మా కోడ్

 • ఇంగ్లీష్ లో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • హిందీలో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • మరాఠీలో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • అస్సామీస్ లో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • బెంగాలీలో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • గుజరాతీలో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • కన్నడలో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • మలయాళంలో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • ఒరియాలో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • పంజాబీలో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • తమిళ్ లో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • తెలుగులో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • ఉర్దూలో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download
 • కొంకణిలో ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ కోడ్

  Download