ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಅರ್ಥವೇನು?

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ (NWC) ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೊಂದುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

How to Calculate Net Working Capital?

Net working capital (NWC) is a measure of a company’s liquidity and its ability to meet its short-term obligations. It is calculated by subtracting the current liabilities from the current assets on the balance sheet. There are different ways to calculate NWC, depending on what items are included or excluded from the current assets and liabilities. Here are some common formulas for NWC:

 • NWC = current assets - current liabilities: This is the broadest formula that includes all current assets and liabilities, such as cash, accounts receivable, inventory, accounts payable, accrued expenses, etc.
 • NWC = current assets (less cash) - current liabilities (less debt): This is a narrower formula that excludes cash and debt from the current assets and liabilities, as they are not directly related to the operating activities of the business.
 • NWC = accounts receivable + inventory - accounts payable: This is the narrowest formula that only includes three accounts that are most relevant for the working capital cycle of the business.

A positive NWC indicates that the company has enough current assets to pay off its current liabilities, while a negative NWC suggests that the company may face liquidity problems or need external financing. NWC can also reflect the efficiency and profitability of the business, as it shows how well the company manages its cash flow and inventory turnover.

ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ = ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸೆಟ್‌‌ಗಳು (ಕಡಿಮೆ ನಗದು) – ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು (ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ)

ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು (ಸಿಎ) = ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಖಾತೆಗಳು, ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಾಲಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೊತ್ತ. ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಗದನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು (ಸಿಎಲ್) = ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೊತ್ತ.

ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಂಪನಿಯ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

For example, a company has the following CA and CL in its balance sheet.

 • ದಾಸ್ತಾನುಗಳು – ರೂ. 40,000
 • ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ – ರೂ. 50,000
 • ನಗದು – ರೂ. 10,000
 • ಸಾಲಗಾರರು – ರೂ. 5,000
 • ಸಾಲದಾತರು – ರೂ. 10,000
 • ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲೋನ್‌ಗಳು – ರೂ. 30,000
 • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ – ರೂ. 5,000

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, NWC ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ:

NWC = CA – CL

= (ಇನ್ವೆಂಟರಿಗಳು + ಅಕೌಂಟ್‌ ರಿಸೀವೇಬಲ್‌ಗಳು + ಡೆಬ್ಟರ್‌ಗಳು – ನಗದು) – (ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲೋನ್‌ಗಳು + ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ - ಕ್ರೆಡಿಟರ್‌ಗಳು)

= (40,000 + 50,000 + 5,000 – 10,000) – (30,000 + 5,000 – 10,000)

= 85,000 – 25,000

= ರೂ. 60,000

ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 60,000 ರ ನಿವ್ವಳ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊರತೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓದು: ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

Components of net working capital

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು:

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿವೆ:

 • Cash and its equivalents: All the money that the business has on hand. This includes foreign cash and certain types of investments, like money market accounts.
 • Inventory: This includes everything from raw materials to unsold finished products.
 • Accounts receivable: This is a list of all cash claims for goods sold on credit.
 • Notes receivable: All claims to payment for other deals, made in writing.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು:

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಂಪನಿಯು ತೀರಿಸಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಲೋನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 • Accounts payable: All unpaid bills to vendors for supplies, raw materials, utilities, property taxes, rent, or any other third-party running costs.
 • Payroll: All the staff's unpaid pay and salaries. Depending on when the company pays its employees (if they only get one paycheque a month), this may only add up to one month's worth of wages.
 • Long-term debts: All current payments on long-term debt.
 • Tax owed: These could be tax payments that are not due for a few months. But most of the time, these accruals are short term (due within the next 12 months).
 • Dividend payable: All payments to owners that the board approves. A company can decide not to pay dividends in the future, but it must keep paying dividends that are already due.
 • Unearned revenue: Any money that comes in before the completion of work. If the company does not finish the job, the client may have to give back the money.

Problems arising due to insufficient net working capital

When a business faces a shortage of net working capital, it can lead to several problems that can impact its financial health. Here are some of them:

 • Cash flow shortages, making it difficult for the business to pay for fixed and variable expenses
 • An inability to invest in growth opportunities, which can affect competitiveness in the marketplace
 • Difficulty in meeting customer demands and expectations, which can lead to lost sales and diminished reputation
 • Limited ability to respond to market changes and trends, making it harder to stay ahead of the competition

An unsecured business loan can be a viable solution for businesses looking to address working capital shortfalls. It can provide the necessary funds to ensure the smooth running of business operations while the business grows.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ