പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന്‍റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

പ്രവർത്തന മൂലധനം ഒരു ബിസിനസിന്‍റെ ദിവസേനയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഹ്രസ്വകാല സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന്‍റെ ഉപയോഗങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

  1. ഇൻവെൻഡറിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ലെവൽ നിലനിർത്തുന്നു
  2. കൃത്യസമയത്ത് ക്രെഡിറ്റർമാർക്ക് പണമടയ്ക്കുന്നു
  3. ക്യാഷ് റിസർവ് ഉണ്ട്
  4. ഹ്രസ്വകാല ലോണുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു
  5. അപ്രതീക്ഷിതമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനാതീതമായ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നു
  6. ദിവസേനയുള്ള പല ബിസിനസ് ചെലവുകളും വഹിക്കുന്നു

ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍, ഒരു ബിസിനസ്സിന് അത്യാവശ്യമായ ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ കണ്ടിജന്‍സി കാരണം ക്യാഷ് ക്രഞ്ച് അനുഭവിക്കുമ്പോള്‍, അതിന് പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന ലോണ്‍ ആവശ്യമായേക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക