സെക്ടർ 58 – 66, സെക്ടർ 68-113,ഡിഎൽഎഫ് ഗാർഡൻ സിറ്റി, വാടിക ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ്, സെക്ടർ 104 – 106, സെക്ടർ 109, സെക്ടർ 110, സെക്ടർ 110A, സെക്ടർ 114, സെക്ടർ 115

25,500

ഗുഡ്ഗാവിലെ അപ്ഡേറ്റഡ് സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ 2022-23

ഫ്ലാറ്റുകൾക്കും അപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകൾക്കുമുള്ള ഗുഡ്ഗാവിലെ സർക്കിൾ നിരക്ക് താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഗുഡ്ഗാവ് ഏരിയാസ്

ഒരു ചതുരശ്ര അടിയ്ക്ക് ബിൽഡർ ഫ്ലാറ്റുകൾക്കുള്ള സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ (രൂ.)

ഗ്രൂപ്പ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റിക്കുള്ള സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ ഓരോ ചതുരശ്ര അടിക്കും (രൂ.)

ആംബിയൻസ് ഐലൻഡ്, ഡിഎൽഎഫ് അറലിയാസ്

10,000

 

ഐടിസി ലബേർനം, യൂണിടെക് വേൾഡ് സ്‌പാ, ദി വെരാന്തസ്, പാർശ്വനാഥ് എക്സോട്ടിക്ക

8,000

 

സെക്ടർ 1, സെക്ടർ 2, സെക്ടർ 3, സെക്ടർ 3A, സെക്ടർ 4 – 7, സെക്ടർ 12, സെക്ടർ 12A,
സെക്ടർ 13, സെക്ടർ 21, സെക്ടർ 22, സെക്ടർ 22A, സെക്ടർ 23, സെക്ടർ 23A,

5,000

 

ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 1, ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 2, ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 4, ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 5, സുശാന്ത് ലോക്ക് 1,
സുശാന്ത് ലോക്ക് 2, സുശാന്ത് ലോക്ക് 3, നിർവാണ കണ്ട്രി 1, സൌത്ത് സിറ്റി 1, സൌത്ത് സിറ്റി 2, ഗ്രീൻവുഡ് സിറ്റി,
നാഷണൽ മീഡിയ സെന്‍റർ, മാലിബു ടൌൺ, മെയ് ഫീൽഡ് ഗാർഡൻ, ഉപ്പൽ സൗത്ത്എൻഡ്, ആർഡി സിറ്റി,
റോസ് വുഡ് സിറ്റി, ഗാർഡൻ എസ്റ്റേറ്റ്, പാലം വിഹാർ, ജൽവായു വിഹാർ, യൂണിവേൾഡ് റിസോർട്ട്സ്, വാടിക സിറ്റി, വിപുൽ വേൾഡ്

5,000

3,600

സെക്ടർ 58 – 66, സെക്ടർ 67, അൻസൽ എസ്സെൻഷ്യ

5,000

3,000

സെക്ടർ 27, സെക്ടർ 28, സെക്ടർ 42, സെക്ടർ 43

5,000

5,000

സെക്ടർ 37, സെക്ടർ 37ഡി, സെക്ടർ 68 – 113, വാടിക ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ്, ഡിഎൽഎഫ് ഗാർഡൻ സിറ്റി

3,000

3,000

സെക്ടർ 104 - 106, സെക്ടർ 109 - 115

 

3,000

മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് കോളനി

 

3,800

ഗുഡ്ഗാവിലെ സർക്കിൾ നിരക്കുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

താഴെപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ കാരണം ഗുഡ്ഗാവിലെ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ പ്രദേശങ്ങളിലാകെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

  • ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട മേഖലയുടെ വിപണി മൂല്യവും ലഭ്യമായ സൌകര്യങ്ങളും.
  • ഫ്ലാറ്റുകളുടെയും അപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകളുടെയും സ്റ്റാമ്പും രജിസ്ട്രേഷൻ മൂല്യവും സൌകര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതേ മേഖലയിലെ ഇൻഡിപെൻഡന്‍റ് ഹൌസിൽ നിന്നും പ്ലോട്ടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വാണിജ്യ സ്ഥലങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ റസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളിൽ ഗവൺമെന്‍റ് കുറഞ്ഞ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ നൽകുന്നു.

ഗുഡ്ഗാവിൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്ക്

പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സ്റ്റാമ്പ് മൂല്യത്തിന്‍റെ ശതമാനമായി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കണക്കാക്കുന്നു. സ്റ്റാമ്പ് മൂല്യം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സർക്കിൾ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിത ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിന്‍റെ ഏതാണോ കൂടുതൽ അത് ആയിരിക്കും. ഉടമസ്ഥതയുടെ കൈമാറ്റം ആധികാരികമാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ വാങ്ങുന്നയാൾ നിയമപരമായ നികുതിയായി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നൽകുന്നു.

ഗുഡ്ഗാവിലെ നിലവിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകൾ എത്രയാണ്?

ഗുഡ്ഗാവിലെ നിലവിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകൾ താഴെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉടമ

ഗുഡ്ഗാവിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകൾ

സംയുക്ത ഉടമകൾ (പുരുഷനും സ്ത്രീയും)

6 %

സ്ത്രീകൾ

5 %

പുരുഷന്മാർ

7 %

ഗുഡ്ഗാവ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ

പ്രാദേശിക മുനിസിപ്പൽ ബോഡിയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പുറമേ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ് നൽകുന്നു. ഗുഡ്ഗാവിൽ, പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസ് സ്ലാബ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈടാക്കുന്നു. പരമാവധി തുക രൂ. 15,000.

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി പേമെന്‍റിനായി ഗുഡ്ഗാവിലെ സർക്കിൾ നിരക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ്

ഗുഡ്ഗാവിലെ സ്റ്റാമ്പ് മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ.

ഘട്ടം 1. പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബിൽറ്റ്-അപ്പ് ഏരിയ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പഴക്കം, ഫ്ലോർ, പ്ലോട്ട് ഏരിയ തുടങ്ങിയ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 2. പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക: കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ്, ഫ്ലാറ്റ്, പ്ലോട്ട്, ഇൻഡിപെൻഡന്‍റ് ഹൗസ്, ബിൽഡർ ഫ്ലോർ.
ഘട്ടം 3. പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം പരിശോധിക്കുക.

പ്രോപ്പർട്ടി തരത്തെ ആശ്രയിച്ച്, താഴെപ്പറയുന്ന പട്ടിക പ്രകാരം പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യം കണക്കാക്കുക.

  • പ്ലോട്ട്: പ്ലോട്ടിന്‍റെ വിസ്തീർണ്ണം (ചതുരശ്ര യാർഡ്) x പ്രദേശത്തിന്‍റെ സർക്കിൾ നിരക്ക് (ഓരോ ചതുരശ്ര യാർഡിനും)
  • അപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകൾ: ബിൽറ്റ്-അപ്പ് ഏരിയ (ചതുരശ്ര അടി) x ഏരിയയുടെ സർക്കിൾ റേറ്റ് (ഓരോ ചതുരശ്ര അടിക്കും)
  • ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്ലോട്ടിലെ ബിൽഡർ ഫ്ലോറുകൾ: ബിൽറ്റ്-അപ്പ് ഏരിയ (സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്) x റീജിയണിന്‍റെ സർക്കിൾ റേറ്റ് (ഓരോ ചതുരശ്ര അടിക്കും)
  • ഇൻഡിപെൻഡന്‍റ് ഹൗസ്: [പ്ലോട്ട് ഏരിയ (ചതുരശ്ര യാർഡ്) x പ്രദേശത്തിന്‍റെ സർക്കിൾ നിരക്ക് (ചതുരശ്ര അടി)] + [ബിൽറ്റ്-അപ്പ് ഏരിയ (ചതുരശ്ര അടി) x നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവ് (ചതുരശ്ര അടി)]

ഗുഡ്ഗാവിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള മിനിമം നിർമ്മാണ ചെലവ് രൂ. 1,300 / ചതുരശ്ര അടി. റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടുകൾക്കുള്ള ഫ്ലോർ നിരക്ക് രൂ. 5,500 / ചതുരശ്ര അടി.

ഗുഡ്ഗാവിലെ ഏരിയകൾ

DLF അറലിയാസ്

സെക്ടർ 1

സെക്ടർ 27

ഡിഎൽഎഫ് ഗാർഡൻ സിറ്റി

സെക്ടർ 2

സെക്ടർ 28

ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 1

സെക്ടർ 3

സെക്ടർ 42

ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 2

സെക്ടർ 3A

സെക്ടർ 43

ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 3

സെക്ടർ 4

സെക്ടർ 38

ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 4

സെക്ടർ 5

സെക്ടർ 41

ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 5

സെക്ടർ 7

സെക്ടർ 58 – 67

ഐടിസി ലാബർണം

സെക്ടർ 12

സെക്ടർ 68 -113

നാഷണൽ മീഡിയ സെന്‍റർ

സെക്ടർ 12

സെക്ടർ 37

മലിബു ടൌൺ

സെക്ടർ 12A

സെക്ടർ 37 ഡി

മേഫീൽഡ് ഗാർഡൻ

സെക്ടർ 13

സെക്ടർ 104

ആംബിയൻസ് ഐലൻഡ്

സെക്ടർ 14

സെക്ടർ 105

ആർഡി സിറ്റി

സെക്ടർ 15

സെക്ടർ 106

സൌത്ത് സിറ്റി 1

സെക്ടർ 16

സെക്ടർ 109

സൌത്ത് സിറ്റി 2

സെക്ടർ 17

സെക്ടർ 110

സുശാന്ത് ലോക്ക് 1

സെക്ടർ 18

സെക്ടർ 110A

സുശാന്ത് ലോക്ക് 2

സെക്ടർ 19

സെക്ടർ 111 – 115

സുശാന്ത് ലോക്ക് 3

സെക്ടർ 20

സൺസിറ്റി

ഗ്രീൻവുഡ് സിറ്റി

സെക്ടർ 21

ദി വെരാണ്ടസ്

ഗാർഡൻ എസ്റ്റേറ്റ്

സെക്ടർ 22

യൂണിവേൾഡ് റിസോർട്ട്സ്

നിർവാണ രാജ്യം 1

സെക്ടർ 22A

യൂണിടെക് വേൾഡ് സ്‌പാ

പാലം വിഹാർ

സെക്ടർ 23

ഉപ്പൽ സൗത്തെൻഡ്

പാർശ്വനാഥ് എക്സോട്ടിക്ക

സെക്ടർ 23A

വാടിക സിറ്റി

റോസ്‌വുഡ് സിറ്റി

സെക്ടർ 25

വാടിക ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ്

ജൽവായു വിഹാർ

സെക്ടർ 30

വിപുൽ വേൾഡ്

സെക്ടർ 31

സെക്ടർ 40

 

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക