എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ - ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിരക്കുകൾ പരിശോധിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യപ്രകാരം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ഉയർന്ന എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളർത്തുകയും ചെയ്യുക. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പൗരന്മാർക്ക് പ്രതിവർഷം 7.35% * വരെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രതിവർഷം 7.60% * വരെയും ഉള്ള ആകർഷകമായ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ പ്രതിവർഷം 0.25% വരെ അധിക ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിരക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. മാർക്കറ്റ്-ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകളിൽ, വിപണിയുടെ അസ്ഥിരമായ സ്വഭാവം റിട്ടേണുകളെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഒരാൾക്ക് ഗണ്യമായ റിസ്ക് ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‌ഡി ഉയർന്ന എഫ്‌ഡി നിരക്കുകളും വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത വിധം നിക്ഷേപകരുടെ പണത്തിന് പൂർണ്ണമായ സുരക്ഷിതത്വവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

രൂ. 15,000 മുതൽ രൂ. 5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള വാർഷിക പലിശ നിരക്ക്
(14 ജൂൺ 2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)
കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ 12 – 23 24 – 35 36 – 60
സഞ്ചിതം 5.85% പ്രതിവർഷം. 6.60% പ്രതിവർഷം. 7.20% പ്രതിവർഷം.
പ്രതിമാസം 5.70% പ്രതിവർഷം. 6.41% പ്രതിവർഷം. 6.97% പ്രതിവർഷം.
ത്രൈമാസികം 5.73% പ്രതിവർഷം. 6.44% പ്രതിവർഷം. 7.01% പ്രതിവർഷം.
അർധ വാർഷികം 5.77% പ്രതിവർഷം. 6.49% പ്രതിവർഷം. 7.08% പ്രതിവർഷം.
വാർഷികം 5.85% പ്രതിവർഷം. 6.60% പ്രതിവർഷം. 7.20% പ്രതിവർഷം.

 

രൂ. 15,000 മുതൽ രൂ. 5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് (14 ജൂൺ 2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)

കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ

സഞ്ചിതം

അസഞ്ചിതം

മെച്യൂരിറ്റിയിൽ

(% പ്രതിവർഷം.)

പ്രതിമാസം

(% പ്രതിവർഷം.)

ത്രൈമാസികം

(% പ്രതിവർഷം.)

അർധ വാർഷികം

(% പ്രതിവർഷം.)

വാർഷികം

(% പ്രതിവർഷം.)

12 - 23 മാസങ്ങള്‍

6.10% പ്രതിവർഷം.

5.94% പ്രതിവർഷം.

5.97% പ്രതിവർഷം.

6.01% പ്രതിവർഷം.

6.10% പ്രതിവർഷം.

24 - 35 മാസങ്ങള്‍

6.85% പ്രതിവർഷം.

6.64% പ്രതിവർഷം.

6.68% പ്രതിവർഷം.

6.74% പ്രതിവർഷം.

6.85% പ്രതിവർഷം.

36 - 60 മാസങ്ങള്‍

7.45% പ്രതിവർഷം.

7.21% പ്രതിവർഷം.

7.25% പ്രതിവർഷം.

7.32% പ്രതിവർഷം.

7.45% പ്രതിവർഷം.


സഞ്ചിത ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ

കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ

15

18

22

30

33

44

മെച്യൂരിറ്റിയിൽ

(60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്)

6.05% പ്രതിവർഷം. 6.15% പ്രതിവർഷം. 6.30% പ്രതിവർഷം. 6.70% പ്രതിവർഷം. 6.95% പ്രതിവർഷം. 7.35% പ്രതിവർഷം.

മെച്യൂരിറ്റിയിൽ (മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്)

6.30% പ്രതിവർഷം.

6.40% പ്രതിവർഷം.

6.55% പ്രതിവർഷം.

6.95% പ്രതിവർഷം.

7.20.% പ്രതിവർഷം.

7.60% പ്രതിവർഷം.


60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അസഞ്ചിത ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രത്യേക എഫ്‍ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ

കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ

15

18

22

30

33

44

പ്രതിമാസം

5.89% പ്രതിവർഷം.

5.98% പ്രതിവർഷം.

6.13% പ്രതിവർഷം.

6.50% പ്രതിവർഷം.

6.74% പ്രതിവർഷം.

7.11% പ്രതിവർഷം.

ത്രൈമാസികം

5.92% പ്രതിവർഷം.

6.01% പ്രതിവർഷം.

6.16% പ്രതിവർഷം.

6.54% പ്രതിവർഷം.

6.78% പ്രതിവർഷം.

7.16% പ്രതിവർഷം.

അർധ വാർഷികം

5.96% പ്രതിവർഷം.

6.06% പ്രതിവർഷം.

6.20% പ്രതിവർഷം.

6.59% പ്രതിവർഷം.

6.83% പ്രതിവർഷം.

7.22% പ്രതിവർഷം.

വാർഷികം

6.05% പ്രതിവർഷം.

6.15% പ്രതിവർഷം.

6.30% പ്രതിവർഷം.

6.70% പ്രതിവർഷം.

6.95% പ്രതിവർഷം.

7.35% പ്രതിവർഷം.


മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള അസഞ്ചിത ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രത്യേക എഫ്‍ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ

കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ

15

18

22

30

33

44

പ്രതിമാസം

6.13% പ്രതിവർഷം.

6.22% പ്രതിവർഷം.

6.36% പ്രതിവർഷം.

6.74% പ്രതിവർഷം.

6.97% പ്രതിവർഷം.

7.35% പ്രതിവർഷം.

ത്രൈമാസികം

6.16% പ്രതിവർഷം.

6.25% പ്രതിവർഷം.

6.40% പ്രതിവർഷം.

6.78% പ്രതിവർഷം.

7.01% പ്രതിവർഷം.

7.39% പ്രതിവർഷം.

അർധ വാർഷികം

6.20% പ്രതിവർഷം.

6.30% പ്രതിവർഷം.

6.45% പ്രതിവർഷം.

6.83% പ്രതിവർഷം.

7.08% പ്രതിവർഷം.

7.46% പ്രതിവർഷം.

വാർഷികം

6.30% പ്രതിവർഷം.

6.40% പ്രതിവർഷം.

6.55% പ്രതിവർഷം.

6.95% പ്രതിവർഷം.

7.20% പ്രതിവർഷം.

7.60% പ്രതിവർഷം.


കസ്റ്റമർ കാറ്റഗറി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ (14 ജൂൺ 2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)

  • മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രതിവർഷം 0.25% വരെ അധിക നിരക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ

* വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‌ഡികൾ ഉപയോഗിച്ച്, ആകർഷകമായ എഫ്‌ഡി നിരക്കുകൾക്ക് പുറമെ, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ്, പീരിയോഡിക് പലിശ പേഔട്ടുകൾ, എളുപ്പമുള്ള പുതുക്കൽ സൗകര്യം, എഫ്‌ഡിക്ക് മേൽ ലോൺ എന്നിവ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിച്ച് പ്രതിവർഷം 7.35% വരെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്ക് നേടാം, അതേസമയം മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 7.60% വരെ സുരക്ഷിതമായ റിട്ടേൺസ് ലഭിക്കും, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്കുകളിലൊന്നാണ്.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‌ഡി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ യാത്ര ആരംഭിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റില്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്, മെച്യൂരിറ്റി സമയത്തെ പേഔട്ടുകള്‍ സഹിതം ബജാജ് ഫൈനാന്‍സ് സഞ്ചിത ഡിപ്പോസിറ്റുകളില്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്‍ഡി പലിശ നിരക്കുകള്‍ ഇതാ, 14 ജൂൺ 2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ.

ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ

പലിശ നിരക്ക്

പ്രതിവർഷം 7.60% വരെ.

കുറഞ്ഞ കാലയളവ്

1 വർഷം

പരമാവധി കാലയളവ്

5 വയസ്സ്

ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക

മിനിമം- രൂ. 15,000

അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം

ലളിതമായ ഓൺലൈൻ പേപ്പർലെസ് പ്രക്രിയ

ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ

നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, യുപിഐ

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

എന്‍റെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എനിക്ക് പ്രതിമാസ പലിശ ലഭിക്കുമോ?

അതെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും പീരിയോഡിക് പലിശ പേഔട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ പ്രതിമാസ പലിശ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. പ്രതിമാസ പലിശ തുക കണക്കാക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‌ഡി പ്രതിമാസ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.

FD യില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പലിശ നികുതി ബാധകമാണോ?

അതെ, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ പൂർണ്ണമായും നികുതി ബാധകമാണ്. നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന പലിശ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന് ബാധകമായ സ്ലാബ് നിരക്കുകളിൽ നികുതി ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ 'മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം' എന്നതിന് കീഴിൽ കാണിക്കുന്നു. ആദായ നികുതിക്ക് പുറമേ, ബാങ്കുകളും കമ്പനികളും നിങ്ങളുടെ പലിശ വരുമാനത്തിൽ ടിഡിഎസ് കുറയ്ക്കുന്നു. എഫ്‌ഡി പലിശയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിഡിഎസ് പരിശോധിക്കാം.

എഫ്‌ഡി ഒരു നല്ല നിക്ഷേപ ഉപാധിയാണോ?

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളർത്താനുള്ള സുസ്ഥിരമായ നിക്ഷേപ മാർഗ്ഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിസ്ക് എടുക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് മികച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിരക്കുകളിലൊന്നിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനും ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ്, പീരിയോഡിക് പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വേഗത്തിൽ വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കുറഞ്ഞ റിസ്ക് നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളിലൊന്നാണ് എഫ്‌ഡികൾ. വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ബാധിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ റിട്ടേൺസ് നേടാനാകും.

എഫ്‌ഡിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ കാലയളവ് എത്രയാണ്?

നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് 12 നും 60 മാസത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് പീരിയോഡിക് പേഔട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പീരിയോഡിക് പേഔട്ടുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ്?

ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ എഫ്‌ഡി ഇഷ്യുവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിരക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺസ് ലഭിക്കും. നിലവിലെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിരക്കുകൾ കുറവാണ്, എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്‌ഡി ഉപയോഗിച്ച് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷയുടെയും ഉയർന്ന റിട്ടേൺസിന്‍റെയും രണ്ട് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

5 വർഷങ്ങളിൽ എനിക്ക് എത്ര പലിശ ലഭിക്കും?

5 വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 40% എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ഉയർത്താൻ കഴിയും. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‌ഡിയിൽ 5 വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ രൂ. 1,00,000 നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതാം.

5 വർഷത്തെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് താഴെ ഒരു ടേബിൾ ഇതാ:

കസ്റ്റമർ തരം

പലിശ നിരക്ക്

പലിശ പേഔട്ട്

മെച്യൂരിറ്റി തുക

60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പൗരന്മാർ

7.20% പ്രതിവർഷം.

രൂ. 40,784

രൂ. 1,40,784

മുതിർന്ന പൗരന്മാർ

7.45% പ്രതിവർഷം.

രൂ. 42,524

രൂ. 1,42,524

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം കാര്യക്ഷമമായി വളർത്താൻ ആകർഷകമായ 5 വർഷത്തെ എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഓഫ്‌ലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് റിട്ടേൺസ് ആയി നിക്ഷേപ തുകയുടെ 40% വരെ ലഭിക്കും. ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സമ്പാദ്യം 41% ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കാം, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപം 42% വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം.

ഉയർന്ന ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിരക്കുകൾ ഉള്ള ഏറ്റവും മികച്ച എഫ്‌ഡി സ്കീം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മികച്ച ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിരക്കുകൾക്കായി ശരിയായ സ്കീം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പലിശ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ പതിവ് ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പീരിയോഡിക് പേഔട്ടുകളുടെ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാലയളവിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് തുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കാലയളവിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

നിക്ഷേപിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില നിക്ഷേപകർ നിലവിലെ എഫ്‌ഡി നിരക്കുകളും പരിഗണിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളർത്താനുള്ള മികച്ച മാർഗ്ഗമായിരിക്കാം ഇത്, നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എഫ്‌ഡി ക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷാ റേറ്റിംഗുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുതൽ തുക റിസ്കിൽ ആയിരിക്കില്ല.

എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്കുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഇന്ത്യയിലെ എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്ക് RBI ചട്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. RBIയുടെ റിപ്പോ നിരക്കിലെ മാറ്റം വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിട്ടേണുകളെ ബാധിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ബജാജ് ഫൈനാൻസ്, ഒരു എന്‍ബിഎഫ്‌സി ആയതിനാൽ, സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ല. പോളിസി നിരക്കുകളിലെ കുറവുകൾ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അവയുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്കുകളെ താരതമ്യേന ബാധിക്കുകയില്ല.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക