ಮುಂದುವರಿಕೆ ಪತ್ರ ಎಂದರೇನು?

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಾಲಗಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಯನ್ನು 'ಮುಂದುವರಿಕೆ ಪತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ಲೋನ್‌ನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರರು ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಓದಿ