ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇമേജ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വിധം

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈനിൽ തുറക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ

 • സ്റ്റെപ്പ് 1: ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച്, നെറ്റ്‍ബാങ്കിംഗ്, RTGS/NEFT അഥവാ ചെക്ക് മുഖേന പണം നിക്ഷേപിക്കുക

 • സ്റ്റെപ്പ് 2: നിങ്ങളുടെ പൂരിപ്പിച്ച ഫോറം ‘PDF ആയി സേവ്’ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്സസ് ചെയ്യുക ഡോക്യുമെന്‍റ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്

 • സ്റ്റെപ്പ് 3: അപേക്ഷാ ഫോറം പ്രിന്‍റ് ചെയ്ത് ഒപ്പിടുക, നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പതിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ KYC ഡോക്യുമെന്‍റ് കരുതി വെക്കുക

 • സ്റ്റെപ്പ് 4: ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ CTS അനുസൃത ചെക്കിനൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിക്ക് നൽകുക. നിങ്ങളുടെ FD ബുക്ക് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.

നിങ്ങളുടെ ചെക്ക് ‘ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് – ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൌണ്ട് 00070350006738’ എന്ന പേരില്‍ എഴുതപ്പെട്ടതും ‘Account Payee only' എന്നത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞതും ആയിരിക്കണം’.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് FDയുടെ സവിശേഷതകൾ

 • ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക
  25, 000 രൂപ മുതല്‍ തുടങ്ങുന്നു
 • പലിശ നിരക്ക്
  8.35% വരെ
 • പുതുക്കുമ്പോഴുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  പലിശ നിരക്കിലും 0.10% കൂടുതലും അതിനു മുകളിലും
 • ഉയർന്ന സുസ്ഥിരതയും വിശ്വസ്തതയും
  CRISILല്‍ നിന്നും FAAA/സ്റ്റേബിൾ റേറ്റിങ്
  ICRA യുടെ MAAA (സ്റ്റേബിൾ) റേറ്റിംഗ്

* സീനിയർ സിറ്റിസെൻസിന് 36-60 മാസത്തെ ഒരു സഞ്ചിത സ്കീമില്‍ പ്രതിവർഷം ROIയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്