ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക നിലവിലുള്ള FD പലിശ നിരക്കിന് അനുസരിച്ച് പലിശ നേടുന്നു. ഈ പലിശ കാലക്രമേണ കൂടിച്ചേരുകയും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിക്ഷേപകർ അവരുടെ FD മെച്യൂരിറ്റി തുക, സമ്പാദിച്ച പലിശ, പേഔട്ട് തുക എന്നിവ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് അഡ്വാൻസിൽ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കൃത്യമായ മൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണയിക്കാം.

കസ്റ്റമർ തരം

നോൺ സീനിയർ സിറ്റിസൺ (ഓഫ്‍ലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർ)

നോൺ സീനിയർ സിറ്റിസൺ (ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർ)

മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍
(ഓഫ്‍ലൈനിൽ/ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർ)

ബാധകമായ പലിശാനിരക്ക്

8%

ബാധകമായ പലിശാനിരക്ക്

8.25%

ബാധകമായ പലിശാനിരക്ക്

8.25%

ബാധകമായ പലിശാനിരക്ക്

8.35%

കസ്റ്റമറുടെ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിക്ഷേപ തുക
രൂ
|
25K
|
20L
|
40L
|
60L
|
80L
|
1Cr
നിക്ഷേപ ടെനര്‍
|
12
|
24
|
36
|
48
|
60

സഞ്ചിതം

 (സൂചകം, യഥാർത്ഥ റിട്ടേണുകൾ വ്യത്യസ്തമാകാം)

 • പലിശ നിരക്ക് :

  0%

 • പലിശ പേഔട്ട് :

  Rs.0

 • മെച്യൂരിറ്റിയാകുന്നത് :

  --

 • മെച്യൂരിറ്റി തുക :

  Rs.0

എന്താണ് സഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ?

നിങ്ങൾ സഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ പ്രതിവർഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു, മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിക്കും.

അസഞ്ചിതം

 (സൂചകം, യഥാർത്ഥ റിട്ടേണുകൾ വ്യത്യസ്തമാകാം)

 • പിരീഡ്

  പലിശ നിരക്ക്

  പലിശ പേഔട്ട്

 • പ്രതിമാസം

  8.1%

  2,000

 • ത്രൈമാസികം

  8.3%

  4,400

 • അർധ വാർഷികം

  8.6%

  8,900

 • വാർഷികം

  8.9%

  16,400

എന്താണ് അസഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്?

സഞ്ചിത ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതിമാസം, അർദ്ധ വാർഷികം, അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികമായി പലിശ പേഔട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

നിരാകരണം: വാഗ്ദാനം ചെയ്ത യഥാർത്ഥ നിരക്കുകളുമായി മുകളിലെ കാൽക്കുലേറ്ററിലെ ROI 4 ബിപിഎസ് വരെ വ്യത്യാസപ്പെടാം.

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഇപ്പോൾ 6.60% വരെയുള്ള പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിലും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 0.25% കൂടുതലും. കൂടുതൽ എന്താണ്, ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപകർക്ക് 0.10% അധികം ലഭിക്കുന്നു (മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ബാധകമല്ല) - ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കുക

• എങ്ങനെയാണ് FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക?

ഓൺലൈൻ FD മെച്യൂരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലളിതമായ പ്രക്രിയയാണ്.
FD പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇവിടെ നല്‍കുന്നു:

 • നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമര്‍ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് പുതിയ കസ്റ്റമര്‍ / നിലവിലുള്ള ലോണ്‍ കസ്റ്റമര്‍ / സീനിയർ സിറ്റിസൺ

 • നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് ക്യുമുലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-ക്യുമുലേറ്റീവ്

 • നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 • ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ താല്‍പര്യമുള്ള കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 • പലിശ തുകയും, മെച്യുരിറ്റിയിൽ നേടിയ ആകെ തുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാനാകും

ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാന്‍സുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ സ്ട്രീംലൈന്‍ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിലുള്ള റിട്ടേണുകള്‍ പരമാവധിയാക്കാനും സഹായിക്കും.

• എങ്ങനെയാണ് ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി തുക കണക്കാക്കുക?

FD മെച്യൂരിറ്റി തുക നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. FD കാൽക്കുലേറ്ററിലേക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ തരം, നിങ്ങളുടെ FD തരം, അതായത് സഞ്ചിത അല്ലെങ്കിൽ അസഞ്ചിത , നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുക, കാലയളവ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച കാലയളവിൽ പ്രിൻസിപ്പലിൽ നേടിയ പലിശ തുകയും നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മൊത്തം മെച്യൂരിറ്റി തുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാണാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിലെ മെച്യൂരിറ്റി തുക നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് FD തുക കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന FD തരം അനുസരിച്ച് പലിശ നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടും, അതായത് ക്യുമുലേറ്റീവ്/നോൺ-ക്യുമുലേറ്റീവ്, കാലയളവ്, പ്രിൻസിപ്പൽ തുക. മെച്യൂരിറ്റി തുക കുറച്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

• എങ്ങനെയാണ് ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കണക്കാക്കുക?

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിന്‍റെ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കും പലിശയുടേയും ആവൃത്തിയും അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കപ്പെടും. ഈ പലിശനിരക്ക് കാലാകാലങ്ങളില്‍ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും. FD പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോർമുല താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

• FD കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർമുല ഇതാ:

എ=പി(1+ആർ/എൻ)^എൻ*ടി

ഇവിടെ

 • A മെച്യൂരിറ്റി തുകയാണ്
 • P എന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയാണ്
 • r പലിശ നിരക്ക് ആണ്
 • T വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം
 • N കോംപൌടണ്ട് പലിശ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്
ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ, നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പരിഗണിക്കാം. നിങ്ങൾ രൂ. 1,00,000 ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ 3 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ 7-7.25% പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് പ്രതിവർഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു (n=1). നൽകിയ ഫോർമുല പ്രകാരം, നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ട കണക്കുകൂട്ടൽ ഇതാ:

A=100000*{[1+(0.08/1)]^(1*3)}
• A=100000*1.25971
• A=125971

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ അവസാന തുക രൂ. 1,25,971 ആണ്. ഇത് മാനുവലായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണുകൾ എപ്പോഴും വിലയിരുത്താം. ഇവിടെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തുകയും കാലയളവും നൽകുക എന്നതാണ്, ഇത് മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുക കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

 

• ബജാജ് ഫൈനാന്‍സ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഡിപ്പോസിറ്റ് കാലാവധിക്കുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പലിശ സഹിതം ലഭിക്കുന്ന തുക നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ സഹായിക്കും.ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക, കാലയളവ്‌, പലിശ അടയ്ക്കാനുള്ള കാലക്രമം എന്നിവ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പലിശ കണക്കു കൂട്ടാനും ഒത്തുനോക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

• ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ FD പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വളരെ ലളിതമാണ്. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴുള്ള തുക കണക്കുകൂട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയും കാലയളവും നൽകാം. സഞ്ചിത, അസഞ്ചിത പേമെന്‍റുകൾ എന്നിവ കണക്കാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

• ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസ പലിശ ലഭിക്കുമോ?

ഉവ്വ്. നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് പേഔട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പ്രതിമാസ ഫ്രീക്വൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസ പലിശ പേഔട്ട് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പണം FDകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ലഭിക്കും, അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ലഭിക്കും. ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കാലയളവിന്‍റെ ഫ്രീക്വൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, FD പ്രതിമാസ പേഔട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ആവശ്യമായ മൂല്യങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന റിട്ടേൺസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസ വരുമാനം അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ടുകൾ പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രതിമാസ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാം.
എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് മാറുന്നു. പതിവായി നിങ്ങളുടെ പലിശ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ പലിശ. നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണുകൾ മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കാൻ ബജാജ് ഫിനാൻസ് FD കാൽക്കുലേറ്റർ പരിശോധിക്കുക, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാം.

• വ്യത്യസ്ത കാലയലവുകള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് ബജാജ് ഫൈനാന്‍സ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓഫര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള പലിശ നിരക്കുകള്‍ എത്രയാണ്?

പുതിയ കസ്റ്റമേർസിന് വേണ്ടി:

രൂ.5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് സാധുതയുള്ള വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് (01 ഫെബ്രുവരി 2021 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)

കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം (രൂപയിൽ) സഞ്ചിതം അസഞ്ചിതം
പ്രതിമാസം ത്രൈമാസികം അർധ വാർഷികം വാർഷികം
12 – 23 25,000 6.15% 5.98% 6.01% 6.06% 6.15%
24 – 35 6.60% 6.41% 6.44% 6.49% 6.60%
36 - 60 7.00% 6.79% 6.82% 6.88% 7.00%

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് (പ്രായ പ്രൂഫ് നൽകുന്നതിന് വിധേയം) അധിക 0.25% ലഭിക്കും പലിശ നിരക്ക്.

• ബജാജ് ഫൈനാൻസ് സഞ്ചിത, അസഞ്ചിത പേഔട്ട്‌ ഓപ്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കും മെച്യുരിറ്റി മൂല്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ളതും നോൺ-ക്യുമുലേറ്റിലുള്ള പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകൾക്കുമുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം. ഈ സ്കീമുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ വായിക്കുക:

അസഞ്ചിത സ്കീം

 • ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ 'നോൺ-ക്യുമുലേറ്റീവ്' ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ, പ്രതിമാസം, പാദവാർഷികം, അർധവാർഷികം, വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലിശ ഈടാക്കും. ആനുകാലിക പലിശ അടവ് ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ സ്കീം അനുയോജ്യമായിരിക്കും.

സഞ്ചിത സ്കീം

 • ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ 'സഞ്ചിത' ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമില്‍, മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത്, മുതലിനൊപ്പം പലിശ എല്ലാ വര്‍ഷവും കൂട്ടുപലിശ നിരക്കില്‍ അടക്കേണ്ടി വരും. കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള പലിശയടയ്ക്കൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ സ്കീം ഉചിതമാണ്, ഒപ്പം മൾട്ടിപ്ളയർ പ്ലാൻ ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ FD കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ശരിയായ മൂല്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ച് അതനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

• ഞാൻ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എന്തിനാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്?

ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് CRISIL ന്‍റെ FAAA റേറ്റിംഗും ICRAന്‍റെ MAAA റേറ്റിംഗും അടങ്ങുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ 6 ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവുകളുണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മറ്റ് ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • ഒരു അധിക 0.25% മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പലിശ

 • പീരിയോഡിക് പലിശ പേഔട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾക്ക് ഒപ്പം 12 നും 60 മാസത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ്

 • നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ, ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ഡോക്യുമെന്‍റ് ശേഖരണ സൌകര്യങ്ങൾ

 • നിങ്ങളുടെ FD തുകയുടെ 75% വരെയുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള ലോൺ

 • ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ടുള്ള FD, മൾട്ടി-ഡിപ്പോസിറ്റ്, ഓട്ടോ റിന്യുവൽ സൌകര്യങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഒരുകൂട്ടം ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ യാത്ര ലളിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡിജിറ്റലി എനാബിൾഡ് FD ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കുള്ള ആക്സസ്.

ഈ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കൂടാതെ, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെ എളുപ്പത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടാനാക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ റിട്ടേണുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ നൽകുന്നു.

• FD യിലെ മെച്യൂരിറ്റി തുക എത്രയാണ്?

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റി തുക നിക്ഷേപിച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയാണ്, തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച റിട്ടേണുകൾക്കൊപ്പം. നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും FD മെച്യൂരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ FD മെച്യൂരിറ്റി തുക കണക്കാക്കാം. ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപ തുക, തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവ് എന്നിവ നൽകുക, നിങ്ങളുടെ FD മെച്യൂരിറ്റി തുക എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കുക